2925 SAYILI TARIM İŞCİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN

UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

BİKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2925 saylı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılar ile ilgili işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca hazırlanan bu yönetmelik, anılan Kanun kapsamına giren sigortalıların başvurma ve uyma zorunda oldukları usul ve esasları, tescille ilgili işlemleri, sigortalılığın başlangıcı, devamı, sona ermesi, primlerin hesaplanması, ödenmesi, tahsili ve bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Sigortalı : 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılan kimseleri,

b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri,

c) İşveren vekili : İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri,

d) İşyeri : Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri,

e) Süreksiz iş : Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri,

f) Gelir : Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,

g) Aylık : Sigortalıya veya hak sahiplerine Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından yapılan tahsise bağlı ödemeyi,

h) Hak sahibi : Sigortalının veya 2925 sayılı Tarım işçileri, Sosyal Sigortalar Kanununa göre aylık veya gelir almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını,

i) Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu,

j) Sosyal güvenlik  kuruluşları :  T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları,

k) Katsayı :  Her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı,

ı)İş kazası : Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve iş ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayı,

                m) Meslek Hastalığı : Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığıl geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini,

ifade eder.

Sigortalı sayılanlar

Madde 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla,  bu kanunlara göre malüllük emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlardan istekte bulunanlar sigortalı sayılırlar.

Sigortalı sayılmayanlar

Madde 5- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre ilk defa prim ödemesi gerektiği tarihte 18 yaşını doldurmamış olanlar,

b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar,

c), Dul. yetim aylığı veya Kurumdan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik (yaşlılık) veya malüllük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanması için talepte bulunmuş olanlar,

d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar,

sigortalı sayılmazlar,

Sigortalılığın başlangıcı

Madde 6- Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sigortalı sayılanlardan yazılı istekte bulunanlar, istek tarihini izleyen aybaşından itibaren sigortalı sayılırlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TESCİL İŞLEMLERİ VE PRİMLER

 

Başvuru ve Tescil

Madde 7- 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olmak isteyenler, iki nüsha olarak ve nüfus hüviyet cüzdanına göre doldurup imzalayacakları, örneği Kurumca hazırlanan “Tarım İşlerinde Hizmet Akdi ile Süreksiz Olarak Çalışanlara Ait İstek ve Tescil Belgesi” ile kanuni ikametgahlarının bulunduğu yeri çevresine alan Kurumun Bölge veya Şube Müdürlüğüne başvururlar.

Bu belge sigortalı olma isteğini de kapsayacak şekilde düzenlendiğinden, dilekçe ekinde verilmesi zorunlu değildir.

Bu kimselerin tescili, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların tesciline ilişkin usul ve esaslara göre yapılır.

Sigortalılığı bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen şartların oluşması ile sona erenler, tekrar sigortalı olmak istediklerinde; dolduracakları  bir nüsha istek ve tescil belgesi ile yine kanuni ikametgahlarının bulunduğu yeri çevresine alan Kurumun Bölge veya Şube Müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (c) fıkrası uyarınca sigortalılığı kesintiye uğrayanlar, diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerinin kesildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre kendiliğinden sigortalı sayılacaklarından, bunlar için yeniden müracaat şartı aranmaz.

Sosyal güvenlik belgesi

Madde  8 – Tescili yapılan sigortalıya, kimliğinin ve prim ödeme gün sayılarının tesbitini sağlayacak, örneği Kurumca hazırlanan bir “Sosyal Güvenlik Belgesi” verilir.

Bu belgenin içindeki kartların her biri, Kurumca ilgili ay bölümüne “primi tahsil edildi” kaydının düşülmesiyle sigortalı tarafından en geç ertesi yılın Şubat ayı sonuna kadar “ alındı belgesi” karşılığında Kuruma geri verilir.

“Primi tahsil edildi” kaydını taşıyan kartın sigortalı tarafından herhangi bir sebeple geri verilmemesi halinde, sözkonusu kartın ilgili olduğu süreye ait primler ödenmemiş sayılır.

