CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SANAYİ VE TİCARET İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Cumhuriyet Üniversitesi Sanayi ve Ticaret İşbirliğini Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

                Kapsam

                Madde 2 — Bu Yönetmelik; Cumhuriyet Üniversitesi Sanayi ve Ticaret İşbirliğini Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

                Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini,

                Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

                Merkez (CÜSTİGEM): Cumhuriyet Üniversitesi Sanayi ve Ticaret İşbirliğini Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

                Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

                Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

                STSO: Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin faaliyet alanları

                Madde 5 — Merkezin faaliyet alanları; Teknoloji transferi ve geliştirme, teknik sorunların çözümü, verimliliğin arttırılması, kurs, seminer, konferans gibi eğitim hizmetlerinin düzenlenmesi, danışmanlık,  laboratuvar test ve deneylerin yapılması ve benzeri konularda koordinatörlük görevini yerine getirmek, Cumhuriyet Üniversitesi ile sanayi ve ticaret sektörleri arasında işbirliğini düzenlemektir.

                Merkezin organları

                Madde 6 — Merkezin organları şunlardır;

                a) Merkez Müdürü,

                b) Merkez Yönetim Kurulu,

                c) Merkez Danışma Kurulu.

                Merkez müdürü

                Madde 7 — Merkez Müdürü; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün önerisi, Rektörün onayı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür  yardımcısı  olarak  görevlendirilir.  Merkez  müdür yardımcısı Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya  herhangi  bir  sebeple  görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer. Merkez Müdürü, merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü, aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu başkanıdır. Merkezin sekreteryası Merkez Müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı tarafından yürütülür.

                Merkez müdürünün görevleri

                Madde 8 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

                a) Merkezi temsil etmek, ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi tespit etmek,

                b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

                c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

                d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

                e) Merkezin idari işlerini yürütmek.

                Merkez yönetim kurulu

                Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen iki üye ile Sivas sanayi ve ticaret kuruluşlarını temsilen STSO Yönetim Kurulunun önereceği iki üye olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurulun sekreterlik  işleri  Merkez tarafından yürütülür. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilebilir. Başkanın görevde olmadığı zamanlarda yerine yetkilendireceği Müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Merkez Yönetim Kurulu, başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oyçokluğuyla karar alır. Merkez Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için çeşitli alt komisyonlar kurabilir.

                Merkez yönetim kurulunun görevleri

                Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

                a) Teknoloji transferi ve geliştirme, teknik sorunların çözümü, verimliliğin arttırılması, kurs, seminer, konferans gibi eğitim hizmetlerinin düzenlenmesi,  danışmanlık, laboratuvar test ve deneylerinin yapılması gibi konularda koordinatörlük görevini yerine getirmek, bu maksatla; öğretim elemanları, sanayiciler ve sanayiinin bilimsel ve teknik sorunları ile ilgili gerekli bilgileri toplamak,

                b)  Sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi ve ticaret odaları ile sanayi ve ticaret kuruluşları tarafından Merkez Yönetim Kurulu kapsamına giren konularda yapılmış işbirliği tekliflerini değerlendirmek ve bu işbirliğinin gerçekleştirilebileceği ilgili birimleri tespit etmek,

                c)  Sanayi ve ticaret kuruluşlarının işbirliği tekliflerini Merkez Yönetim Kurulu kanalıyla Cumhuriyet Üniversitesinin ilgili kuruluş veya kuruluşlarına iletmek,

                d)  Merkezin faaliyetleri hakkında; Rektörlük makamına, ilgili fakülte dekanlıklarına, yüksekokul müdürlüğüne ve Merkez Danışma Kuruluna bilgi sunmak,

                e)  Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

                Merkez danışma kurulu

                Madde 11 — Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği, Merkezin amaç ve görevleriyle ilgili gördüğü özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden  oluşur.  Merkez  Danışma  Kurulu  başkanı, Merkez Müdürüdür. Merkez Danışma  Kurulu  olağan  olarak  yılda  iki defa salt çoğunlukla toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Danışma Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırabilir. Kurulun sekreterlik işleri Merkez tarafından yürütülür.

                Merkez danışma kurulunun görevleri

                Madde 12 — Merkez Danışma Kurulunun görevleri; Üniversite, sanayi ve ticaret çevreleri arasında ilişkilerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

                Yürürlük

                Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.