İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulunda lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulunda öğrenci kaydı ve lisans eğitim-öğretim programının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

                b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

                c) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

                ç) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

                d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

                e) Yüksekokul: İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulunu,

                f) Yüksekokul Kurulu: Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Kurulunu,

                g) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

                ğ) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

                h) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

                ı) Lisans eğitim-öğretimi: Yüksekokulda ortaöğretime dayalı, sekiz yarıyıllık ulaştırma ve lojistik programını kapsayan yükseköğretimi

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

                Öğrenci işleri

                MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, derse yazılma, yatay geçişler, dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri Senato kararları doğrultusunda Yüksekokul tarafından yürütülür.

                Kayıtla ilgili esaslar

                MADDE 6 – (1) Yüksekokula girebilmek için, lisans öğrenimi ile ilgili Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

                Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

                MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadır.

                (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenciler katkı payını/öğretim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın öğretimi başladıktan sonra; Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payları iade edilir.

                Lisans eğitim-öğretimine kayıt

                MADDE 8 – (1) Yüksekokula kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır.

                (2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge ve posta ile kesin kayıt yapılmaz. Bunun dışında karşılaşılan durumlarda, İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

                (3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçe ile ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

                (4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

                a) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi; yabancı uyruklular için Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) sonuç belgesi,

                b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

                c) Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

                ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair, askerlik görevini yapmış olanlardan ise bu durumlarını belirten resmi belge (yabancı uyruklulardan bu belge istenmez),

                d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgâh tezkeresi sureti,

                e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde, kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5X6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

                f) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

                Kesin kayıt ve kimlik kartı

                MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciden geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

                Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt programı

                MADDE 10 – (1) Yüksekokula kesin kayıt hakkını kazanan öğrenciler isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim görebilir. İstemeyen öğrencilerin birinci sınıfa kesin kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfında öğrenim görmeyi tercih eden öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt olarak iki yarıyıl süre ile yabancı dil öğrenimini takip eder ve Üniversite öğrencisinin hak ve sorumluluklarına sahip olurlar. Bu öğrencilerin hangi düzeyde dil eğitimi görecekleri oluşturulan bir komisyon tarafından yapılan yabancı dil seviye tespit sınavı ile belirlenir. Bu öğrencilerden programı başarıyla tamamlayanlar Yüksekokul programının birinci yarıyılına kayıt olur. Yabancı dil destek programında başarılı olamayan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak yabancı dil yeterlik sınavlarına, yeni öğrencilerle birlikte alınır. Bu sınavlar sonucunda başarılı olanlar Yüksekokul programının birinci yılına kayıt olur. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına girmek için bekledikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde faydalanamaz.

                Yatay-dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

                MADDE 11 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                 (2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM sınavına girerek, Yüksekokula kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmeleri ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

                a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

                b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yüksekokul Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda öngörülen azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

                 (c) Yukarıda belirtilen durumlarda, (a) ve (b) bentlerindeki esasların hangisinin uygulanacağı hususu öğrencinin tercihine bırakılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

                Eğitim-öğretim yılı

                MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz stajı döneminden oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

                (2) Yüksekokulda eğitim-öğretim; Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

                (3) Yüksekokulun güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitiş tarihleri ile yarıyıl sonu sınavlarının başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.

                Yarıyıl süresi

                MADDE 13 – (1) Her yarıyıl, ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

                (2) Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi derslerinin sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

                Öğrenim planları ve dersler

                MADDE 14 – (1) Yüksekokulun lisans eğitim ve öğretiminde dersler; teorik ve uygulamalı derslerden oluşur. Uygulama ve laboratuvar çalışmalarıyla birlikte yürütülebilecek olan söz konusu çalışmalar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Ancak uygulamalı dersler 1/2 ders/kredi saati sayılır.

                (2) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

                (3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

                (4) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslere haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

                (5) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve yarısının toplamından oluşur.

                (6) Yüksekokulun Senatoca kabul edilen ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında öğrencilere duyurulur.

                 (7) Yaz stajları Yüksekokul Kurulunca belirlenen esaslara göre yaptırılır.

                Zorunlu ve seçimlik dersler

                MADDE 15 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen dersler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

                (2) Yüksekokulun programı zorunlu ve seçimlik derslerden oluşur.

