YENİDEN YAPILANDIRMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; tarım satış kooperatif ve birliklerinin yeniden yapılandırılması, ticari yaşamın gereklerini gözeterek ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir, mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulabilmesi ve bu amaçla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularında çalışma, inceleme ve önerilerde bulunmak üzere kurulan Yeniden Yapılandırma Kurulunun, çalışma esasları, uygulayacağı ilke ve programlar ile bu sürece uyum için tarım satış kooperatif ve birliklerince alınması gereken önlemler ve yapılması gereken işlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmeliğin kapsamı; Yeniden Yapılandırma Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları, uygulayacağı ilke ve programlar, yürütme birimi ile bu sürece uyum için tarım satış kooperatif ve birliklerince alınması gerekli önlemler ve yapılması gereken işlemlerdir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (D) bendi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık

: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Bakan

: Sanayi ve Ticaret Bakanını,

c) Devlet Bakanlığı

: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

d) Devlet Bakanı

: Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanını,

e) Kurul

: Yeniden Yapılandırma Kurulunu,

f) Başkan

: Yeniden Yapılandırma Kurulu Başkanını,

g) Birlik

: 4572 sayılı Kanuna tabi tarım satış kooperatifleri birliklerini,

h) Kooperatif

: 4572 sayılı Kanuna tabi tarım satış kooperatiflerini,

ı) Kanun

: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunu,

i) Proje

: Finansmanı Devlet Bakanlığı ile Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanacak İkraz Anlaşması ile temin edilecek dış kredi ve bütçeden karşılanacak olan Tarımsal Reform Uygulama Projesini,

j) Protokol

: Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin uygulama esaslarını belirlemek üzere Kurul ile ilgili taraflar arasında imzalanacak protokolü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Teşkili, Görevleri ve Kurul Üyelerinin Görev Süresi

Kurulun Merkezi

Madde 5 — Kurulun merkezi Ankara’dır.

Kurulun Teşekkülü

Madde 6 — Kurul, bir başkan, bir başkan vekili olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.

Kurul üyeliklerine; Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı mensupları, üniversite öğretim üyeleri veya kooperatifçilik veya işletmecilik konusunda bilgi ve deneyim sahibi kişiler arasından,

a) Biri Bakanlık mensuplarından olmak üzere dört üye Bakan,

b) Biri Hazine Müsteşarlığı mensuplarından olmak üzere iki üye Devlet Bakanı tarafından,

c) Bir üye de birliklerin yönetim kurulu üyeleri içinden kendi aralarında yapacakları seçim ile belirlenir ve Bakanlar Kurulunca atanır.

Yönetim kurulu üyeliği sona eren birlik temsilcisinin Yeniden Yapılandırma Kurulundaki görevi de sona erer. Boşalan üyeliklere aynı usule göre bir ay içinde atama yapılır.

Kurul üyeleri, kendi aralarından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Boşalan Birlik Temsilciliği İçin Seçim

Madde 7 — Kurul üyesi birlik temsilcisinin görevinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde yeni birlik temsilcisi, birliklerin yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek bir toplantıda, gizli oylama ile; birliklerin yönetim kurulu üyelerinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla, ilk turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ilk oylamada en çok oy alan iki adayın katılacağı ikinci oylamada, çoğunluğun oyuyla seçilir. Seçim tutanağı Kurula gönderilir. Seçim sonucu, Bakanlık aracılığıyla Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

Toplantı, Kurul tarafından görevlendirilecek bir birliğin koordinasyonunda gerçekleştirilir.

Kurul Üyeliğinin Sona Erme Halleri

Madde 8 — Kurul başkan ve üyelerinin görevlerine, süreleri dolmadan son verilemez.

Ancak, Kurul başkanı ve üyelerinin; istifa etmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç Kurul toplantısına katılmaması, Bakanlık veya Hazine Müsteşarlığı mensupluğunun sona ermesi ve Birlik temsilcisinin, yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi hallerinde Kurul üyeliği kendiliğinden sona erer.

Kurul Üyelerinin Görev Süresi

Madde 9 — Kurul üyeliklerine Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 6 ay içinde atama yapılır. Üyelerin görev süresi atanmalarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren en çok 4 yıldır.

