İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) İSKA: İstanbul Kalkınma Ajansını,

ç) İSO: İstanbul Sanayi Odasını,

d) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

e) Merkez (İSTANBUL-TTM): İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Merkez birimleri: Merkez Araştırma Laboratuvarını, Ekonomik Katkı ve Ticarileşme Birimini, Araştırma İşbirliği ve Etkileşim Birimi, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü Geliştirme Birimini, Fikri Mülkiyet Havuzu Birimi, Üniversite Sanayi İşbirliği Birimini, Proje Destek Birimini, Biyomedikal ve Teknolojileri Birimini,

g) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ğ) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

h) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ı) TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfını,

i) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez, Üniversitenin bilim, teknoloji transferi ve yenilikçilik birikimini merkezi bir yapı çerçevesinde toplayarak; bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürmeyi, katma değer oluşturmayı, sanayiye aktarmayı ve ticarileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bilim insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının teknolojik, yenilikçilik, araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasını hedeflemektedir. Sanayi kuruluşlarının Üniversite ile işbirliklerinin artırılmasında ara yüz görevi yaparak, üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine ve topluma yönelik girişimcilik eğitimi vermeyi ve gerçekleştirdiği faaliyetleri sürdürülebilir ölçülerde nitelik ve nicelik yönünden arttırmayı amaçlamaktadır. Yapılan faaliyetlerle teknoloji transferini bireysel, kurumsal, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlayarak bilgi birikiminin zenginleşmesini, teknoloji geliştirme yeteneğinin pekişmesini, teknoloji geliştirme ve yenileşim kültürünü oluşturarak ülkenin rekabet gücünü uluslararası alanda artırmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede gerçekleştirilen bütün teknoloji transfer hizmetlerini Merkezin yönetiminde yürütmek,

b) Üniversite bünyesinde mevcut, uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri, düzenlemek, Ar-Ge imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak, bürokratik engelleri aşmalarına yardımcı olarak gerekli düzenlemeleri yapmak,

c) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma cihazlarını temin ederek, Merkezin yönetiminde bütün Ar-Ge birimlerinin ortak kullanımına sunmak,

ç) Merkezden diğer üniversitelerin, enstitülerin, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknokentlerin, sanayi ve benzeri kuruluşların yararlanmasını sağlayarak, yapacakları ulusal ve uluslararası projelerde ihtiyaç duyulan deney ve kalibrasyon, analiz ve ölçüm ihtiyaçlarını karşılamak,

d) Girişimcilik, projelere destek ve fikri mülkiyet hakları ve lisanslama konusunda eğitimler; çalıştay, kongre, kurs, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve katılımcılara katılım belgesi veya sertifika vermek,

e) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, Üniversitede yürütülen projelerin sayısını artırmak finans kaynaklarının teminine çalışmak,

g) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi konularında ilgililere danışmanlık hizmeti vererek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkı sağlamak,

ğ) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, kitap, makale, dergi ve benzeri yayın faaliyetleri yapmak,

h) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek,

ı) Teknokent bünyesinde yeni firmaların oluşumunu sağlamak için yüksek lisans ve doktora tez araştırmalarında teknoloji tabanlı ve pazar değeri olan ürün ve sistemleri geliştirmeye yönelik tez çalışmalarına destek vermek,

i) Üniversite ve sanayicinin buluştuğu uluslararası ve ulusal kongreler ve çalıştaylar düzenleyerek bilgi akışının hızlanmasını sağlamak. Yenilik fuarları düzenleyerek yapılan yenilik çalışmalardan sanayiciyi haberdar etmek,

j) Yurt dışında kendi alanında ün yapmış araştırmacıların Üniversite bünyesinde istihdamını sağlamak için çalışmalar yapmak,

k) Üniversite dışı kuruluşlarla gerçekleştirilen ilişkilerde öğretim üyelerinin haklarının korunması ve ilişkilerin Merkez koordinasyonuyla sağlanarak araştırmacıların bürokratik yüklerinin azaltılmasına yardımcı olmak,

l) Bir fikrin doğuşundan ticarileştirilmesine kadar geçen bütün aşamalarda; Ar-Ge, yenilik, teknoloji transferi, patent alma ve lisanslama birimi olarak hizmet vermek. Tüm ulusal ve uluslararası desteklere ve yarışmalara katılmak için proje destek ekibi ile başvuru ve raporlama kısmında tüm bireylere, kurumlara ve projelere destek vermek,

m) Genel araştırma desteklerinin yanı sıra resmi olmayan araştırma işbirliklerini, sözleşmeye bağlı araştırma çalışmalarını, bilgi transferi ve eğitim projelerini, üniversite-sanayi işbirliğiyle yürütülen devlet destekli araştırma projelerini, araştırma konsorsiyumlarını, üniversite-sanayi işbirliği birimlerini ya da enstitülerini ve kuluçkalıklarını destelemek,

n) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkeze Bağlı Birimler

 

