GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kayıtları, eğitim-öğretimleri, sınavları ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kayıtlarına, eğitim-öğretimlerine, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Anabilim Dalı: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,

c) Anabilim Dalı Kurulu: Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan her bir anabilim dalına ait anabilim dalı kurulunu,

ç) Dekan: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Fakülte: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

 

Eğitim-öğretim dili

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kısmen veya tamamen yabancı dilde de eğitim-öğretim yapılabilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 6 – (1) Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra yabancı dil seviye tespit sınavına alınır.

(2) Seviye tespit sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar ile yabancı dil hazırlık programı uygulanmak üzere hazırlık sınıfı açılmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretimin türü

MADDE 7 – (1) Fakültede yıl esasına göre örgün öğretim yapılır ve sınıf geçme sistemi uygulanır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim programları Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik olarak ilgili Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler de aynı yöntemle, her yıl en geç bahar dönemi sonuna kadar belirlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Dönem, kayıt ve dönem sınavları hariç en az 14 hafta (70 iş günü) olarak düzenlenir. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Klinik uygulama/staj ve alan çalışmaları eğitim-öğretim süresini ve sınav dönemlerini aşabilir.

(3) (Değişik:RG-9/9/2014-29114) Derslerin AKTS değerlerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde 7 nci düzey (yüksek lisans) için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Eğitim-öğretim süresi ve ek süreler

MADDE 9 – (1) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu şekilde kaybettikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve bu süre için katkı payı ödenir.

(2) Fakültede normal eğitim-öğretim süresi beş yıldır. Azami eğitim-öğretim süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç (yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre hariç) sekiz yıldır. Azami eğitim-öğretim süreleri içinde mezun olmayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim programları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulamaya konulur. Bir sonraki eğitim-öğretim yılına ilişkin değişiklikler de aynı yöntemle, her yıl en geç Mayıs ayı içinde belirlenir.

(2) (Değişik:RG-9/9/2014-29114) Eğitim-öğretim programları, ortak zorunlu dersler dahil 300 AKTS’lik dersleri kapsar.

(3) (Değişik:RG-9/9/2014-29114) Eğitim-öğretim programları yıllık AKTS’si 60 olacak şekilde düzenlenir.

(4) Eğitim-öğretim programları, teorik dersler ve/veya seminer, laboratuar, klinik uygulama, staj, alan çalışması ve benzeri uygulamalardan oluşur. Dersler yıllık olarak veya dönemlik olarak düzenlenir. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı Fakülte Kurulunca kararlaştırılır.

Preklinik/klinik uygulama/staj

MADDE 11 – (1) Bir, iki ve üçüncü sınıflarda, pratik uygulaması olan derslerde, öğrencilerin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı elde edebilmeleri için, ilgili dersin pratik uygulamaları için aranan koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına giremezler. Bir, iki ve üçüncü sınıflarda pratik uygulaması olan derslerde bütünleme sınavlarının başlangıcına kadar olan süre içinde telafi uygulamaları açılır. Telafi süreleri Anabilim Dalı Kurulu kararıyla belirlenir. Öğrencinin eksik kalan uygulamaları telafi süresinde tamamlaması halinde kendisine bütünleme hakkı verilir.

(2) Dört ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre, bir eğitim-öğretim yılında müfredatta belirlenen ders saatinden az olmamak üzere klinik uygulama/staj yapar.

