ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulundaki eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Acıbadem Üniversitesinin Yabancı Diller Hazırlık Okulunda yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

             b) Senato: Acıbadem Üniversitesi Senatosunu,

             c) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini,

             ç) Yönetim Kurulu: Acıbadem Üniversitesi bünyesindeki fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerin yönetim kurullarını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

             Yabancı diller eğitim-öğretiminin amacı

             MADDE 5 – (1) Üniversitenin yabancı diller hazırlık programının amacı, öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dillerde öncelikle kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme ve mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

             Eğitim-öğretim süresi

             MADDE 6 – (1) Hazırlık eğitim-öğretiminin normal süresi, hazırlık sınıfı zorunlu olan önlisans ve lisans öğrencileri için, iki akademik yarıyıldır. Başarısız olmaları halinde en çok iki yarıyıl daha süre tanınır.

             (2) Türkçe ve yabancı dil hazırlık programlarını birlikte yürüten yabancı uyruklu öğrenciler için bu hazırlık eğitiminin süresi en çok dört akademik yarıyıldır.

             (3) Akademik yarıyılda eğitim süresinin %80’i kadar devam mecburiyeti vardır.

             (4) Belirtilen süreler içinde hazırlık öğrenimini başaramayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümlerine göre kesilir. Bu öğrenciler talep ettikleri takdirde ÖSYM tarafından eşdeğer bir programa yerleştirilebilir. Hazırlık öğrenimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans/önlisans programlarına başlama hakkını elde eder.

             (5) Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim programında okumakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

             Düzey saptama ve yeterlik sınavı

             MADDE 7 – (1) Üniversiteye yeni kabul edilen öğrencilerin dil düzeyleri, akademik yılın başında, Rektörlükçe düzenlenen ve aşağıda esasları belirtilen Yabancı Diller Yeterlik Sınavı (AYES) ve Düzey Saptama Sınavı (ADÜS) ile belirlenir.

             a) AYES’de taban başarı notu %70’dir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, yabancı diller hazırlık sınıfından muaf tutulur. AYES sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, iki akademik yarıyıl süreli olan yabancı diller hazırlık sınıfına kaydedilirler.

             b) AYES’de %70’in altında not alan ve hazırlık sınıfında eğitim-öğretim görmesi gereken öğrenciler hangi düzeyde öğrenim göreceklerinin belirlenmesi için ADÜS’e girerler ve sınav sonuçlarına göre belirlenen gruplarda, hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine başlanır.

             c) Eğitim dili Türkçe olan lisans ve önlisans öğrencilerine İngilizce dersleri için kayıt sonrası düzey belirleme sınavı yapılır ve sınav sonuçlarına göre öğrenciler ilgili kurlara yerleştirilir. Eğitim dili Türkçe olan programların İngilizce dersi kredili diğer dersler gibi işlem görür.

             ç) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar yabancı dil seviye tespit sınavından muaf tutulur.

             d) AYES’e eşdeğer ulusal ve uluslararası sınavlar ve bunlardan muafiyet için alınması gereken en az puanlar, Senato tarafından 100 tam puan üzerinden belirlenir. Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyen aday öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans/önlisans öğretimlerine başlarlar. Ancak sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yılın geçmemesi şattır.

             Yabancı dille eğitim-öğretim ve yabancı dil hazırlık sınıfı

             MADDE 8 – (1) Yabancı dil ile öğretim yapacak bölümlere kabul edilen öğrencilere uygulanacak iki yarıyıllık yabancı diller hazırlık sınıfı programı, haftalık ders saat yükü 20 den ve bir yarıyılda görülen ders saat yükü 260 dan az olmayacak şekilde düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre farklı düzey grupları oluşturularak düzenlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları yabancı diller hazırlık sınıfı koordinatörlüğünce kararlaştırılır.

             Başarı değerlendirme ve yeterlik sınavı

             MADDE 9 – (1) Yabancı diller hazırlık sınıfı programına devam eden öğrencilerin başarı durumu, akademik yıl süresince ve akademik yıl bitiminde sınav ölçme ve değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan ve uygulanan sınavların ve sınıf içi etkinliklerinin başarı notuna katkı oranları hesaplanarak belirlenir. Katkı oranları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek, her eğitim-öğretim yılının ilk ayı içinde sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir.

             (2) Bir öğrencinin hazırlık programı başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak bulunur. Başarılı sayılabilmek için öğrencilerin final sınavından en az 50 alması ve genel not ortalamasının toplam 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 10 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren bir hafta içinde, yabancı diller hazırlık sınıfı program koordinatörlüğüne yazılı olarak başvurarak itirazda bulunabilirler.

             (2) İtiraz üzerine ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yabancı diller hazırlık sınıfı program koordinatörlüğünce oluşturulan bir komisyon tarafından yapılacak inceleme sonunda hata tespit edilirse, gerekli düzeltme yapılmak üzere durum, yabancı diller hazırlık sınıfı program koordinatörlüğüne bildirilir.

             Başarısız öğrenciler

             MADDE 11 – (1) Almış oldukları akademik yıl eğitimlerinde belirlenen düzeyde, başarı notunu alamamış öğrenciler başarısız sayılırlar ve bulundukları düzeyde eğitimlerini tekrar ederler. Söz konusu öğrenciler istedikleri takdirde, yabancı diller hazırlık yaz okulu programına katılabilirler.

             (2) Ayrıca bu sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler, akademik yıl başlarken yapılan AYES’e katılarak başarılı olmaları halinde, bağlı oldukları programlarda lisans/önlisans eğitimlerine başlayabilirler.

             İlişik kesme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde belirtilen sürelerde başarısız olmuş öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

             Yaz okulu

             MADDE 13 – (1) Yabancı diller hazırlık sınıfı koordinatörlüğünün önerisi ve Senatonun onayı ile sekiz haftaya kadar yaz okulu açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Devam durumu

             MADDE 14 – (1) Öğrenciler İngilizce hazırlık programı derslerine katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanınca izlenir. Geçerli sağlık raporu dışında, bir dersin %20’sinden daha fazlasına devam etmeyen veya edemeyen öğrenciler başarısız sayılır. Ancak sınav tarihlerini kapsayan hastalık raporları kabul edilen öğrenciler hakkında bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri uygulanır.

             Ara sınavlar için mazeret sınavı

             MADDE 15 – (1) Geçerli hastalık raporu olan öğrenci, raporlu olduğu süre içinde giremediği ara sınavlar yerine her dönem sonunda sadece bir kere açılacak olan mazeret sınavına girebilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.