SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

 

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Sosyal Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatının norm kadrolarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Sosyal Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun 59 uncu ve geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum                   : Sosyal Sigortalar Kurumunu

Merkez Teşkilatı   : SSK Genel Müdürlüğünü,

Taşra Teşkilatı   : SSK Merkez Teşkilatı dışındaki İl ve İlçelerde bulunan idari ve sağlık tesislerini,

Eğitim Hastanesi  : Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Tababet Uzmanlık Yönetmeliğine göre uzman yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapılan genel ve özel dal yataklı sağlık tesisini,

Özel Dal Hastanesi: Belirli yaş veya cinsiyet gurubu hastalıkları ile belirli hastalık veya hastalıklarla ilgili olarak ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis veya tedavi yapılan yataklı sağlık tesisini,

Sigorta Müdürlüğü  : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda öngörülen sosyal sigorta işlemlerini yapan Müdürlükler ile danışma veya destek hizmetlerini veren diğer Müdürlükleri,

Dispanser        : Kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları kabul veya tedavi eden ve ameliyathanesi bulunmayan yataksız sağlık tesisini,

Sağlık İstasyonu  : Kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları ayaktan tedavi eden yataksız sağlık tesisini,

Norm Kadro      : Sosyal Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatında bulunması gereken kadro sayısını,

Poliklinik Sayısı  : Bir yılda yapılan toplam muayene sayısının 250 işgününe bölünmesi ile elde edilen bir günlük muayene sayısını,

Yatak Sayısı                : Fiili yatak sayısını,

Birim                       : Merkez teşkilatında bulunan Daire Başkanlıklarını,

 

İfade eder. [1][1][1]

Temel İlkeler

Madde 5-Bu Yönetmelikte düzenlenen usul ve esasların belirlenmesinde;

a) Kurumun sigorta ve sağlık hizmetlerini gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi,

c) Sigortalılara verilen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi,

temel ilkeler olarak dikkate alınır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Norm Kadroların Belirlenmesine İlişkin Hükümler

 

 

Norm kadrolar

Madde 6- Kurum merkez ve taşra teşkilatından;

a) Merkez birimleri norm kadroları Ek (1),

b) Sigorta müdürlükleri norm kadroları Ek (2),

c) Sağlık işleri müdürlükleri norm kadroları Ek (3),

d) Yataklı sağlık tesisleri norm kadroları Ek (4),

e) Ağız ve diş sağlığı merkezi norm kadroları Ek (5),

f) Huzurevi müdürlüğü norm kadroları Ek (6),

g) İl merkezinde bulunan dispanserler norm kadroları Ek (7),

ı) Sağlık istasyonları norm kadroları Ek (9),

sayılı cetvellerde ünvanlar itibarıyla gösterilmiştir.

Norm kadro sayısını belirlemeye yetkili birim

Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerine göre merkez ve taşra teşkilatının norm kadro sayıları Kurum Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenir.

Norm kadro sayısının üzerinde personel istihdam edilemeyeceği

Madde 8- Kapsama dahil merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen norm kadro sayısının üzerinde her ne şekilde olursa olsun personel istihdam edilemez.

Norm kadroların onaylanması

 Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen norm kadrolar Kurum Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.

 Norm kadro sayılarının değişmesi

 Madde 10- Kurum merkez ve taşra teşkilatı norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, bu değişikliğe konu olan merkez ve taşra teşkilatının norm kadro sayıları, mali yılbaşında 7 nci ve 8 inci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir.

 

 

İKİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Norm Kadro dağıtım cetvellerinin onayı

Madde 11- Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatlarına dağıtılan norm kadroların dağıtım cetvelleri ve değişiklikleri genel hükümlere göre onaylanır ve onaylanan dağıtım cetvellerinin birer örneği onay tarihini takip eden 1 ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilir.

İlk defa atanacaklar

Madde 12- Kurumun sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına açıktan ilk defa atanacakların hizmet sürelerinin işe başlamalarını takiben en az ilk iki yılında kalkınmada öncelikli yörelerde görev ifa etmeleri zorunludur. İki yıllık sürenin hesabında her türlü kanuni izin süreleri (yıllık izin ve yataklı tedavi kurumlarında geçen tedavi süreleri hariç) dikkate alınmaz.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç 3 ay içerisinde Kurum merkez ve taşra teşkilatı norm kadroları belirlenir ve onaylanarak yürürlüğe konulur.

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında görevli mevcut personel belirlenen norm kadrolarla ilişkilendirilir.

Bu işlemi takiben; personel sayısının o unvan için belirlenen norm kadro sayısından fazla olması halinde, bu fazlalık il içinde bulunan veya istekleri halinde memuriyet mahalli dışındaki boş kadrolara atamaları yapılarak giderilir. Fazlalığın giderilmesinde istekli olanlara öncelik verilir.

Bu şekilde atamaları yapılamayan personel çalıştıkları yerde şahsa bağlı olarak eski görevlerini yapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka yerlere atanamazlar. Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele en son kadrosu esas alınarak aylık ve özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

 Memuriyet mahalli içindeki birimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personel, durumuna uygun olan bir kadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanır.

 Geçici Madde 2- Bu Yönetmelikte öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 13- Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

                                                                                                                                             Ek (1)
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI NORM KADROLARI


KADRO UNVANI                                   NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                  ----------------
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI                              1
BAŞMÜFETTİŞ                                                          60
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                   1
MÜFETTİŞ                                                                100
UZMAN                                                                         5
MÜFETTİŞ YARDIMCISI                                        40
ŞEF                                                                                  3
MEMUR                                                                       10
VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ     3
DAKTİLOGRAF                                                           5
HİZMETLİ                                                                     6

 

                                                                     Ek (1)
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİGORTA TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

NORM KADROLARI
KADRO UNVANI                                        NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                     ------------------------------
SİGORTA TEFTİŞ KURULU BŞK.                                 1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                1
SİGORTA MÜFETTİŞİ                                                     500
ŞEF                                                                                       11
MEMUR                                                                              61
SANTRAL MEMURU                                                      6
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                    7
DAKTİLOGRAF                                                                18
ŞOFÖR                                                                                 8
SİGORTA MÜFETTİŞ YARDIMCISI                             200
SİGORTA BAŞMÜFETTİŞİ                                             100
DAĞITICI                                                                            8
BEKÇİ                                                                                  6
HİZMETLİ                                                                          44
 

 

 

                                                                        Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ NORM KADROLARI

KADRO ÜNVANI                           :  NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                         -----------------------------
1- I. HUKUK MÜŞAVİRİ                                                  1
2- HUKUK MÜŞAVİRİ                                                     5
3- ŞEF                                                                   5
4- MEMUR                                                           28
5- DAVA-TAKİP MEMURU                                           2
6- VERİ HAZ.KONT.İŞLETMENİ                                   2
7- DAKTİLOGRAF                                                            11
8- AVUKAT                                                                        36
9- DAĞITICI                                                                       2
 

                                                                     Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI NORM KADROLARI

KADRO ÜNVANI                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                              ----------------
ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI                                                            1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                2
ŞEF                                                                                       9
MEMUR                                                                              33
VERİ HAZ.KONT.İŞLETMENİ                                        20
DAKTİLOGRAF                                                                2
ŞOFÖR                                                                                 2
DAĞITICI                                                                            22
HİZMETLİ                                                                          5
 

                                                                     Ek (1)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              TAŞINMAZ MALLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO ÜNVANI                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                   ----------------
TAŞINMAZ MALLAR DAİ.BAŞKANI                                       1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                3
UZMAN                                                                                              1
ŞEF                                                                                        8
MEMUR                                                                              33
SANTRAL MEMURU                                                                      4
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                   1
DAKTİLOGRAF                                                                                7
TEKNİKER                                                                          4
TEKNİSYEN                                                                       5
DAĞITICI                                                                                           2
BEKÇİ                                                                                  26
TEKNİSYEN YARDIMCISI                                                             2
HİZMETLİ                                                                           25
 

 

 

                                                                        Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NORM KADROLARI

KADRO ÜNVANI                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                          -------------------------------
SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANI                                     1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                11
UZMAN                                                                               4
ŞEF                                                                                        9
MEMUR                                                                              54
VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ          4
DAKTİLOGRAF                                                                16
UZMAN TABİP                                                           4
TABİP                                                                                  20
DİŞ TABİBİ                                                                         1
ECZACI                                                                               20
BİYOLOG                                                                             1
DİYETİSYEN                                                                       1
HEMŞİRE                                                                             3
MÜHENDİS                                                                         1
İSTATİSTİKÇİ                                                                    2
TEKNİSYEN                                                                        1
DAĞITICI                                                                             1
HİZMETLİ                                                                           7
 

