BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Dünyadaki güç merkez ve odaklarının Türkiye ve Türkiye’nin bulunduğu bölgeye yönelik dış politikaları ile güvenlik/tehdit algılamalarını analiz etmek.

b) Balkanlar, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Ege, Ortadoğu, Kafkaslar, Orta ve Uzak Asya’da yaşanmakta olan siyasi ve sosyoekonomik sorunları analiz ederek geleceğe dönük öngörüler üretmek ve bu öngörülere dayalı senaryoların ulusal ve uluslararası düzlemde tartışılmasını sağlayarak önerici/yönlendirici işlevler üstlenmek.

c) Küreselleşmenin eşliğinde taşıdığı/taşıyacağı sorunların saptaması ve Türkiye temelinde etkisizleştirilmesi/olumsuzlukların giderilmesine yönelik araştırmalar yapmak, bu araştırmaları karar alıcılara ulaştırmak.

ç) Global tehdit kaynak ve algılamaları ile ilgili araştırmalar yapmak, yeni tehditlerin Türkiye’ye etki ve etkileşimlerini irdelemek, analiz etmek ve etkisizleştirme senaryoları üretmek.

d) Küresel temeldeki iklim değişikliklerinin dayatacağı yeni jeostratejik algılamaları; Türkiye, yakın ve uzak çevre açısından geleceğe dönük irdeleyerek senaryolar üretmek ve bu senaryoları tartışma ortamına taşımak.

e) Petrostrateji, hidrostrateji, tüketilebilir enerji kaynakları ve madenlerin sürdürülebilir refah adına optimal kullanım yöntemleri, siber terör, siber istihbarat, nanoteknoloji, psikolojik harekat ve uygulamadaki yeni savaş yöntemleri ile korunmaya yönelik önlemlere ilişkin teorik ve alan araştırma/çalışmaları yapmak, senaryolar üretmek, üretilecek senaryolardan tartışma yolu ile analizlere ulaşmak, sonuç raporları hazırlamak, bu raporların kamuoyu ve karar alıcılarca paylaşılmasını sağlamak.

f) Balkanlar, Ortadoğu, Orta ve Uzak Asya genelinde, yatırımcı ve girişimcilerle bağlı bulundukları örgütlere yönelik alan çalışmalarına dayalı hedef ve risk analizleri hazırlamak.

g) Uluslararası terörizmin gelecekte ülkeler güvenliğinde oynayacağı rol ve gelişen teknolojiye dayalı değişim süreçlerini irdelemek, analiz etmek, uyarı raporları (alert report) ve analiz üreterek bunları ulusal ve uluslararası kuruluşların yararına sunmak.

ğ) Bu amaçlarla, yerli ve yabancı stratejik araştırma enstitüleri, çalışma grupları ile işbirliği ve ortak çalışmalarda bulunmak, eğitim programları hazırlamak, süreli, hakemli ve özel yayınlar/dosyalar hazırlamak ve yapmak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kolokyum ve eğitim programları düzenlemek.

b) Yapılacak araştırma, inceleme ve eğitici çalışmaların gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar yürütmek.

c) Çalışmalarda yerli ve yabancı uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanmak.

ç) Amacına uygun yayın faaliyetlerinde bulunmak.

d) Amacına yönelik faaliyetler için gerekli taşınır ve taşınmaz malları ve yayınları elde etmek.

e) Amaçları ve görevleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b)Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayımları ve çalışmaları bulunan Üniversite çalışanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekalet bırakır. Vekaletin süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen tarihlerde yılda en az dört kez toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en çok sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.