Sosyal Güvenlik Belgesinin kaybolması halinde, durumun ilgili tarafından Kuruma bildirilmesi üzerine, Kurumca yeniden bir Sosyal Güvenlik Belgesi düzenlenir.

 Sigortalılığın sona ermesi veya kesintiye uğraması

Madde 9- Sigortalı sayılanlardan;

a) Primlerini ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenler ile ödedikleri halde aynı süre içinde Kuruma tevsik etmeyenlerin, o yılın bir Ocak gününden itibaren,

b) Sigortalılıklarına devam etmek istemediklerini Kuruma yazılı olarak bildirenlerin, bu bildirimin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi izleyen yılbaşından itibaren,

c) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların bu kuruluşlarca prim veya kesenek kesilmeye başlandığı tarihten itibaren,

Sigortalılıkları sona erer.

Ancak, (c) bendi uyarınca sigortalılıkları sona erip de sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesilmesi sebebiyle prim veya kesenek ödenmesine son verilenlerin sigortalılıkları, prim veya kesenek ödenmesine son verildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kendiliğinden başlar.

Prime esas alınacak kazanç

Madde 10- Sigortalılardan alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırıdır.

Prim oranı

Madde 11- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun öngördüğü her türlü yardım ve ödemeleri karşılamak üzere, Kurumca sigortalılardan, miktarı bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen günlük

Primlerin ödenmesi

Madde 12- Sigortalılar, her ayın primini en geç ertesi ayın sonuna kadar, Sosyal Güvenlik Belgesine Kurumca tahsilat yapıldığını belirten bir kayıt düşülmek suretiyle Kuruma öderler. Şu kadar ki, ait olduğu yılı izleyen Şubat ayı sonuna kadar ödenen primler de süresi içinde ödenmiş sayılır.

Primin, en geç ait olduğu yılı takip eden Şubat ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde, bu süreyi geçen ilk ay için % 10 ve bundan sonra geçecek her ay için % 3 gecikme zammı uygulanır.

Dava ve icra kovuşturması olsa bile, primin ödenmemiş kısmı için gecikme zammı tahsil olunur.

Gecikme zammının prim miktarının % 100’üne ulaştığı sürenin sonundan itibaren geçen süre için, devlet bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata uygulanan cari faiz oranının en yükseği uygulanır.

Primlerin ödendiğinin tevsiki

Madde 13-  2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen yardımlardan yararlanabilmek için gerekli olan primlerin ödendiği sosyal güvenlik kartıyla tevsik edilmedikçe, sigortalılar ile aile fertlerine ve haksahiplerine bu yardımlar yapılmaz.

Ancak, prim borcunun geç ödenmesi halinde, gelir ve aylıkların ödenmesine, sözkonusu primlerin ödenmesini müteakip ve fakat hak kazanılan tarih itibariyle başlanır.

 

Sosyal güvenlik pulu

Madde 14- Bu madde 7 Haziran 1994 tarih, 21953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Prim ödeme gün sayısı

Madde 15- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca alınacak prim ve yapılacak yardımların hesabında esas tutulacak gün sayısı, primi ödenmiş her ay için “15” gündür.

Primi ödenmiş ayın prim ödeme gün sayısı, ayın 16'sından itibaren tam ay gibi kabul edilir.

Yanlış ve yersiz olarak alınan primler

Madde 16- Sigortalılardan primlerin yanlış ve yersiz olarak alındığının anlaşılması halinde, 506 sayılı  Sosyal Sigortalar Kanununun 84 üncü  maddesi esaslarına göre işlem yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sigorta Yardımları

 

İşkazasının işverence Kuruma bildirimi

Madde 17- İşkazası, işverence kazadan sonraki en geç iki gün içinde, aşağıda belirtilen hususları ihtiva eden imzalı bir yazıyla Kuruma bildirilir.

