Kurum

Çevre ve Orman Bakanlığı

Tebliğin Adı                 

Orman ve Park-Bahçe Ağaçları, Ağaççıkları ve Çalıları Fidanı Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ

Tebliğ No

-

Resmî Gazete Tarihi

19/04/2006

Resmî Gazete Sayısı

26144

ORMAN VE PARK-BAHÇE AĞAÇLARI, AĞAÇÇIKLARI VE ÇALILARI FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

                Amaç ve kapsam

                MADDE 1 - (1) Orman, park-bahçe ağaçları, ağaççıkları ve çalıları fidanı yetiştiricilerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla 27/12/2005 tarihli ve 2005/9839 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği gerçek ve tüzel kişilere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

                Dayanak

                MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 27/12/2005 tarihli ve 2005/9839 sayılı Kararnamenin Eki Kararın 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

                a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

                b) Genel müdürlük: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünü,

                c) İl müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,

                ç) Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, bölge başkanlığı ve bağlı şubelerini,

                d) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

                e) Karar: 27/12/2005 tarihli ve 2005/9839 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

                f) Ağaç: Yaşı ne olursa olsun, ormanda tabii olarak yetişen en az sekiz metre ve daha fazla boy yapabilen, kökü, gövdesi ve tepesi olan odunsu bitkileri,

                h) Ağaççık: Çapı ne olursa olsun, ormanda tabii olarak yetişen ve yan dalların çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme özelliği gösteren, boyu sekiz metreyi bulmayan uzun ömürlü odunsu bitkileri,

                ı) Çalı: Ormanda tabii olarak yetişen, toprak seviyesinden itibaren dallanma özelliği gösteren, en fazla beş metreye kadar boy yapabilen, çapı ne kadar olursa olsun, uzun ömürlü odunsu bitkileri,

                i) Fidan: Belirli bir amaç doğrultusunda başka yerlere dikmek üzere fidanlıklarda yetiştirilen, belli bir boya ve çapa (çevre genişliğine) getirilmiş otsu ve odunsu bitkileri,

                j) Fidanlık: Belirli bir amaç doğrultusunda başka yerlere dikilmek üzere belli bir boya ve çapa kadar getirilmiş otsu ve odunsu bitkilerin toprakta ve kapta yetiştirildiği açık ve kapalı alanları,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

                Orman ve park, bahçe ağaçları, ağaççıkları ve çalıları fidanı yetiştiriciliği (İşletme-yatırım)

                MADDE 4 - (1) Karar kapsamında orman, park-bahçe ağaçları, ağaççıkları ve çalıları fidan üretimi yıllık onbeşbin adet ve üzerinde olan, üretim ünitesi ve üretime esas tesis alanları dahil en az on dekar alanda üretim yapan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve Çevre ve Orman Bakanlığınca kayıt altına alınan işletmeler ile yeni kurulacak işletmelere Bakanlık mahalli teşkilatlarınca onaylanan projeleri çerçevesinde ekli listede isimleri belirtilen (Ek-1) fidanların üretimi konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılır,

                a) Krediye konu yatırım kalemleri;

                Kira bedeli: Proje onay tarihinden itibaren dört yıl olup, kira bedeli kredilendirilir ve kira bedeli tesisin gerçekleştiği tarihten itibaren tesis alanı kadar yıllık olarak peşin ödenir.

                İhata: Fidanlık alanının korunması amacıyla Genel Müdürlüğün birim fiyat tarifelerine göre ihata ile ilgili, iş kalemlerinin birine uygun şekilde tesis edilmesine karşılık gelen tutar,

                Su kaynağı: Fidanlık sahasında bitki sulamasına uygun olan uygun sulama suyunun projeli derin kuyu tesis edilerek yeterli kalite ve miktarda su bulunması halinde kuyu açma ve su çıkarma bedeli,

                Drenaj tesisi: Üretim yapılan alanda fazla olan yer altı ve yer üstü suyunun fidana zarar vermeyecek şekilde drene edilebilmesi için fidan üretimi projelerindeki tutarı,

                Tesviye yapılması: Mevcut arazinin fidan üretimine uygun hale getirilmesi için en fazla %3 meyil olacak şekilde düzeltilmesindeki tutarı,

                Kapalı alan: En az üçyüz metrekare büyüklüğünde olan çelik konstrüksüyonlu, amaca uygun sera tutarı,

                Sera tesisatı: Sulama tesisatı, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, ısıtmalı masa sistemi, elektrik tesisatı ve sera içindeki amaca uygun diğer tesislerin tutarı,

                Kaplı üretim alanı: Drenajı ve tesviyesi sağlanmış alanların uygun malzemeyle kaplanması tutarı,

                Gölgelik alan: Drenajı sağlanmış, örtüsü ve çakılı serilmiş, sulama tesisatı yapılmış, serada yetiştirilen fidanların açık alana uyumunu sağlamak amacıyla fidanın konulacağı, üzeri ve yanları amaca uygun malzeme ile kapatılmasının tutarı,

