ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Dekan yardımcıları: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılarını,

ç) Merkez (Hastane): Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez Müdürü (Başhekim): Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Merkez Müdür Yardımcıları (Başhekim Yardımcıları): Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılarını,

f) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

g) Tıp Fakültesi: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuranlara güncel tıp standartlarına uygun sağlık hizmeti sunmak,

b) Uygulamalı öğretim ve eğitim imkanları sağlayarak sağlık eğitiminin bütün alanlarında deneyimli sağlık personeli yetiştirmek,

c) Öğretim elemanları ile öğrencilere bilimsel araştırma yapma koşullarını hazırlayarak kendilerini geliştirme ve bilime katkı yapmalarını sağlamak,

ç) Stratejik plan ve hedefler çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmeti almak üzere başvuranlara güncel tıp standartlarına uygun, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak,

b) Sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapı hazırlamak,

c) Toplum sağlığına yönelik araştırmalar yapmak ve bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel değerlendirmelerde bulunmak ve benzeri hizmetler vermek,

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Danışma Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Merkez Müdürü.

Danışma kurulu

MADDE 8 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir vekil başkanlığında, Dekan, Merkez Müdürü, Tıp Fakültesinin bölüm başkanları, Dâhili Tıp Bilimleri bölümündeki profesörlerin, doçentlerin, yardımcı doçentlerin ve araştırma görevlisi doktorların kendi aralarından seçecekleri birer üye, Cerrahi Tıp Bilimleri bölümündeki profesörlerin, doçentlerin, yardımcı doçentlerin ve araştırma görevlisi doktorların kendi aralarından seçecekleri birer üye, Temel Tıp Bilimleri bölümündeki profesörlerin, doçentlerin, yardımcı doçentlerin ve araştırma görevlisi doktorların kendi aralarından seçecekleri birer üye, Hastane Başmüdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Hemşirelik Hizmetleri Müdüründen oluşur.

(2) Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması durumunda, seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendirdiği bir vekil tarafından gündemli olarak gerektiğinde toplantıya çağrılabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar. Danışma Kurulu toplantılarına, gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere birim sorumluları çağrılabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik hedeflerini belirlemek,

b) Yönetim Kuruluna hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak önerilerde bulunmak,

c) Merkeze ilişkin gelen eleştiri ve önerileri değerlendirmek,

ç) Merkezin amaçlarına uygun ve Merkez hizmetleri açısından gerekli prensip kararlarını almak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür yardımcıları, Tıp Fakültesinin Dâhili Tıp Bilimleri bölümüne bağlı anabilim dalı başkanları arasından seçilecek bir öğretim üyesi, Cerrahi Tıp Bilimleri bölümüne bağlı anabilim dalı başkanları arasından seçilecek bir öğretim üyesi, Temel Tıp Bilimleri bölümüne bağlı anabilim dallarından seçilecek bir öğretim üyesi, Hastane Başmüdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü ve Hemşirelik Hizmetleri Müdüründen oluşur. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır ve toplantıları yönetir.

(2) Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması durumunda, seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa, gerekli hallerde Merkez Müdürünün talebiyle daha sık toplanır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar. Yönetim Kurulu toplantılarına, gerektiğinde bilgilerine başvurmak üzere birim sorumluları çağrılabilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezce verilen hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu konuda gerekli kararları almak ve alınan kararları uygulamak,

b) Tüm hastane birimlerinin verimli bir işletmecilik anlayışı içinde çalışmasını sağlayacak koordinasyonu yapmak, yeni hedefleri belirlemek, gelişme planlarını onaylamak ve Merkezin yönetiminde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

c) Merkez Müdürü ve Hastane Başmüdürü veya ilgili müdürlük ve birimlerce hazırlanan çalışma raporlarını, istatistiki verileri değerlendirmek ve denetlemek,

ç) Merkezin kadro ihtiyacı ve bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak,

d) Danışma Kurulunun tavsiyelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimine ve işletilmesine ilişkin gerekli kararları almak.

Merkez müdürü

MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü; Dekan tarafından Tıp Fakültesinin Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimlerinin anabilim dallarından önerilen tam gün statülü üç öğretim üyesi arasından Rektörce üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, hastane hizmetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere, Tıp Fakültesinde tam gün statüde çalışan beş öğretim üyesini Merkez Müdür yardımcısı olarak, Rektörün onayına sunulmak üzere Dekana önerir. Merkez Müdür yardımcıları; Merkez Müdürünce yapılan görev dağılımına göre, Merkezce verilen hizmetlerin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olur. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Merkez Müdürünün teklifi ve Dekanın onayı ile Merkez Müdürüne vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 13 – (1) Merkez Müdürü; görevlerini yürütürken Dekana karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, laboratuar, diyet, hasta kabul ve çıkarma, teşhis, tedavi, bakım ve diğer hizmet birimlerinin düzenli, uyumlu, etkin ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak,

