ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, Kamu İhale Kanununun  3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisna kapsamına tabi olan yurt içi ve yurt dışı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 3 üncü maddesinin (g) bendi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;       

a) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp, yürüten ve/veya uygulayan birimi,

b) Çok kalemli alım: Gerek nitelik ve gerekse kullanım yeri bakımından farklı özelliklere sahip olan, ayrı ayrı ihale edilmesi sakıncalı olmamakla birlikte, bir arada teminleri Teşekkül yararına olacağı öngörülerek, tek bir ihale kapsamında temin edilme yoluna çıkılan birden fazla farklı mal veya hizmet alımlarını,

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: En düşük fiyat esasına göre veya fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenen en avantajlı teklifi,

ç) Genel Müdür: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

e) Gün: Aksi belirtilmedikçe takvim gününü,

f) (Değişik:RG-14/3/2014-28941) Hizmet: Cevher ve ürünlerin; nakli, torbalanması, yüklenmesi ve boşaltılması, ekipman ve cihazların bakım ve onarımı, danışmanlık, kontrollük, üretim tesislerinin temizliği ve Teşekkülün faaliyet alanındaki görevlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri,

g) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ğ) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilebilen teklifler arasından seçilerek, mal veya hizmet alımının hangi istekli veya tedarikçiden yapılacağını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin  imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

h) (Değişik:RG-31/7/2010-27658)  İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı Teşekkül tarafından belirlenen genel şartlar ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

ı) İhale tarihi ve saati: Teklif verme son gün ve saati,

i) İhale yetkilisi: Teşekkülün, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

j) İhtisas birimi: Mal ve hizmet alımı için talepte bulunan veya teknik şartname, idari şartname ve sözleşme taslağını hazırlayan, iş ve işlemler konusunda bilgi birikimine sahip uzmanlaşmış birimi,

k) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçiyi, hizmet sunucusunu,

l) İşletme: Genel Müdürlüğün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

m) (Değişik:RG-31/7/2010-27658)  Mal: İstisna kapsamında bulunan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

n) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dahil olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini,

o) Muhasebe birimi: Merkezde; Mali İşler Dairesi Başkanlığını, taşra teşkilatında ise; muhasebe işlemleriyle görevli müdürlük veya servis düzeyindeki birimleri,

ö) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

p) Satınalma birimi: Merkezde; Satınalma Dairesi Başkanlığını, taşra teşkilatında ise; satın alma işlemleriyle görevli müdürlük veya servis düzeyindeki birimleri,

r) Sipariş mektubu: İhale sonucunda, işin üzerinde kaldığı istekliye gönderilen, ihale konusu işin yerine getirilmesi isteğini belirten ve gerekli bilgileri içeren yazılı belgeyi,

s) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında Teşekkül ile yüklenici arasında yapılıp imzalanan yazılı anlaşmayı ve/veya firmalar tarafından imzalanıp onaylanan sipariş mektubu ve eklerini,

ş) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik, idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,

t) Talep sahibi birim: Mal veya hizmetin satın alınmasını isteyen, ihtiyaç sahibi birimleri,

u) Taşra teşkilatı: Teşekkülün merkez dışındaki işletme, maden, alım-satım, ihracat müdürlükleri ve diğer birimleri,

ü) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

v) (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Teklif: Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Teşekküle sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

y) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

z) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, İhale Komisyonları,

Görevleri ve İhale İşlem Dosyası

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Teşekkül, yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamu oyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Yatırım programında ve iş programında yer alan ve ödeneği bulunan işler için ihaleye çıkılır.

(3) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Diğer ihale usulleri Yönetmelikte belirtilen özel hallerde kullanılır.

(4) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile diğer ilgili mevzuat ve ticari teamüllere uygun hareket edilir.

(5) Satın alma usul ve esaslarının uygulanmasında, satıcının güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve işlemlerin hızlı yürütülmesi, itibarlı bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman güven duyulan bir müşteri durumunun muhafazası, tesellüm ve ödeme işlemlerinin zamanında yapılması esastır.

İhale komisyonlarının kuruluşu

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-31/7/2010-27658)  İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin de mali işlerden sorumlu olması şartıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu görevlendirir. Görevlendirmede aynı niteliklere sahip, yeterli sayıda yedek üyeler de belirlenir ve komisyonda hangi sıfatla yer alacakları da belirtilir. Herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üye; geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam eder.

(2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunun görevleri

MADDE 7 – (Değişik:RG-31/7/2010-27658)

(1) İhale komisyonları, yapılan ihalelerle ilgili gelen teklifleri açmak, değerlendirmek ve karara bağlamakla görevlidir.

(2) İhale komisyonları teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri gerek isteklilerden gerekse ilgili mercilerden isteyebilir.

(3) Çıkılan ihalede alınan teklifler, ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından açıldıktan sonra, doğrudan değerlendirilir ve ihale komisyonunun aldığı karar ihale yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer.

(4) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) İhale komisyonları yapacakları değerlendirmelerde, teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve varsa ikinci ekonomik teklif olabilecek isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin gerekli teyit işlemlerini yapar. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları, komisyondaki sıfatları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası

MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada talep sahibi birimin istek yazısı ve ekindeki yaklaşık maliyet tablosu ile varsa tedarikçi listesi, ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki ihale dokümanları, ödeneğe ilişkin belgeler, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler ve diğer belgeler, alımın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanacağı söz konusu olan durumlarda, talep sahibi birimce hazırlanmış gerekçeli yazı, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşleri

Yaklaşık maliyetin belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce Teşekkülce, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve belirlenen maliyet; dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilerek, hazırlayanlar tarafından imza altına alınır. Yaklaşık maliyet ihale ilanlarında belirtilmez, üçüncü kişilere açıklanmaz.

