BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Bahçeşehir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yurt içinde ve yurt dışında kendi alanıyla ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunarak bilimsel temelli, hızlı ve uygulanabilir çözümlerle bireylerin ve kurum çalışanlarının daha verimli, başarılı ve mutlu bir yaşam için hedeflediği değişim süreçlerine destek sağlamayı ve bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, talep etmeleri halinde ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara kurum içi ve kurum dışından katılanlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla işbirliği içinde çalışmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan konularda amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kurum içi ve kurum dışından bireylere veya guruplara psikolojik danışmanlık, bireysel ve grup psikoterapileri, aile-çift terapisi hizmetleri vermek.

b) Konusunda projeler, kurslar, seminerler, eğitim programları ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Seminer ve bültenler yoluyla bilgilendirme çalışmaları yürütmek, bilimsel düzeyde araştırmalar yapmak.

ç) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve diğer birimlerine bilgi desteği vererek, eğitim hizmetlerinin çağdaş düzeye çıkmasında katkıda bulunmak.

d) Alanıyla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak.

e) Toplumsal düzeyde gönüllü çalışmalara katılmak.

f) Bilimsel testler - envanterler uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule bağlı kalınarak görevden alınabilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma programını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen pogramları Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından Akademik Kurul tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Akademik Kurul tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek iki aday arasından Akademik Kurul tarafından yeniden görevlendirilme yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev yaparlar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, Müdürün daveti üzerine ve Müdür tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sonrasında üyelerden gelen öneriler üzerine, gündeme başka hususlar eklenebilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı veya Müdürün görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlar çerçevesinde ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından seçilen biri sekiz üye ve Müdür olmak üzere dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.

(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre, Yönetim Kuruluna ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 14 – (1) Merkez ilgili mevzuatlarda öngörülen koşullara uyarak sertifika programları açabilir.

(2) Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.