BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BOTAM): (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Osmanlı Tarihini iktisadi, siyasi, sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemek, ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve görüş sağlamak, Osmanlı Tarihine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongreler ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı Tarihi ile ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek,

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Osmanlı Tarihi ile ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen tarihçi ve sanat tarihçileri ile işbirliği yaparak bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek,

c) Üniversite bünyesinde bulunan Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Osmanlı Tarihi ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

ç) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,

d) Osmanlı Tarihi ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

e) Osmanlı Tarihi ile ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların; ulusal ve uluslararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayınlamalarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak,

g) Osmanlı Tarihi uygulama ve araştırmaları konusunda uğraşan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

ğ) Osmanlı Tarihi uygulama ve araştırma çalışmaları alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak,

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekalet edebilir.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetimi altındaki birimleri merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunu ayda bir defadan az olmamak üzere toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve Merkez Müdürünün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Müdürü, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere, danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak,

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas ederek, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

c) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında, Müdür Yardımcısı, Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümü öğretim üyeleri arasından fakülte kurullarınca seçilecek olan ikişer üye ile diğer bölümlerden Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-9/6/2012-28318) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

__________________

(1) Bu Yönetmeliğin adı “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken, 9/6/2012 tarihli ve 28318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/12/2011

28136

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

9/6/2012

28318

2.