ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜ-SEM) SERTİFİKAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

 

                Amaç

                Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nce (OMÜ-SEM) yürütülen sertifikaya yönelik eğitim programlarının önerilmesinde izlenecek yöntem ile bu eğitim programlarını başarıyla bitirenlere verilecek sertifika koşullarını ve biçimini belirlemek ve düzenlemektir.

                Kapsam

                Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri OMÜ-SEM tarafından bir sertifikaya yönelik olarak yürütülecek eğitim programlarını ve bu eğitim programlarına kayıt yaptıran katılımcıları kapsar.

                25 Şubat 1997 tarih ve 22916 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi OMÜ Yabancı Dil Sertifikası Yönetmeliği” hükümleri saklıdır.

                Sertifikaya Yönelik Eğitim Programları ve Sertifika Koşulları

                Madde 3- a) OMÜ-SEM tarafından yürütülmesi istenen sertifikaya yönelik eğitim programı, ilgili birimce SEM’e önerilir.Önerilen eğitim programının adı, amacı, süresi, başvuru koşulları, kapsadığı dersler, uygulamalar, sınavlar, proje çalışmaları, programı yürütecek öğretim elemanları, eğitim programı sonunda verilecek sertifikada belirtilmesi gerekli hususlar ile değerlendirme ve başarı esasları ayrıntılarıyla belirtilir.

b) SEM Yönetim Kurulu, önerilen eğitim programını, yürütülmekte olan diğer sertifika programları ile benzerlik ve farklılıkları, kaynak gereksinimleri, içeriği, süresi, değerlendirme esasları açılarından karşılaştırarak inceler ve sonucu bir rapor halinde Üniversite Senatosu’nun onayına sunar. Üniversite Senatosu’nca onaylanan eğitim programları kesinleşir.

c) Üniversite Senatosu’nca onaylanan sertifikaya yönelik eğitim programının akademik sorumlusu bu programı öneren birimdir.

d) İlgili birimin başvurusuyla SEM sertifikaya yönelik bir eğitim programında değişiklik önerisini Üniversite Senatosu’nun onayına sunar. Önerilen değişiklik Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.

                Madde 4- Sertifikaya yönelik eğitim programının başvuru koşulları kayıt ve kabul işlemleri ile gerekli durumlarda sınavlarla ilgili bilgiler SEM tarafından duyurulur ve bunlara ilişkin uygulamalar SEM tarafından yapılır.

                Madde 5- Katılımcılar sertifikaya yönelik eğitim programlarına devam etmek zorundadır. Derslerin en az %80’ine devam etmeyen katılımcılara sertifika ve katılım belgesi verilmez. Katılımcıların devam durumlarını ilgili öğretim elemanı izler.

                Madde 6- Eğitim programı süresince, katılımcılara önceden belirlenen sayıda ara sınav, uygulama çalışması ve/veya proje verilir. Her eğitim programının sonunda bir bitirme sınavı uygulanır. Sertifikaya hak kazanabilmek için gerekli olan başarı notu ve hesaplama yöntemi eğitim programından sorumlu ilgili birim tarafından belirlenir ve eğitim programı başlamadan önce SEM aracılığı ile katılımcılara bildirilir.

                Madde 7- a) Bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sertifikaya yönelik eğitim programına kayıt yaptırarak 5 nci ve 6 ncı maddelerdeki başarı koşullarını yerine getiren katılımcılara bir sertifika verilir.

b) Sertifikaya yönelik eğitim programını başarıyla bitirenlere verilecek sertifika üzerinde belirtilmesi gerekli hususlar eğitim programını öneren birimce belirtilir. Sertifikalar Rektör, SEM başkanı ve eğitim programını yürüten birimin başkanı (veya yöneticisi, koordinatörü vb.) tarafından imzalanır. Özel durumlarda, sertifikada yer alacak imzalar, eğitim programını yürüten birimin önerisi ile Üniversite Senatosu’nca kararlaştırılır.

c) Eğitim programına katılan, ancak  5 nci ve 6 ncı maddedeki başarı koşullarını yerine getirmeyen katılımcılara SEM başkanı ile ilgili program koordinatörü tarafından imzalanan bir katılım belgesi verilir.

                Madde 8- Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim programının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılır.

                Madde 9- Katılımcılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tüm kurallarına uymak zorundadır, ancak OMÜ öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamazlar.

                Sertifikaya Yönelik Eğitim Programı Ücretleri

                Madde 10- a) Sertifikaya yönelik eğitim programlarının ücretleri SEM tarafından belirlenir ve SEM yayınlarında (Katalog, broşür vb.) duyurulur.

                Ücretler Rektörlük Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir ve eğitim programlarına ilişkin tüm ödemeler Rektörlük Döner Sermaye İşletmesi usullerine göre yapılır.

b) Eğitim programı ücretini ödeme koşulları SEM Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve katılımcılara duyurulur.Katılımcılar belirlenen ücreti ödeyerek eğitim programına kayıt yaptırırlar. Eğitim programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan ayrılan katılımcılardan alınmış olan ücret geri ödenmez.

Yürürlük

Madde 11- Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu yönetmeliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.