SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm temsilcileri: Sakarya Üniversitesinin bütün bölümlerinden seçilen temsilcileri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (SAÜKAM): Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılâplarıyla kadının kazanmış olduğu hakları ve çağdaş toplum içindeki yerini temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek,

b) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak, projelere katılmak,

c) Kadın araştırmaları konusunda Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir Anabilim Dalının kurulmasını sağlamak ve bilimsel çalışmaları desteklemek,

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek,

d) Kadın araştırmaları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak, amaca yönelik çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak,

e) Kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak ve işbirliğini geliştirmek,

f) Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak Sakarya ilindeki kadınların durumunu saptayacak bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayınlamak,

   g) Kadınlarla ilgili hukuksal konularda bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak ve verileri değerlendirmek; bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, hukuki destek sağlamak, 

ğ) Değişik bilimlerde ve uygulama alanlarında kadının yeri ve önemini bilimsel çalışmalarla ortaya koymak,

h) Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı araştırmalar yapmak,

ı) Çalışan kadınlarda iş ve aile dengesini araştırmak,

i) Çocukların eğitimi açısından annenin eğitimini geliştirici seminerler vermek, 

j) Konu ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,

k) Amaçlar doğrultusunda bilimsel yayınlar yapmak, bilimsel araştırmalara destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın sorunlarına yönelik olarak toplumda ve üniversite düzeyinde duyarlılık geliştirmek ve kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,

b) Üniversite olarak il genelindeki tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, inceleme, araştırma yapmak ve proje hazırlamak,

c) Kadınlara yönelik olarak eğitim ve güçlendirme programları düzenlemek, eğitim materyali hazırlamak ve eğiticiler yetiştirmek,

ç) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarında öncelikle Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan kadın vatandaşlarımız olmak üzere kadınların sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp, çeşitli araştırma projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,

d) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amacı ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara katılımlarını sağlamak ve destek vermek,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite ve ilgili kurum-kuruluşlarla işbirliği yaparak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,  

f) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve toplantılar düzenlemek,

g) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak,

ğ) Kadınlarla ilgili tüm konularda; diğer üniversiteler, ilgili kamu kurum-kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Bölüm Temsilcileri.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınır.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili özel ve istekleri halinde kamu sektöründeki kuruluşların, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen temsilcilerden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Onbeş kişiden oluşan Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Bölüm temsilcileri ve görevleri

MADDE 13 – (1) Bölüm temsilcileri, Sakarya Üniversitesinin fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksek okullarındaki bölümlerinden ve Üniversite idari personelinden seçilecek birer üyeden oluşur. Söz konusu temsilciler, yılda iki kez Müdürün çağrısı ile toplanırlar.

(2) Bölüm temsilcilerinin görevi; Bölüm ve Merkez arası iletişimi sağlamak ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili yeni çalışmaları, önerileri, proje imkanlarını ve işbirliğini sağlamaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.