(3) Öğrenciler, staj sonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik veya staj çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanacak program gereği Fakülte Kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

Dersler ve kredi değeri

MADDE 12 – (Değişik:RG-9/9/2014-29114)

(1) Bir dersin AKTS değeri; öğrenci iş yükü esas alınarak hesaplanır. Derslerin kredileri ve AKTS değerleri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 13 – (1) Her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler ile stajlar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bu nedenle Fakültede eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci, kayıt yaptıracağı sınıfın eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerini alır ve usulüne uygun olarak kayıt olduğu o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki ortak zorunlu dersler ile serbest seçmeli dersler hariç, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece bulunduğu sınıfta başarısız olduğu dersi/dersleri veya staj/stajları tekrarlar ve bunları başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

(2) Ortak zorunlu dersler ve serbest seçmeli derslerden kalanlar mezun oluncaya kadar bu dersleri vermek zorundadır.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 14 – (1) Kaydını yaptıran öğrenci için, Fakülte öğretim üyeleri arasından bir danışman görevlendirilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak görevlendirilebilir. Danışman, öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma işlemleri danışmanı gözetiminde yapılır.

(2) Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için birimde öğrenci izleme dosyası tutulur.

Devam mecburiyeti

MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuarlara ve stajlara devam etmek zorundadır.

(2) Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı dersler, staj ve laboratuarların %20’sinden daha fazlasına katılmayan öğrenciler mazeretlerine bakılmadan devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına ve staj sonu sınavına alınmaz.

(3) Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve laboratuarlara devam yükümlülükleri ile uygulamaya ilişkin esaslar Fakülte Kurulunca belirlenir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

Değişim programları

MADDE 16 – (1) Üniversite ile yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca üniversiteler arası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir dönem/bir yıl süreyle bu üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

 

Öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Fakültenin birinci sınıfına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yatay geçiş

MADDE 18 – (1) Başka üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinden Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Fakülteye yatay geçiş yapılabilir. Öğrencilerin yatay geçişlerinin kabulüne ve intibak programlarına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlk kayıt

MADDE 19 – (1) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Fakülteye ilk kez kaydını yaptıran öğrenci 12 nci maddede öngörülen ders alma işlemlerini yaparak öğrenimine başlar.

Kayıt yenileme

MADDE 20 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o öğretim yılında derslere ve sınavlara giremez. Bu suretle kaybedilen süre öğrenim süresine dahildir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Mazereti nedeniyle kaydını süresi içinde yenileyemeyen öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edildiği takdirde iki hafta içinde kaydını yenileyebilir, bu öğrenciler için geçen süre devamsızlık olarak sayılır.

İntibaklar

MADDE 21 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken Fakülteye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, başarmış oldukları dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler muafiyete esas olacak belgeleri dilekçelerine bağlı olarak, kayıt işlemleri sırasında Fakülte Dekanlığına verir. Muafiyet talebinin kabulü ve öğrencinin eğitim-öğretim programına intibakının yapılması; derslerin kapsamı, başarı derecesi, kredisi gibi hususlar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve İlişik Kesme

 

Sınavlar

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin öğrenim gördükleri programda bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu (final) sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.

(2) (Değişik:RG-9/9/2014-29114) Sınavlar test, test-yazılı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı, yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. İki aşamalı yapılan sınavlarda birinci aşamada başarılı olmayan öğrenci ikinci aşamaya giremez ve başarısız sayılır. İki aşamalı sınav final sınavı ise öğrenci bütünleme sınavına girebilir.

(3) Öğrenciler; yarıyıl/yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik, staj ve teorik olarak sorumludur. Ancak, beşinci sınıf öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle staj gördükleri dersin tüm öğrenim süresince verilmiş olan müfredatından pratik, staj ve teorik olarak sorumludur.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-9/9/2014-29114) Ara sınav, eğitim-öğretim programında yer alan derslerin yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavlarıdır. Dönemlik dersler için en az bir, yıllık dersler için en az iki olmak üzere yarıyılda/yılda her ders için yapılacak ara sınavların sayısı, Fakülte Kurulunca belirlenir. Yarıyıl içindeki ara sınav tarihleri, Dekanlıkça yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerinde sonradan yapılacak değişiklikler ders sorumlusu tarafından en geç bir hafta öncesinde Dekanlığa bildirilir. Değişiklik Dekanlıkça ilan edilir. Ara sınavlar dışında, yarıyıl içi çalışmalarından sayılmak üzere, kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir.