 

 

                                                                      Ek (1)

              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO ÜNVANI                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                         ---------------------------------
TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANI                                                                  1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                               26
UZMAN                                                                                                             27
ŞEF                                                                                                                      95
MEMUR                                                                                                             294
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                                   162
DAKTİLOGRAF                                                                                                24
ŞOFÖR                                                                                                                2
HİZMETLİ                                                                                                          38
 

 

 

                                                                      Ek (1)

              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              MAKİNE VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO ÜNVANI                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                               ----------------
MAKİNE VE İKMAL DAİ.BAŞKANI                                           1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                7
UZMAN                                                                              6
ŞEF                                                                                       19
MEMUR                                                                              52
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                   7
DAKTİLOGRAF                                                                14
ŞOFÖR                                                                                 3
MÜHENDİS                                                                        34
TEKNİKER                                                                          20
TEKNİSYEN                                                                       60
HİZMETLİ                                                                          7
 
 

 

                                                                        Ek (1)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO ÜNVANI                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                ----------------
İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI                                         1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                        5
ŞEF                                                                                             15
MEMUR                                                                                    33
AMBAR MEMURU                                                                  1
SANTRAL MEMURU                                                            12
DAKTİLOGRAF                                                                        6
ŞOFÖR                                                                                       30
KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ                                      30
TEKNİSYEN                                                                             32
DAĞITICI                                                                                    1
AŞÇI                                                                                          16
BERBER                                                                                       1
HİZMETLİ                                                                                95
 

                                                                       Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                             NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                    --------------------------------
YURTDIŞI İŞÇİ HİZ.DAİ.BAŞKANI                                             1
ŞUBE. MÜDÜRÜ                                                                               22
UZMAN                                                                                              15
ŞEF                                                                                                       67
MÜTERCİM                                                                                       23
MEMUR                                                                                              216
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                   28
DAKTİLOGRAF                                                                                30
DAĞITICI                                                                                           2
HİZMETLİ                                                                                          15 
  

 

 

 

 

 

                                                                        Ek (1)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                  NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                            --------------------------------
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI                         1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                6
UZMAN                                                                              10
ŞEF                                                                                       6
ÇÖZÜMLEYİCİ                                                                  16
PROGRAMCI                                                                     54
MEMUR                                                                              5
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                               14
PROGRAMCI YARDIMCISI                                            28
MATEMATİKÇİ                                                               11
MÜHENDİS                                                                        23
TEKNİKER                                                                          2
İSTATİSTİKÇİ                                                                   11
TEKNİSYEN                                                                       6
DAĞITICI                                                                    1
HİZMETLİ                                                                  7
 

                                                                        Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              EKONOMİK ANALİZ VE İSTATİSTİK DAİRESİ
              BAŞKANLIĞI NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                                      NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                                 ----------------------------------
EKO.ANA. VE İST.DAİRE BŞK.                                                                    1
ŞUBE. MÜDÜRÜ                                                                                              2
ŞEF                                                                                                                      4
MEMUR                                                                                                             3
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                                   13
MATEMATİKÇİ                                                                                               2
İSTATİSTİKÇİ                                                                                                  5
 

                                                                        Ek (1)

              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                            NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                       --------------------------------
PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BAŞKANI                                       1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                6
UZMAN                                                                                              12
ŞEF                                                                                        21
MEMUR                                                                                              69
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                   21
DAKTİLOGRAF                                                                                29
DAĞITICI                                                                                           6
HİZMETLİ                                                                                          12
 

 

 

 

 

                                                                        Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ
              BAŞKANLIĞI NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                            NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                      ------------------------------------
ARAŞ.PLAN. VE KOOR.DAİ. BAŞKANI                                     1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                2
APK UZMANI                                                                                   39
UZMAN                                                                                              3
ŞEF                                                                                                       3
MEMUR                                                                                              6
DAKTİLOGRAF                                                                                2
ARAŞTIRMACI                                                                                20
HİZMETLİ                                                                                          2
 

  

                                                                      Ek (1)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                        NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                   ---------------------------------
İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI                                                        1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                5
ŞEF                                                                                       4
MEMUR                                                                               28
SANTRAL MEMURU                                                                      3
DAKTİLOGRAF                                                                 15
ŞOFÖR                                                                                 2
MÜHENDİS                                                                        108
MİMAR                                                                                              29
TEKNİKER                                                                          48
TEKNİK RESSAM                                                             14
TEKNİSYEN                                                                       16
TOPOĞRAF                                                                        3
DAĞITICI                                                                                           3
BEKÇİ                                                                                   
TEKNİSYEN YARDIMCISI                                                             9
HİZMETLİ                                                                          14
 

                                                                          Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              İŞ KAZALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                           NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                      ------------------------------------
İŞ KAZALARI DAİRESİ BAŞKANI                                              1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                3
UZMAN                                                                                              6
ŞEF                                                                                       9
MEMUR                                                                              29
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                   5
DAKTİLOGRAF                                                                                4
HİZMETLİ                                                                                          3

 


                                                                       
Ek (1)

              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              SAVUNMA UZMANLIĞI NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                            NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                       ------------------------------------
SAVUNMA UZMANI                                                                      1
SİVİL SAVUNMA UZMANI                                                           1
ŞEF                                                                                       1
MEMUR                                                                                              6
DAKTİLOGRAF                                                                                1
HİZMETLİ                                                                                          1
 

 

 

                                                                        Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              SİGORTA PRİMLERİ TAKİP VE TAHSİLAT DAİRESİ
              BAŞKANLIĞI NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                           ------------------------------
SİG.PRİM.TAK. VE TAH.DAİ.BAŞKANI                                    1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                6
UZMAN                                                                                              6
ŞEF                                                                                       10
MEMUR                                                                              41
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                   6
DAKTİLOGRAF                                                                                6
HİZMETLİ                                                                                          5
 
 

                                                                      Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                        NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                  ------------------------------------
MUHASEBE VE MA.İ İŞL.DAİ.BAŞK.                                         1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                6
UZMAN                                                                                              6
ŞEF                                                                                       17
MEMUR                                                                                              32
AMBAR MEMURU                                                                          1
VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ                              29
VEZNEDAR                                                                                        3
DAKTİLOGRAF                                                                                4
HİZMETLİ                                                                                          4 
  
 

                                                                        Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                         NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                    ---------------------------------
FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANI                                               1
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                3
FİNANSMAN UZMANI                                                                  10
ŞEF                                                                                                       3
MEMUR                                                                                              12
VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ                              5
DAKTİLOGRAF                                                                                4
HİZMETLİ                                                                                          4
  

 

 

                                                                     Ek (1)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              ANKARA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                       NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                   --------------------------------
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                1
MEMUR                                                                                              3
AMBAR MEMURU                                                                          1
SANTRAL MEMURU                                                                      1
ÇOCOUK GELİŞİMCİSİ                                                                   8
SOSYAL ÇALIŞMACI                                                                     1
DİYETİSYEN                                                                                      1
HEMŞİRE                                                                                            2
AŞÇI                                                                                                    2
BEKÇİ                                                                                                  2
HİZMETLİ                                                                                          23
 
 

                                                                        Ek (1)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              ADVİYE FENİK KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ
              MÜDÜRLÜĞÜ NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                      NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                    -------------------------------
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                1
MEMUR                                                                                              2
AMBAR MEMURU                                                                          1
HEMŞİRE                                                                                            1
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ                                                                      5
DİYETİSYEN                                                                                      1
BAKICI ANNE                                                                                   5
BEKÇİ                                                                                                  2
AŞÇI                                                                                                    2
HİZMETLİ                                                                                          9
 

 

 

 

 

 

                                                                      Ek (1)

              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
              DIŞKAPI KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                    NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                          ----------------------------------
ŞUBE MÜDÜRÜ                                                                                1
MEMUR                                                                                              2
AMBAR MEMURU                                                                          1
HEMŞİRE                                                                                            1
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ                                                                      6
DİYETİSYEN                                                                                      1
BAKICI ANNE                                                                                   6
BEKÇİ                                                                                                  2
AŞÇI                                                                                                    2
HİZMETLİ                                                                                          11

                                                                                                                            

  

