RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KAMER): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Karadenize sınırı olan ülkeler ve çevre ülkeleriyle Türkiye arasında siyasî, ekonomik, kültürel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmalarıyla bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin söz konusu ülkeler ve Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak,

b) Türkiye’nin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle değişen dünya koşullarında söz konusu ülkelerle siyasî, ekonomik, kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak,

c) Söz konusu ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları roller göz önünde bulundurularak bu ülkelerin Türkiye ile siyasî, ekonomik, kültürel ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda araştırma ve incelemeler yapmak,

ç) Doğu Karadeniz bölgesi ve bu bölgenin doğal bir uzantısı niteliğindeki Kafkasya ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak ve stratejiler geliştirmek,

d) Merkezin ilgi alanına giren konularda araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek,

e) Rize İli ve Karadeniz Bölgesiyle ilgili; tarihi, sosyal, kültürel, iktisadi, siyasi, çevresel ve fen bilimleri ile ilgili konularda araştırmalar, incelemeler, istatistiksel ve etnografik saha çalışmaları yapmak, stratejiler geliştirmek ve uygulamak,

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak,

g) Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları projelendirmek,

ğ) Çalışma alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

h) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,

ı) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek,

i) Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak,

j) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak,

k) İlgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

l) Araştırma ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Merkezin çalışma alanlarında alt birimler ve proje grupları oluşturmak,

m) Stratejik araştırmalar arşivi kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak,

n) Üniversite tarafından verilecek merkezin kuruluş amacına uygun diğer görevleri yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürlük görevine vekâlet altı aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna ve Merkezin birimlerine üye görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

g) Merkez birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görevlerini ve Merkezde yapılan işleri ilgili mevzuata göre denetlemek,

h) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında diğer dört üye Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organ olan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

e) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını tespit etmek,

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

g) Merkezin eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifikalar konusunda esasları belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; gerek görüldüğü takdirde ve istekleri halinde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkezin amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden olmak üzere altı kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; yılda en az bir defa toplanarak, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Araç gereç ve demirbaş

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 21/12/2009 tarihli ve 27439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.