                (3) Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, programın yedinci ve sekizinci yarıyıllarında okutulur. Öğrenciler her eğitim- öğretim yılı başında açılacağı ilan edilen seçimlik dersler arasından her yarıyılda en az toplam 9 kredi / saatlik dersleri seçerler. Bir seçimlik dersin açılabilmesi için asgari öğrenci sayısı, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (4) Yüksekokul programında yer alan dersler Türkçe olarak okutulmakla birlikte, bazı dersler İngilizce yapılabilir. Yüksekokul Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında hangi derslerin İngilizce olarak yürütüleceğine karar verir ve öğrencilere duyurur.

                (5) Yüksekokulda bir öğrencinin alabileceği kredinin üst sınırı 25 kredidir.

                Ortak zorunlu dersler

                MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda okutulur,

                b) Güzel Sanatlar veya Beden Eğitimi derslerinden birisi üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda birer saat zorunlu olarak okutulur.

                (2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerindeki değerlendirme, öğrencilerin devam durumları ve derslerdeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde yapılır. Öğretim elemanı her öğrencinin başarı durumunu;

                a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

                b) Derse devamına,

                c) Derse ilgisine,

                ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine

                bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer (G) veya başarısız (F) şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Müdürlüğe teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. (G) harf notu alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler.

                Derse devam zorunluluğu

                MADDE 17 – (1) Öğrenci ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı ya da başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik ve uygulamalı derslerin %70’ine devam etmek zorundadır.

                 (2) Dersini başarısızlığı nedeniyle tekrar alan ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) olup da derslerin ara sınavlar dışındaki yarıyıl içi etkinliklerinden yeniden değerlendirilerek notunu yükseltmek isteyen öğrenciler derslere devam etmek zorundadırlar.

                (3) Dersin okutulmasının tamamlanmasını izleyen iki gün içerisinde, öğrencilerin devam durumunu gösteren bir liste, ilgili öğretim üyesi tarafından Müdürlüğe iletilir. Müdürlük devam şartını yerine getirmiş öğrencilerin sınav listelerini hazırlar ve ilan eder.

                Staj

                MADDE 18 – (1) Her öğrenci altıncı yarıyılın sonunda ulaştırma ve lojistik alanında staj yapmak zorundadır. Staj süresi en az beş haftadır. Staj sonunda her öğrenci stajla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlar ve Yüksekokul Müdürlüğüne teslim eder. Staj raporu Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından atanan bir öğretim üyesi tarafından geçer veya başarısız olarak değerlendirilir. Staj yeri bulmakta zorlanan öğrenciler bitirme projesi hazırlayabilir. Bitirme projesi; Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından danışman olarak atanan bir öğretim üyesinin nezaretinde hazırlanır ve bu danışman tarafından geçer veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olanlar tekrar staj yapmak veya bitirme projesi hazırlamak zorundadır.

                Kayıt yenileme

                MADDE 19 – (1) Yüksekokulda, her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere, uygulama ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

                (2) Öğrenciler, eğitim-öğretim programının her aşamasında öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt olmak zorundadır.          

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

                Başarı notu

                MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

                (2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, ödev ve benzeri çalışmalardan oluşur. Yarıyıl içi çalışmaları ile bunların başarı notuna katkı oranları; dersi verecek öğretim üyesi veya üyelerinin önerisi ile yılda bir kez belirlenir ve Müdürlükçe ilan edilir.

                (3) Bir dersi tekrar almak zorunda kalan öğrenciler, dersin yarıyıl içi sınavına tekrar girebilir, ancak en son alınan yarıyıl içi sınav notu değerlendirmeye katılır. Yarıyıl içi sınavları dışındaki çalışmaların yeniden değerlendirilebilmesi için derse ve yarıyıl içi çalışmalara devam zorunluluğu vardır.

                (4) Yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkısı en az %40, en fazla %60’dır.

                Başarı notunun hesaplanması

                MADDE 21 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 50 olarak uygulanır. Bu sınır Yüksekokul Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. Dersin öğretim üyesi, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

                (2) Dersin sorumlu öğretim üyesi, yarıyıl sonu sınav tarihlerini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları Müdürlük aracılığı ile ilan eder. Dersin sorumlu öğretim üyeleri itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Müdürlüğe sunar. Bu notlar Müdürlük tarafından ilan edilir. Yüksekokul Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim üyesince yeniden incelenmesine karar verebilir.

                (3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

 

a) Sözel 

Harfle

Ağırlık Katsayısı

 

Pekiyi

AA

4.00

 

İyi-Pekiyi

BA

3.50

 

İyi

BB

3.00

 

Orta-İyi

CB

2.50

 

Orta

CC

2.00

 

Zayıf-Orta

DC

1.50

 

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

 

Başarısız

F

0.00

 

Geçer (Derecelendirme Dışı)

G

-

 

Muaf (Derecelendirme Dışı)

M

-

                b) Bunlardan;

                1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

                2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler, bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır.

                Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

                MADDE 22 – (1) Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir;

                a) Ağırlıklı not ortalaması hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür,

                b) Ağırlıklı genel not ortalaması hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir,

                c) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

                ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) harf notu aldığı dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek başarı notu geçerlidir.

                Başarısızlık durumu

                MADDE 23 – (1) Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

                (2) Ağırlıklı genel not ortalaması üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) aldıkları dersleri tekrarlarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

                Sınavlar

                MADDE 24 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır.

                a) Ara (vize) sınavı: Yüksekokul programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

                b) Mazeret ara sınavı: Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavdır.

                c) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

                1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

                2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle sınava giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

                (2) Sınavlar, bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadır. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz.

                (3) Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

                Ara sınavlar

                MADDE 25 – (1) Bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarih ve zamanda ve nerede yapılacağı Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Müdürlük tarafından ilan edilir.

                 (2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngörülen derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

                (3) Öğrenciler ara sınavlarda öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Ara sınavlara Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayanlar için bir mazeret ara sınavı açılır.

                (4) Mazeret ara sınavları ilgili yarıyıl bitiminden önce yapılır. Mazeret ara sınavlarının hangi tarihlerde açılacağı Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenir ve Müdürlük tarafından ilan edilir. Ancak öğrencinin mazeretini izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde başvurusunu yapmış olması gerekir. Ayrıca, sağlıkla ilgili mazeretlerin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

                 (5) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır.Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilir.

                (6) Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

                Yarıyıl sonu sınavları

                MADDE 26 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Öğrencinin ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için;

                a) Teorik derslerin en az %70'ine katılması,

                b) Uygulamaların en az %70'ine katılması,

                c) Uygulamalarda başarılı olması

                gerekir.

                (2) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler, başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilir. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları geçerli kabul edilir.

                Sınav notlarına itiraz

                MADDE 27 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde öğrenci işleri bürosuna bir dilekçe ile başvurarak ilgili sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Müdür, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar ve bu komisyon sınav kağıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, ilgili sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu diğer derslerin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olmak üzere, üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, itiraz süresi bitiminden itibaren en çok üç gün içinde duyurulur.

                Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

                MADDE 28 – (1) Öğrenciler dört yıllık lisans öğrenimini yedi yılda bitirmek zorundadır. Ancak, bir yıl süreli yabancı dil destek programına, katılan öğrenciler için bu süre sekiz yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, Yüksekokuldan mezun olabilmeleri için başarısız oldukları bütün derslerden iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız olarak başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

                (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Yüksekokuldan ilişiği kesilenlerden; birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, Yüksekokulun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

                (3) Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilerin tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır.

                (4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

                (5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi durumunda geçen süreler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Yüksekokuldan kayıtları silinir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, Diplomalar ve Özel Öğrenci Statüsü

                Kayıt dondurma ve kayıt silme

                MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

                a) Öğrencinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

                 b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

                c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

                ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

                d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

                e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

                f) Öğrencinin tutukluluk hali,

                g) Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

                (2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Yüksekokula girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır ve sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilenlerin Yüksekokuldan kayıtları silinir.

                (3) Ayrıca, bu süreler içerisinde öğrenciye giremediği uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği bu sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

                Yüksekokuldan ayrılma

                MADDE 30 – (1) Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile kayıtlı bulunduğu Yüksekokulun öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksekokula girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

                Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

                MADDE 31 – (1) Yüksekokulun öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için en az 156 krediyi tamamlamış, AGNO’sunu en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokul lisans diploması verilir.

                (2) Yüksekokulu bitirenlere; ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösteren bir öğrenim belgesi hazırlanır.

                (3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.

                Ön lisans diploması

                MADDE 32 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

                Özel öğrenci statüsü

                MADDE 33 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Yüksekokul programında bulunan aynı içerikli derslerden Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilir. Bu öğrencilerde; Yüksekokul programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

                (2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Yüksekokula gelen öğrencilere ise, Yüksekokul tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

                (3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Giyim ve genel görünüş

                MADDE 34 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

                Spor ve kültürel etkinlikler

                MADDE 35 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

                Disiplin

                MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 17/7/1998 tarihli ve 23405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yönetmeliği ile Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 38 – (1) 10/1/2001 tarihli ve 24283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2005–2006 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.