Kurulun Görevleri

Madde 10 — Kurulun görevleri;

a) Kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması, ticari yaşamın gereklerini gözeterek ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir, mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulabilmesi ve bu amaçla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konularında çalışma ve incelemelerde bulunmak,

b) Birliklerin, 1/5/2000 tarihi itibariyle mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili borçları, borçların ödenmesine kadar geçecek süre içinde bu borçlardan doğan faiz ve gecikme zammı gibi fer’i borçlar ile personel kadrolarında yapılacak düzenlemeler için gerekli tazminat tutarlarının Hazinece üstlenilip tasfiye edilmesi hakkında önerilerde bulunmak,

c) Birlik bazında hazırlanan yeniden yapılandırma çerçeveleri ve planları ile iş planlarını onaylamak,

d) Birliklerin yeniden yapılandırma planları ve iş planlarının uygulanmasındaki performanslarını takip edip değerlendirmek, performansın tatmin edici seviyede olmaması halinde alınması gereken ek tedbirleri belirlemek, ek tedbirlere rağmen tatmin edici performans sağlayamayan birlikler için, olumlu performans sağlanıncaya kadar proje kapsamındaki desteklerin durdurulması hakkında önerilerde bulunmak,

e) Yeniden yapılandırma önlemleri ile kapasite oluşturma programlarının tasarlanması ve uygulanmasında teknik yardım sağlamak,

f) Yeniden yapılandırma süresince, kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması amacıyla dışarıdan alınacak her türlü denetim, danışmanlık ve diğer hizmetler için yapılacak ödemeler, Kurul ve Yürütme Birimine ilişkin giderleri Devlet Bakanlığına bildirmek,

g) Kooperatif ve birliklerin ihtiyacı olan işletme kredilerini belirleyerek, Bakanlığa ve Devlet Bakanlığına bildirmek,

h) Yeniden yapılandırma programının uygulanmasını gözetmek,

ı) Kurulun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; yeniden yapılandırma, özelleştirme, planlama, denetim, kooperatifçilik veya işletmecilik konularında deneyimli uzmanlardan ve danışmanlardan bir Yürütme Birimi oluşturmak,

i) Yürütme Birimi Başkanı ve Birimin diğer personelinin seçilme usul ve esaslarını belirleyip seçmek, Yürütme Biriminin çalışmalarını takip edip değerlendirmek ve çalışmaların istenilen seviyede olmaması halinde Birim Başkanı ve diğer personeli değiştirmek,

j) Yürütme Biriminin yıllık iş planlarını belirlemek,

k) Proje kapsamında yer alan faaliyetlerin yerine getirilmesine yönelik olarak Protokol hükümleri çerçevesinde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini temin etmek,

l) Kooperatif ve birliklere uzmanlık ve danışmanlık desteği sağlamak,

m) Proje kapsamında, kooperatiflerin geliştirilmesi programlarının tasarlanması ve uygulanmasında teknik yardım sağlamak ve bu konuda özerk kooperatifçilik organizasyonları ile işbirliği yapmak,

Kurul Başkanının Görevleri

Madde 11 — Kurul Başkanı;

a) Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (D) ve (E) bentlerinde Yeniden Yapılandırma Kuruluna verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

b) Kurul toplantılarına başkanlık etmek ve toplantıların gündeme göre yürütülmesini sağlamak,

c) Toplantı gündemini tespit etmek,

d) Kurulu idare ve temsil etmek,

e) Kurul kararlarının, Bakanlığa ve Devlet Bakanlığına gönderilmesini sağlamak,

f) Yürütme Biriminin çalışmalarını takip edip, değerlendirmek ve denetlemek; çalışmaların istenilen seviyede olmaması durumunda, konuyu Kurula götürmek,

g) Sekreterya hizmetlerinin yürütülmesini gözetmek,

h) Başkan adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek,

ı) Kurulla ilgili diğer işleri yapmak,

konularında görevli ve yetkilidir.

İç Denetim

Madde 12 — Yürütme Birimi faaliyetleri ile uzman ve danışmanların çalışmalarının denetimi Kurul Başkanı veya Başkan tarafından görevlendirilecek kurul üyeleri veya Yürütme Birimi Başkanı veya uzman ve danışmanları tarafından yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Toplantılar

Madde 13 — Kurul, ayda bir defadan az olmamak üzere, ihtiyaç duyulduğunda her zaman Başkanın çağrısı üzerine, üye sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır ve kararlar en az beş üyenin olumlu oyuyla alınır.

