CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin genel esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde uygulanan kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm başkanının önerisi üzerine, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekanlık: Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığını,

ç) Ders kredisi: Bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

d) Fakülte: Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Mesleki seçmeli dersler: Öğrencinin istekleri göz önüne alınarak belirlenen Veteriner Hekimlik eğitimi ile ilgili dersleri,

ğ) Ortak zorunlu ve ortak seçmeli dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan dersleri,

h) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

ı) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

i) Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP): 5 inci eğitim-öğretim yılının 10 uncu yarıyılında uygulanan programı,

j) Zorunlu dersler: Öğrencilerin kayıt oldukları eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları, Kayıt ve Kayıt Yenileme

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim örgün biçimde yapılır. Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile yaz okulu programı ve eğitim kursları açılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi 5 yıl (10 yarıyıl)’dır. 10 uncu yarıyıl Veteriner Hekimliği İntörn Eğitim-Öğretim Programına (VEHİP) ayrılmıştır.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim ve öğretim dönemleri yarıyıl esasına göre düzenlenir ve eğitim-öğretim süresi bir yılda “Güz ve Bahar” olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl 16 haftadan oluşur (VEHİP hariç). Dersler, Fakülte Kurulu Kararı ve Senato onayı ile yıllık olarak da düzenlenebilir.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıtlar Üniversitenin belirlediği tarih ve koşullara göre yapılır. Kayıt yenileme ve ders seçme ise danışman onayı ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ders Türleri, Ders Programları, Staj ve Öğrencilerin Ders Yükü

Ders türleri

MADDE 9 – (1) Fakülte eğitim-öğretim programında zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminer, staj, uygulama, klinik ve laboratuvar çalışmaları yer alabilir. Fakülte Kurulu, haftalık ders programı içinde verilen teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları üzerinde düzenlemeler yapabilir ve yaz stajları planlayabilir.

Veteriner hekimliği intörn eğitim-öğretim programı (VEHİP)

MADDE 10 – (1) VEHİP eğitimi, 10 uncu yarıyılda, toplam 20 hafta üzerinden yapılır. 19 hafta ilgili anabilim dallarında verilecek ders ve uygulamalar olup, bir hafta ise not yükseltme/telafi süresi olarak değerlendirilir.

(2) 10 uncu yarıyılda VEHİP eğitimini alan öğrenciler, ilgili kurulun kararlaştırdığı şekilde gruplara ayrılır. Her grup,  haftada 12 saat teorik ve 14 saat pratik olmak üzere 26 saat ders almakla yükümlüdür. İlgili anabilim dallarında, belirtilen süre ile rotasyonlu eğitime tabi tutulurlar. Ders saatlerinin hafta içindeki dağılımı ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenir ve her grup için önceden ilan edilir.

Yaz stajı

MADDE 11 – (1) 8 inci yarıyılı tamamlayan öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği şartlara uygun kendi seçtikleri yerlerde, en az 20 iş günü olacak şekilde staj yaptırılır. Staj işlemleri Dekanlıkça oluşturulacak olan staj değerlendirme komisyonunca başarılı/başarısız olacak şekilde değerlendirilir. Başarısız olan öğrenciler aynı süreyi başarı ile tamamlamak zorundadırlar.

Derslerin kredi değeri

MADDE 12 – (1) Fakültede okutulan haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saat uygulama, laboratuvar, klinik ve benzeri çalışmalar bir kredidir. VEHİP’de gruplandırılmış her bir haftalık ders, 1 kredi olarak değerlendirilir. Ayrıca her ders için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) belirlenir ve mezuniyet işlemlerinde göz önüne alınır.

Derslere devamın belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin derslere ve uygulamalara devamı ile öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmaları zorunludur. Teorik derslerde %70 uygulamalı derslerde %80 devam zorunluluğu vardır. Derslerden bir kez devam alan öğrenciler için, o dersten/derslerden başarısız olması durumunda devam şartı aranmaz.

Ders alma

MADDE 14 – (1) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Fakülte öğrencilerinin her yarıyılda alacakları derslerin toplamı, 36 krediyi geçemez. Öğrenci, öncelikle alt yarıyıllarda hiç alamadığı veya başarısız olduğu dersleri almak zorundadır.

b) Alt yarılardaki derslerden devamsızlıktan kalan öğrenciler, öncelikli olarak alt yarıyıllarda başarısız oldukları dersleri almakla yükümlüdürler. Alt yarıyıllarda devam zorunluluğu bulunan derslerin, üst yarıyıldaki derslerle denk gelmesi durumunda aynı saatlere denk gelen üst yarıyıl derslerini alamazlar.

c) Öğrenciler, VEHİP dönemi hariç diğer dönemlerde en az birer mesleki seçmeli ders seçmek zorundadırlar.

ç) Öğrenci, 3 üncü yarıyıldan itibaren 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre üst yarıyıllardan ders alabilir. Üst yarıyıldan aldığı ders/derslerin ders başarı notu/notları ve kredi değerleri, derslerin ait olduğu yarıyıla dahil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav, Değerlendirme Esasları ve Diplomalar

Sınav türleri, uygulanması ve değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Sınavlar; ara, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret, muafiyet ve tek ders sınavlarından ibarettir. Genel not ortalamasına katılan derslerden başarısız olunanlara dönem sonunda bir bütünleme sınav hakkı verilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı yapılabilir. Sınavların hangi şekilde yapılacağına, ilgili anabilim dalı/dallarının görüşü alınarak, Fakülte Kurulu karar verir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler Dekanlık tarafından belirlenir ve sınavlardan en az 5 iş günü önce ilân edilir. Öğrenciler sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenebilecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Ara sınavlar

MADDE 16 – (1) Ara sınav tarih ve yerleri, Dekanlık tarafından ilân edilir. Her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

(2) VEHİP’de yer alan derslerin ara sınavları yapılmaz.

Yarıyıl sonu sınavı (genel sınav)

MADDE 17 – (1) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı (final sınavı), o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda, Dekanlık tarafından ilân edilen yer ve tarihte yapılır. Yarıyıl sınavından başarısız olunan dersler için bir bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Uygulamalı dersin/derslerin sınavı/sınavları pratik olarak yapılabilir.

(3) VEHİP’de yer alan derslerin genel sınavları her ders için ayrı ayrı yapılır. Sınavlar her grup için ders bitiminde yazılı sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(4) Öğrencinin her dersin yarıyıl sonu sınavında (genel sınavda) başarılı sayılabilmesi için 100 tam not üzerinden en az 60 alması zorunludur.

Ders başarı notu

MADDE 18 – (1) Fakültede, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu sınavında o dersten en az 60 alması kaydıyla, ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun % 60’ının toplamının en az 55 olması gerekir.

(2) VEHİP sınavları, her dersten teorik ve uygulama olacak şekilde yapılır. Öğrencinin VEHİP derslerinden başarılı sayılabilmesi için uygulama sınavından en az 50 almalıdır. Uygulama sınavının %50’si ve teorik sınavının %50’sinin toplamı en az 60 olması gereklidir.

(3) Anabilim dallarınca her öğrenciye 100 üzerinden verilen notlar, o anabilim dalında bulunma süresi ile çarpılarak elde edilen rakamlar toplanır ve eğitim görülen toplam hafta sayısına (19) bölünerek ağırlıklı tek VEHİP notu hesaplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.