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, Danışma Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, bütçe ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm hastane personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak,

d) Merkezin çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemelerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak,

g) Merkezin mal ve demirbaş malzeme alımı, satımına ilişkin işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,

ğ) Dekanlığın ve ilgili birimlerin Merkez hizmetlerine ilişkin faaliyetlerinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

h) Merkez faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerin asgari düzeyde tutulması için gerekli tedbirleri almak,

ı) Çalışma gruplarının verimli çalışması için gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

i) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

j) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Hastane başmüdürü ve görevleri

MADDE 14 – (1) Hastane Başmüdürü; sağlık idaresi yüksekokulu mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun, sağlık yöneticiliği deneyimi olan tercihen lisansüstü eğitim yapmış adaylar arasından, Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Başmüdürü, hastane müdürleri arasından bir kişiyi yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Merkez Müdürüne teklif eder. Merkez Müdürü bu öneriyi görüşü ile birlikte Rektörün onayına sunar.

(3) Hastane Başmüdürü görevinde Merkez Müdürüne karşı sorumlu olup, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Hastanenin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin yollarını araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlayarak tedbirler almak,

b) Personelin yıllık izinlerinin planlanmasını ve personelin özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

c) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını denetlemek,

ç) Yazışmaların, kayıtların ve dosyaların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

d) Hastanelerin çeşitli birimlerinde bulunan cihaz, malzeme ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını denetlemek,

e) Hastanenin güvenliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetlemek,

f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Hastane müdürü

MADDE 15 – (1) Hastane Başmüdürüne bağlı olarak görev yapan Hastane Müdürü sağlık idaresi yüksekokulu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun, tercihen hastane yönetim hizmetlerinde deneyimli kişiler arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından atanır.

Hastane müdürünün görevleri

MADDE 16 – (1) Hastane Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastane Başmüdürüne yardım etmek ve Hastane Başmüdürünce verilen idari, mali ve teknik görevleri ilgili mevzuat hükümlerine ve Merkezin amaçlarına uygun şekilde yürütmek,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre personelin çalışmalarını izlemek, denetlemek, yürütülen hizmetleri kontrol etmek, görev yeri değişikliklerini Hastane Başmüdürlüğüne teklif etmek,

c) Hastanede bulunan her türlü makine, teçhizat, eşya ve binanın bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak,

ç) Hastanenin emniyet ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak,

d) Hastanenin periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerinin sıhhi, idari ve mali her çeşit evrak ve cetvellerin zamanında düzenlenip, ilgili yerlere iletilmesini sağlamak,

e) Tıbbi dokümantasyon-arşiv ve adli vaka hasta dosya takip işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

f) Ambar-depo gibi taşınır mal hizmetlerini izlemek ve kontrol etmek.

Hastane müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 17 – (1) Hastane Müdür Yardımcısı; sağlık idaresi yüksekokulu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun, tercihen hastane yönetim hizmetlerinde deneyimli kişiler arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdür Yardımcısı; Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik görevlerden, Hastane Başmüdürünce kendisine verilen görevleri yerine getirir ve Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olur.

Hemşirelik hizmetleri müdürü ve yardımcıları

MADDE 18 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire); hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da hemşirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış, mesleki yönetim deneyimi olan adaylar arasından Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da hemşirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış, mesleki yönetim deneyimi olan iki kişiyi yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Merkez Müdürüne teklif eder. Merkez Müdürü bu öneriyi görüşü ile birlikte Rektörün onayına sunar.

Hemşirelik hizmetleri müdürünün görevleri

MADDE 19 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Merkez Müdürüne karşı sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda hastalara verilecek hemşirelik bakım standartlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

b) Hemşirelik hizmetlerinin sürekliliği için gerekli hemşire ve yardımcı personel sayısını belirlemek, görev tanım ve dağılımları ile gerektiğinde görev değişikliklerini yapmak, hemşirelerin-ebelerin ve hemşirelik hizmeti alanlarında görevli yardımcı personelin çalışma çizelgesinin yapılmasını, izlenmesini sağlamak ve onaylamak,

c) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında mevcut-olası sorun ve ihtiyaçları belirlemek, çözümü için gerekli bildirim ve girişimlerde bulunmak,

ç) Hemşire ve yardımcı personele verilecek hizmet içi eğitim ve oryantasyon programlarını planlamak, uygulanmasını ve değerlendirmesini sağlamak; mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini desteklemek,

d) Hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip etmek ve bu konudaki çalışmaları desteklemek,

e) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin her türlü kayıtın usulüne uygun tutulmasını sağlamak,

f) Hemşire ve yardımcı personelin hizmetten kaynaklanan etkenlere karşı sağlıklarının korunması ve iş güvenliklerinin sağlanmasına yönelik önlemleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 20 – (1) Bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alanlarına giren hastane birimlerinde hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.