                Sulama tesisatının Kurulması: Uygulama projesinde belirtilen üretim tipine uygun her türlü sulama tesisatının (sulama havuzu, motopomp/elektro motopomp, gübreleme sistemi, ana ve tali her türlü su boruları, yağmurlama- damlama sulama tesisi malzemeleri vb.) kurulması tutarı,

                Yetiştirme ortamı: Projede belirtilen üretim tipine ve toprak tahlil raporlarına göre hazırlanmış fidan üretimine uygun organik ve mineral toprak tutarı,

                Yetiştirme kabı: Projede belirtilen üretim tipine uygun, fidanın üretileceği kabın tutarı,

                Toprak işleme: Arazide yapılacak fidan üretimi çalışmaları için tekniğine uygun makine ve ekipmanlar ile alt ve üst toprağın kültür uygulanması yapılacak şekilde işlenmesinin tutarı,

                Üretim materyali: Projede belirtilen üretim tipine göre ihtiyaç duyulacak tohum, fidan, aşı kalemi, çelik vb. materyalin tutarı,

                Üretim: Projesinde belirtilen üretim tipine göre, piketaj, kap doldurma, tohum ekimi, repikaj, çelik dikimi, aşı yapılması vb. çalışmaların tutarı,

                Makine - Ekipman: Yüz dekar ve üzeri alanda yapılan fidan üretimi ve bakımında kullanılacak her türlü makine ve ekipman tutarı için özel ve tüzel kişilikler (kooperatif, birlik, dernek, şirket ve sözleşmeli ortaklık),

                kredilendirilir.

                b) İşletme kredisi konuları;

                Yetiştirme kabı: Projede belirtilen üretim tipine uygun fidanın üretileceği kabın tutarı,

                Toprak işleme: Arazide yapılacak fidan üretimi çalışmaları için tekniğine uygun makine ve ekipmanlar ile alt ve üst toprağın kültür uygulanması yapılacak şekilde işlenmesi tutarı,

                Üretim materyali: Projede belirtilen üretim tipine göre ihtiyaç duyulacak tohum, fidan, aşı kalemi, çelik ve benzeri materyalin tutarı,

                Üretim: Projesinde belirtilen üretim tipine göre, piketaj, kap doldurma, tohum ekimi, repikaj, çelik dikimi, aşı yapılması ve benzeri çalışmaların tutarı,

                Bakım çalışmaları: Fidanlıklarda mevcut olan fidanların, standartlara uygun gelişimini sağlamak amacıyla yapılması gereken her türlü ot alma, çapa, gübreleme, ilaçlama, aşı, budama, kök kesimi ve benzeri çalışmaların tutarı,

                kredilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

                Keşif ve metrajların hazırlanması

                MADDE 5 - (1) Krediye esas proje raporları, Genel Müdürlükçe her yıl yayınlanan "İhale ile Yaptırılacak Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza, Rehabilitasyon, Mera Islahı, Kavak Ağaçlandırması ve Fidanlık Çalışmalarına Ait Birim Fiyat Cetveli" ne uygun keşif ve metrajlar, herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapmayan orman mühendisince hazırlanır.

                Başvurular

                MADDE 6 - (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları il müdürlüğünün proje onayından sonra bankaya ve/veya TKK'ya yapılır. Başvurular banka ve/veya TKK'nın esas, usul ve mevzuatı dahilinde değerlendirilir. Uygun bulunanlar kendi esas ve usulleri dahilinde kredilendirilir. Bu kredilerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

                Yürürlükten kaldırma

                MADDE 7 - (1) 8/2/2005 tarihli ve 25721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman ve Park-Bahçe Ağaçları, Ağaççıkları ve Çalıları Fidanı Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                MADDE 8 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 9 - (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

                         Ek-1

 

Orman ve Park-Bahçe Ağaç, Ağaççık ve Çalı Fidan Türleri

                   Akçaağaç                                 Defne                                 Kızılcık

                   At Kestanesi                           Erguvan                             Ortanca

                   Ceviz                                         Gülibrişim                          Leylak

                   Çınar                                         Karayemiş                         İlex

                   Demirağacı                               Katalpa                              Kurtbağrı

                   Dişbudak                                 Söğüt                                 Orman Gülü

                   Gürgen                                     Süs Elması                         Pilosporum

                   Huş                                           Süs Eriği                            Hatmi

                   Ihlamur                                     Süs Kirazı                          Ardıç

                   Kavak                                       Türk Fındığı                      Bambu

                   Kayacık                                    Üvez                                   Şakayık

                   Kayın                                        Alev Ağacı                        Sarılıcı Türler

                   Kestane                                    Manolya                            Akasya

                   Kızılağaç                                  Gingko                               Alıç

                   Meşe                                        Şimşir                                 Fırça Çalısı

                   Okaliptüs                                 Mazı                                   Datça hurması

                   Sığla                                          Porsuk                                Sakız ağacı

                   Sofora                                       Badem                                Menengiç

                   Yalancı Akasya                       Harnup                               Karayemiş

                   Çam                                           İğde                                    Kuşburnu

                   Göknar                                      Mahlep                              Ilgın

                   Servi                                         Leylandi                             Jojoba

                   Ladin                                        Gül                                     

                   Sedir                                         Kartopu                            

                   Yalancı Servi                           Oya