Ek (2)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTA MÜDÜRLÜKLERİ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI               :  NORM KADRO KRİTERLERİ       :  NORM KADRO ADEDİ :
-------------------                      ----------------------------------                  --------------------------
1- SİGORTA MÜDÜRÜ:          İller Müdürlüğe                                             12- SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI:   a) Her Müdürlüğe                         1

b) Sigortalı sayısı 10.000-20.000
                                          arası olan Müdürlüğe ilave                                    1
                                          c) Sigortalı sayısı 20.001-50.000
                                          arası olan Müdürlüğe ilave                                    1
                                          d) Sigortalı sayısı 50.001'den sonra
                                          gelen her 100.000 sigortalı için ilave                                     1
3- MUHASEBECİ:                                    Her Müdürlüğe                                             1
 

4- ŞEF    :                                   TAHSİS SERVİSİ İÇİN
                                          a) Her Müdürlüğe                                                    1
                                          b) Her tahsis işlemi yapan Müdürlüğe
                                          ilave                                                                                           1
                                          c) Sigortalı sayısı 50.000'den sonra gelen
                                          her 50.000 sigortalı (isteğe bağlı tarım
                                          ve topluluk sigortasına tabi olanlar
                                          dahil) için ilave                                                                        1

                                          SİGORTA PRİMLERİ SERVİSİ İÇİN

                                          a) Her Müdürlüğe                                    1
                                          b) Ayda 5000-10.000 arasında prim
                                          bildirgesi alan Müdürlüklere                                                 1
                                          c) Ayda 10.001'den fazla prim bildirgesi
                                          alan Müdürlüklere her 10.000 bildirge için
                                          ilave                                                                                           1

                                          İCRA SERVİSİ İÇİN
                                          a) Her Müdürlüğe                                                                   1
                                          b) Ayda 10.000-20.000 arasında
                                          prim bildirgesi alan Müdürlüklere ilave                               1
                                          c) Ayda 20.001'den fazla prim bildirgesi
                                          alan Müdürlüklere her 20.000 bildirge için
                                          ilave                                                                                           1

                                          YURTDIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ SERVESİ İÇİN
                                          Karma dosya sayısı 5000'den fazla olan
                                          Müdürlüklere                                                                           1

                                          İŞ KAZALARI SERVİSİ İÇİN
                                          a) Her Müdürlüğe                                                                   1
                                          b) Sigortalı vak'a (İş kazaları, meslek
                                          hastalıkları, hastalık ve analık dahil)
                                          sayısı 10.000-50.000 arasında
                                          olan Müdürlüklere ilave                                                         1
                                          c) Sigortalı vak'a sayısı 50.001'den fazla
                                          olan Müdürlüklere ilave                                                         1

                                          PERSONEL SERVİSİ İÇİN
                                          Her Müdürlüğe                                                                        1
                                          MAKİNE-İKMAL SERVİSİ İÇİN
                                          Her Müdürlüğe                                                                        1

                                          ARŞİV SERVİSİ İÇİN
                                          Yıllık gelen-giden evrak sayısı;
                                          a) 50.000'den fazla olan Müdürlüklere                  1
                                          b) 500.000'den fazla olan Müdürlüklere

ilave                                                                                                                     1

                                          İDARİ İŞLER SERVİSİ İÇİN

                                          Sigortalı sayısı 20.000'i aşan

      Müdürlüklere                                                                                               1

                                          PRİM TAHAKKUK SERVİSİ İÇİN
                                          Aylık prim bildirge sayısı 20.000'i aşan
                                          Müdürlüklere                                                           1

                                          BORDRO İŞLEMLERİ SERVİSİ İÇİN

                                          a) Sigortalı sayısı 5000'i aşan

                                           Müdürlüklere                                           1             
                                          b) Sigortalı sayısı 100.000'i aşan
                                          Müdürlüklere ilave                                                  1

                                          İŞYERİ TESCİL SERVİSİ İÇİN
                                          Yıllık tescil edilen işyeri sayısı 5.000'i
                                          aşan Müdürlüklere                                                                  1

5- MEMUR:                         a) Sigortalı sayısı 5000'e kadar olan
                                          Müdürlüklere her 1000 sigortalı için                     3
                                          b) Sigortalı sayısı 5001-100.000 arasında
                                          olan Müdürlüklere her 1000
                                          sigortalı için ilave                                                                    1
                                          c) 100.001 Sigortalıdan sonra gelen
                                          her 1200 sigortalı için ilave                                     1

                                          ARŞİV HİZMETLERİ İÇİN

                                          a) Sigortalı sayısı 10.000-50.000
                                          arasında olan Müdürlüklere                                                  1
                                          b) Sigortalı sayısı 50.001'den fazla olan
                                          Müdürlüklere her 50.000 sigortalı için
                                          ilave                                                                            1

 

 

                                          ADRES VE DURUM TESPİTİ HİZMETLERİ İÇİN
                                          a) Her Müdürlüğe                                                    1
                                          b) Aylık bildirge sayısı 5000-10.000
                                          arasında olan Müdürlüklere ilave                                         1
                                          c) Aylık bildirge sayısı 10.000'den fazla
                                          olan Müdürlüklere her 10.000 bildirge
                                          için ilave                                                                                   1


6- İCRA MEMURU:                a) Her Müdürlüğe                                                          1
                                          b) Aylık Prim bildirge sayısı
                                          15000'e kadar olan Müdürlüklerde her 750
                                          prim bildirgesi için ilave                                                         1
                                          c) 15.001'den sonra gelen her 1000 Prim
                                          bildirgesi için ilave                                                                  1


7- DAVA TAKİP MEMURU:     a) Her Müdürlüğe                                      1
                                          b) Her 2 Avukat norm kadrosu için ilave                             1


8- SANTRAL MEMURU:          a) Her Müdürlüğe                                                      1
                                           b) Aylık bildirge sayısı 20.000'den
                                           fazla olan Müdürlüklere ilave                                               1


9- BİLGİSAYAR İŞLETMENİ:  Her Müdürlüğe                                           1

10- VERİ HAZIRLAMA KONTROL
İŞLETMENİ:
                        a) Her Müdürlüğe                                                               2                                                                             b) Sigortalı sayısı 20.000'e kadar olan
                                         Müdürlüklere her 5000 sigortalı için

                                         ilave                                                                            1
                                         c) Sigortalı sayısı 20.001'den fazla olan
                                         Müdürlüklere her 2 ekran için                                                1


11- VEZNEDAR:                  a) Her Müdürlüğe                                                              2
                                         b) Prim bildirge sayısı 10.000'e kadar
                                         olan Müdürlüklere her 2500 prim
                                         bildirgesi için ilave                                                   1
                                         c) Prim bildirge sayısı 10.001-50.000
                                         arasında olan Müdürlüklere her 5000
                                         prim bildirgesi için ilave                                                          1
                                          d) 50.001 bildirgeden sonra gelen her
                                          5000 bildirge için ilave                                            2


12- DAKTİLOGRAF:              a) Sigortalı sayısı 10.000'e kadar olan                                                                  Müdürlüklere her 2000 sigortalı için                                                                                  1
                                          b) Sigortalı sayısı 10.001-50.000
                                          arasında olan Müdürlüklere her 10.000
                                          sigortalı için ilave                                                                    1
                                          c) Sigortalı sayısı 50.001'den sonra gelen
                                          her 15.000 sigortalı için ilave                                                 1
13- ŞOFÖR:                          Her araca                                                                              1
 
14- AVUKAT:                       a) Her Müdürlüğe                                                             1                                                

b) Dava dosya sayısı 200'den fazla olan
Müdürlüklere her 200 dosya için ilave                           1
15- DAĞITICI:                   

 a) Sigortalı sayısı 10.000'den fazla olan
Müdürlüklere                                                                      1
b) Sigortalı sayısı 100.000'den fazla olan
Müdürlüklere ilave                                                            1
c) Sigortalı sayısı 300.000'den fazla olan
Müdürlüklere ilave                                                            1


16- BEKÇİ:                          a) Her Müdürlüğe                                                3
                                          b) Aylık bildirge sayısı 5000'den fazla olan
                                          Müdürlüklere ilave                                                  1


17- AŞÇI:                            a) Yemek çıkarılan her Müdürlüğe                     3                                                                    b) Toplam Norm kadro sayısı 300'den fazla
                                          olan Müdürlüklere ilave                                         2


18- HİZMETLİ:                     a) Her Müdürlüğe                                              2
                                          b) Sigortalı sayısı 10.000'e kadar olan
                                          Müdürlüklere her 2000 sigortalı için

                                          ilave                                                                           1
                                          c) Sigortalı sayısı 10.001-200.000 arasında
                                          olan Müdürlüklere her 10.000 sigortalı
                                          için ilave                                                                                   1
                                          d) Sigortalı sayısı 200.001'den fazla olan
                                          Müdürlüklere her 20.000 sigortalı
                                          için ilave                                                                                   1


