BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI YAŞAM VE FİZYOTERAPİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak.

b) Tıp ve sağlık bilimlerinde kanıta dayalı veritabanı ve yayınları izlemek, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda çalışma ve bilimsel araştırmaları desteklemek.

c) Sağlık bakım profesyonellerinin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel işbirliğini artırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) Sağlık bakım profesyonellerinin etik standartlar ve interdisipliner işbirliği temel esaslarına uyumlu çalışmalar yapmasını sağlamak.

d) Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve sağlık sorunlarını iyileştirmeye yönelik sağlık bakım gereksinimlerinin interdisipliner ve holistik yaklaşımla planlanmasını sağlamak.

e) Sağlık bakımına ilişkin eğitim ve izlem programlarının uzaktan erişilebilir olmasına yönelik çalışmalar yapmak.

f) Toplumun sağlık eğitim gereksinimleri doğrultusunda sağlık eğitim programları düzenlemek.

g) Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yapmak ve toplumu bilinçlendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaların özendirilmesi, organize edilmesi, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek, bu etkinlikler çerçevesinde yayınlar yapmak.

b) Araştırma-geliştirme faaliyetleri, inceleme, uygulama, çalışma ve projeler yapmak.

c) Yurt içi ve yurt dışında merkezin amaçları doğrultusunda, sağlıklı yaşam ve fizyoterapi eğitim, araştırma, geliştirme ve hizmetlere yönelik şubeleri açmak.

ç) Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve kronik hastalıklara uyumun güçlendirilmesi konularında, kanıta dayalı bilgilerin rehberliğinde eğitim programları hazırlamak ve hizmet birimleri oluşturmak.

d) Sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

e) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bu tür faaliyetlere iştirak etmek ve başarılı öğrenciler ile akademik personelin iştiraki için yardım sağlamak.

f) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanılması için ortak çalışma grupları kurularak, ortak projeler üretmek, mevcut projelere katkıda bulunmak.

g) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bulguları kapsayan bilimsel yayınlar yapmak, böylece üretilen bilimsel bilgileri ve teknolojileri bilim çevreleri ve kamuoyu ile paylaşmak.

ğ) Merkezin faaliyetlerini etkinleştirecek ve geliştirecek çerçevede; bilimsel ve teknik altyapı oluşturmak, süreli ve süresiz yayınların derlenmesini içeren dokümantasyon faaliyetleri gerçekleştirmek.

h) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Merkez birimleri ve proje grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında uzmanlık, akademik altyapı ve deneyime sahip üniversite tam zamanlı çalışanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli çalışanlar arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Bağlı birimlerde aynı yolla şube müdürleri görevlendirilebilir.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı birimlerin ve idari personelin çalışmalarının düzenli, etkin ve amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifi üzerine Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversitenin çalışanları arasından Senato tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Senato tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversite çalışanları arasından Rektörce yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir kez, Müdürün belirleyeceği gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak.

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Gerçek, tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek.

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek.

ı) Personel ihtiyacını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Üniversitenin çalışanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerde çalışanlar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı ile tavsiye niteliğinde görüş ve öneriler hakkında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktır.

(2) Gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin ana birimleri; araştırma ve yayın birimi, proje koordinatörlüğü ile dış ilişkiler ve bilimsel etkinlikler birimidir. Bunlar haricinde; araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama yapan başka merkez birimleri ve proje grupları kurulabilir.

(2) Ana birimler de dâhil olmak üzere merkezin alt birimleri Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunca değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Proje gruplarının çalışmaları, Müdürlük ve Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, proje koordinatörlüğü altında ve onun eşgüdümünde yürütülür.

(3) Merkez birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörlükçe tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat yine Rektörlükçe sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.