ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

YUNUS EMRE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)(2)

 

                Kuruluş

                Madde 1- Bu Yönetmelik ile (Değişik ibare:RG-15/3/2015-29296) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı (Değişik ibare:RG-15/3/2015-29296) Yunus Emre Araştırma Merkezi (“YUMER”) adıyla bir merkez kurulmuştur.

                Tanımlar

                Madde 2- Bu Yönetmelikte Üniversite, (Değişik ibare:RG-15/3/2015-29296) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni; Rektör, bu üniversiteni Rektör’ünü; Fakülte, (Değişik ibare:RG-15/3/2015-29296) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini; Dekan, bu fakültenin dekanını; Merkez, (Değişik ibare:RG-15/3/2015-29296) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Değişik ibare:RG-15/3/2015-29296) Yunus Emre Araştırma Merkezini ve Müdür, bu merkezin müdürünü ifade eder. Ayrıca bölümler, Fen Edebiyat Fakültesinin adı belirtilen bölümlerini ifade eder.

                Amaç ve Görevler

                Madde 3- Yunus Emre’nin düşünce ve görüşlerini ulusal ve uluslararası planda tanıtmak, yaymak; Yunus Emre’nin eserleri, edebi kişiliği hakkında ve bunun yanında Yunus Emre’nin yaşadığı bölge olarak Eskişehir yöresinin yerel kültürüyle ilgili dil, edebiyat, tarih ve folklor araştırmaları yapmak, bu araştırmalara yönelik konferans, anma günleri, seminerler, yarışmalar düzenlemek; gerekli broşür, not, kitap ve benzeri yayınlar hazırlamak, bunları yayınlamak ve/veya yayınlatmak; Merkezin araştırıcılar için kaynakların toplandığı bir yer haline gelmesini sağlamak.

                Merkezin Yapacağı Çalışmalar

                Madde 4- Merkez, üçüncü maddede belirtilmiş olan amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmalar yapar:

                a) Yunus Emre’nin eserleri ile hakkında yapılmış bulunan tüm çalışmaları toplamak ve kataloglarını hazırlamak.

                b) Yunus Emre hakkında ve bunun yanında Eskişehir yerel kültürüyle ilgili araştırmalar yapmak.

                c) Gerekli yayın, araç-gereç ve materyalleri temin etmek.

                d) Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve kongre gibi toplantılar düzenlemek ve katılmak.

                e) Hazırlanan not, teksir ve broşürleri yayınlamak ve/veya yayınlatmak.

                Madde 5- Merkezin Organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Müdür

                Madde 6-(Değişik :RG-15/3/2015-29296)

 Genel Kurul; Rektör, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, YUMER Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümlerinden ikişer, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve Turizm Fakültelerinden birer olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen on öğretim üye veya elemanından oluşur.

                Madde 7- Genel Kurul her yılın Kasım ayında bir defa olağan, ayrıca Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Müdürünün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında olağanüstü toplanır. Genel Kurul salt çoğunlukla toplanır.

                Madde 8-Genel Kurulun Görevleri:

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

                b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu inceleyerek bilgi almak ve önerilerde bulunmak,

                c) Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararı almak,

                d) Gerektiğinde, belirli ilkeler çerçevesinde Danışma Kurulu oluşturmak, Onursal Üye seçmek.

                Yönetim Kurulu

                Madde 9- Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Genel Kurul tarafından, Merkez Müdürünün göstereceği bir misli aday arasından üç yıl için seçilen 3 üyeden oluşur.

                Madde 10-Yönetim Kurulunun Görevleri:

                a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Genel Kurulca alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

                b) Merkezin yıllık faaliyet programını onaylamak,

                c) Müdür tarafından hazırlanan merkez bütçesini karara bağlamak,

                d) Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen öteki işleri görmektir.

                Madde 11-Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

                Müdür

                Madde 12- (Değişik :RG-15/3/2015-29296)

                Müdür, 6 ncı maddede sayılan birimlerin öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

                Madde 13- Müdürün Görevleri:

                a) Merkezi temsil etmek,

                b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

                c) Çalışma programlarını yürütmek,

                d) En çok iki Müdür Yardımcısı seçmektir. Müdür Yardımcıları, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Müdür yardımcılarının görevi, Müdür değişince biter.

 

                Oylamalar

                Madde 14- Oylamalar açık oyla yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün oyu iki oy sayılır.

                Hizmetin Yürütülmesi

                Madde 15- Merkezdeki hizmetlerin yerine getirilmesinde Fakültenin imkanlarından yararlanılır. Bu konudaki düzenlemeler Müdür ve Dekan tarafından birlikte yürütülür.

                Kaynaklar

                Madde 16- Merkezin ihtiyaçları Fakültenin Döner Sermaye İşletmesi, Üniversite Araştırma Fonu, Üniversite Bütçesi ile vakıf ve bağış gibi diğer kaynaklardan karşılanır.

                Madde 17- Merkezin yerleşimi için gerekli oda, kütüphane, bina gibi fiziki ihtiyaçları Dekan tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                Madde 18-Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 19-Bu Yönetmeliği  (Değişik ibare:RG-15/3/2015-29296) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 _________________

              

               

(1)‘‘Osmangazi Üniversitesi’’ ibaresi; 01/07/2005 tarihli ve 5379 sayılı kanunun 1. maddesi ile ''Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'' olarak değiştirilmiştir.

(2) 15/3/2015 tarihli ve 29296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Yunusemre Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin adı “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.