(2) Ara sınav ve kısa süreli sınavlar dışında, başarı notuna esas olmak üzere, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir.

Yarıyıl/yılsonu sınavı

MADDE 24 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

(2) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; yarıyıl/yılbaşında kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir yazılı ara sınava, stajlar hariç katılmak ve dersin pratik-teorik uygulaması ve diğer gereklerini yerine getirmek zorunludur. Pratik ve stajı olan derslerde ilan edilen sayı ve türde uygulamayı eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorunludur.

(3) Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca belirlenir.

Staj sonu sınavı

MADDE 25 – (1) Staj sonu sınavı, staj eğitim programları sonunda ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen koşullarda yapılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavı; bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere verilen sınav hakkıdır ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Stajlarda, eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen ödevleri eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için ilgili dersin yarıyıl sonu veya staj sonu sınavına girme hakkı elde edemeyen dördüncü ve beşinci sınıf staj öğrencileri, eksik kalan ödevlerini, ilgili dersin bütünleme sınav tarihinden üç gün öncesine kadar başarılı olarak tamamladıkları takdirde, yalnız bütünleme sınavına girebilirler.

(3) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki bütünleme sınav döneminde alınır. Bütünleme sınavında başarısız olan beşinci sınıf öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılındaki staj grubuna intibakı yapılır ve stajı tekrarlatılır.

Mazeret sınavı

MADDE 27 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, ara sınav haklarını yarıyıl/yıl içinde Fakülte Dekanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz.

Tek ders sınavı

MADDE 28 – (1) Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan ve en çok bir dersten başarısız olarak sınıfta kalan öğrenciye bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içerisinde yazılı dilekçelerini Dekanlığa vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler dışında verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Bu sınavdan alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir. Bu sınavlar, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 29 – (Değişik:RG-9/9/2014-29114)

(1) Sınav sonuçları, öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Öğrenciler maddi hata gerekçesi ile Dekanlığa yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonucunun ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde yapılır. İtiraz Dekanlıkça ilgili ders sorumlusuna iletilir. Ders sorumlusu tarafından yeniden yapılacak değerlendirmenin sonucu öğrenciye Dekanlıkça bildirilir. İtiraz süresinin bitiminden sonra sınav sonucuna yapılacak itirazlar ve ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz. İtiraz süresi içinde öğretim elemanı tarafından yapılacak not değişikliği talepleri, en geç on beş gün içinde, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sonuçlandırılarak Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Ders başarı notu

MADDE 30 – (1) Bir dersteki başarı durumu; öğrencinin yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak yıl içi başarı notu, gösterdiği başarı ve yarıyıl/yıl sonu sınav başarısı birlikte değerlendirilerek belirlenir. Bir dersin başarı notu; ara sınavların (vize) aritmetik ortalamasının %40’ı ve yarıyıl/yılsonu (final) veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu (final) veya bütünleme sınav notu en az 60 puan, başarı notunun en az 60 puan olması zorunludur. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

(2) Yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda yabancı dil derslerinden muaf olan öğrenciler, birinci sınıfa kayıt tarihinden itibaren yedi gün içinde Dekanlığa yazılı başvuruda bulunarak muaf oldukları dersleri alabilirler. Öğrencilerin bu derslerden aldıkları en son not akademik ortalamalarına katılır.

Notlar

MADDE 31 – (1) Sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıdaki şekildedir:

 

Puanlar

Notlar

Katsayılar

95-100

AA

4.00

85-94

BA

3.50

75-84

BB

3.00

65-74

CB

2.50

60-64

CC

2.00

50-59

FD

1.00

0-49

FF

0.00

(2) Kredisiz dersler için başarı (B), başarısızlık (K), yatay veya dikey geçişlerde muaf olunan dersler (M) ile tanımlanır.