(2) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) Yaklaşık maliyetin tespit edildiği tarih ile ihale tarihi arasında geçen süre dikkate alınarak yaklaşık maliyet ilgili birim veya ihale komisyonu tarafından güncellenebilir.

(3) (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Tekliflerin, yaklaşık maliyetin üzerinde çıkması halinde, ihale komisyonu tarafından; yaklaşık maliyetin doğru tespit edilip edilmediğinin, güncelleme yapılmışsa doğru yapılıp yapılmadığının, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığının kontrolü ve mukayesesi yapılır.

(4) (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde ek ödeneğin bulunması veya mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak değerlendirilebilir.

Şartname hazırlanması

MADDE 10 – (1) İç ve dış piyasalardan temin edilecek, mal ve hizmet alımlarında işin özelliğine göre teknik ve idari şartname olmak üzere iki tip şartname hazırlanır.

a) Teknik şartnameler;

1) Satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal veya hizmeti, ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek biçimde, tam ve açık olarak tanımlayan, teknik özelliklerini içeren, ihtiyaç sahibi birim tarafından hazırlanan ve ihale dosyası içinde yer alan belgelerdir.

2) Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler; ihtiyaç sahibi birimler ile konuyla ilgili birimlerin işbirliğinde belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde ve hazırlayanlar tarafından onaylanmak suretiyle düzenlenir.

3) Teknik şartnameler, mal veya hizmetin özelliği nedeniyle Teşekkülce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Teşekkül dışında konunun uzmanı kişi ya da kuruluşlara da hazırlatılabilir.

4) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde düzenlenir.

5) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Makine-ekipman alımı için hazırlanan teknik şartnamelerde istenen mekanik performans ve gerektiği hallerde asgari proses performans değerleri belirtilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

b) İdari şartnameler;

1) Temin edilecek mal veya hizmetin, teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dahilinde temin edilebilmeleri için, düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen belgedir.

2) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) İdari şartnameler; mevcut idari, ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve daha önce yapılmış uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler ve teknik şartlar göz önünde bulundurularak, gerekli hallerde hukuk biriminin de görüşü alınarak talep sahibi, satınalma veya konuyla ilgili ihtisas birimince mal veya hizmet alımı işinin özelliğine göre hazırlanır.

Teknik şartnamelerde bulunması gereken hususlar

MADDE 11 – (1) Yurt içi veya yurt dışı piyasalardan satın alınacak makine-ekipman ve malzemeler ile hizmet alımları için hazırlanacak teknik şartnamelerde; aşağıda belirtilen hususlardan uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler yer alır.

a) İhtiyacın türü, cinsi, niteliği, miktarı ve kullanım yerini belirten tanımı ile ulusal veya uluslar arası teknik standartların belirtilmesi veya doğrudan teknik standardının bulunmaması, teknik özelliklerinin belirlenememesi hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve modeli,

b) Kaliteye ilişkin belgelerin neler olacağı,

c) Makine-ekipmandan beklenen mekanik performans ve asgari proses performans değerlerinin; proses verimliliği, kalite, kapasite ve randımanın ne olacağı,

ç) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) FOB, FOT, CFR, CIF ve diğer uluslararası teslim şekilleri, depo teslimi, sabit, eskalasyonlu ve benzeri, fiyat ve teslim esasları,

d) Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde verileceği,

e) İşin veya hizmetin süresi veya malın teslim süresi ve yeri, varsa performans termini, bu süre ve terminlere uyulmaması halinde, uygulanacak gecikme cezaları,

f) Muayene ve tesellüm şartları, mekanik ve istenecek ise proses performans testlerinin azami süreleri,

g) Numune istenmesi halinde, teslim edileceği yer ve zamanı,

ğ) Fiziksel, kimyasal ve benzeri teknik özellikler ile bunların tespitinde kullanılacak numunelerin alınması ve uygulanacak analiz yöntemleri,

h) Cezalı kabul ve ret sınırları,

ı) Teknik resim, kroki, plan ve/veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri,

i) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanacak alımlarda, katalog, seri, parça ve benzeri tanımlayıcı kod numaraları,

j) Nakliyede dikkat edilecek hususlar,

k) Tehlikeli malzeme ise sınıfı,

l) Ambalaj şekli,

m) Garantiye ilişkin hükümler,

n) Diğer özel hükümler.

(2) Teknik şartnamelerde yer alacak özelliklerin ihtiyacı tam ve doğru olarak tanımlayacak biçim ve miktarda belirlenmesi ve tanımlarının yapılması esastır. 

İdari şartnamelerde bulunması gereken hususlar

MADDE 12 – (1) İdari şartnamelerin; talep edilen mal veya hizmetin istenen özelliklerde ve zamanında temin edilebilmesini sağlayacak şekilde gerekli idari, mali, ticari ve hukuki şartları ihtiva etmesi esastır.

(2) İdari şartnamelerde;

a) (Değişik:RG-12/1/2008-26754) İşin adı, niteliği, türü, miktarı, hizmetlerde iş tanımı ve alınacak geçici, kesin ve varsa diğer teminatların şekli ve oranı,

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

c) İşin veya hizmetin süresi veya malın teslim termini ve makine-ekipmanların performans terminleri ve performans teminatı kesinti oranları ile bu süre ve terminlere uyulmaması halinde, uygulanacak gecikme cezaları,

