EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesine bağlı kurulan Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Çocuk: 6-18 yaş arasındaki çocukları,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Program koordinatörü: Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

e) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Ege Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak.

b) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin herhangi bir alanda mevcut müfredat dahilinde ya da dışında ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın bilim insanlarından almalarını sağlamak.

c) Merkezde yürütülecek etkinliklerle çocukları meraklı olmaya ve eleştirel düşünmeye sevk etmek ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

ç) Üniversitenin çocuklarla çalışmalar yapması yoluyla toplumla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine ve toplumla daha iç içe olmasına yardımcı olmak.

d) Öğrencilerin çeşitli meslek dalları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

e) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm üniversite mensuplarına uygulama ve araştırma yapma imkanı vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin düzeylerine uygun olarak, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan tüm bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında sınıf içi ve dışı etkinliklerin düzenlenmesi.

b) Merkezin kendisini geliştirmesi amacıyla, ulusal ya da uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak ve bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla konferans, çalıştay, seminer ve benzeri toplantıların düzenlemesi.

c) Merkezin faaliyetleri kapsamında Üniversite olanaklarının etkili bir şekilde değerlendirilmesinin sağlanması.

ç) Merkez bünyesinde yapılan tüm çalışmalarla ilgili yayın ve yayım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi.

d) Talep edildiği durumlarda herhangi bir alanda ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerine eğitim verilmesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Merkez Müdürünün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek, Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(3) Merkez Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Merkez Müdürünce belirlenen bir tarihte, Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.