KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/198l tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Organ Nakli Koordinatörü: Yurt içi ve yurt dışındaki organ nakli merkezleri ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlayan kişiyi,

d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her türlü organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek, doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri Türkiye’ye aktarmak, bilimsel araştırmalar yapmak, konuyla ilgili yeni teknikler geliştirmek, organ sağlamak ve toplumun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitede doku ve organ nakli alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı yetiştirilmesini teşvik etmek ve bunun gerçekleşmesi için gerekli ortam ve imkanları hazırlamak,

b) Merkezin ilgi alanına giren özel konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına kısa ya da uzun süreli eleman göndermek, yurt dışından bu amaçla gelenleri kabul etmek,

c) Üniversitede doku ve organ nakli alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek,

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda bilgi üretimini artırmak ve değişik düzeyde kaliteli insan gücü yetiştirmek için eğitim programları, seminerler, konferanslar, kurslar, ulusal ve uluslar arası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

d) Araştırma, uygulama için gerekli laboratuvarları kurmak ve diğer imkanları sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlar ve merkezlerle bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,

f) İlgili diğer mevzuatla verilen çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; organ nakli konusunda çalışmaları ile tanınmış Üniversitedeki kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebileceği gibi, gerek duyulduğu zaman görev süresi dolmadan görevlendirme usulüne göre görevden alınabilir.

(2) Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, Merkez Müdürünün yokluğunda kendisine vekalet etmek, Merkezle ilgili işlerde yardımcı olmak ve Merkez Müdürünün verdiği görevleri yerine getirmek üzere müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez müdürü herhangi bir nedenle görevinin başında olmadığında müdür yardımcısı kendisine en fazla altı ay vekalet edebilir. Bu süreyi aşan hallerde ve Merkez Müdürünün başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılması halinde Rektör tarafından yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, idari personelle ilgili gözetim ve denetim görevini yapmak,

ç) Merkezin yıllık bütçe taslağını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer kurumlar, kuruluşlar ve merkezlerle işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,

f) Yıl sonunda faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

g) Çalışma grupları başkan ve üyelerinin de görüşünü alarak Merkez Danışma Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-18/7/2010-27645) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önereceği oniki aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulunda görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün çağrısı ve hazırlayacağı gündemle ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Merkez Müdürünün oyu yönünde karar verilmiş sayılır.

(4) Organ Nakli Koordinatörü, Yönetim Kuruluna raportör olarak katılır.

(5) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma planını ve programını yapmak,

b) Danışma Kurulunu oluşturacak çalışma grup başkanı ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Merkez Müdürünün önerilerini inceleyerek çalışma gruplarının oluşturulması konusunda Rektöre sunulmak üzere karar almak,

c) Müdürün hazırlayarak getireceği yıllık bütçe, yıl sonu faaliyet raporu ve gelecek yıl yapılması planlanan çalışma programını inceleyerek Rektöre sunulmak üzere karara bağlamak,

ç) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların projelerine yapılacak mali katkıları karara bağlamak,

d) Bütçe imkanları göz önüne alınarak, teşvik, bilim ve hizmet ödülleri vermek,

e) Merkezin gelirlerini arttırıcı girişimlerde bulunmak, önlemler almak; gelir dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek,

f) Konuyla ilgili araştırma geliştirme ve uygulama çalışmalarının çağdaş düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,

g) Merkez Müdürünün getireceği diğer konuları karara bağlamak.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; çalışma grupları, başkan ve üyelerinden oluşur. Merkez Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Merkez Danışma Kurulu, Rektör veya Rektörün görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında toplanır.

(2) Toplantılarda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Organ Nakli Koordinatörü hazır bulunur. Toplantıların raportörlüğünü Merkez Müdürü yürütür. Merkez Danışma Kurulu; Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin açıklanıp tartışılması, Merkez Müdürünün her etkinlik yılı sonunda hazırlayacağı etkinlik raporunun değerlendirilmesi, yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmekle görevlidir.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Tamamen yetersiz hale geldiğinde organ nakli ile tedavisi mümkün olan her organ için birer ve diyaliz, immunoloji, diagnostik radyoloji, terapötik radyoloji ve laboratuvarlar için birer çalışma grubu kurulur.

(2) (Değişik:RG-18/7/2010-27645)  Çalışma grupları yılda en az iki kez toplanır.

(3) Çalışma gruplarının görevleri şunlardır:

a) Çalışma esaslarını hazırlayıp Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve çalışmalarını onaylanan esaslara göre yürütmek,

b) (Değişik:RG-18/7/2010-27645) Raporlarını yılda iki kez Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Organ nakli koordinatörü

MADDE 13 – (1) Organ Nakli Koordinatörü; Merkez Müdürünün önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yurt içi ve yurt dışı organ nakli merkezleri ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini tamamen veya kısmen Merkezin gözetimi ile görevlendireceği Rektör yardımcılarından birine veya Dekana devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2008

27008

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1.  

18/7/2010

27646

2.