BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BÜ-UZEM): Bartın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

e) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

f) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1)  Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma-geliştirme, uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak,

b) Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

c) Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak,

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak,

d) Zaman ve mekan sınırlılığını gidererek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenlemek,

e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak,

f) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında etkileşim ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,

g) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, 

b) Bilgi-iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

c) Kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri belirlemek, dersleri ve programları belirleyerek kredilendirmek, faaliyetlerle ilgili öğretim elemanlarını görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,

ç) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu gereçleri kullanmak ve bununla ilgili program ve yazılımlar geliştirmek,

d) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

e) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek, 

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

g) Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere uzaktan eğitim yoluyla verilecek yaşam boyu eğitim ve derslerin projelendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak,

ğ) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe verilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin birimlerini, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

ç) Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Her faaliyet dönemi sonunda, o dönem içerisinde yapılan ve/veya tamamlanan faaliyetlerle ilgili ayrı ayrı rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi, bilgi işlem dairesi başkanlığı, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan BÜ-UZEM programları ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu sağlamak,           

f) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

g) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözleşmeler yapmak,

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,

h) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını, Senatoya önermek,

c) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğini ve görevlendirileceklere yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,

ç) Merkezin bütçesini hazırlamak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Programda yer alacak web içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; birimlerin yönetim kurulları ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlarının önereceği üçer öğretim elemanı arasından Rektör tarafından seçilecek birer öğretim elemanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, sivil toplum örgütleri ile sanayi ve ticaret kuruluşlarının temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek toplam yirmibir üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere olmak üzere Müdürün daveti ile toplanır. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkez, faaliyetlerine ve amaçlarına uygun olarak harcamalarda bulunabilir. Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.