EKONOMİ BAKANLIĞINCA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM AMACIYLA YURT DIŞINA PERSONEL GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik uyarınca Ekonomi Bakanlığı tarafından lisansüstü öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilecek personelin seçilmesine ve bu personelin öğrenimlerine ilişkin hak ve yükümlülüklere dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ekonomi Bakanını,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

c) Komisyon: Öğrenim için yurt dışına personel gönderilmesine ilişkin Bakanlıkça oluşturulan Lisansüstü Öğrenim Komisyonunu,

ç) Müsteşar: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarını,

d) Öğrenci: Öğrenim için yurt dışına gönderilen Ekonomi Bakanlığı personelini,

e) Öğrenim: Yurt dışında görülen lisansüstü öğrenimi,

f) Öğretim kurumu: Yurt dışında öğrenim görülen üniversite ya da yükseköğretim kurumunu,

g) Personel Dairesi Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ğ) Yurtdışı temsilciliği: Ekonomi Bakanlığının yurtdışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcılığı, Ticaret Müşavirliği ve Ticaret Ataşeliğini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Öğrenim Komisyonunun Yapısı ve Görevleri

Lisansüstü Öğrenim Komisyonunun yapısı

MADDE 4 – (1) Komisyon, Müsteşar veya Bakanın görevlendirdiği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında toplam dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı, Komisyonun tabii üyesi olup diğer iki asıl ve dört yedek üye Bakanlık birim amirleri arasından Bakan tarafından seçilir.

(2) Komisyonun sekretarya görevi Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Komisyonun görevleri

MADDE 5 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa tahsis edilen kontenjan çerçevesinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen hususları dikkate alarak öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilecek personeli seçmek,

b) Öğrencilerin öğretim kurumlarının veya öğrenim konularının değiştirilmesine ilişkin taleplerini Devlet Personel Başkanlığının görüşü çerçevesinde karara bağlamak,

c) Önemli bir hastalık, kaza veya zorunlu nedenlerle öğrenime ara vermek durumunda kalıp bu hususu belgelendiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin uzatılmasına karar vermek,

ç) Öğrenim ile alakalı diğer konularda karar vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Adaylarında Aranılan Şartlar, Duyuru ve Başvuru

Öğrenci adaylarında aranılan şartlar

MADDE 6 – (1) Öğrenci adaylarının;

a) En az dört yıllık eğitim veren yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,

b) 8 inci maddede belirtilen başvurunun yapıldığı tarih itibariyle, Bakanlık kadrolarında adaylıkta geçen süre dâhil ve askerlik hizmetinde geçen süre hariç en az üç yıl çalışmış olmaları,

c) Bu maddede belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şartları ve aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen dil şartını yerine getirmeleri

gerekmektedir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen personel hakkında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disipline ilişkin hükümleri ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır ve yurt dışına gönderme işlemi iptal edilir.

Duyuru

MADDE 7 – (1) Bakanlığa tahsis edilen kontenjan ve diğer bilgiler Personel Dairesi Başkanlığı tarafından personele duyurulmak üzere tüm birimlere bildirilir.

Başvuru

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olup tahsis edilen kontenjandan yararlanmak isteyen personel, yapılan duyuru üzerine, bağlı bulundukları birimlere yazılı başvuruda bulunur. Başvuruda, öğretim kurumundan temin edilen kabul belgesi, yabancı dil belgesi ve adayın görmek istediği öğrenime ilişkin hazırladığı kompozisyon yer alır. Başvuru, birim amirinin görüşü de eklenmek suretiyle Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olduğu tespit edilerek başvurusu kabul edilen adayların isimleri Personel Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrencilerin Seçilmesi ve Kayıt

Öğrencilerin seçilmesi

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, 8 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca isimleri duyurulan adaylar arasından, Komisyon tarafından aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde ilgili birim amirlerinin görüşü de dikkate alınarak seçilir.

a) Yabancı dil düzeyi,

b) Öğretim kurumunun öğrenim konusu itibariyle öğretim kurumları arasında sıralamadaki yeri,

c) Adaylık ve Bakanlığa girişten sonraki askerlik hizmeti süresi dâhil olmak üzere Bakanlık kadrolarında çalışılan süre,

ç) Öğrenim konusu,

d) Öğrenim görülecek yabancı dil ve ülke,

e) Adayların görmek istedikleri öğrenime ilişkin hazırladıkları kompozisyon.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık Makamı onayı ile belirlenir.