19- TEKNİSYEN:                 Aylık bildirge sayısı 5000'den fazla olan
                                                   Müdürlüklere                                                  1


20- TEKNİSYEN YARDIMCISI:      Aylık bildirge sayısı 20.000'den fazla olan
                                                                   Müdürlüklere                                                  1

 

 

 

                                                                       Ek (2)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              ANKARA HUKUK İŞLERİ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                          NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                         -----------------------------
SİGORTA MÜDÜRÜ                                                                        1
SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI                                                 2
MUHASEBECİ                                                                                   1
ŞEF                                                                                                       5
MEMUR                                                                                              26
DAVA TAKİP MEMURU                                                                12
SANTRAL MEMURU                                                                      2
VEZNEDAR                                                                                        3
DAKTİLOGRAF                                                                                8
ŞOFÖR                                                                                                1
AVUKAT                                                                                            30
HİZMETLİ                                                                                          8 
   

 

                                                                       Ek (2)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              İSTANBUL HUKUK İŞLERİ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                          NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                         ---------------------------------------
SİGORTA MÜDÜRÜ                                                                        1
SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI                                                 2
MUHASEBECİ                                                                                   1
ŞEF                                                                                        4
MEMUR                                                                               26
DAVA TAKİP MEMURU                                                                8
SANTRAL MEMURU                                                                      2
VEZNEDAR                                                                                        3
DAKTİLOGRAF                                                                                7
ŞOFÖR                                                                                  2
AVUKAT                                                                             28
DAĞITICI                                                                                           1
BEKÇİ                                                                                   4
AŞÇI                                                                                     1
HİZMETLİ                                                                           12
 

                                                                      Ek (2)

              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              ANKARA SATINALMA SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                      --------------------------------
SİGORTA MÜDÜRÜ                                                                        1
SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI                                                 4
UZMAN                                                                                              5
MUHASEBECİ                                                                                   1
ŞEF                                                                                       23
MEMUR                                                                                              32
AMBAR MEMURU                                                                          12
SANTRAL MEMURU                                                                      1
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                   3
VEZNEDAR                                                                                        2
DAKTİLOGRAF                                                                                8
ŞOFÖR                                                                                 10
TEKNİSYEN                                                                                       1
HİZMETLİ                                                                                          15
 
 

                                                                        Ek (2)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              İSTANBUL SATINALMA SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                          NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                    --------------------------------
SİGORTA MÜDÜRÜ                                                                        1
SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI                                                 3
MUHASEBECİ                                                                                   1
ŞEF                                                                                        19
MEMUR                                                                               32
AMBAR MEMURU                                                                          18
SANTRAL MEMURU                                                                      1
VERİ HAZIR.KONT.İŞLETMENİ                                                   3
VEZNEDAR                                                                         2
DAKTİLOGRAF                                                                                8
ŞOFÖR                                                                                  20
ECZACI                                                                                4
TEKNİSYEN                                                                        1
BEKÇİ                                                                                   12
AŞÇI                                                                                     3
HİZMETLİ                                                                            20
 

 

 

                                                                        Ek (2)

              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              İZMİR İNŞAAT VE EMLAK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                     NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                 --------------------------------
SİGORTA MÜDÜRÜ                                                                        1
SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI                                                 4
MUHASEBECİ                                                                                   1
ŞEF                                                                                        5
MEMUR                                                                               25
DAVA TAKİP MEMURU                                                                1
VEZNEDAR                                                                                        2
DAKTİLOGRAF                                                                                7
ŞOFÖR                                                                                  2
MÜHENDİS                                                                         43
MİMAR                                                                                              11
TEKNİKER                                                                           20
TEKNİK RESSAM                                                                            5
TEKNİSYEN                                                                       14
TOPOĞRAF                                                                         2
AVUKAT                                                                                            2
DAĞITICI                                                                                           1
BEKÇİ                                                                                   15
HİZMETLİ                                                                           20
 

                                                             

           Ek (2)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              İSTANBUL İNŞAAT VE EMLAK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                    NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                               ------------------------------
SİGORTA MÜDÜRÜ                                                                        1
SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI                                                 4
MUHASEBECİ                                                                                   1
ŞEF                                                                                       5
MEMUR                                                                               25
DAVA TAKİP MEMURU                                                                1
VEZNEDAR                                                                         2
DAKTİLOGRAF                                                                                7
ŞOFÖR                                                                                 2
MÜHENDİS                                                                         44
MİMAR                                                                               12
TEKNİKER                                                                          21
TEKNİK RESSAM                                                              6
TEKNİSYEN                                                                        18
TOPOĞRAF                                                                         2
AVUKAT                                                                                            2
DAĞITICI                                                                                           1
BEKÇİ                                                                                   13
HİZMETLİ                                                                           23
  

                                                                        Ek (2)

              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              İSTANBUL İHTİYARLIK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                              NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                      --------------------------------
SİGORTA MÜDÜRÜ                                                                        1
SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI                                                 6
MUHASEBECİ                                                                                   1
ŞEF                                                                                       33
MEMUR                                                                               267
SANTRAL MEMURU                                                                      2
VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ                              33
VEZNEDAR                                                                                        2
DAKTİLOGRAF                                                                                20
ŞOFÖR                                                                                                2
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ                                          2
TEKNİSYEN                                                                                       2
DAĞITICI                                                                                           1
BEKÇİ                                                                                                  6
AŞÇI                                                                                                    2             
HİZMETLİ                                                                                          25
 
 

                                                                       Ek (2)
              SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              ANKARA İHTİYARLIK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

KADRO UNVANI                                        NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                  ------------------------------
SİGORTA MÜDÜRÜ                                                                        1
SİGORTA MÜDÜR YARDIMCISI                                                 5
MUHASEBECİ                                                                                   1
ŞEF                                                                                        29
MEMUR                                                                              116
SANTRAL MEMURU                                                                      4
VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ                              10
VEZNEDAR                                                                                        3
DAKTİLOGRAF                                                                                18
ŞOFÖR                                                                                                2
TEKNİSYEN                                                                                       2
DAĞITICI                                                                                           1
BEKÇİ                                                                                                  3
HİZMETLİ                                                                                          34
 

 

                                                                              Ek (2)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
              İSTANBUL SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
              NORM KADROLARI

 

KADRO UNVANI                                      NORM KADRO ADEDİ
----------------------------------------                                ----------------------------------
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ                                                                              
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI                                       5
MUHASEBECİ                                                                                   2
ŞEF                                                                                                       7
MEMUR                                                                                              70
SANTRAL MEMURU                                                                      1
VEZNEDAR                                                                                        2
DAKTİLOGRAF                                                                                9
ŞOFÖR                                                                                                5
ECZACI                                                                               16
AŞÇI                                                                                                    3
HİZMETLİ                                                                                          17

 

        Ek (3)
               

                SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
                               İZMİR SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
                               NORM KADROLARI

 

KADRO UNVANI                                                              NORM KADRO ADEDİ
------------------------------------------------------------                               -----------------------
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ                                                                              1
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI                                        5
MUHASEBECİ                                                                                                  1
ŞEF                                                                                                                      8
MEMUR                                                                                                             65
VEZNEDAR                                                                                                       6
ŞOFÖR                                                                                                                2
ECZACI                                                                                                              13
BEKÇİ                                                                                                  1
HİZMETLİ                                                                                                          10
 

                                                                                                    Ek (3)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
                ANKARA SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
                NORM KADROLARI

 

KADRO UNVANI                                              NORM KADRO ADEDİ
------------------------------------------------------------                               -----------------------
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ                                                                             1
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISI                                       5
MUHASEBECİ                                                                                                  1
ŞEF                                                                                                                      8
MEMUR                                                                                                             65
VEZNEDAR                                                                                                       2
DAKTİLOGRAF                                                                                                6
ŞOFÖR                                                                                                                2
ECZACI                                                                                                              13
BEKÇİ                                                                                                                                 1
HİZMETLİ                                                                                                                                         10
 

                                                                                                    Ek (4)
     SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
     YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİ NORM KADROLARI


KADRO UNVANI        :  NORM KADRO KRİTERLERİ         :  NORM KADRO ADEDİ:
----------------------                  ------------------------------------                               ------------------------
1- BAŞTABİP:                                     Her hastaneye                                                                                    1
 
2- BAŞTABİP YARDIMCISI:           a) Her hastaneye                                                                               1
                                                                              b) Yatak sayısı 50-100, günlük poliklinik
                                                                              sayısı 500'den fazla olan yerlere                       1
                                                                              c) Günlük 500 poliklinik sayısından sonra
                                                                              gelen her 750 polikliniğe ilave                          1
                                                                              d) En az 4 Klinik ve en az 26 çalışma
                                                                              birimi olan Diş Hekimliği merkezine
                                                                              ilave (Uzman Diş Tabibi)                                                  1


