ORDU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ordu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez (Hastane): Ordu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür (Başhekim): Ordu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ordu Üniversitesi Senatosunu,

f) Tıp Fakültesi: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Üniversite: Ordu Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmeti almak için başvuran hastalara çağdaş hizmet sunmak, Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesinde sağlık hizmeti alanında eğitim ve öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde, modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlık hizmeti almak üzere başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti vermek, 

b) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak,

c) Bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek,

ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini sağlamak,

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,               

f) Rektörlüğün ve Merkez yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (başhekimi),

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür (başhekim); Üniversitede tam zamanlı statüde çalışan Tıp Fakültesindeki öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevine son verilebilir.

(2) Müdür; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Tıp Fakültesinde tam zamanlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en çok beş öğretim üyesini Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Rektörün onayı ile kendisine vekalet eder. Müdür yardımcılarının süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde sona erer.

Müdürün  görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefler doğrultusunda gelişmesi için gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

b) Merkez birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmasını ve bunun için gerekli insan kaynakları ve fiziki şartların oluşturulmasını sağlamak, gerekli görevlendirmeleri yapmak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

ç) Hastanenin gerekçeli bütçe ve ödenek ihtiyacını, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

d) Hastane hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü mal ve hizmet ile cihaz ve diğer demirbaş malzemenin temini, bakım ve onarım ihtiyacının tespiti, bakım ve onarımın yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak,

e) Tıp Fakültesi ve hastane birimlerinin hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör,

b) Dekan,

c) Müdür (başhekim),

ç) Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları),

d) Dâhili tıp bilimleri bölüm başkanı,

e) Cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanı,

f) Temel tıp bilimleri bölüm başkanı,

g) Döner sermaye işletme müdürü,

ğ) Hastane başmüdürü.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda başkanlığa görevlendireceği bir üye vekalet eder. Yönetim Kurulu,  ayda en az bir kez olağan, gerekli hallerde olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun sekreteryasını başhekim yürütür.

(3) Yönetim Kurulu; Danışma Kurulunca tavsiye edilen kararları da dikkate alarak, hastane hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bu konularda gerekli kararları almaktan sorumludur.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Başhekimlikçe veya gündeme göre ilgili birimlerce hazırlanan çalışma raporlarını, istatistikî verileri görüşmek ve yapılan çalışmaları denetlemek,

b) Tüm hastane birimlerinin verimli bir işletmecilik anlayışı içinde çalışmasını sağlamak, yeni hedefleri belirlemek ve gelişme planlarını onaylamak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan,

b) Başhekim,

c) Tıp Fakültesi dâhili, cerrahi, temel tıp bilimleri bölüm başkanları,

ç) Dâhili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölümlerinden profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin kendi aralarından belirleyeceği birer temsilci; temel tıp bilimleri bölümünde seçilen temsilciler arasından her bir akademik unvanda biyokimya veya mikrobiyoloji anabilim dallarından temsilcinin olmadığı durumlarda, bu anabilim dallarındaki söz konusu akademik unvandaki öğretim üyeleri aralarından seçilen birer temsilci, araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçeceği bir temsilci, hastanenin genel idari hizmetler, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların kendi aralarından seçecekleri birer temsilci,

d) Hastane başmüdürü,

e) Hastane müdürü,

f) Döner sermaye işletme müdürü,

g) Hemşirelik, döner sermaye saymanlığı ve eczacılık hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu birer temsilci.

 (2) Danışma Kurulu; yılda en az iki kez olağan veya lüzumu halinde olağanüstü olarak Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının daveti üzerine toplanır. Toplantılar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince seçilmiş üyelerin görev süresi üç yıl olup süresi dolanlar aynı yöntemle yeniden seçilebilir. Görev süresi içinde ayrılanların yerine,  kalan görev süresini tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir.  Danışma Kurulunun sekreteryasını hastane başmüdürü yürütür.

Danışma kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirerek, bunlar arasından Merkezin amaçları doğrultusunda hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda tavsiye kararları almaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuar birimleri ile merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından idari bakımdan Müdüre, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludurlar.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli; bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanlarının sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde, hastane hizmetlerinin en verimli ve iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunması gerekir.

(3) Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla hastanenin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirmesi amacıyla çalışma grupları kurulabilir. Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 –  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.