A) Sigortalının;

a) Sicil numarası,

b) Adı ve soyadı,

c) Doğum tarihi,

d)İşyerinde yaptığı iş,

B) İşkazasının;

a) Vuku bulduğu yer, tarih ve saat,

b) Oluş şekli,

C) Tanıkların ad ye soyadları,

D) İşyerinin adresi,

E) İşverenin adı, soyadı ve ikametgah adresi.

 

Meslek hastalığının işverence Kuruma bildirimi

Madde 18- Meslek hastalığı işverence , aşağıda belirtilen hususları ihtiva eden imzalı bir yazılyla Kuruma bildirilir.

A) Sigortalının;

a) Sicil numarası,

b) Adı ve soyadı,

c) Doğum tarihi,

d) İşyerinde yaptığı iş ve bu işin mahiyeti,

B) İşyerinin adresi,

C) İşverenin adı, soyadı ve ikametgah adresi.

 

Ağız protezinin temini

Madde 19- Geçirdikleri işkazası veya tutuldukları meslek hastalığı sonucu dişlerini kısmen veya tamamen kaybeden sigortalıların diş kayıplarının telafisinde, maden kullanılmayarak, plastik protez ile plastik kuron ve köprü kullanılır.

Sigortalıların diş kayıplarının telafisinde mutlak surette maden kullanılması gerektiği Kurumca tıbben tesbit edildiği takdirde ise, asgari düzeyde olmak şartıyla, maden kullanılabilir.

Cenaze masrafı karşılığı ödenmesi

Madde 20- İşkazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının ailesine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 103 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktar üzerinden cenaze masrafı karşılığı ödenir.

Cenaze. ailesi dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılırsa, masrafların, belgelere dayanan ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu esaslarına göre tespit edilen miktarı geçmeyen kısmı, bunlara ödenir.

Şu kadar ki. yapılan masraflar bu miktardan az olursa, artan kısmı sigortalının ailesine verilir.

Cenaze masrafı karşılığı ödenecek aile fertleri

Madde 21- Cenaze masrafı karşılığının, sigortalının ölümü halinde tamamının veya bir kısmının ailesine ödenmesi gerektiği takdirde, para sırasıyla,

Eşine,

Eşi yoksa, beraber yaşadığı en büyük çocuğuna,

Çocuğu da yoksa, beraber yaşadığı babasına veya anasına,

Onlar da yoksa, beraber yaşadığı en büyük kardeşine,

verilir.

Sigortalının muayene ve tedavisi

Madde 22- Sigortalıların, muayene ve tedavilerinin sağlanması için, Kurumun ilgili ünitesince kendilerine verilen sağlık karnesi ve sosyal güvenlik belgesi ile Kuruma müracaat etmeleri zorunludur.

 Çocuk  düşürme hali

Madde 23- Sigortalı kadınlar ile sigortalı erkeklerin sigortalı olmayan eşlerinin çocuk düşürmeleri hastalık hali sayılır ve haklarında 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Hastalık Sigortası bölümü hükümleri uygulanır.

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler

Madde 24- 2925 saylı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen kimseler yanında, sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklar da anılan maddenin (b) ve (c) fıkraları kapsamına girerler.

Sigortalının eş ve çocuklarının  muayene ve tedavisi

Madde 25- Sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının Kurum sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için, bu konudaki başvurularında gösterilmek üzere kendilerine, Kurumca hazırlanan bir sağlık karnesi verilir.

Sigortalının, sigortalılık niteliğinin devam ettiğinin ve sigorta  primi ödediğinin sosyal güvenlik kartından tespitini müteakip, sağlık karnesi yılda en az bir kez Kurumca vize edilir.

Sağlık karnesinin kaybolması halinde, durumun sigortalı tarafından bildirilmesi üzerine, Kurumca yeniden bir sağlık karnesi düzenlenir.

Öğrenim durumunun tespiti

Madde 26- Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu çocuğuna verilecek sağlık karnesine öğrenim durumu, ilgili okul idaresince kaydedilip tasdik olunur.

Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu çocuğuna sözü geçen kayıt ve tasdik işlemi yaptırılmadıkça, Öğrenimin bırakılması veya sona ermesi sebebiyle sağlık yardımlarından faydalanma hakkı düşen çocukların muayene ve tedavileri için, Kurumca yersiz olarak yapılan her türlü giderler tutarı ilgili sigortalılardan alınır.

Gelir ve aylık alanlar ile aile fertlerinin muayene ve tedavileri

Madde 27- Kurum sağlık yardımlarından yararlanabilmek için, bu konudaki başvurularında gösterilmek üzere, Kurumca 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sürekli iş göremezlik geliri, malüllük  veya yaşlılık aylığı alanlara bir “sağlık karnesi”, bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile anılan Kanuna göre haksahibi olarak gelir veya aylık alan eş ve çocuklara birer “sağlık kartı” verilir.

Sağlık karnesi veya sağlık kartının kaybolması halinde, durumun ilgili tarafından bildirilmesi üzerine Kurumca yeniden bir sağlık karnesi veya kartı düzenlenir.

Sağlık karnesi ile sağlık kartlarının  geri verilmesi

Madde 28- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları ile bu Kanuna göre haksahibi olarak gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar gelir veya aylıkların kesilmesi veya çocuğun öğrenimini bırakması yahut öğrenimin sona ermesi hallerinde, kendilerine verilen sağlık karneleri veya sağlık kartlarını Kuruma geri vermek zorundadırlar.

Sağlık karnelerini veya sağlık kartlarını Kuruma geri vermeyen ve sağlık yardımlarından faydalanma hakkını kaybettiği halde bu belgeleri kullanmak suretiyle muayene ve tedavilerini yaptıranlar için, Kurumca yersiz olarak yapılan her türlü giderler ilgililerden alınır.

Kurum hekim veya sağlık tesislerine başvurmama

Madde 29- Kurum hekimlerine veya sağlık tesislerine müracaat etmeden muayene ve tedavilerini başka hekim veya sağlık tesislerinde yaptıran sigartalı ile eşi geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigartalar Kanununa göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının ve anılan Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların, bu tedavileri dolayısıyla yaptıkları masraflar ödenmez.

Kurum hekim veya sağlık tesisi bulunmayan yerlerde hastalanma

Madde 30- Kurum hekim veya sağlık tesisi bulunmayan yerlerde hastalanan, sigortalı ile eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının  ve anılan Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların Hükümet veya Belediye tabibine yahut resmi bir sağlık tesisinde, bunların bulunmadığı yerlerde ise özel bir hekime veya sağlık tesisinde yaptıracağı muayene ve tedavisine ait masraflar, belgeleri karşılığında Kurumca ödenir.

Tedavinin Kurumca sağlanamaması

Madde 31- Sigortalı ile eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının ve anılan Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların,  muayene ve tedavi için Kurum sağlık tesislerine başvurmaları  üzerine, boş yatak bulunmaması veya hastalığın Kurum sağlık tesislerinde tedavisinin mümkün olmaması halinde, ilgililer, resmi bir sağlık tesisine, resmi sağlık tesisinde de tedavinin yapılamayacağı raporla tevsik edildiği veya boş yatak bulunmadığı takdirde özel bir sağlık tesisine sevkedilmek suretiyle gereken muayene ve tedavileri Kurum tarafından sağlanır.

Kurum dışı sağlık  tesislerinde yapılan tedaviler

Madde 32- Sigortalı ile eşi ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sürekli işgöremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının ve anılan Kanuna göre gelir veya aylık almakta olan eş ve çocukların;

a) Kendini bilmeyecek derecede ağır ve ani hastalığı dolayısı ile başkaları tarafından Kurum sağlık tesisleri dışında bir sağlık müessesesine yatırılması,

b) Vak'anın Kurum sağlık tesislerine başvurmaya imkan vermeyecek derecede acil ve hayatı tehdit edici mahiyette olması,

hallerinde, bu hususlar raporla teşvik edilmek ve Kurum tarafından kabul olunmak şartıyle, resmi sağlık  müesseselerinde yapılan tedavi masrafları aynen, tedavi özel sağlık tesislerinde yapılmış ise, Kurum sağlık kuruluşlarında ayakta veya yatırılarak yapılacak muayene ve tedavilerden alınacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle ödenir.

