YURT DIŞINDA BULUNAN GEMİ VE UÇAKLARIN İHTİYAÇLARININ SAĞLANMASINA AİT  YÖNETMELİK

 

Amaç ve Kapsam:

Madde 1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin yurt dışında bulunan gemi ve uçaklarının o yerden sağlanması zorunlu olan ihtiyaç maddelerinin alımı ile acele onarımlarının vesair giderlerinin yapılması bu Yönetmelikte yazılı esaslara göre yürütülür.

 

Dayanak:

Madde 2- Bu Yönetmelik 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 80 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

Olur Belgesi:

Madde 3- Yurt dışında bulunan gemi ve uçakların zorunlu ihtiyaç maddelerinin alımı ile acele onarım ve sair giderlerinin o yerden sağlanması için ita amirinden olur alınır.

 

Usul:

Madde 4- 1 inci maddede yazılı alım, onarım ve sair giderlerin yapılmasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 50 nci maddesinde belirtilen pazarlık usulü uygulanır. Bu usulde ilân yapılması, sözleşme ve şartname düzenlenmesi, teminat alınması ve tahmini bedel tesbiti zorunlu değildir.

 

Komisyon:

Madde 5- İhtiyaçların pazarlık suretiyle sağlanması için ita amirince biri başkan olmak üzere en az 3 kişilik komisyon oluşturulur. Komisyon oluşturulması için yeterli sayıda personel bulunmayan hallerde pazarlık ita amirince görevlendirilen mutemet tarafından yapılır.

 

Yönerge:

Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle bu işlere dair teslim tesellüm ile muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı hususlar ilgili Bakanlıklarca çıkarılacak yönergeler ile tesbit edilir.

 

Son Hükümler:

Madde 7- Sayıştay'ın görüşü de alınmış olan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

Madde 8- Bu Yönetmeliği Millî Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanları yürütür.