Kayıt

MADDE 10 – (1) Öğretim kurumuna kayıt ile ilgili tüm taahhütler yurtdışı temsilciliği, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlıkça yerine getirilir. Kesin kayıt ile ilgili işlemler ise öğrenci tarafından tamamlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrencinin İzlenmesi ve Değişiklik Talepleri

Öğrencinin izlenmesi

MADDE 11 – (1) Öğrencinin çalışmaları yurtdışı temsilciliği, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlık tarafından takip edilir ve denetlenir.

(2) Öğrenci, öğrenim göreceği ülkedeki ikamet adresi, telefon, e-posta adresi gibi irtibat bilgilerinin belli olmasını müteakip, bu bilgileri ivedilikle ilgili yurtdışı temsilciliğine, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlığa bildirir.

(3) Öğrenci, her dönem başında o dönem alacağı dersleri yurtdışı temsilciliğine, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlığa iletir.

(4) Öğrenci, öğrenimine devam ettiğini gösteren bir belgeyi program yöneticisinin veya akademik danışmanının görüşlerini de ekleyerek her dönem sonunda yurtdışı temsilciliğine, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlığa iletir. Bu belgede, dönem içinde alınan derslere ve bu derslerdeki başarı durumuna yer verilir. Hazırlanan bu belge yurtdışı temsilciliğinin görüşü de eklenerek Bakanlığa intikal ettirilir.

(5) Öğrenci, kendisini izleyip denetlemekle görevli dış temsilcilikle, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlıkla iletişimini korur ve irtibat bilgileri dâhil olmak üzere tüm değişiklikleri zamanında bildirir.

Değişiklik talepleri

MADDE 12 – (1) Komisyon tarafından 9 uncu madde çerçevesinde seçilen öğrencilerin öğretim kurumları ve öğrenim konuları Komisyon kararı olmadan değiştirilemez.

(2) Öğrenim görecekleri öğretim kurumlarını veya öğrenim konularını değiştirmek isteyen öğrenciler, gerekçesiyle birlikte bu isteklerini ilgili yurtdışı temsilciliğine, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlığa, Komisyona sunulmak üzere, yazılı olarak bildirirler.

(3) Komisyon, söz konusu değişiklik taleplerini, herhangi bir ek maliyet ya da süre uzatımına yol açmaması kaydıyla Devlet Personel Başkanlığının görüşü çerçevesinde değerlendirir.

ALTINCI BÖLÜM

Hak ve Yükümlülükler

İzin ve öğrencinin öğrenim görülen ülkeden ayrılması

MADDE 13 – (1) Öğrenci, yıllık veya mazeret iznini, yurtdışı temsilciliğinin, temsilciliğin bulunmadığı yerlerde Bakanlığın uygun görmesi hâlinde kullanır.

(2) Öğrencinin, öğrenim kapsamında veya iznini kullanmak amacıyla öğrenim gördüğü ülkeden ayrılabilmesi için bu durumun uygun görüldüğünün kendisine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Geri çağrılma

MADDE 14 – (1) Bakanlık Disiplin Kurulu, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen koşulların oluşması durumunda öğrencinin geri çağrılmasına karar vermeye yetkilidir.

Göreve başlama

MADDE 15 – (1) Öğrenimini tamamlayıp göreve başlayan personel, diploma veya mezuniyet belgesinin Yükseköğretim Kuruluna onaylattığı denklik belgesini birimi aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletir.

(2) Tezli bir öğrenim programı tamamlanmış ise, hazırlanan tezin öğrenim görülen yabancı dildeki dört nüshası da Personel Dairesi Başkanlığına denklik belgesi ile birlikte iletilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Kanun, 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin gerekli tedbirleri almaya Personel Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Müsteşarlığınca Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Personel Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.