(3) Başarı notu tablosuna göre;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam koşulunu sağlamayan öğrencilere DZ notu verilir. Bu öğrenciler, yarıyıl/yıl sonunda sınava alınmaz.

c) Yarıyıl/yıl sonunda sınavlara girme hakkı olduğu halde girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

ç) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve not ortalamasına katılır.

d) YT notu, kredisiz derslerin başarı notu olarak verilir.

e) YZ notu, kredisiz derslerin başarısızlık notu olarak verilir.

f) Bir dersten DZ, GR, FF ve YZ notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmamış sayılır.

Not ortalaması

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yılsonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) (Değişik:RG-9/9/2014-29114) Bir yarıyılın/yılın not ortalaması; o yarıyılda/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin AKTS değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonraki üçüncü hane yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılında sağladıkları genel not ortalaması en az 60 olan öğrenciler bulundukları sınıfı başarmış olarak bir üst sınıfta öğrenimlerine devam eder.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 33 – (1) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, o yıla ait akademik ortalaması 75-84 arasında olanlar onur öğrencisi, 85-100 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, Dekanlık tarafından her eğitim-öğretim yılı sonunda ilan edilir. Öğrencilerin başarı belgeleri Dekanlık tarafından kendilerine verilir.

İlişik kesme

MADDE 34 – (1) Öğrencinin;

a) Sağlık nedeniyle hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine sağlık kurulu raporuna dayanılarak Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilmiş olması,

b) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,

c) Kendi isteği ile kaydını alması,

durumunda ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

 

Mezuniyet koşulları

MADDE 35 – (1) Aşağıdaki koşulları yerine getiren öğrenci öğrenimini tamamlamış ve mezuniyeti için gerekli koşulları sağlamış sayılır:

a) Kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) (Değişik:RG-9/9/2014-29114) Eğitim-Öğretim programının gerektirdiği minimum AKTS’yi almak.

c) Genel akademik ortalaması en az 60 olmak.

Diplomalar

MADDE 36 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir;

a) Temel diş hekimliği bilimleri ön lisans diploması: Diş hekimliği eğitimi programına kayıtlı öğrenciler; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması alabilirler.

b) Diş hekimliği diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

(2) Diplomalar, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma hazırlanıncaya kadar öğrencilere, Dekanın imzası bulunan geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Mezuniyet derecesi

MADDE 37 – (1) Öğrenimlerini tamamlayarak diploma alan öğrencilere, ayrıca, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, başarı katsayısını, aldıkları ders, proje, laboratuar, seminer gibi çalışmaları başarı notları ile birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (diploma eki) verilir.

(2) Öğrenim belgesinde mezuniyet derecesi; genel akademik ortalaması 85-100 olan öğrenciler için yüksek onur öğrencisi, genel akademik ortalaması 75-84 olan öğrenciler için onur öğrencisi olarak belirtilir. Genel akademik ortalaması 60-74 olan öğrenciler için mezuniyet derecesi belirtilmez.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler, İzinler

 

Mazeretler

MADDE 38 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren beş gün içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için sağlık raporu almaları zorunludur. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere, uygulamalara ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin ve uygulamaların yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(3) Ayrıca öğrencinin; askere alınması, tutuklanması ve tutukluluğunun takipsizlik ile sonuçlanması veya üzerine atılı suç nedeniyle beraat etmesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkumiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir yarıyılda/yılda mazeretli olunan toplam süre, 14 üncü maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o yarıyıl/yıl için öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 39 – (1) Öğrencilere; kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl/yıl başlangıcından önce Dekanlığa başvurması gerekir. Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde öngörülen öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz. İzinli olunan süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Disiplin

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Bildirdiği adresi değişen öğrenci yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır. Adresi değiştiği halde bildirmeyen veya yanlış ve/veya eksik adres veren öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine yapılan tebligat öğrencinin kendisine yapılmış sayılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/8/2013

28747

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/9/2014

29114

2.