EKONOMİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ekonomi Bakanlığında görevli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ekonomi Bakanlığının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesinde görevli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Ekonomi Bakanlığında görevli personelin disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında görevlendirilen personelin disiplin amiri, geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 27/4/1995 tarihli ve 22270 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 


 

EKONOMİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

SIRA NO

BİRİMİ

KADRO UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A-MERKEZ TEŞKİLATI

1

MÜSTEŞARLIK

Müsteşar

Bakan

-

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

Müsteşara bağlı personel

Müsteşar

-

Müsteşar Yardımcısına bağlı personel

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

2

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü

Bakan

-

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

-

3

BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

Bakanlık Müşaviri

Bakan

-

4

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Denetim Hizmetleri Başkanı

Müsteşar

Bakan

Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı ve Diğer Personel

Denetim Hizmetleri Başkanı

Müsteşar

5

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İç Denetim Birimi Başkanı

Müsteşar

-

İç Denetçi

Müsteşar

-

Diğer Personel

İç Denetim Birimi Başkanı

Müsteşar

6

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

Bakan

Hukuk Müşaviri, Avukat ve Diğer Personel

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar

7

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

Bakan

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Müsteşar

8

GENEL MÜDÜRLÜKLER

Genel Müdür

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, İhracatı Geliştirme Uzmanı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı, Araştırmacı

İlgili Daire Başkanı

İlgili Genel Müdür Yardımcısı

Diğer Personel

Şube Müdürü

İlgili Daire Başkanı

9

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Müsteşar

Bakan

Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı ve Diğer Personel

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

Müsteşar

10

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Personel Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı ve Diğer Personel

Personel Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

11

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Daire Tabibi, Diş Tabibi ve Diğer Personel

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

12

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Şube Müdürü, Dış Ticaret Uzmanı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı ve Diğer Personel

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İlgili Müsteşar Yardımcısı

B-TAŞRA TEŞKİLATI

1

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Bölge Müdürü

Vali

Müsteşar

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Vali

Diğer Personel

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

2

ÜRÜN DENETMENLERİ GRUP BAŞKANLIKLARI

Yönetici Ürün Denetmeni

Bölge Müdürü

Vali

Ürün Denetmeni, Ürün Denetmen Yardımcısı ve Diğer Personel

Yönetici Ürün Denetmeni

Bölge Müdürü

3

LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ

Laboratuvar Müdürü

Bölge Müdürü

Vali

Diğer Personel

Laboratuvar Müdürü

Bölge Müdürü

4

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Serbest Bölge Müdürü

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Serbest Bölge Müdür Yardımcısı

Serbest Bölge Müdürü

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü

Diğer Personel

Serbest Bölge Müdür Yardımcısı

Serbest Bölge Müdürü

C-YURTDIŞI TEŞKİLATI

1

DAİMİ TEMSİLCİLİKLER

Daimi Temsilci Yardımcısı

Daimi Temsilci

Müsteşar

Ticaret Başmüşaviri, Ticaret Müşaviri, Ticaret Müşavir Yardımcısı

Daimi Temsilci Yardımcısı

Daimi Temsilci

Diğer Personel

Daimi Temsilci Yardımcısı

Daimi Temsilci

2

TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİ

Ticaret Başmüşaviri (Koordinatör)/Ticaret Müşaviri (Koordinatör)/Ticaret Müşavir Yardımcısı (Koordinatör)

Misyon Şefi

Müsteşar

Ticaret Başmüşaviri

Ticaret Başmüşaviri (Koordinatör)/Misyon Şefi

Misyon Şefi/Müsteşar

Ticaret Müşaviri

Ticaret Başmüşaviri (Koordinatör)/ Ticaret Müşaviri (Koordinatör)/ Misyon Şefi

Misyon Şefi/Müsteşar

Ticaret Müşavir Yardımcısı

Ticaret Başmüşaviri (Koordinatör)/ Ticaret Müşaviri (Koordinatör)/ Ticaret Müşavir Yardımcısı (Koordinatör)/Misyon Şefi

Misyon Şefi/Müsteşar

Diğer Personel

Ticaret Başmüşaviri (Koordinatör)/ Ticaret Müşaviri (Koordinatör)/ Ticaret Müşavir Yardımcısı (Koordinatör)

Misyon Şefi

3

TİCARET ATAŞELİKLERİ

Ticaret Ataşesi (Koordinatör)

Misyon Şefi

Müsteşar

Ticaret Ataşesi

Ticaret Ataşesi (Koordinatör)/Misyon Şefi

Misyon Şefi/Müsteşar

Diğer Personel

Ticaret Ataşesi (Koordinatör)

Misyon Şefi

D-DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

1

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Döner Sermaye Merkez Müdürü

İlgili Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

İşletme Müdürü ve Diğer Personel

Döner Sermaye Merkez Müdürü

İlgili Müsteşar Yardımcısı