ç) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) FOB, FOT, CFR, CIF ve diğer uluslararası teslim şekilleri, depo teslimi, sabit, eskalasyonlu ve benzeri, fiyat ve teslim esasları,

d) Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde verileceği,

e) Teslim yeri,

f) Aranan garantiler ve teminatlar ile bunların hangi şartlarla iade edileceği,

g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,

ğ) Muayene ve tesellüm şartları,

h) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

ı) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve esaslar,

i) Mevzuatlar çerçevesinde isteklilerde aranılan şartlar ve istenilecek belgeler,

j) Derhal teslimin, sipariş teyidini müteakip kaç gün içinde yapılması gerektiği,

k) Teslimatın kısmen veya tamamen isteğe uygun olmadığı takdirde problemin kaynağına bağlı olarak satıcının yerine getirmesi gereken sorumlulukları,

l) İhtilafların halledileceği mahkemenin adı ve yeri,

m) Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve benzeri diğer giderlerden hangilerinin istekliye ait olacağı,

n) Sevk ve sigorta işleri,

o) Malın, hizmetin özelliğine göre belirtilecek diğer hususlar,

ö) Tekliflerin geçerlilik süresi,

p) Numune istenmesi halinde, teslim edileceği yer ve zamanı,

r) İhale saatinden önce veya sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu hususu,

s) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, bu Yönetmelik kapsamında Teşekkülün yapacağı ihalelerde Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı hususu,

ş) Diğer özel hükümler

yer alır.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 13 – (Değişik:RG-2/8/2013-28726)

(1) Şartnameler, ihaleye çıkış onayı alındıktan ve/veya ihale ilanı yapıldıktan sonra ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya ihale komisyonu tarafından değiştirilemez. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Teşekkülce tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bunun da Teşekkülce uygun görülmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılır. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinden, ilan verilmeksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir gün önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(2) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar, ilan verilmeksizin yapılan ihalelerde ise son teklif verme gününden en az bir gün önce yazılı olarak açıklama talep edebilir. Teşekkül bu tarihten sonra yapılacak açıklama taleplerini değerlendirmeye alıp almamakta serbesttir. Bu talebin ve yapılacak açıklamanın Teşekkülce uygun görülmesi halinde bu açıklama; o ana kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Yapılan açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir. Yapılacak açıklama, ihale dokümanı alanlara son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) Teşekkülün ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

c) Teşekkülün, ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

d) (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri; bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç,

e) Teşekkül bünyesinde bulunan veya Teşekkül ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir,

g) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

(2) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Bu maddenin birinci fıkrasının bentlerinde belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Komisyon kararından sonra üzerine ihale yapılan isteklinin yasaklı olduğu halde ihaleye katıldığının belirlenmesi durumunda, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda ikinci teklif sahibiyle sözleşme imzalanabileceği gibi ihale iptal de edilebilir. Yasaklılık durumunun tespit edilememesi sonucunda ihaleye katılanlardan biriyle sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin yasaklı olduğu anlaşılması halinde, kesin ve varsa ek kesin teminatı gelir kaydedilerek sözleşme fesih edilir.

(3) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Ayrıca, ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, Teşekküle yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Teşekkül tarafından tespit edilenler ihale dışı bırakılır.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 15 – (1) İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır;

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

d) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının bentlerinde belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olup, buna rağmen ihaleye katılmak.

Yasaklar ve ceza sorumluluğu

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında, Kamu İhale Kanununun “Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu”na ilişkin hükümleri uygulanır.

İhale ilan süreleri ve kuralları

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) İlan yapılmasındaki ana amaç; isteklinin emniyet ve güvenini, Teşekkülün menfaatleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini artırmak ve rekabet ortamını sağlamak, böylece işi en ekonomik ve ihale dokümanlarına uygun bir biçimde gerçekleştirecek yüklenicinin seçilmesini sağlamaktır.

(2) İlanın nerede yayımlanacağı, yayımlanma süresi ve varsa doküman bedeli ihale onayında belirtilir.

(3) İlanların, ihale gününden asgari onbeş gün önce yayımlanması esastır. Ancak, acil durumlarda gerekçeleri ihale onayında belirtilmek suretiyle bu süre yedi güne kadar indirilebilir.

(4) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) İç ve dış piyasadan yapılacak mal veya hizmet alımı işleri tutarının, Genel Müdürün harcama yetkisinin yüzde onu ve üzerinde olması halinde, Resmî Gazete ve internet yoluyla veya Kamu İhale Bülteninde ilan yapılır. Merkez ve taşra teşkilatınca yapılacak Genel Müdürün harcama yetkisinin yüzde onunun altında kalan iç alım konusu işlerde, Resmî Gazete ve internet yoluyla veya mahalli gazete ve belediyeler vasıtasıyla da ilan yapılır. Ancak, Genel Müdürün harcama yetkisinin yüzde beşi ve altındaki işlerde ilan zorunluluğu yoktur. Her durumda, ihale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara mektupla, faksla, elektronik posta veya kayıtlı elektronik postayla ihale duyurusu yapılabilir.

İhale ilanında ve ön yeterlik ilanında bulunması gereken hususlar

MADDE 18 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânında ve ön yeterlilik ilanında;

a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhale konusu işin adı, niteliği, yeri ve miktarı,

c) Geçici teminatı,

ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi şartlarla alınacağı,

d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usul ile yapılacağı,

e) Tekliflerin ön yeterlik başvurusunun hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği,

f) Numune istenecekse hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,

g) İsteklilerde aranan şartlar ve belgelerin neler olduğu,

ğ) Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, bu Yönetmelik kapsamında Teşekkülün yapacağı ihalelerde Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, Teşekkülün ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu,

hususlarının belirtilmesi zorunludur.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 19 – (1) Teşekkülün gerek gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların tespit edilmesi halinde, ihale yetkilisinin onayını müteakip, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Teşekkülden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri

İhale usulleri

MADDE 20 – (1) İhale ve satın alma işlemleri aşağıda belirtilen usullerden birisine göre yapılır:

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

ç) (Mülga:RG-2/8/2013-28726)

(2) Mal veya hizmet alımında öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, ihale onayında gerekçeleri açık olarak belirtilmek suretiyle, alınacak mal ve hizmetin türü, niteliği, uzmanlık gerektirmesi ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 21 – (1) Açık ihale usulü; bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Süresi içerisinde gelen teklifler, teklif sayısı gözetilmeksizin değerlendirilir.