Merkeze bağlı birimler

MADDE 7 – (1) Merkeze bağlı birimler şunlardır:

a) Merkez Araştırma Laboratuvarı: Birim, Üniversitelerde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan araştırmacılar için modern deney ve kalibrasyon cihazlarının yer aldığı bilimsel araştırma, analiz, ölçüm ve eğitim birimidir. Bütün aletsel analiz hizmetlerine ilave olarak bilimsel ve Ar-Ge projelerinde araştırmacılara teknik sorunların çözümünde destek sağlar. Gerçekleştirdiği Ar-Ge analizlerini proje temelli yaparak araştırmacıların projelendirilmiş çalışmalarına katkı sağlar. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sanayi Ar-Ge ve ürün geliştirme projelerine bilimsel ve teknik destek sağlayarak yeni ürünlerin geliştirilmesine kuruluşların ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına katkıda bulunur.

b) Ekonomik Katkı ve Ticarileşme Birimi: Birim, ulusal ve uluslararası fon sağlayan kuruluşlara proje hazırlama, başvuru ve izleme hizmetlerini verir. Sanayi kuruluşlarına ve araştırmacılara bilgi, teknoloji ve işbirliği kaynaklarına erişim konularında ulusal ve uluslararası ortaklık anlaşmalarına aracılık yapar. Üniversitede oluşan bilgi birikiminden toplumun daha fazla yararlanabilmesi için akademisyenleri ve mezunları teknokentlerde, kuluçka merkezlerinde ve teknoloji geliştirme merkezlerinde firma kurmaları için destekler. Kurulmuş firmalarda daha fazla sayıda mezun istihdamına destek verir. Sanayicinin kendi bünyesinde çözemediği sorunlara yardımcı ve yol gösterici olur. Sanayicileri Ar-Ge ve yenilikçiliğe teşvik eder, finansman için sanayiciyi yurt içi ve yurt dışı kaynaklara yönlendirerek finansman konusunda yol gösterici olur. İstanbul Üniversitesi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, İSKA, TGV, İSO ve benzeri kuruluşlar arasındaki işbirliği protokolleri yapar ve yürütülmesini sağlar. Üniversite çıkışlı şirket kurulmasına yardımcı olmak üzere hukuki işlemler, iş geliştirme, çekirdek sermaye temini, kuluçkalık sağlama, iş rehberliği ve pazarlama gibi konularda destek hizmetleri verir.

c) Araştırma İşbirliği ve Etkileşim Birimi: Birim, araştırmacıların, özel sektör kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi, araştırmacı ve altyapı yetkinliğinin özel sektör kuruluşlarına tanıtılmasını sağlar. Özel sektör kuruluşlarının ve araştırmacıların Ar-Ge ve yeniliğin finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve yönlendirilmesini yapar. Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde yapmalarını ve projelerinin sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılmasına destek verir. Sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alandaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin rekabet gücünü artırabilmek için teknoloji tabanlı yeni ürün ve üretim stratejilerini geliştirmelerine destek olur. Üniversite sanayi işbirliğinde yapılan Ar-Ge ve yenilik projeleri için ulusal ve uluslararası hibe fonlarından ve diğer kaynaklardan yararlanabilmesi için sevk ve idare, çok ortaklı projelerde proje takımı oluşturma, proje ortağı bulma ve benzeri faaliyetlerin yapılması, projelerin koordine edilmesi hizmeti verir.

