ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezinin faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (ASEGEM): Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             d) Rektör: Acıbadem Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Acıbadem Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Faaliyet alanları

             MADDE 5  – (1) Merkezin  faaliyet alanları şunlardır:

             a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,

             b) Üniversite içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

             c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

             ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

             d) Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek,

             e) Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim hizmeti sunmak,

             f) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısını oluşturacak programlar geliştirmek,

             g) Üniversitenin uygun gördüğü konularda ilgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu imkanlarını sağlamak,

             ğ) Boş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzeri konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,

             h) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenlemek,

             ı) Çeşitli ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı geziler düzenlemek,

             i) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.

             Organlar

             MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi ve deneyime sahip Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.  Merkez Müdürü, görevinden kısa süreli ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

             (2) Merkez Müdürü kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna  başkanlık etmek,

             c) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak,

             ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

             d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 9 –  (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, Merkez Müdürünün Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından önereceği Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesinden oluşur.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu; akademik bir organ olup Merkezin sürekli eğitim programlarının planlanması, işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde faaliyetlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin esasları kararlaştırır. Merkez Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

             c) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği  konuları değerlendirerek karar almak,

             ç) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek,

             d) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki kişiler arasından, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek en fazla sekiz kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri gibidir. Merkez Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısıyla toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Acıbadem Üniversitesi Rektörü yürütür.