Başkanın izin, hastalık, yolculuk ve diğer mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde Kurula, Başkan Vekili başkanlık eder.

Kurulun toplantı gündemi Başkan tarafından belirlenir ve en az bir hafta önce kurul üyelerine bildirilir. Kurul üyeleri, uygun gördükleri hususları en az beş üyenin olumlu oyuyla gündeme aldırabilirler.

Toplantıya çağrı, toplantı yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise Başkan tarafından yazılı olarak yapılır. Kurul, merkez dışında da toplantı yapabilir.

Kurul Başkan ve üyeleri, kendisinin, usul ve füruundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının çıkarlarını ilgilendiren hususların görüşülmesine ve bu konuda yapılacak oylamalara katılamazlar.

Toplantıya Katılmama Halleri

Madde 14 — Kurul Başkanı ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır. Toplantıya katılamayacak üyeler geçerli mazeretlerini toplantıdan önce Başkana yazılı olarak bildirirler.

Kurul Başkanı ve üyelerinin yurtiçi görevlendirilmeleri ile izin ve süreleri, toplantı ve karar sayısı bakımından sakınca yaratmamak koşuluyla Başkan tarafından düzenlenir. Bakanlık ve Hazine Müsteşarlığı mensubu kurul üyelerinin durumları, kurumları ile koordineli olarak belirlenir.

Tutanak ve Karar Defteri

Madde 15 — Kurul toplantılarında alınan kararlar, bir tutanakla tespit edilir. Karara aykırı görüşte olan üyeler, ayrı veya birlikte karşı oy yazısını tutanağa yazdırırlar. Tutanak, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Kurulun karar tutanakları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla geçirilir veya tutanağın bir fotokopisi karar defterine yapıştırılarak kenarlarından kurul üyelerince imzalanır. Defter üzerinde silinti, karalama ve kazıntı yapılmaz. Defter üzerindeki hatalar, okunacak şekilde üzerinden çizilir ve doğrusu yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından paraflanır.

Karar defterine, her toplantıya ait kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir:

a) Toplantının tarih ve sayısı,

b) Toplantıya katılanlar ile katılmayanların adları ve katılmama nedenleri,

c) Toplantının gündemi,

d) Gündem sırasına göre konuyla ilgili öneri yazısı veya önerge,

e) Her gündem maddesine ilişkin olarak alınan kararlar ve varsa üyelerin karşı oy yazıları.

Kararların Bildirilmesi ve Uygulanması

Madde 16 — Kurulun aldığı kararlar, en geç on gün içerisinde Bakanlığa ve Devlet Bakanlığına bildirilir.

Kurul tarafından alınan ve Bakanın uygun görüşü ve Devlet Bakanının onayı ile veya Bakanın ve Devlet Bakanının müşterek onayı ile belirlenecek kararlar, söz konusu onayı müteakip uygulamaya konulur. Kurul tarafından alınan diğer kararların uygulanmasından Başkan sorumludur.

Temsil

Madde 17 — Kurul; Başkan, Başkanın bulunmadığı izin, hastalık, yolculuk ve diğer hallerde başkan vekili tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Kurul adına bilgi verme görev ve yetkisi Başkana veya gerekli gördüğü hallerde yetkili kılacağı üyeye aittir.

Yasaklar ve Kurul Üyelerinin Sorumlulukları

Madde 18 — Kurul üyeleri, yeniden yapılandırma süresince, yeniden yapılandırma faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından, bu faaliyetlerle doğrudan ilgili başka bir görev alamaz ve bu faaliyetler konusunda ticari muamelede bulunamazlar.

Kurul üyeleri, Kuruldaki görevleri nedeniyle elde ettikleri bilgileri, görevlerinden ayrılmış olsalar bile, yetkili merciler dışındaki kurum, kuruluş ve kişilere aktaramazlar ve kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

Kurul üyeleri, yetkilendirilmeksizin Kurulun çalışmaları ve görevleriyle ilgili olarak 15/7/1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçlarına ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın ya da elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklama yapamazlar.

Kurul, Bakana karşı sorumludur. Kurul ve Yürütme Biriminin hesap ve işlemlerinin denetimi sonucunda düzenlenen raporlar, Bakana sunulur ve Rapor sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması için bu raporun bir örneği Bakan tarafından Kurula gönderilir.

