İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Direktör (Merkez Müdürü): İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Direktörünü,

b) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü (Başhemşire): İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Direktörünü,

c) İdari Direktör: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari Direktörünü,

ç) Merkez (Hastane): İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörünü,

f) Tıbbi Direktör (Başhekim): İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıbbi Direktörünü,

g) Tıp Fakültesi: İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma imkanlarını hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde, eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Halk sağlığının geliştirilmesi, sağlık bilincinin ve sağlık okuryazarlığının artırılması için projeler geliştirmek, ulusal sağlık politikalarına katkı yapmak,

b) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak,

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek, nitelikli sağlık hizmeti sunmak,

ç) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi bütün tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, sağlıkla ilgili bakım evi, kreş, huzurevi gibi çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek, evde bakım hizmetleri sunmak ya da bu konuda hizmet satın almak,

d) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve yüksekokullar başta olmak üzere, eğitim ve öğretim birimlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek,

e) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak,

g) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları; Yönetim Kurulu, Genel Direktör, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ve Hemşirelik Hizmetleri Direktöründen oluşur.

Yönetim kurulu

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu; Genel Direktör, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ile Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı üzerine görevlendirilen Üniversitede görevli iki öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerinin görev süresi iki yıldır. Mütevelli Heyet gerektiğinde süresi sona eren üyeleri tekrar görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Genel Direktörün başkanlığında ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Genel Direktör, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Genel Direktörün olmadığı durumlarda Tıbbi Direktör başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, çalışmalarında, Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak,

b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

c) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,

ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak,

d) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

Genel direktör

MADDE 9 – (1) Genel Direktör; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Genel Direktör yeniden görevlendirilebilir. Genel Direktör sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir. Genel Direktör, gerektiğinde Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Genel Direktörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile genel direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Genel direktörün görevleri

MADDE 10 – (1) Genel Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, amaçları doğrultusunda Merkezin işleyişini temin etmek,

b) Tıbbi ve İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, alt yönetici ve birim sorumlularını görevlendirmek,

c) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak,

ç) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,

d) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek,

e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

f) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak.

Tıbbi direktör

MADDE 11 – (1) Tıbbi Direktör; Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde Tıbbi Direktörün görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Tıbbi Direktör yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile Tıbbi Direktör iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Tıbbi Direktörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile tıbbi direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

Tıbbi direktörün görevleri

MADDE 12 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek,

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek,

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak,

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak,

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

İdari direktör

MADDE 13 – (1) İdari Direktör; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından, Genel Direktörün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde İdari Direktörün de görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile İdari Direktör iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. İdari Direktörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile idari direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

İdari direktörün görevleri

MADDE 14 – (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Genel Direktöre yardımcı olmak,

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak,

ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

Hemşirelik hizmetleri direktörü

MADDE 15 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü en az beş yıllık hemşireler arasından Tıbbi Direktörün önerisi ve Genel Direktörün teklifi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Hemşirelik Hizmetleri Direktörü tekrar görevlendirilebilir. Gerektiğinde Genel Direktörün teklifi Mütevelli Heyetinin onayı ile iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Genel Direktörün görevi sona erdiğinde Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevi de kendiliğinden sona erer. Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile hemşirelik hizmetleri direktörü yardımcıları görevlendirilebilir.

Hemşirelik hizmetleri direktörünün görevleri

MADDE 16 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezde çalışan başhemşire yardımcıları, servis sorumlu hemşireleri ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının birinci derecede amiri olup, hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin verimli çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek, gerekli noksanlıkları tıbbi konularda Tıbbi Direktöre, idari konularda İdari Direktöre bildirmek,

b) Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Tıbbi Direktöre iletmek ve verilen kararları uygulamak,

ç) Hemşirelerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitimini sağlamak,

d) Hasta bakım hizmetlerinin çağdaş normlarda ve kalite kriterleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 17 – (1) Hastanede ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Hastanenin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Genel Direktör, Tıbbi Direktör, İdari Direktör ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörüne karşı sorumludur.

(2) İlgili akademik birimler sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde Hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(3) Hastanede verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.