3- KLİNİK ŞEFİ:                                  a) Kadın Doğ.Eğt.Hast.her 60 yatağa                                             1
                                                                              b) Çocuk Eğt.Hast.her 40 yatağa                                     1
                                                                              c) Diğer Eğt.Hast.her 30 yatağa                       1


4- KLİNİK ŞEF YARD.:                      a) Kadın Doğ.Eğt.Hast.her 60 yatağa              2  
                                                               b) Çocuk Eğt.Hast.her 40 yatağa                                                    2
                                                                              c) Diğer Eğt.Hast.her 30 yatağa                                       2


5- BAŞASİSTAN:                                              a) Kadın Doğ.Eğt.Hast.her 60 yatağa                             2
                                                                              b) Çocuk Eğt.Hast.her 40 yatağa                                     2
                                                                              c) Diğer Eğt.Hast.her 30 yatağa                                        2


6- UZMAN TABİP:                            EĞİTİM HASTANELERİ İÇİN:

                                                                              a) Kadın Doğ.Eğt.Hast.her 60 yatağa                             6
                                                                              b) Çocuk Eğt.Hast.her 40 yatağa                                     6
                                                                              c) Diğer Eğt.Hast.her 30 yatağa                                       4
                                                                              d) Kliniği bulunmayan branşlar için
                                                                              12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Uzman Tabip
                                                                               normları esas alınacaktır.
                                                                              e) Yatak sayısı 700'den fazla olan
                                                                              Hastanelerde Kliniği olmayan branşlara
                                                                              700 yataktan sonra gelen her 100 yatak için
                                                                              (d) bendinde belirlenen sayılara ilave                             1
 

                                                                             

                                                                              DİĞER HASTANELER İÇİN:
     
                                                                              a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Uzman Tabip
                                                                              normları esas alınacaktır.
                                                                              b) Yatak Sayısı 300-400 arası olan Bölge
                                                                              Hastaneleri için Dahiliye, Genel Cerrahi,
                                                                              Nisaiye ve Çocuk branşlarına ilave                                 1
                                                                              c) Yatak sayısı 400'den fazla olan Bölge
                                                                              Hastaneleri için (b) bendinde belirtilen
                                                                              branşlara ilave                                                                    2
                                                                              d) Yatak sayısı 700'den fazla olan
                                                                              Hastanelerde 700 yataktan sonra gelen
                                                                              her 100 yatak için belirlenen sayılara
                                                                              ilave                                                                                      1
                                                                              e) 300 yataktan fazla olan Bölge
                                                                              Hastanelerine Ortodonti Uzmanı olarak                          1


7- ASİSTAN:                                       a) Kadın Doğ.Eğt.Hast.her 60 yatağa                                             10
                                                                              b) Çocuk Eğt.Hast.her 40 yatağa                                      10
                                                                              c) Diğer Eğitim Hastanelerinde;
                                                                              1) Her Cilt Kliniğine                                                           6
                                                                              2) Her Anestezi ve Röntgen Kliniğine                            12
                                                                              3) Her Nöroloji-Nöroşiruji Kliniğine                                12
                                                                              4) (1), (2), ve (3) numaralı bentler
                                                                              dışında kalan her Kliniğe                                                  8


8- TABİP:                                             a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                               Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen
                                                                              Tabip normları esas alınacaktır.
                                                                              b) Yatak sayısı 700'den fazla olan hastane-
                                                                              lerde 700 yataktan sonra gelen her 100
                                                                              yatağa ilave                                                                         3

 

9- DİŞ TABİBİ:                                    a) Her hastaneye                                                                1
                                                               b) Her 100 yatağa ilave                                                                     1

10- ECZACI:                                        a) Poliklinik Eczanesi için günlük her
                                                               200 reçeteye                                                                                        1
                                                                              b) Servis Eczanesi için 200 yatağa

                                                                              kadar                                                     1
                                                                              c) Servis Eczanesi için 200 yataktan sonra
                                                                              gelen her 100 yatağa ilave                                                 1
                                                                              d) Sıhhi Sarf Eczanesi için 200

                                                                              yatağa kadar                                                        1
                                                                              e) Sıhhi Sarf Eczanesi için 200

                                                                              yataktan sonra gelen her 100

                                                               yatağa ilave                                                                         1
                                                                              f) Depo Eczanesine                                                            1


11- FİZYOTERAPİST:                        a) 150 yatağa                                                                       1
                                                               b) 150 yataktan sonra gelen her

                                                               100 yatağa ilave                                                                  1


12- PSİKOLOG:                                   a) 150 yatağa                                                                       1
                                                                              b) 150 yataktan sonra gelen her

                                                                              150 yatağa ilave                                                  1


13- SOSYAL ÇALIŞMACI:               Yatak Sayısı 300'den fazla olan

                                                               Hastanelere                                                                         1

14- DİYETİSYEN:                                a) Her Hastaneye                                                                               1
                                                               b) Yatak sayısı 100-200 arasında olan
                                                                              Hastanelere ilave                                                                1
                                                                              c) Yatak sayısı 200'den fazla olan

                                                               yerlere her 200 yatağa ilave                                              1

15- BAŞHEMŞİRE:                             Her Hastaneye                                                                    1
 
16- HEMŞİRE:                                     a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı yatak
                                                                              ve kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Hemşire normları
                                                                              esas alınacaktır.
                                                                              b) Yatak sayısı 700'den fazla olan hastanelerde
                                                                              700 yataktan sonra gelen her 100 yatak için
                                                                              ilave                                                                                      50
                                                                              (Hastanelerde çalışan Hemşirelerden;
                                                                              100 yatağa kadar olan Hastanelerde 1,
                                                                              100 yataktan sonra gelen her 100 yatak
                                                                              için ilave 1 Hemşire, Başhemşire Yardımcısı
                                                                              olarak görevlendirilebilir.)

17- EBE:                                                a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Ebe normları
                                                                              esas alınacaktır.
                                                                              b) Yatak sayısı 700'den fazla olan hastanelerde
                                                                              700 yataktan sonra gelen her 100 yatak için
                                                                              ilave                                                                                      4
                                                                              c) Aile planlaması birimi olan
                                                                              Hastanelere ilave                                                                2

18- SAĞLIK TEKNİSYENİ:               ANESTEZİ

                                                                              a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                               Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru

                                               (Anestezi)
                                                                              normları esas alınacaktır.
                                                                              b) Yatak sayısı 700'den fazla olan hastanelerde
                                                                              700 yataktan sonra gelen her 100 yatak için
                                                                              ilave                                                                                      4


                                                                              RÖNTGEN
     
                                                                              a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru (Röntgen)
                                                                              normları esas alınacaktır.
                                                                              b) Yatak sayısı 700'den fazla olan hastanelerde
                                                                               700 yataktan sonra gelen her 100 yatak için
                                                                              ilave                                                                                      4
                                                                              c) Bilgisayarlı tomografi ünitesi olan
                                                                              yerlere ilave                                                                         10
                                                                              d) Manyetik rezonans ünitesi olan
                                                                              yerlere ilave                                                         5


                                                                              DİĞERLERİ
      
                                                                              a) Anjiyografi Ünitesi olan
                                                                              yerlere ilave                                                                         3
                                                                              b) EEG Cihazı olan yerlere                                                 1
                                                                              c) Odyoloji Cihazı olan yerlere                         1
                                                                              d) Onkoloji servislerinde yıllık her 1000 yeni
                                                                              hasta için Radyasyon Sağlık Fizikçisi olarak                 1
                                                                              e) Her Nükleer Tıp Merkezine Nükleer Tıp
                                                                              Fizikçisi olarak                                                     1

19- LABORANT:                                                a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru
                                                                              (Laboratuar) normları esas alınacaktır.
                                                                              b) Yatak sayısı 700'den fazla olan hastanelerde
                                                                              700 yataktan sonra gelen her 100 yatak için
                                                                              ilave                                                                                      4


20- DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ:       a) Her protez laboratuarına                                                               1
                                                               b) Yıllık her 3800 iş birimi için ilave                                                 1 
                                                                              c) Her Ortodonti laboratuarına                                         1
                                                                              d) Ortodonti laboratuarında yıllık her
                                                                              3800 iş birimi için ilave                                                       1

21- ŞOFÖR:                                          a) Her araca                                                                         1
                                                                              b) Araç sayısı 10'un üzerinde ve gece nöbeti
                                                                              olan yerlere ilave                                                                3