(2) (Mülga:RG-31/7/2010-27658)

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 22 – (1) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Bu usulde ihale, ön yeterlik ilanı ve Teşekkülce bilinen firmalara duyuru yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Ön yeterlik ilanları bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ilan süreleri dikkate alınarak yapılır. Ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre, başvuran firmaların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan firmalara yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. Yeterlik alan firmalara, tekliflerini sunmaları için ihale komisyonunca onbeş günden az olmamak üzere bir süre verilir.

(3) İhaleye teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir. Bu durumda ihale dokümanı yeniden gözden geçirilerek, varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, aynı usulde veya pazarlık usulü ile yeniden ihaleye çıkılır.

Pazarlık usulü

MADDE 23 – (1) Mal veya hizmet alımının pazarlık usulü ihale ile yapılabilmesi için;

a) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) Açık ihale usulü ile yapılan ihalenin sonucunda teklif temin edilememesi veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda yeterli teklif temin edilememesi,

b) Teşekkül tarafından önceden öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine, ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c) İhalenin araştırma-geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması,

ç) İhale konusu mal ya da hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

d) (Ek:RG-31/7/2010-27658) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) İhracata konu olan ürünlerin, alıcının limanlarına deniz yoluyla gönderilmesi kapsamında; taşıma, gemi ve konteyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve liman hizmetleri dahil olmak üzere her türlü hizmetin satın alınması,

gibi nedenlerden en az birinin bulunması gerekir.

(2) (Değişik:RG-31/7/2010-27658)  Pazarlık usulünde; ihtiyaç konusu alanda faaliyet gösteren en az üç istekliye, ihale dokümanı bedelsiz gönderilerek ihaleye davet edilir. Davete rağmen üçten az teklif temin edilmesi halinde de ihale sonuçlandırılabilir. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar tekliflerin sunulacağı yere verilir.

(3) (Değişik:RG-31/7/2010-27658)  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, geçici teminat alınması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile sözleşme düzenlenmesi ihale yetkilisinin kararı ile belirlenir. Ayrıca, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde açıklanan konularda yapılacak alımlarda; kesin teminatın alınıp alınmayacağı, ihale yetkilisinin kararı ile belirlenir.

Doğrudan temin

MADDE 24 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda; ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasadan fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar doğrudan temin edilir.

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç konusu ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) (Değişik:RG-12/1/2008-26754) Mevcut mal, makine, tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyum ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan makine, orijinal yedek parça, ek malzeme veya bakım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi,

ç) Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımları için belirlenen limit dahilindeki alımlar,

d) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, üniversiteler ve/veya bu üniversitelerin öğretim görevlileri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmeleri ile araştırma kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan bu kuruluşlardan temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmadan ve komisyon kurulmaksızın bu kuruluşlarla fiyat ve diğer şartlarda karşılıklı alım şartları oluşturularak ihale yetkilisinin onayı ile doğrudan alım yapılabilir.

(2) Olağanüstü haller, doğal afetler, salgın hastalıklar gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine, hayati önem arz eden mal veya hizmet alımına ilişkin ihtiyaçların ivedi olarak karşılanmasının zorunlu olduğu durumlarda, komisyon kurulmadan ve teminat istenmeden, merkez teşkilatında; yetki limitleri dikkate alınmaksızın ve gerekçeleri açıkça belirtilmek kaydıyla Genel Müdürün onayı ile, taşra teşkilatında; yetki limitinin aşılmaması halinde işletme müdürünün onayı ile yetki limitinin aşılması halinde ise bilahare Genel Müdürün bilgisine sunulmak kaydıyla işletme müdürünün onayı ile doğrudan alım yapılabilir.

(3) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Ani, beklenmeyen veya Teşekkül tarafından önceden öngörülemeyen durumların ortaya çıkması halinde;

a) İhale sonucu yapılacak alımların başlamasına kadar geçecek süre içerisinde, süreklilik arz eden ihtiyaçların temininin kesintiye uğramaması için yapılacak alımlar ile,

b) Süreklilik arz etmemekle birlikte bir defada ihtiyacın karşılanmasının zorunlu olduğu alımlar,

alım konusu iş ile iştigal eden firmalardan kapalı zarfla ya da elektronik ortamda fiyat teklifi toplamak veya Teşekkülce görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasa araştırması yapmak suretiyle ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte ihale komisyon kararına eklenmesi kaydıyla, merkezde yetki limitleri dikkate alınmaksızın Genel Müdürün onayı ile taşra teşkilatında ise yetki limitinin aşılmaması durumunda işletme müdürünün onayı, yetki limitinin aşılması halinde işletme müdürünün uygun görüşü ve Genel Müdürün onayı ile alım yapılır.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinin uygulanmasına ilişkin teknik birimlerce hazırlanan gerekçelerin ihale onay belgesinde belirtilmesi zorunludur. Ancak, ihtiyacın niteliğine göre, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi hususu ihale yetkilisinin takdirindedir.

(5) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki mal ve hizmet alımında ise buna ilişkin gerekçelerin ihale onay belgesinde belirtilmesinin yanı sıra ihale komisyonunun kurulması zorunludur. Ancak, teminat alınması ve sözleşme yapılması hususu, merkezde Genel Müdürün, taşra teşkilatında ise ihale yetkilisinin takdirindedir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Sunulması, Değerlendirilmesi, Sözleşme ve Sipariş Mektupları

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 25 – (1) Teklifler, yazılı ve gizlilik kurallarına uygun olarak verilir. İsteklilerce, fiyat teklifi ve istenilen diğer ihale belgeleri ile geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubunun kapalı zarfla verilmesi zorunludur.