Kurul Üyelerinin Ücret ve Harcırahları

Madde 19 — Yeniden Yapılandırma Kurulu Başkan ve üyelerine, Bakan ve Devlet Bakanın onayı ile belirlenen tutarlarda huzur hakkı ve harcırah ödenir.

Huzur hakkının miktarı toplantı başına belirlenir ve huzur hakkının aylık net tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) üç katını geçemez. Her ne sebeple olursa olsun, toplantıya katılmayan Kurul üyelerine huzur hakkı ödenmez.

Kurul üyelerine, görevleri ile ilgili yapacakları seyahatler için en yüksek Devlet memuru harcırahının üç katına kadar günlük harcırah ödenir.

Yürütme Biriminin Teşkili

Madde 20 — Kurul, faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; yeniden yapılandırma, özelleştirme, planlama, denetim, kooperatifçilik veya işletmecilik konularında deneyimli uzmanlardan ve danışmanlardan bir Yürütme Birimi oluşturabilir. Yürütme Birimi Başkanı, Kurul üyelerinin en az beşinin olumlu oyu ile seçilir.

Yürütme Biriminin görev süresi Kurulun görev süresi ile sınırlıdır.

Yürütme Biriminin çalışma usul ve esasları ile bu Birimde çalıştırılanlara yapılacak ödemeler Kurulun önerisi, Bakanın uygun görüşü ve Devlet Bakanının onayı ile belirlenir.

Sekreterya Hizmetleri

Madde 21 — Kurulun sekreterya hizmetleri Yürütme Birimin daimi personeli tarafından yerine getirilir.

Sekreteryanın görevleri;

a) Kurul toplantısından önce gerekli hazırlıkları yapmak,

b) Toplantı gündemini, yerini ve saatini toplantıdan en az bir hafta önce üyelere bildirmek,

c) Kurulun raportörlük, dosyalama, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

d) Kurulun toplantı tutanaklarını ve karar defterini düzenlemek, başkan ve üyeler tarafından imzalanmasını sağlamak,

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yürütmek,

f) Başkanın vereceği diğer işleri yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birliklerin Uyacakları Usul ve Esaslar

Kurulla İşbirliği İçinde Çalışma

Madde 22 —Yeniden yapılandırma planlarını kabul eden kooperatif ve birlikler, yeniden yapılandırma süresince sağlanacak mali ve teknik yardımlardan yararlanırlar.

Bu kuruluşlar, 4572 sayılı Kanunda belirlenen amaçlar çerçevesinde yeniden yapılandırma ile ilgili her konuda Kurulun önerilerini dikkate alır ve Kurul ile işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürürler.

Bilgi ve Belge Verme

Madde 23 — Tüm birlik ve kooperatifler ile bunların fabrika ve işletmeleri; Kurulun, Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli görerek talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.

Bu kuruluşlar ayrıca, Kurul tarafından görevlendirilecek danışman ve uzmanlara geçici çalışma yeri sağlamak konusunda gerekli kolaylığı göstermek, yazılı veya sözlü istenilecek her türlü bilgiyi, defterleri, her türlü evrak ve belgeleri vermek, mal varlıklarına dair açıklamalarda bulunmakla yükümlüdürler.

Yeniden Yapılandırma Süresince Yapılacak Yardımlar

Madde 24 — Yeniden yapılandırma süresince;

a) Birliklerin, 1/5/2000 tarihi itibariyle mevcut özel bünye faaliyetleri ile ilgili borçları, borçların ödenmesine kadar geçecek süre içinde bu borçlardan doğan faiz ve gecikme zammı gibi fer’i borçları ile personel kadrolarında yapılacak düzenlemeler için gerekli tazminat tutarı, Kurulun önerileri dikkate alınarak Hazinece üstlenilip tasfiye olunur.

