AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatörlük: Merkez Proje Koordinatörünü,

c) Merkez (AKÜSAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve ç) Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bölgesel, ulusal ve uluslararası konularda sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak projeler gerçekleştirmek, ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak,

b) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,

c) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmesini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak,

ç) İstekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,

d) Seminer, konferans, açık oturum, panel ve benzeri etkinlikler düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak,

e) Üniversitenin eğitim ve staj faaliyetlerine katkıda bulunmak, sertifika programları düzenlemek,

f)    Oluşturacağı birimler vasıtasıyla araştırma, proje ve etüt çalışmaları yapmak,

g)   Rektörlüğün belirleyeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu,

b) Merkez proje koordinatörlükleri,

c) Müdür,

ç) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi tamamlanan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunda bulunan öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı seçebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve Müdürün görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde, görevi kendiliğinden sona erer ve Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri yürütmek ve sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefleri belirlemek,

b) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, toplantılar düzenlemek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak,

d) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlüğün onayına sunmak,

e) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörün onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından, ihtiyaç ve istekleri halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu; Başkanın çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez olağan ve gerekli durumlarda olağanüstü olarak, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Üyeliği sona erdirilen Yönetim Kurulu üyesinin yerine, yukarıda belirtilen aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programını ve yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak, çalışma alanına giren konularda karar almak ve uygulama görevini yerine getirmek,

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hayata geçirilmesini sağlamak,

c) Faaliyetlerini yazılı veya basılı hale getirerek ilgili yerlere ulaştırmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 –(1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilecek, kendi alanlarında uzman en çok beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Üniversitede görevli öğretim elemanlarından ve/veya yurt içindeki diğer üniversitelerin öğretim elemanları veya farklı kurum ve sivil toplum örgütleri mensupları arasından görevlendirilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından konu ile ilgili olarak görevlendirilecek üyeler, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından doğrudan doğruya görevlendirilir. Üniversite dışından gelen üyeler ise; istekleri halinde, Rektörün yazılı talebi üzerine ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Danışma Kurulu; Rektörün veya Müdürün daveti ile yılda en az bir kez, Rektörün veya Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

(5) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu değerlendirir, yapılmakta olan çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir, çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amacıyla Müdürün koordinasyonunda faaliyet alanları ile ilgili çalışma grupları veya komisyonlar oluşturabilir.

Merkez proje koordinatörlükleri

MADDE 11 – (1) Merkez tarafından yürütülen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması için her bir faaliyet için o faaliyetle ilgili uzmanlık alanlarında bulunan öğretim elemanlarından bir kişi proje koordinatörü olarak belirlenir. Yapılan çalışmalar proje koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür. Proje koordinatörü Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca proje koordinatörü olarak da görev alabilirler. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sona erdiğinde koordinatörlük görevi bitmiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.