ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ VE SPORCU SAĞLIĞI  UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında, Ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak ve araştırma yapmak isteyenlere parasal ve bilimsel kaynak sağlamak, profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık yapmak, her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek ve önermek, özel gruplar ve engellilerde sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak, spor yaralanmalarının tedavisinden çok yaralanmalarının önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, yaralanmış sporcuların spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor adamları ve sporcularına sağlık hizmeti sunmak ve sağlık hizmeti sunanlara eğitim vermek ve ihtiyaç duyulan yerlerde yukarıdaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek, araştırmalar yapmak ve araştırmalara destek sağlamak yoluyla yeni uygulama modelleri ortaya koymak, araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle tartışacakları ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak, araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel ortamı sunmak, başka bir yönden de lisans ve lisansüstü programlarda insan performansı ve sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu alanlarındaki araştırmalara destek sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin pratik alandaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak, spor bilimlerindeki lisans ve lisansüstü programlara ve araştırmalara katkı ve destek sağlamak.

b) Spora yeni başlayan kişilere sağlık taramaları yapmak, uyguladığı motor testler sonucunda yaş ve yeteneklerine göre uygun spor dalına yönlendirme yapmak.

c) İster pasif ister aktif sporcu olsun yapılacak testler sonucunda mevcut durumlarının tespit edilerek arttırmak için gerekli uygulama modellerini yaşa, cinsiyete ve fizik kapasitesine uygun olarak geliştirerek önermek.

ç) Spor yaralanmalarını, performansın laboratuvar şartlarında değerlendirmek, farklı yaş gruplarındaki spor ve sağlık arasındaki ilişkinin ortaya konulmasını sağlamak, ortaya konulan bilimsel gerçeklere uygun olarak egzersiz programları düzenlemek.

d) Sportif sakatlıklarda, spesifik ve hızlandırılmış rehabilitasyon prensiplerini araştırmak ve bu prensiplerin uygulamaya konulmasında modeller oluşturup önermek.

e) Sportif performans ölçümü, sporcu yaralanmaları, spora başlama check-up muayeneleri, sporcu beslenmesi ve her yaş gurubuna yönelik sportif yönlendirmenin yapıldığı poliklinik hizmetlerini vermek.

f) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan (antrenör, kondisyoner, masör, fizyoterapist, doktor) elemanlara sürekli eğitim sağlayarak bölgemizdeki spor bilimleri ve sporcu sağlığı konusundaki hizmet kalitesini artırmaya çalışmak.

g) Kamu ve özel sektörün, spor bilimleri ve sporcu sağlığı konularındaki problemlerine, ihtiyaçlarına cevap vermek üzere danışmanlık hizmeti yapmak, araştırma yapmak, projeler almak, yürütmek, çözümler üretmek ve önermek.

ğ) Her yaş grubuna, yaş cinsiyet ve fiziksel uygunluklarına yaşam için fiziksel aktivite programları düzenlemek ve geliştirmek.

h) Özel gruplarda ve engellilerde fiziksel ve ruhsal sağlıklarının gelişiminin sağlanarak sosyal yaşama uyumlu, üretken bir birey olarak topluma kazandırılma konusunda sosyal ve sportif programlar düzenlenerek bu programlara ilişkin malzeme ve ekipman desteği sağlamak ve geliştirmek. Halk sağlığına yönelik olarak yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, rekreasyon alanlarının geniş kitleler tarafından bilinçli bir şekilde kullanımını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezde görevli Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanlarından olmak üzere bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve bunlar hakkındaki bildirimini Rektöre sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak amaca uygun proje karşılıklı yardım gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri veya görevlileri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam altı kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Müdürün yokluğunda Müdür Yardımcısı vekalet eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını Rektörlük Makamına sunmak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit edip karara bağlamak.

ç) Kuruluş amacına uygun araştırma ve proje müracaatlarını inceleyerek, uygun görüleni ve destekleme şeklini karara bağlamak.

d) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek isteklerini karara bağlamak.

f) Merkezin yılsonu raporunu hazırlamak.

g) Danışma Kurulu Üyelerini Rektörlüğe önermek.

ğ) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, çalışma konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ve uzmanlar arasından istekleri halinde, üç yıllık süreyle Rektör tarafından görevlendirilen en fazla sekiz kişiden oluşur. Görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı şekilde olur. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.