22- HİZMETLİ:                                    Her üç yatağa                                                      1

23- TERZİ:                                            a) Yatak sayısı 50-100 yatağa                                                           1
                                                               b) Yatak sayısı 101-200 arasında olan
                                                                              Hastanelere ilave                                                                1
                                                                              c) Yatak sayısı 201'den sonra gelen

                                                                              her 200  yata ilave                                               1


24- AŞÇI:                                              a) Yatak sayısı 25-50 arasında olan 

                                                                              Hastanelere                                                         2 
                                                                              b) Yatak sayısı 50'den sonra her 100  yatağa ilave                                      2


25- GASSAL:                                       a) Yatak sayısı 100'e kadar olan

                                                               Hastanelere                                                                         1
                                                               b) Yatak sayısı 100'den fazla olan Hastanelere 
                                                                              ilave                                                                                      1


26- BERBER:                                        Her hastaneye                                                                                    1

27- BEKÇİ:                                           a) Her hastaneye                                                                                2
                                                               b) Her 100 yatağa ilave                                                                     2

 

28- MÜHENDİS:                                                 Yatak sayısı 100'den fazla olan her

                                               Hastaneye                                                                                           1
                                                               (makine, elektrik, elektronik branşlarından 
                                                                              herhangi biri)


29- TEKNİSYEN:                                                a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi 
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak 
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile 
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair 
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Teknisyen 
                                                                              (Sıhhi Tesisat, makine, elektrik, elektronik) 
                                                                              normları esas alınacaktır.


30- TEKNİSYEN YARDIMCISI:       a) Her 2 Teknisyen norm kadrosu için                                            1
                                                               b) Her 250 yatağa ilave                                                      1


31- HASTANE MÜDÜRÜ:                Her hastaneye                                                                                    1


32- HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI:         a) Yatak sayısı 50-100 arasında olan
                                                                              Hastanelere                                                                         1
                                                                              b) Yatak sayısı 100'den sonra gelen her
                                                                              100 yatak için ilave                                                             1
                                                                              c) Yatak sayısı 500'den sonra gelen her
                                                                              250 yatağa ilave                                                                  1


33- MUHASEBECİ:                            Her hastaneye                                                                                    1


                                                                              Her Hastaneye;
34- ŞEF:                                                a) Personel Servisi için                                                                      1 
                                                                              b) Makine İkmal Servisi için                                             1 
                                                                              c) Satınalma Servisi için 200 yataktan fazla 
                                                                              olan yerlere                                                                          1 
                                                                              d) Karantina Servisi için 100 yataktan fazla 
                                                                              olan yerlere                                                                          1 
                                                                              e) Ayniyat ve Ambar Servisi için 200 yataktan 
                                                                              fazla olan yerlere                                                                 1 
                                                                              f) İş Kazaları Servisi için                                                    1 
                                                                              g) Yurtdışı İşçi Hizmetli Servisi için 
                                                                              100 yataktan fazla olan yerlere                         1 
                                                                              h) Arşiv Servisi için 100 yataktan fazla 
                                                                              olan yerlere                                                                          1


35- MEMUR:                                       a) Yatak sayısı 100'e kadar olan Hastanelerde
                                                                              her 7 yatağa                                                         1
                                                                              b) Yatak sayısı 100'den sonra gelen 10 yatağa
                                                                              ilave                                                                                      1


36- VEZNEDAR:                                                 a) Her hastaneye                                                                1
                                                                              b) Yatak sayısı 100-200 arasında olan
                                                                              Hastanelere ilave                                                                1
                                                                              c) Yatak sayısı 201'den sonra gelen her
                                                                              200 yatağa ilave                                                  1


37- AMBAR MEMURU:                   a) Her Hastaneye                                                                               1

                                               b) Her 250 yatağa ilave                                                      1


38- SANTRAL MEMURU:                a) Her hastaneye                                                                                2
                                                                              b) Yatak sayısı 100'den sonra gelen her
                                                                              200 yatak için ilave                                                             1


39- DAKTİLOGRAF:                          a) Yatak sayısı 50'ye kadar olan

                                                               Hastanelere                                                         3
                                                                              b) Yatak sayısı 51-100 arasında olan
                                                                              Hastanelere ilave                                                1
                                                                              c) Yatak sayısı 100'den sonra gelen her
                                                                              100 yatak için ilave                                             1


    NOT: 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile Eki  cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin, Kurum Sağlık Tesislerine uyarlanması sırasında;


    Yatak sayısı 26-50 arasındaki Hastaneler                   50 yataklı
    Yatak sayısı 51-75 arasındaki Hastaneler                   75 yataklı
    Yatak sayısı 76-100 arasındaki Hastaneler                100 yataklı
    Yatak sayısı 101-150 arasındaki Hastaneler               150 yataklı
    Yatak sayısı 151-200 arasındaki Hastaneler               200 yataklı
    Yatak sayısı 201-250 arasındaki Hastaneler               250 yataklı
    Yatak sayısı 251-350 arasındaki Hastaneler               300 yataklı
    Yatak sayısı 351-450 arasındaki Hastaneler               400 yataklı
    Yatak sayısı 451-550 arasındaki Hastaneler               500 yataklı
    Yatak sayısı 551-650 arasındaki Hastaneler               600 yataklı
    Yatak sayısı 651-750 arasındaki Hastaneler               700 yataklı
    olarak kabul edilecektir.

 

                                                                                                  Ek (5)
     SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
     ANKARA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ
     NORM KADROLARI


KADRO UNVANI         :  NORM KADRO KRİTERLERİ        :  NORM KADRO ADEDİ:
---------------------                  ----------------------------------                  ---------------------------------
1- BAŞTABİP:                                                                                                                   1

2- BAŞTABİP YARDIMCISI:                                                                                         1

3- UZMAN TABİP:                            a) Göğüs Hastalıkları branşı için                      3
                                                               b) Dahiliye branşı için                                        2
                                                               c) Biyokimya ve Klin.Biyo.branşı için             1
                                                               d) Radyodiagnostik branşı için                        1


4- TABİP:                                                                                                                           2
 
5- DİŞ TABİBİ:                                                                                                                  1
 
6- ECZACI:                                          a) Günlük her 200 reçete için                             1
                                                               b) Depo Eczanesine                                           1
7- DİYETİSYEN:                                                                                                                1

8- BAŞHEMŞİRE:                                                                                                             1

9- HEMŞİRE:                                       Her 4 yatağa                                                        1


                                                               (Hastanede çalışan Hemşirelerden 100 yatağa
                                                               kadar olan Hastanelerde 1, 100 yataktan sonra
                                                               gelen her 100 yatak için ilave 1 Hemşire,
                                                               Başhemşire Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.)

10- SAĞLIK TEKNİSYENİ:  a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                               Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                               Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                               ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                               Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                               Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru
                                                               (Röntgen) normları esas alınacaktır.
                                                               b) Bilgisayarlı tomografi ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                                         10
                                                               c) Manyetik rezonans ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                         5
                                                               d) Anjiyorgrafı Ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                         3
                                                               e) EEG Cihazı olan yerlere                                                 2
                                                               f) Odyoloji Cihazı olan yerlere                                         1


11- LABORANT:                                a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                               Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                               Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                               ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                               Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                               Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru
                                                               (Laboratuvar) normları esas alınacaktır.


12- MÜHENDİS:                                 Kimya Mühendisi olarak                                                   3
 
13- KİMYAGER:                                                                                                                               2
 
14- ŞOFÖR:                                          a) Her araca                                                                         1
                                                               b) Gece nöbeti için ilave                                                    1


15- HİZMETLİ:                                                                                                                                  25

16- TERZİ:                                                                                                                                          1

17- AŞÇI:                                                                                                                                            5
 
18- BERBER:                                                                                                                                      1

19- BEKÇİ:                                                                                                                                         4

20- MÜHENDİS:                                                 (Makine, elektrik, elektronik branşlarından
                                                                              herhangi biri)                                                       1


21- TEKNİSYEN:                                                12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Teknisyen
                                                                              (Sıhhi Tesisat, Makine, Elektrik, Elektronik)
                                                                              normları esas alınacaktır.22- TEKNİSYEN YARDIMCISI:       a) Her 2 Teknisyen norm kadrosu için                            1
                                                               b) Her 250 yatağa ilave                                                      1


23- HASTANE MÜDÜRÜ:                                                                                                              1

24- MUHASEBECİ:                                                                                                                          1

25- ŞEF:                                                a) Personel Servisi için                                                      1
                                                               b) Makine İkmal Servisi için                                             1
                                                               c) İş Kazaları Servisi için                                                   1