(2) (Değişik:RG-31/7/2010-27658)  Teklif zarfının üzerine, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

(3) Teklif mektubunda, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun; ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(4) (Değişik:RG-31/7/2010-27658)  Mal alımı ihalelerinde ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde hazırlanarak sunulur.

(5) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Teşekkül sorumlu değildir.

(6) (Ek:RG-2/8/2013-28726) Tekliflerin elektronik ortamda alınması halinde;

a) İhale şartnamesinde belirtilmek ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak temin edilmiş elektronik imza ile imzalanmak kaydı ile elektronik ortamda teklif alınabilir. Bu durumda istekliler, teminat mektuplarının asılları ile ihale dokümanında istenen diğer belgeleri bu maddenin ikinci ve beşinci fıkralarında belirtilen esaslara göre kapalı zarfla sunarlar.

b) Elektronik ortamda alınan tekliflere ihale saatinden önce ulaşılması ve görülmesi mümkün değildir. İhale saatinden sonra elektronik ortamda teklif verilemez.

c) Elektronik ortamda gönderilen teklif mektubunun üzerinde; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Ç) Teklif mektubunda, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun; ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce elektronik olarak imzalanması zorunludur.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 26 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Teşekkülce ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla uzatılabilir.

Tekliflerin açılması ve incelenmesi

MADDE 27 – (1) Tekliflerin açılması ve incelenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Teklifler ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar verilir. Gelen teklifler muhaberat kayıt sırası dikkate alınarak ihale komisyonunca istekliler huzurunda açılır ve teklif fiyatları açıklanır. Teklifler paraf edilerek, zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenir. Söz konusu belgeler, komisyon üyeleri tarafından elektronik olarak imzalanır.

b) Teminat mektupları, satınalma veya ilgili birimlerce, muhafaza altına alınmak üzere muhasebe birimine gönderilir.

c) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Teklif verme süresinin bitiminden sonra teklif kabul edilmez. Zarfların veya elektronik teklif mektupların ihale komisyonu huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri kabul edilemez. Ancak, en düşük teklifi veren birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi halinde yalnız bu isteklilerden olmak üzere veya ihale komisyonunca gerekçeleri belirtilmek kaydıyla fiyatların yüksek olduğu kanaatine varılır ise tüm isteklilerden komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en düşük fiyat üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ya da, ihale komisyonunca gerek görülmesi halinde Teşekkülce belirlenen zamanda isteklilere bildirim yapılarak, ikinci bir kapalı zarf ile ya da elektronik ortamda teklif alınarak indirim istemek veya en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılmak suretiyle de ihale sonuçlandırılabilir.

Ç) (Ek:RG-2/8/2013-28726) Elektronik ortamda alınan teklifler; isteklilerin teminat mektubunun aslı veya teminat kabul edilen değerlerle ilgili belgeleri ve ihale dokümanında istenen diğer tüm belgeleri içeren kapalı zarfları ihale saatinden önce Teşekkülün kayıtlarına girmesi durumunda değerlendirmeye alınır.

d) (Ek:RG-2/8/2013-28726) Elektronik ortamda alınan teklifler, isteklilere ait kapalı zarflarla birlikte komisyon huzurunda açılır.

Tekliflerin değerlendirilmesinde uyulacak esaslar

MADDE 28 – (1) Tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur;

a) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenir. Ancak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda Teşekkül, ihale konusu mal ve hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer ile kullanım ömrü ve amortismanı, garanti süresi, işletmecilik birim sarfları, bakım-onarım masrafları ve periyotları gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

b) İhale komisyonu, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarda, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak, bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılamaz.

c) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen teklif esaslarını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada; isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir İstekli, düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini komisyon huzurunda bir tutanakla veya yazılı olarak tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde teyit etmek zorundadır. Teşekkülce istenmesi halinde, istekli, düzeltilen teklifi kabul edip etmediğini, yazıyla teyit etmek koşuluyla, faks veya elektronik posta ile bildirebilir. İsteklinin, düzeltilmiş teklife ilişkin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi veya düzeltilmiş teklifi kabul ettiğini  süresinde bildirmemesi durumunda, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Ç) İndirim istenmiş teklifler dahil, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale komisyonu; öncelikle yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen tekliflerin piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını yeniden inceler. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi ve ödeneğinin mevcut olması halinde teklifler Teşekkül yararı ve ihtiyacın gerekleri de dikkate alınarak değerlendirmeye alınabilir.

d) İsteklilerden ve ilgili kurumlardan bilgi ve belgelerin yazılı olarak istenmesi ve alınacak cevabın da yazılı olması esastır.

e) Çok kalemli alımlara ilişkin tekliflerin, ilgili ihtisas birimleri veya ihale komisyonlarınca değerlendirilmesi sırasında; her bir firmanın teklifindeki ucuz kalemlerin toplam tutarları ile genel toplamda en ucuz teklifi veren firmanın söz konusu kalemlere ait fiyat toplamları arasındaki fark, Genel Müdürün harcama yetkisinin, binde beşini geçtiği tespit edilen durumlarda, alımların en uygun fiyatı teklif eden firmalardan bölünerek tedarik edilmesi esastır. Ancak, belirtilen oranların geçilmemesi veya malzemelerin özelliği itibarıyla bölünmesinde sakınca görülen hallerde öncelikle Teşekkülün itibarı ve dosyanın bölünmesinden doğacak ek masraflar da göz önünde bulundurularak, firmaların tekliflerindeki ucuz kalemler arasındaki fiyat farkı dikkate alınmaksızın ve sipariş firmalara bölünmeden, genel toplamda en ucuz teklifi veren bir tek firmadan alım kararı verilebilir veya ihtiyacın uygun birim fiyat teklif eden firmalardan bölünerek tedarik edilmesine karar verilebilir.

f) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) İhale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve varsa ikinci teklif olabilecek tekliflerin sahibi isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit edilerek buna ilişkin belgeler ihale komisyon kararına eklenir. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

g) (Ek:RG-31/7/2010-27658)  İhale komisyon kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale işlemlerini yürüten birim, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

Ğ) (Ek:RG-2/8/2013-28726) İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararının bildirilmesi ve sözleşmeye davet

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip firmaların verdikleri teklif geçerlilik süreleri ve tekliflerinde belirttikleri tebligat şekli dikkate alınmak kaydı ile istekliye kesin teminatın verilerek sözleşmenin akdedilmesi gerektiği iadeli-taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya faksla ya da elektronik posta ile bildirim yapılarak imza karşılığı tebliğ edilerek, siparişin yapılması ve gerekiyorsa sözleşmenin imzalanması sağlanır.

(2) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) İhale üzerinde kalan firma ile teklifi uygun bulunan ikinci teklif sahibi firmaya ait geçici teminatları muhafaza edilerek, diğer firmalara ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalandıktan sonra ikinci teklif sahibine ait geçici teminat iade edilir. İhaleyi kazanan firmanın sözleşme yapmaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilerek ikinci avantajlı teklif sahibi istekli ile ihale yetkilisinin onayı ile sözleşme yapılabilir. İkinci isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek, ihale iptal edilir. Sözleşmeden imtina eden istekliler hakkında Kamu İhale Kanununun yasaklar ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) İhale sonucu, ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlere tebligat yazısı posta veya imzası alınmak suretiyle veya yazı aslı daha sonra gönderilmek kaydıyla faks ya da elektronik posta yoluyla bildirilir.

Sözleşme ve sipariş mektupları

MADDE 30 – (1) Sözleşmeler ve sipariş mektupları; satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre, malın veya işin; fiyatı, teslim süresi ve şartları, cinsi ve nitelikleri, ödeme şartları ve benzeri bilgiler, teknik ve idari şartname ile alım kararında belirtilen hususları da kapsayacak biçimde düzenlenir.

(2) İş miktarında değişiklik olması halinde bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sürenin uzatılabileceği veya kısaltılabileceği hususuna  sözleşmelerde yer verilir.

(3) Sözleşmeler; bir tarafta yüklenici veya kanuni temsilcisi, diğer tarafta Teşekkül adına yetki limitleri dahilinde sözleşme imzalamaya yetkili iki personel ile birlikte imza edilir.

(4) Sözleşmenin noter huzurunda imza edilip edilmeyeceği hususunda idari şartnamede yer alacak hükme göre hareket edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

(Değişik bölüm başlığı:RG-12/1/2008-26754)

Teminatlar, Ödemeler ve Avans

Teminatlar

MADDE 31 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-12/1/2008-26754)

(1) Teminatlar; teminat mektubu veya nakit teminat şeklinde alınır.

(2) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) Tedavüldeki Türk Lirası,

b) Türk bankaları ve Türk katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

ç) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek ihalelerde, teklif edilen para birimi cinsinden verilen yabancı ülke parası veya teminat mektupları.

(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(4) (Ek:RG-31/7/2010-27658)  Teminatlar, teklif edilen para birimi cinsinden verilecektir.

(5) (Ek:RG-31/7/2010-27658)  Her ne nedenle olursa olsun cezai şart olarak irat kaydedilen teminatlar, isteklinin doğmuş veya doğacak borçlarından hiçbir şekilde mahsup edilemez, ayrıca Teşekkülce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(6) (Ek:RG-31/7/2010-27658)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat

MADDE 32 – (1) Geçici teminat; tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, teklif bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde üç oranında geçici teminat alınır. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş geçici teminat mektupları kabul edilmez.

(2) (Mülga:RG-12/1/2008-26754)

Kesin teminat ve ek kesin teminat

MADDE 33 – (Değişik:RG-31/7/2010-27658)

(1) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, işin kapsam ve niteliği dikkate alınarak sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde altı ile yüzde on oranı aralığında kesin teminat alınır.

(2) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, iş miktarındaki artış nedeniyle sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının yüzde altısı oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

(3) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Kesin teminat mektupları süresiz olarak verilir. Ancak, yurt dışı alımlarda otomatik temditli olmak koşuluyla süreli banka teminat mektupları da kabul edilebilir. İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektupları kabul edilmez.

(4) Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

Performans teminatı

MADDE 34 – (Değişik:RG-12/1/2008-26754)

(1) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının © bendine uygun olarak performansların teknik şartnamede belirtilmesi halinde, sözleşme bedelinin en az yüzde onu (%10) kadar, nakit ya da teminat mektubu olarak performans teminatı alınır.

(2) İşin niteliğine göre, performans teminatı hak ediş bedelleri üzerinden kesinti yapılarak alınabilir.

(3) Tesellüm esnasında yapılacak performans testlerinde istenilen değerlere ulaşılmasını müteakip, performans teminatları iade edilir.

Avans teminat mektubu

MADDE 35 – (Değişik:RG-2/8/2013-28726)

(1) Şartnamelerde, sözleşmelerde ya da sipariş mektuplarında öngörülmesi koşuluyla sözleşme ya da toplam sipariş tutarının yüzde yirmi beşi kadar avans verilebilir.

(2) Avans ödemesi yapılabilmesi için, avans tutarı kadar süresiz avans teminat mektubu verilmesi zorunludur.

(3) Sözleşme bedelinin bir defada ödenmesi öngörülen işlerde avans tutarının tümü, işin kabulünden sonra hak edişten kesilerek kapatılır.

