ONDOKUZ MAYIS NVERSTES SALII VE GVENL, MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

 

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ondokuz Mays niversitesi Sal ve Gvenlii, Meslek Hastalklar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Ondokuz Mays niversitesi Sal ve Gvenlii, Meslek Hastalklar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (OM-SAM): Ondokuz Mays niversitesi Sal ve Gvenlii, Meslek Hastalklar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Ondokuz Mays niversitesi Rektrn,

d) niversite: Ondokuz Mays niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin ilgili akademik birimlerinin ibirlii ile yurtiinde ve yurtdnda i sal ve gvenlii, meslek hastalklar ile ilgili her alanda eitim, bilimsel aratrma, klinik uygulama ve halk sal almalar yapmak ve danmanlk hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yurtiinde ve yurtdnda, i sal ve gvenlii, meslek hastalklar ile ilgili her konuda bilimsel aratrma, uygulama, inceleme yapmak, klinik uygulama ve halk sal almalarnda bulunmak, yaplmakta olan bu gibi almalara katlmak ve desteklemek.

b) sal ve gvenlii, meslek hastalklar ve halk sal konusunda ulusal ve uluslararas dzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler dzenlemek.

c) Faaliyet alan kapsamnda niversitelerde; tpta uzmanlk, tpta yan dal uzmanl dahil, lisans ve lisansst dzeylerde srdrlen eitim almalarn desteklemek, bu eitim programlarna ynelik uygulama ve aratrma olanaklar salamak.

) Amalar dorultusunda basl ve grsel yaynlar yapmak, i sal ve gvenlii, meslek hastalklar konusunda gelime ve yaynlarn izlenebilmesi amacyla kitaplk ve ariv oluturmak.

d) lgili kamu kurum ve kurulular ile ii ve iveren kurulular, dier niversiteler, i sal ve gvenlii, meslek hastalklar alannda faaliyet gsteren kurum ve kurulularla, sosyal taraf temsilcileri ile ibirlii kurmak, almalar srdrmek, almalarna katkda bulunmak.

e) sal ve gvenlii, meslek hastalklar konularnda alma yrten ulusal ve uluslararas kurulularla, bu alanda alan uzman kiilerle iletiim a kurmak.

f) sal ve gvenlii, meslek hastalklar konularnda ii, iveren ve temsilcileri ile dier alanlara ynelik eitim programlar yapmak.

g) niversite sanayi ibirlii almalarna katkda bulunmak, farkl kurum, kurulu ve iyerlerinin i sal ve gvenlii, meslek hastalklar alanndaki hizmet sunumu, inceleme, aratrma, proje, danmanlk taleplerini karlamak, bu konularda alan niversite birimleri arasnda koordinasyon ve organizasyon almalarn srdrmek.

) sal ve gvenlii, meslek hastalklar konusunda kamuoyu olumasna, bilinlenmesine, alanlarn salk ve gvenliklerinin korunmasna katkda bulunmak.

h) niversite bnyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamnda niversite ibirlii ile faaliyet gsteren ya da yeni oluturulacak olan, i sal ve gvenlii ve meslek hastalklar konularnda hizmet sunan birimlerin oluturulmasna, srdrlmesine ve koordinasyonuna katkda bulunmak.

) sal ve gvenlii, meslek hastalklar alannda proje ve aratrma nerileri gelitirmek, uygulamak ve yaynlamak; bu amala niversite birimleri arasnda ve dier kurum ve kurulularla ibirliinde bulunmak.

i) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b)Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan bir kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr Yardmcsn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda Mdr Yardmcsn vekil brakr. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn grevi de sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, Mdr Yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan niversite Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen be ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Yurtii ve yurtdndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli, niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen on yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Danma Kurulunun grevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak, gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.