26- MEMUR:                                                                                                                                     15

27- VEZNEDAR:                                                                                                                1

28- AMBAR MEMURU:                                                                                                                 1

29- SANTRAL MEMURU:                                                                                                              2

30- DAKTİLOGRAF:                                                                                                                        3

 

  Ek (4)
      SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
      İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ
      NORM KADROLARI


KADRO UNVANI   :                                          NORM KADRO KRİTERLERİ  :  NORM KADRO ADEDİ:
-----------------------                                                --------------------------------------       ------------------------


1- BAŞTABİP:                                                                                                                                                  1

2- BAŞTABİP YARDIMCISI:                                                                                                         1

3- UZMAN TABİP:                                            a) Göğüs Hastalıkları branşı için                      3

                                                               b) Dahiliye branşı için                                        2
                                                                              c) Biyokimya ve Kln. Biyokimya branşı için   1
                                                                              d) Radyodiagnostik branşı için                                        1


4-TABİP:                                                                                                                                                            3
 
5- DİŞ TABİBİ:                                                                                                                                                 1
 
6- ECZACI:                                          a) Günlük her 200 reçete için                                                            1 
                                                                              b) Depo Eczanesine                                                           1


7- DİYETİSYEN:                                                                                                                                               1

8- BAŞHEMŞİRE:                                                                                                                             1
 
9- HEMŞİRE:                                       Her 4 yatağa                                                                        1 
                                                                              (Hastanede çalışan Hemşirelerden; 
                                                                              100 yatağa kadar olan Hastanelerde 1, 
                                                                              100 yataktan sonra gelen her 100 yatak 
                                                                              için ilave 1 Hemşire Başhemşire Yardımcısı 
                                                                              olarak görevlendirilebilir.)

 


10- SAĞLIK TEKNİSYENİ:               a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                               Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                               Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                               ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                               Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                               Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru
                                                                (Röntgen) normları esas alınacaktır.
                                                               b) Bilgisayarlı tomografi ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                                         10
                                                               c) Manyetik rezonans ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                                         5
                                                               d) Anjiyorgrafı Ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                                         3
                                                               e) EEG cihazı olan yerlere                                                  2
                                                               f) Odyoloji cihazı olan yerlere                                          1


11- LABORANT:                                12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                               Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                               Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                               ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                               Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                               Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru
                                                                (Laboratuvar) normları esas alınacaktır.


12- MÜHENDİS:                                 Kimya Mühendisi olarak                                                   3

13- KİMYAGER:                                                                                                                               2

14- ŞOFÖR:                                          a) Her araca                                                                         1
                                                               b) Gece nöbeti için ilave                                                    1


15- HİZMETLİ:                                                                                                                                  30

16- TERZİ:                                                                                                                                          1

17- AŞÇI:                                                                                                                                            5

18- BERBER:                                                                                                                                      1
 
19- BEKÇİ:                                                                                                                                         4

20- MÜHENDİS:                                  (Makine, elektrik, elektronik
                                                               branşlarından herhangi biri)                                             1


21- TEKNİSYEN:                                 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                               Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                               Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                               ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                               Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                               Yönetmelikte belirlenen Teknisyen
                                                                (Sıhhi tesisat, makine, elektrik,
                                                               elektronik) normları esas alınacaktır.


22- TEKNİSYEN YARDIMCISI:       a) Her 2 Teknisyen norm kadrosu için                            1
                                                                              b) Her 250 yatağa ilave                                      1

23- HASTANE MÜDÜRÜ:                                                                                              1

24- HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI:                                                                                       1

25- MUHASEBECİ:                                                                                                                          1
 
26- ŞEF:                                                                a) Personel Servisi için                                      1
                                                                              b) Makine İkmal Servisi için                              1
                                                                              c) İş Kazaları Servisi için                                   127- MEMUR:                                                                                                                                     15

28- VEZNEDAR:                                                                                                                                               1

29- AMBAR MEMURU:                                                                                                                                 1
 
30- SANTRAL MEMURU:                                                                                                                             2

31- DAKTİLOGRAF:                                                                                                                        3 
   

 

                                                                               Ek (4)
      SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
      ZONGULDAK MESLEK HASTALIKLARI
      HASTANESİ NORM KADROLARI


KADRO UNVANI   :                          NORM KADRO KRİTERLERİ    :     NORM KADRO ADEDİ:
-------------------------                             ---------------------------------------           ------------------------------

1- BAŞTABİP:                                                                                                                                   1

2- BAŞTABİP YARDIMCISI:                                                                                                         2
 
3- UZMAN TABİP:                            a) Göğüs Hastalıkları branşı için                                      8
                                                               b) Dahiliye branşı için                                                       4
                                                               c) Biyokimya ve Kln. Biyokimya branşı için   1
                                                               d) Radyodiagnostik branşı için                                        1


4- TABİP:                                                                                                                                           5

5- DİŞ TABİBİ:                                                                                                                                  1

6- ECZACI:                                          a) Günlük her 200 reçete için                                            1
                                                                              b) Depo Eczanesine                                           1


7- DİYETİSYEN:                                                                                                                                1
 
8- BAŞHEMŞİRE:                                                                                                                             1
 
9- HEMŞİRE:                                       Her 4 yatağa                                                        1
                                                                              (Hastanede çalışan Hemşirelerden;
                                                                              100 yatağa kadar olan Hastanelerde 1,
                                                                              100 yataktan sonra gelen her 100 yatak
                                                                              için ilave 1 Hemşire Başhemşire Yardımcısı
                                                                              olarak görevlendirilebilir.)

 


10- SAĞLIK TEKNİSYENİ:               a) 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                               Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                               Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                               ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                               Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                               Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru
                                                                (Röntgen) normları esas alınacaktır.
                                                               b) Bilgisayarlı tomografi ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                                         10
                                                               c) Manyetik rezonans ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                                         5
                                                               d) Anjiyorgrafi Ünitesi olan
                                                               yerlere ilave                                                                         3
                                                               e) EEG cihazı olan yerlere                                                  2
                                                               f) Odyoloji cihazı olan yerlere                                          1


11-LABORANT:                                 12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                               Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                               Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                               ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                               Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                               Yönetmelikte belirlenen Sağlık Memuru
                                                                (Laboratuvar) normları esas alınacaktır.


12- MÜHENDİS:                                 Kimya Mühendisi olarak                                                   3

13- KİMYAGER:                                                                                                                               2

14- ŞOFÖR:                                          a) Her araca                                                         1 
                                                                              b) Gece nöbeti için ilave                      1

15- HİZMETLİ:                                                                                                                  55
 
16- TERZİ:                                                                                                                                          1

17- AŞÇI:                                                                                                                                            5
 
18- BERBER:                                                                                                                                      1

19- BEKÇİ:                                                                                                                                         4

20- MÜHENDİS:                                                 (Makine, elektrik, elektronik
                                                                              branşlarından herhangi biri)                             1


21- TEKNİSYEN:                                                12/12/1995 tarihli 22491 sayılı Resmi
                                                                              Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
                                                                              Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak
                                                                              ve Kadro Standartları Yönetmeliği ile
                                                                              Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair
                                                                              Yönetmelikte belirlenen Teknisyen
                                                                              (Sıhhi tesisat, makine, elektrik,
                                                                              elektronik) normları esas alınacaktır.


22- TEKNİSYEN YARDIMCISI:       a) Her 2 Teknisyen norm kadrosu için                            1
                                                                              b) Her 250 yatağa ilave                                      1


23- HASTANE MÜDÜRÜ:                                                                                                              1

24- HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI:                                                                                       1

25- MUHASEBECİ:                                                                                                                          1

26- ŞEF:                                                                a) Personel Servisi için                                      1
                                                                              b) Makine İkmal Servisi için                              1
                                                                              c) İş Kazaları Servisi için                                   1


27- MEMUR:                                                                                                                                     20

28- VEZNEDAR:                                                                                                                               1

29- AMBAR MEMURU:                                                                                                  1

30- SANTRAL MEMURU:                                                                                                              2
 
31- DAKTİLOGRAF:                                                                                                                        33                                                                                    Ek (6)
      SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
      ANKARA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
      NORM KADROLARI


KADRO UNVANI     :                                                                                       NORM KADRO SAYISI:
--------------------------                                                                                           ------------------------------

1- BAŞTABİP:                                                                                                                                   1

2- BAŞTABİP YARDIMCISI:                                                                                                         1

3- DİŞ TABİBİ:                                                                                                                                  60

4- ECZACI:                                                                                                                                        4

5- HEMŞİRE:                                                                                                                                     10

6- SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN):                                                                                        2
 
7- DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ:                                                                                       20
 
