UFUK ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate alınarak her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun değer ve şartlarla en uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi ve birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Başkan; Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

                b) Birim; Üniversitenin, fakülte, yüksekokul gibi eğitim-öğretim veren bölümleri ile tüm idari ve hizmet alanlarını,

                c) Komisyon; Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan işlerin yapılması için kurulan muayene ve kabul komisyonlarını,

                ç) Kurucu Vakıf; Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfını,

                d) Mütevelli Heyet; Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

                e) Rektör; Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

                f) Üniversite; Ufuk Üniversitesini,

                g) Yüklenici; üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Alım-Satım Yöntemlerine İlişkin Esaslar

                Alım-satım yöntemleri

                MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen işler; teklif alma, kapalı zarf, açık eksiltme, açık arttırma, emanet usulü, yarışma ve seçme usulüyle ya da doğrudan  temin usulü yöntemleriyle yapılır.

                (2) Teklif alma yönteminde alınan teklif sayısı üçten az olamaz.

                Üniversite tarafından yapılacak işler

                MADDE 6 – (1) Bedeline bakılmaksızın; elektrik, su, ulaşım, iletişim, abone sözleşmeleri,  tarifeye bağlanmış işler ile yapılması acil zorunlu işler, güzel sanatları ilgilendiren ve yapımı-alımı, dağıtımı tek kişi veya firma elinde bulunan işler, Mütevelli Heyetçe belirlenen kurallara göre Üniversite tarafından doğrudan yapılır.

                Alım-satımın yapılması

                MADDE 7 – (1) Alım-satımlarla ilgili olarak birimlerin hazırladığı ihtiyaç talep listeleri komisyon tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu, ilgili firmalardan alınan tekliflerin uygunluğu komisyonca belirlenerek alım-satım yapılmak üzere Başkanın onayına sunulur ve alım-satım işlemi başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar, Alım-Satıma Katılamayacaklar, Teminatlar ve Sözleşmeler

                Komisyonların oluşumu ve görevleri

                MADDE 8 – (1) Komisyonlar; Mütevelli Heyet kararı ile görevlendirilen komisyon başkanı, başkan yardımcısı ve yeterli sayıda üyeden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır.

                (2) İşin özelliği ve önemine göre komisyonun gerekli görmesi halinde Mütevelli Heyet kararı ile alt komisyonlar oluşturulabilir. Mütevelli Heyet kararı ile hukuk müşaviri ile teknik personel oy hakkı olmaksızın komisyona davet edilebilir.

                (3) Alım-satımı Başkan tarafından onaylanan malzemelerin uygunluğu, komisyonca hazırlanan bir rapor ile belgelendirilir. Ödemeler bu belgelerin sonucuna göre yapılır. 

                Alım-satıma katılamayacak olanlar

                MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan işlerin kapsamına giren iş ve işlemlere doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına katılamayacak olanlar şunlardır:

                a) Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri, Rektör, Kurucu Vakıf üst düzey yöneticileri, Üniversiteden aylık ve ücret alan personel ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile ortakları,

                b) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan işler kapsamına giren iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile ortakları,

                c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaları yasaklananlar,

                ç) Kurucu Vakıf yönetim kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, ortakları ve ortağı, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler,

                d) Kanunlarla veya hükümet kararı ile geçici veya devamlı olarak; genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan kurum ve kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

                Teminatlar ve avanslar

                MADDE 10 – (1) Teminat olarak; tedavüldeki Türk parası, döviz, Devlet tahvili, limiti uygun bankalardan alınacak teminat mektupları kabul edilir.

                (2) İhalenin kesinleşmesinden sonra yükleniciden alınacak teminatların oran ve miktarı ile türü ve verilecek avanslar alım-satım onay belgesinde belirtilir.

                Sözleşmeler

                MADDE 11 – (1) Alım-satım onay belgesinde belirlendiği takdirde yüklenici ile sözleşme yapılır. Sözleşmeyle ilgili her türlü resim, harç, damga vergisi ve noter masrafları yükleniciye aittir.

                (2) Sözleşmeye bağlanan iş, Başkanın görüşü alınmadan başkasına ihale edilmez ve devredilmez. Sözleşmenin devrine muvafakat edilmesi durumunda, devralacaklarda tercihen ilk ihale şartları aranır. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen istekliler yahut da mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği belirlenenler, Başkanın görüşü alınarak iki yıla kadar ihalelere alınmazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.