(4) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibarıyla ödenmesi öngörülen işlerde ise her bir hak ediş ödemesinden, avans oranı kadar kesinti yapılarak avans kapatılır. Son hak edişte bu orana bakılmaksızın kalan  avans tutarının tümü bir defada kesilerek avans kapatılır.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda açıklandığı şekilde hak ediş ödemelerinden yapılan kesintilerle avans kapatılamaz ise, avans teminat mektubunun, kapatılamayan avans tutarı kadarı gelir kaydedilerek avans kapatılır.

(6) Hak ediş ödemelerinden kesinti yapılarak kapatılan miktar kadar avans teminatı geri verilir.

Teminatın geri verilmesi

MADDE 36 – (Değişik:RG-31/7/2010-27658)

(1) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Teklifi uygun bulunan birinci ve ikinci teklif sahibi firmaya ait geçici teminatlar muhafaza edilerek, diğer firmalara ait geçici teminatlar iade edilir. Birinci firma ile sözleşme veya sipariş mektubu imzalanması halinde, yükleniciye ve ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir. Banka teminat mektubu olarak verilmiş olan geçici teminatlar, bankasına iade edilir. Ancak, isteklilerce yazılı olarak istenmesi ve gerekli belgelerin sunulması halinde banka teminat mektubu kendilerine ya da yetkili temsilcilerine elden de teslim edilebilir.

(2) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesini getirmesinden sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise teminatın yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise teminatın tamamı, yükleniciye iade edilir.

(3) Yüklenici, bu iş nedeniyle Teşekküle ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden dolayı kanuni vergi borçlarını işin kabul tarihine kadar veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödemek zorundadır. Yüklenicinin, bu borçlarını ödememesi halinde, protesto çekmeye ve herhangi bir merciden hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatları paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(4) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(5) Yurt dışından yapılan alımlarda; taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar yükleniciye iade edilir. Garanti süresi söz konusu ise, yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı garanti süresinin bitmesinden sonra iade edilir.

(6) Teminatlar ile ilgili diğer hususlar şartnamelerde ve/veya sözleşmelerde belirtilir.

Ödemeler

MADDE 37 – (1) Yurt içi ve yurt dışı siparişlerde ve akkedişlein yapılacak ödemelerde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Yurt içi siparişlerde ödemeler; sipariş anlaşmalarında veya sözleşmelerinde öngörülen şartlara uygun olarak tesellüm edildiğine ya da yerine getirildiğine dair işlemler yapıldıktan sonra, sözleşmeyi yürüten birimin talebi üzerine muhasebe birimince yapılır.

b) Yurt dışı siparişlerde ödemeler; sipariş anlaşmalarında öngörülen şartlara uygun olarak satınalma biriminin talebi üzerine muhasebe birimince yapılır.

c) Hakedişli ödemeler; yurt içi ve yurt dışı siparişlerde ihtisas birimi tarafından tanzim edilen akkedişlein sözleşmelerinde yazılı teknik, idari ve mali şartlar bakımından uygun olduğuna ilişkin, kendi uzmanlık ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak üzere ilgili ihtisas sahibi birimlerin, birinin en az birinci derece imza yetkisine sahip personelce yapılacak kontrolünden sonra, varsa performans kesintisi ve avans ödenmişse her hakedişin tutarından avans oranı kadar kesinti yapılarak ödeme yazısı ile birlikte muhasebe birimince mali mevzuat yönünden kontrolü yapıldıktan sonra ödeme yapılır. Son akkedişle birlikte avansın tahsilatı tamamlanır. Tesellümün problemsiz gerçekleşmesi akabinde yapılmış olan performans kesintileri yükleniciye iade edilir.

(2) Ödemelerle ilgili diğer hususlar şartnamelerde ve/veya sözleşmelerde belirtilir.

(3) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Muhasebe birimi, sözleşmeyi yürüten birimce istenmesi durumunda ödeme hakkında, ilgili birime bilgi verir.

Avans ve ödemelerde istisna

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kuruluşlar tarafından talep edilen avans ya da peşin olarak ödeme yapılabilmesi için ihale yetkilisinin onayı alınır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshi

Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 39 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve sözleşmenin yerine getirilmesinden yetkili ve sorumlu kılınan merci ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması ve bu anlaşmanın ihale yetkilisinin onayını müteakip, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir;

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Sözleşmenin devri

MADDE 40 – (Değişik:RG-31/7/2010-27658)

(1) Yüklenicinin yazılı talebi ve sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu ve yetkili kılınan birimin uygun görüşü üzerine ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşme devredilebilir.

(2) Sözleşmeyi devralacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Sözleşmenin fesih edileceği haller

MADDE 41 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Teşekkül sözleşmeyi fesheder:

a) (Değişik:RG-31/7/2010-27658) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, Teşekkülün belirleyeceği sürede ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlere fesat karıştırması, sahte belge kullanması, sözleşme konusu işlerin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanması, eksik hatalı veya kusurlu imalat yapması, taahhüdünü yerine getirirken Teşekküle zarar vermesi, bilgi ve deneyimini Teşekkülün zararına kullanması, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi, Teşekkülün izni olmadan sözleşmenin devredilmesi,

hallerinde, sözleşmenin yerine getirilmesinden sorumlu merciin teklifi ve ihale yetkilisinin onayını müteakip, ayrıca (Değişik ibare:RG-2/8/2013-28726) yazılı uyarı yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

Sözleşmenin feshi halinde uygulanacak hükümler

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitiminde ve (b) bendinde belirtilen hususların tespit edildiği tarih itibarıyla sözleşme feshedilmiş sayılır. Fesih kararı, on gün içinde yükleniciye bildirilir.

(2) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Sözleşmenin feshiyle birlikte kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşmenin feshi nedeniyle Teşekkülün uğradığı zararlar genel hükümlere göre yükleniciden tahsil edilir.