Şu kadar ki, resmi sağlık müesseselerinde özel surette tedavi görmüş olanların masrafları o sağlık tesisinin normal ücret tarifesi üzerinden, yatak ücretleri ise, ikinci sınıf yatak ücreti üzerinden ödenir .

Ancak, yukarıda yazılı hallerde, Kurum sağlık tesisleri dışında yapılan tedavi masraflarının  ödenebilmesi için, durumun, ilgililer tarafından mümkün olan en kısa zamanda Kuruma bildirilmesi şarttır.

Sürekli işgöremezlik derecesinin tespiti

Madde 33- Sigortalının, işkazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü  hangi oranda yitirdiğinin tespiti, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılara uygulanan “Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü” esaslarına göre yapılır.

Gelirin sermayeye çevrilmesi

Madde 34- Sigortalıya sürekli işgöremezlik gelirinin sermaye olarak verilmesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 22 nci maddesinin uygulanması ile ilgili esaslara göre işlem yapılır.

Hizmetlerin birleştirilmesi

Madde 35- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun yürütümüyle Sosyal Sigortalar Kurumu görevli olmakla beraber, bu Kanuna tabi olarak geçmiş hizmetler; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında ve başka bir sosyal güvenlik kurumuna tabi hizmet niteliğindedir.

Bu hizmetler, varsa diğer kurumlarda geçen hizmetlerle birlikte 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre birleştirerek işleme tabi tutulur.

Sigortalılık süresi

Madde 36- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları uygulamasında nazara alınacak sigortalılık süresi, sigortalının 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre ilk defa sigortalı sayıldığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte bulunduğu tarih, tahsis isteğinde bulunmayan sigortalılarda ise ölüm tarihi arasında geçen süredir.

Askerlik borçlanması

Madde 37- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların askerlik hizmetlerinin kendileri veya hak- sahipleri tarafından talep edilen borçlanma işlemleri, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60' ıncı maddesi (F) fıkrasının uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca yapılır.

Sigortalılık niteliğinin devam ettiği ve fakat primi henüz yatırılmamış süre içinde yapılan askerlik borçlanma talebi de geçerlidir .

Maluliyet hali

Madde 38- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre Malülük Sigortası bakımından kimlerin malül sayılacağının ve maluliyet  halinin tesbiti, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca yapılır.

Malullük aylığından yararlanma şartları

Madde 39- Sigortalının malullük aylığından yararlanabilmesi için;

a) 506 sayılı Sosyal Sigotalar Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre malul sayılması,

b) Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yıl için ortalama olarak 180 gün Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş olması, şarttır.

Hak kazanılan malullük aylığının başlangıcı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 56 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca tesbit edilir.

Gelir ve aylıkların hesaplanması

Madde 40- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre, sigortalılar ile eş ve çocuklarına gelir ve aylık bağlanması işlemlerinde 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile eş ve çocuklarına gelir ve aylık bağlanmasına ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

Lira kesirleri

Madde 41- Sigortalıya veya haksahiplerinin her birine bağlanacak gelir veya aylıkların lira kesirleri hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 94 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Ölüm sigortasından bağlanacak aylıkların başlangıcı

Madde 42- Ölüm Sigortasından bağlanacak aylıklar, hak sahiplerinin aylıklarına hak kazandıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren başlar.

Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalının haksahiplerinin aylığı ise, sigortalının hak kazandığı son aylık ödeme dönemini takibeden aybaşından başlar.

Gelir ve aylıkların birleşmesi

Madde 43- Sigortalılar veya haksahiplerince birden fazla tahsise hak kazanılması halinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 92 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca işlem yapılır.