ç) Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü Geliştirme Birimi: Birim, Üniversite bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeyinde girişimcilik, yenilikçilik, teknoloji yönetimi ve proje yazımı derslerinin içeriklerinin hazırlanması, güncelleştirilmesi, derslerin Üniversitedeki tüm birimlerde verilmesi için eğitimcilerin eğitilmesi çalışmalarını düzenler. Teknoloji transfer ofisi, kuluçka merkezi ve teknoloji geliştirme merkezleri kapsamında gerçekleştirilecek girişimcilik, teknoloji yönetimi ve yenilikçilik sertifika programlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlar, gerektiğinde bu hizmetleri sevk ve idare eder. Kuluçka merkezi veya teknokent bünyesinde girişimcilere yönelik birebir danışmanlık desteği verir. Girişimcilerin risk sermayesi kuruluşlarına yönlendirmesini sağlayıp ortaklık kurmalarına destek olur.

d) Fikri Mülkiyet Havuzu Birimi: Birim, Üniversite öğretim elemanlarının; ulusal ve uluslararası patent, faydalı model, endüstriyel tasarım belgesi, ulusal ve uluslararası patent başvurusu sayılarının artırılması için teşvik, sevk ve idare hizmeti verir. Üniversite ile Türk Patent Enstitüsü arasındaki işbirliği protokolleri yapar çalışmaları yürütür.

e) Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi: Birim, Üniversitenin özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini kurumsal bir şekilde sağlar. Üniversiteyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında somut işbirliğine dayalı yazılı protokol ve anlaşmalar gerçekleştirir. Üniversitenin teknolojik bilgi birikimini ekonomik değeri olan projelere dönüştürülmesini sağlamayı hedefler. Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Üniversitedeki yetkin araştırmacılarla sanayi firmalarının eşleştirilmesi için birebir hizmet verir. Sanayi ile kontratlı projelerin oluşumu ve süreçlerin takip edilmesi, idari ve mali desteğin verilmesine destek olur.

f) Proje Destek Birimi: Ulusal ve uluslararası projelerin tümüne hazırlık ve yürütme aşamalarında destek sağlar. Gerekli eğitimleri yapar ve başvuru sürecini ve destek alındıktan sonraki süreci destekler. Finansmanın dağılımı, bütçelenmesi ve gerçekleşmesi sırasındaki destekleri verir. Diğer uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma enstitüleri, teknokentler ve benzeri birimlerle koordineli olarak projeler hazırlar ve yürütür.

g) Biyomedikal ve Teknolojileri Birimi: Üniversitede biyomedikal, klinik mühendisliği ve sağlık teknolojileri alanında gerçekleştirilecek teknoloji transfer hizmetleri İstanbul Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörlüğü ile koordineli olarak Merkez tarafından yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi atanır.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,

b) Merkez birimlerinin faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek,

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkezin donanım, test laboratuvarı, tamir-bakım atölyesi gibi teknik altyapı ve Ar-Ge destek yapıları birimlerinin oluşturulması ve bunların ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından 7 üyenin atanmasıyla oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırlamak,

b) Merkez birimlerinin kullanım ve çalışma prensipleri ile ilgili mevzuatını hazırlamak,

c) Merkez birimlerinin işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak,

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve yıllık bütçesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar karara bağlamak ve rapor halinde Rektörlüğe sunmak,

e) Merkeze bağlanacak ya da bağlı olarak açılacak birimlerin, teknik altyapısını ve Ar-Ge destek yapılarını oluşturmak ve bunların idarecilerini belirlemek,

f) Merkezde yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörlerini görevlendirmek ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak,

g) Danışma kurullarında saptanan görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konularında sonraki danışma kuruluna rapor sunmak,

ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapılmasını sağlamak,

h) Alınan bütün kararları Rektör onayından sonra uygulamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Fakülte yönetim kurulları tarafından seçilen Mühendislik Fakültesinden en az iki, Cerrahpaşa Tıp, İstanbul Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden en az dört, Veterinerlik, İşletme, Orman, İktisat, Edebiyat, Fen, Eczacılık, Su Ürünleri, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin her birinden en az bir üye, İSO, İSKA, KOSGEB, TGV ve TÜBİTAK’ın her birinden en az 1 üye, öğrenci temsilcileri olarak Mühendislik, Cerrahpaşa Tıp, İstanbul Tıp, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veterinerlik Fakültesi Fakülte Kurullarının her birinin belirleyeceği birer üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Ayrıca, gerek görülmesi halinde, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, görüş ve düşüncelerine başvurulmak üzere en çok 2 kişi daha davet edilebilir. Danışma Kurulu en az 35 en fazla 40 üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi üç yıldır. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve faaliyet alanları kapsamına giren kişisel görüşlerini kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Yönetim Kuruluna bildirmekte serbesttirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; Yönetim Kurulunun önerisi ile 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel, yurt içi ve yurt dışı fonlar çerçevesinde çalıştırılacak elemanlar gönüllü çalışanlar ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (Mülga:RG-22/10/2013-28799)

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin malı olup hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/9/2013

28760

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

22/10/2013

28799