(3) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

(4) (Mülga:RG-31/7/2010-27658)

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 43 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları (Değişik başlık:RG-31/7/2010-27658)

MADDE 44 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilecek haller aşağıda belirtilmiştir:

a) İthalat veya ihracatın yetkili makamlarca kısıtlanması,

b) Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler,

c) Kısmi veya genel seferberlik hali,

ç) Grev,

d) Genel salgın hastalıklar,

e) Ambargo konulması,     

f) Önceden bilinemeyen ve giderilemeyecek ölçekte olağanüstü bir durumun  ortaya çıktığının belirlenmesi ve bunun Teşekkülce de mücbir sebep olarak kabul edilmesi.

(2) Mücbir sebeplerden bir veya birkaçının meydana gelmesi halinde, tarafların sözleşmede belirtilen hususları yerine getirememesi nedeniyle, sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için bu hallerin bitimine kadar süre tanınır. Bu haller bir aydan fazla sürerse taraflardan biri sözleşmeden dönme hakkına sahiptir ve bu durumda taraflardan hiç biri meydana gelebilecek zararı karşı taraftan isteme yoluna gidemez.

(3) Sözleşme şartlarını yerine getiremeyecek olan taraf birinci fıkranın (f) bendi hariç olağanüstü hallerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinden veya Ticaret Odasından alınacak resmi belgelerle birlikte, karşı tarafa durumu derhal bildirir.

(4) (Ek:RG-31/7/2010-27658) Yüklenicinin kusuru olmaksızın, Teşekkülden kaynaklanan; yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, izin, ruhsat ve olurların gecikmesi, ödenek yetersizliği, tesislerdeki arızalar, tamir ve bakım, ihracat, pazarlama ve satış politikalarındaki değişiklikler gibi nedenlerle, yüklenicinin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen süre içinde yerine getirememesi halinde; Teşekkülce süre uzatımı verilerek aynı sözleşme şartlarıyla işin devamını istemesi, bu durumun yüklenici tarafından da kabulü kaydıyla ihale yetkilisinin onayı alınarak işin niteliğine göre bir kısmına veya tamamına ait süre, sözleşmenin yürütümünü yapan birim tarafından gereği kadar uzatılır.

Fiyat farkı verilebilmesi

MADDE 45 – (1) İhale dokümanlarında belirtilmek kaydıyla, Teşekkülce belirlenecek veya 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal ve/veya Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde fiyat farkı verilebilir.

Muayene ve tesellüm

MADDE 46 – (1) Teknik şartnamede aksi belirtilmedikçe, teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve tesellüm işlemleri, Teşekkülce kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik muayene ve tesellüm komisyonu tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından Teşekküle teslim edilmedikçe muayene ve tesellüm işlemleri yapılamaz. Ancak, sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; muayene ve tesellüm komisyonunun yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla imalat sürecini gerektiren işlerin ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, belirli aşamalarda Teşekkül tarafından yerinde denetim yapılabilir.

(2) Satın alınan mal veya hizmetin ihale dokümanında belirtilen özelliklere uygunluğunun kontrolü dahil, tüm tesellüm işlemleri, talep sahibi birimlerce gerçekleştirilir.

İş miktarında değişiklik

MADDE 47 – (Değişik:RG-2/8/2013-28726)

(1) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; sözleşmeye konu alım içinde kalması ve Teşekkülü külfete sokmaması kaydıyla, işin devamı esnasında veya yüklenici tarafından tamamlanmasını müteakip, söz konusu işin toplam bedeli veya miktarının yüzde yirmisine kadar iş artışı, aynı sözleşme koşulları ile aynı yükleniciye yaptırılabilir. İşin süresi iş artışı nedeniyle uzatılabilir.

(2) İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

(3) İhalede iş eksilişi de yapılabilir. Sözleşme bedelinin yüzde sekseninden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin yüzde sekseni ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde beşi geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.

İhracat kapsamındaki hizmetler

MADDE 48 – (Değişik:RG-2/8/2013-28726)

(1) İhracat işlemlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini teminen; ürünün elde edildiği noktadan müşteriye teslim edilene kadarki süreçte yurt içi ve yurt dışı piyasalardan temin edilecek taşıma, gemi ve konteyner kiralama, konteyner dolumu, gözetim, yükleme ve liman hizmetleri dahil olmak üzere her türlü hizmet ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından, piyasa araştırması yapılarak ihale yetkilisinin onayı ile satın alınabilir.

(2) Yapılacak piyasa araştırması kapsamında ilgili firmalardan elektronik ortamda fiyat teklifi toplanabilir.

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 48/A – (Ek:RG-31/7/2010-27658)

(1) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Teşekkül tarafından yapılacak bildirim ve tebligat, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda firmalar tarafından faks numarasının ve elektronik posta adresinin belirtilmesi ve faks numarasına ve elektronik posta adresine yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, faksla veya elektronik posta ile bildirim de yapılabilir.

(2) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

(3) (Değişik:RG-2/8/2013-28726) Faks veya elektronik posta ile yapılan bildirimlerde tebliğ tarihi, bildirimin muhatabın faksına ya da elektronik posta adresine ulaştığı tarihtir. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün Teşekkül tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Faks veya elektronik posta ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

(4) Teşekkül tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu İhale Kanunu ile Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50 – (1) 18/11/2003 tarihli ve 25293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Satınalma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, işlemi başlamış olan ihalelerde; ihale işleminin tamamlanıp, mal veya hizmet alımının sonuçlanarak dosyasının kapatılmasına kadar, 18/11/2003 tarih ve 25293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Satınalma ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2006

26199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.  

12/1/2008

26754

2.  

31/7/2010

27658

3.  

12/7/2011

27992

4.

2/8/2013

28726

5.

14/3/2014

28941