8- HASTANE MÜDÜRÜ:                                                                                                                1

9- HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI:                                                                                         1

10- MUHASEBECİ:                                                                                                                          1

11- ŞEF:                                                                                                                                              4

12- MEMUR:                                                                                                                                     25
 
13- AMBAR MEMURU:                                                                                                  1

14- SANTRAL MEMURU:                                                                                                              2

15- VEZNEDAR:                                                                                                                               2

16- DAKTİLOGRAF:                                                                                                                        5
 
17- ŞOFÖR:                                                                                                                                        2
 
18- TEKNİSYEN:                                                                                                                               4
 
19- DAĞITICI:                                                                                                                                   1
 
20- BEKÇİ:                                                                                                                                         2
 
21- HİZMETLİ       :                                                                                                                           25 

                                                                   Ek (6)
      SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
      HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ
      NORM KADROLARI


KADRO UNVANI      :                                                                                      NORM KADRO ADEDİ:
-----------------------------------------------------------                                               ------------------------------

HUZUREVİ MÜDÜRÜ:                                                                                                     1
 
HUZUREVİ MÜDÜR YARD.:                                                                                                         1
 
UZMAN TABİP (DAHİLİYE):                                                                                                       1
 
TABİP:                                                                                                                                               1
 
PSİKOLOG:                                                                                                                                        1
 
DİYETİSYEN:                                                                                                                                    1
 
HEMŞİRE:                                                                                                                                          3
 
MUHASEBECİ:                                                                                                                                 1
 
ŞEF:                                                                                                                                                     2
 
MEMUR:                                                                                                                                            7
 
AMBAR MEMURU:                                                                                                                        1

VEZNEDAR:                                                                                                                                      1
 
DAKTİLOGRAF:                                                                                                                              1
 
TEKNİSYEN:                                                                                                                                     2
 
ŞOFÖR:                                                                                                                                              1
 
BEKÇİ:                                                                                                                                                2
 
AŞÇI:                                                                                                                                                  2
 
BERBER:                                                                                                                                            1
 
TERZİ:                                                                                                                                                1
 
HİZMETLİ:                                                                                                                                        19
 

  

 

 

 

                                                                                               Ek (7)
      İL MERKEZİNDE BULUNAN DİSPANSERLER
      NORM KADROLARI


KADRO ÜNVANI   :                          NORM KADRO KRİTERLERİ    :     NORM KADRO ADEDİ:
--------------------------                            ------------------------------------------       -----------------------------
1- BAŞTABİP:                                     Günlük Poliklinik sayısı 800'den fazla
                                                               olan Dispanserlere                                                             1
2- BAŞTABİP YARDIMCISI:           Her Dispansere                                                                   1

3- HASTANE MÜDÜRÜ:  Günlük Poliklinik sayısı 800'den fazla
                                                               olan Dispanserlere                                                             1

4- HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI: Her Dispansere                                             1

5- UZMAN TABİP:                            a) Dahiliye branşı için her Dispansere                            1
                                                               b) Çocuk branşı için her Dispansere                               1
                                                               c) Genel Cerrahi branşı için her Dispansere                   1
                                                               d) Kadın Doğum branşı için her Dispansere                  1

6- TABİP:                                             a) Her Dispansere                                               2
                                                               b) Günlük her 100 poliklinik sayısına ilave                     1

7- DİŞ TABİBİ:                                    Her diş Üniteye                                                   1

8- ECZACI:                           a) Eczanesi olan her Dispansere                                                      1
                                                               b) Günlük her 200 reçete için ilave                                   1

9- HEMŞİRE:                        a) Her Dispansere                                                4
                                                               b) Günlük her 200 poliklinik sayısına ilave                     1

10- EBE:                                                a) Her Dispansere                                               1
                                                               b) Aile planlaması ünitesi olan yerlere
                                                               ilave                                                                                      1

11- SAĞLIK TEKNİSYENİ:    Röntgen Teknisyeni olarak her röntgen
                                                               cihazına                                                                                2

12- LABORANT:                                Laboratuvarı olan her Dispansere                    2
                                                               Günlük poliklinik sayısı 500'den fazla
                                                               olan yerlerde her 200 poliklinik
                                                               sayısına ilave                                                                      1
13- ŞOFÖR:                          Her araca                                                                             1
 
14- HİZMETLİ:                                    a) Her Dispansere                                                              4
                                                               b) Günlük Her 200 Poliklinik sayısına ilave                1

15- BEKÇİ:                            Her Dispansere                                                                   2
 
16- TEKNİSYEN:                                 Elektrik Teknisyeni olarak her dispansere                      1

17- TEKNİSYEN YARDIMCISI:       Her Dispansere                                                                   1
 
18- MUHASEBECİ:                            Günlük Poliklinik sayısı 800'den fazla
                                                               olan yerlere                                                                         1

19- VEZNEDAR:                                 a) Her Dispansere                                                1
                                                               b) Eczanesi otomasyona geçmeyen yerlere
                                                               ilave                                                                                      1

20- ŞEF:                                                a) Her Dispansere                                         1
                                                               b) Günlük poliklinik sayısı 800'den fazla
                                                               olan yerlere ilave                                                                2

21- MEMUR:                                       a) Her Dispansere                                               3


                                                               b) Günlük poliklinik sayısı 800'den fazla
                                                               olan yerlerde her 100 poliklinik sayısı
                                                               için ilave                                                                              2

22- DAKTİLOGRAF:                          a) Her Dispansere                                               1
                                                               b) Günlük Poliklinik sayısı 800'den fazla
                                                               olan yerlere ilave                                                                1

23- SANTRAL MEMURU:                Her Dispansere                                                   1

24- DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ:       Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde
                                                               her 2 Diş Üniteye               

                                                               1

Ek (8)
      İL MERKEZİ DIŞINDAKİ İLÇELERDE BULUNAN DİSPANSERLER
      NORM KADROLARI


KADRO ÜNVANI   :                          NORM KADRO KRİTERLERİ    :     NORM KADRO ADEDİ:
-------------------------                             ------------------------------------------       ------------------------------

1- TABİP:                                             Her Dispansere                                                                   2
                                                               Günlük 150 Poliklinik sayısından sonra
                                                               gelen her 75 Poliklinik sayısına ilave                               1

2- DİŞ TABİBİ:                                    Her Diş Üniteye                                                                  1

3- ECZACI:                                          Eczanesi olan Dispanserlere                                             1
                                                               Günlük 200 reçeteden sonra gelen
                                                               her 200 reçete için ilave                                                     1

4- HEMŞİRE:                        Her Dispansere                                                                   1
                                                               Günlük 200 Poliklinik sayısından sonra
                                                               gelen her 100 poliklinik sayısına ilave                             1

5- EBE:                                                  Her Dispansere                                                                   1

6- SAĞLIK TEKNİSYENİ:                 Her Röntgen cihazına                                                        2
 
7- LABORANT:                                  Laboratuvarı olan yerlere                                                  2

8- ŞOFÖR:                                            Her araca                                                                             1

9- HİZMETLİ:                                      Her Dispansere                                                                   1
                                                               Günlük Poliklinik sayısı 200'den fazla
                                                               olan Dispanserlere her 100 Poliklinik
                                                               sayısı için ilave                                                                   1
10- BEKÇİ:                                           Günlük Poliklinik sayısı 200'den fazla
                                                               olan yerlere                                                                         1

 

11- VEZNEDAR:                                 Veznesi olan Dispanserlere                                              1

12- MEMUR:                                       Her Dispansere                                                                   1
                                                               Günlük Poliklinik sayısı 200'den fazla
                                                               olan Dispanserlere her 100 Poliklinik
                                                               sayısı için ilave                                                                   1


13- DAKTİLOGRAF:                          Poliklinik sayısı 200'den fazla
                                                               olan Dispanserlere                                                             1

 

 

Ek (9)
      SAĞLIK İSTASYONLARI
      NORM KADROLARI


KADRO ÜNVANI   :                          NORM KADRO KRİTERLERİ    :     NORM KADRO ADEDİ:
--------------------------                            -------------------------------------------     -------------------------------
1- TABİP:                                             a) Her istasyona                                                                                 1
                                                               b) Günlük 75 poliklinik sayısından sonra
                                                               gelen her 100 poliklinik sayısına ilave                             1

2- ECZACI:                                          Eczanesi olan istasyonlara                                               1

3- HEMŞİRE:                         Her istasyona                                                                    1

4- MEMUR:                                         Her istasyona                                                                     1
 
5- HİZMETLİ:                                      Her istasyona                                                                     1
 

 

 


[2][2][1] 17.12.1999 tarih ve 23909 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.