Kooperatif ve birliklerin özel bünye borçlarının tasfiyesi ve yeniden yapılandırma nedeniyle oluşabilecek personel tazminatları, kooperatif ve birliklerin yeniden yapılandırılması amacıyla dışarıdan alınacak her türlü denetim, danışmanlık ve diğer hizmetler için yapılacak ödemeler, Kurul ve Yürütme Birimine ilişkin giderler kooperatif ve birliklerin ihtiyacı olan işletme kredileri Kurulun önerileri dikkate alınarak genel bütçeden ve Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu gider hesabından karşılanır.

b) Yeniden yapılandırma planlarının hazırlanması ve uygulanmasında, Kurul tarafından danışmanlık ve uzmanlık hizmetleri sağlanır ve her birlik nezdinde bu amaçla oluşturulan komisyonlara Kurul tarafından uzman desteğinde bulunulur.

c) Yeniden yapılandırma planlarının başarılı bir şekilde uygulanması amacıyla personel ve ortaklara yönelik eğitim hizmetleri yürütülür.

Kooperatif ve Birliklere, yeniden yapılandırma amacıyla 2000 Yılı Bütçesinden tahsis edilen ödenekler ile uluslararası finans kuruluşlarınca desteklenen projeler için sağlanan doğrudan ya da dolaylı mali kaynaklar ve kredi teminatları dışında Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinden herhangi bir mali destek sağlanamaz.

Yeniden Yapılandırma Planlarının Hazırlanması ve Kabulü

Madde 25 — Kooperatif ve Birliklerin yeniden yapılandırılması, ticari yaşamın gereklerini gözeterek ekonomik etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilir, mali açıdan özerk bir yapıya kavuşturulabilmesi ve bu amaçla alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla her birlik için, birliklerce oluşturulacak bir komisyon tarafından, bir yeniden yapılandırma planı hazırlanır.

Yeniden yapılandırma planlarında, kooperatif ve birliklerin ihtiyaç duydukları azami personel sayısı ve nitelikleri belirtilir. Ayrıca planlarda, fazla personelin tespiti ve işten çıkarma usul ve esasları da gösterilir.

Birliklerce, komisyonlarda, yeterli eğitim ve birikime sahip kooperatif ve birlik personeli arasından, Kurulun görüşü alınarak, gerekli sayıda görevlendirme yapılır. Ayrıca, birliğin talepte bulunması veya Kurulun doğrudan ihtiyaç duyması halinde dışarıdan da yeterli sayıda danışman ve uzman görevlendirilebilir.

Komisyonların çalışma usul ve esasları ile planların hazırlanması sırasında uyacakları hususlar Kurul tarafından belirlenir.

Komisyon tarafından hazırlanan yeniden yapılandırma planları, birlik yönetim kurullarınca kabul edildikten sonra ilk inceleme amacıyla Kurula gönderilir. Kurulun görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan ve Kurulla mutabakat sağlandıktan sonra yeniden yapılandırma planları Birliklerin genel kurullarının onayına sunulur.

Genel kurullarda, yeniden yapılandırma planlarının gözden geçirilmesi yönünde karar alınması halinde; genel kurul, yönetim kurulunu planların onayı konusunda yetkili kılabilir. Bu durumda, planlarda yapılacak değişiklikler hakkında Kurulun görüş ve onayı alınır.

Nihai planların birer örneği Bakanlığa ve Kurula gönderilir.

Genel kurulun yeniden yapılandırma planını reddetmesi halinde, ilgili birlik ve bağlı kooperatifler, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde öngörülen yardımlardan yararlanamazlar.

Atıl Varlıkların Tespiti ve Değerlendirilmesi

Madde 26 — Yeniden yapılandırma planlarında, atıl varlıkların tespiti ve değerlendirme usul ve esaslarına yer verilmesi halinde, atıl varlıklar genel kurullarda kabul edilen planlarda öngörüldüğü şekilde değerlendirilir.

Ancak, gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliği, yeri ve azami fiyatı, satılacak gayrimenkullerin asgari fiyatları genel kurullarca belirlenir.

Birliklerin Yıllık İş Planlarının Hazırlanması

Madde 27 — Yeniden yapılandırma süresince, birliklerin yıllık iş planları birlikler tarafından hazırlanarak Bakanlığa ve Kurula sunulur. Kurul planların kendisine ulaşmasını takiben 15 gün içinde iş planları hakkındaki görüş ve önerilerini birliklere bildirir. Kurul ile birliklerin üzerinde mutabık kaldıkları iş planları Kurul tarafından onaylandıktan sonra Bakanlığa gönderilir. Bakanlık, Kurulun görüşlerini de dikkate alarak iş planları çerçevesinde birliklerin finansman ihtiyacını Devlet Bakanlığına iletir.

Yürürlük

Madde 28 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı müştereken yürütür.