Ana ve Babalarından tahsise hak kazanan çocuklar

Madde 44- Haksahibi çocukların, sigortalı olan ana ve babalarının her ikisinden de hak kazandıkları gelir veya aylıklar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93  üncü maddesi esaslarına göre işlem yapılır.

Gelir ve aylıkların ödenmesi

Madde 45- Sigortalı veya haksahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 98 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara göre ödenir.

Durum değişikliği

Madde 46 Sigortalı veya haksahiplerine bağlanmış olan gelir veya aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren bir durumun meydana gelmesi halinde,  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 95 inci maddesi uyarınca işlem yapılır. Bu Yönetmeliğin 48 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Avans

Madde 47- Tahsis yapılmasına hak kazanan sigortalı veya haksahiplerine, işlemlerin sonuçlanmasına kadar, 506 sayılı Sigortalar Kanununun 100 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca avans verilir.

Kontrol muayenesi

Madde 48- Sigortalılar veya eş  ve çocuklarının, Kurumca öngörülen veya kendileri tarafından talep edilen her türlü kontrol muayenesi, ilgililerin durumlarına göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 25,57 veya 101 inci maddeleri esaslarına göre yaplır.

Raporlar

Madde 49- Sürekli işgöremezlik halinin tesbiti ve Malüllük, Yaşlılık, ölüm Sigortaları uygulamalarıyla ilgili raporlar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 109 uncu maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yaş

Madde 50- Tahsis işlemlerinde sigortalı veya haksahiplerinin yaşlarının hesaplanmasında esas alınacak doğum tarihlerinin tesbiti, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 120 nci maddesi esaslarına göre yapılır.

Bildiri ve itiraz

Madde 51- Sigortalı ile haksahiplerinin gelir ve aylık bağlama işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgililerin Kurum kararlarına itirazları konusunda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 31 veya 116 ncı maddeleri hükümlerine göre işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli  Hükümler

 

Sigortalının kasdı, suç sayılır hareketi veya bağışlanmaz kusuru

Madde 52- Kasdı veya Suç sayılır bir hareketi yahut bağışlanmaz kusuru yüzünden işkazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılar hakkında, durumuna göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 110 veya 111 inci maddelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar uyarınca işlem yapılır.

İşkazası  ve meslek hastalığında sorumluluk

Madde 53- İşkazası veya meslek hastalığında gerek işverenin ve gerekse üçüncü kişilerin sorumluluğu ve bunlara uygulanacak müeyyideler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 26 ncı maddesi esasları uyarınca tesbit edilir.

Birden  çok  işkazasına uğrama veya meslek hastalığına tutulma hali

Madde 54- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak çalışmakta iken birden çok işkazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılar hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Sigorta yardımlarından kesinti yapılamıyacağı

Madde 55- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre hak kazanılan her türlü sigorta yardımı, bağlanan aylığa katılan sosyal güvenlik kurumlarının alacakları dışında, kesintiye tabi tutulamıyacağı gibi, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.

Hakkın düşmesi

Madde 56- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre kazanılan  hakların düşmesi ile bağlanan gelir veya aylığın hangi hallerde ödenmeyeceğinin belirlenmesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 99 uncu maddesi esasları uygulanır.

Savcılıktan  bilgi istenmesi

Madde 57- Kurum, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen sigorta olayları dolayısıyle yapılan Soruşturmaların sonucu hakkında Cumhuriyet Savcılıklarından bilgi isteyebilir.

1984 yılında başvuranlar

GEÇİCİ MADDE- 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına girenlerden 1984 yılı içerisinde yazılı istekte bulunanlar hakkında,. istek tarihini izleyen ay başından itibaren bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 58- Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesi 08/09/1999 tarihinden itibaren.

b) 10 uncu ve 40 ıncı maddeleri 01.01.2000 tarihinden itibaren

c) 11 inci maddesi 01.10.1999 tarihinden itibaren,

d) 12 nci maddesi 1.1.1994 tarihinden itibaren,

Diğer maddeleri ise 01.01.1984 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 59- Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.