ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL, ENDÜSTRİYEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine, ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Abant İzzet Baysal Üniversitesinde temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek,

b) Yaratıcı, verimli ve ortak çalışma grupları içeren bir araştırma ortamı oluşturmak,

c) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,

ç) Üniversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak,

d) Disiplinler arası ve/veya çok disiplinli bilimsel araştırmalara imkan sağlamak, nitelikli araştırıcı beyin gücünün bir araya gelebilmesine imkan sağlamak,

e) Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç duyabileceği deney, test ve Ar-Ge çalışmalarına imkan sağlamak, bu yolla üniversite-sanayi işbirliğinin önemli adımını oluşturmak,

f) Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırıcılara çalışma imkanı sağlamak,

g) Uluslararası kuruluşlar, Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri, sanayi ve diğer kamu kurumlarının desteği ile yürütülen proje çalışmalarına çalışma ortamı hazırlamak,

ğ) Sağlayacağı ileri düzey araştırma olanaklarıyla, Üniversitenin araştırıcı potansiyelinin nitelik ve nicelik yönünden gelişimine önemli katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze bağlı kurulan Merkez laboratuvarlarının geliştirilmesi için uygun cihazların alımını önermek,

b) Laboratuvardaki cihazların kullanımı ve analizlerin yapılışı için eleman yetiştirilmesini sağlamak,

c) Merkeze bağlı laboratuvarlarda teknik eleman istihdam etmek, görevli olan nitelikli elemanların yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak,

ç) Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerde seçilen araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek,

d) Farklı alanlarda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek,

e) Üniversitenin bilimsel araştırma projelerini, diğer kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri yürüten araştırıcıları Merkeze bağlı laboratuvar olanakları ile desteklemek,

f) Kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek,

g) Sanayi ile işbirliği çerçevesinde ilgili firmaların problemlerine çözüm üretilmesine olanak sağlamak,

ğ) Üniversite başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların ve özel sektörün ihtiyaç duydukları analizlerini yapmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak

h) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek,

i) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, amacına uyan, diğer görevleri yerine getirmek,

j) Merkezin ilgi alanına giren Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için imkan sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten müdür, yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde Müdür, bu süre tamamlanmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı ay görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür, Rektöre karşı birimin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarına vekalet verir. Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından görevden alınabilir veya değiştirilebilir. Müdür yardımcılarının görevinden ayrılmasından sonra yine aynı usul ile görevlendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek,

b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

ç) Merkez laboratuarı işlevlerinin, işleyişinin, planlamasının ve sürekli gelişiminin işbirliği esasına uygun gerçekleşmesini sağlamak,

d) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

e) Bir sonraki yıla ait çalışma faaliyetlerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,

g) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütülüşü ve işleyişini izlemek ve denetlemek,

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

ı) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

i) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından üniversitede görevli, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından gösterilecek dört adaydan Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce atama yapılır.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerin Merkezde yürütülme esaslarını tespit etmek,

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek,

ç) Merkezin bilimsel ve idari programlarını hazırlamak, alınan kararların Müdür tarafından uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

d) Merkezin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak,

e) Merkezde yapılacak analizleri ve fiyatlarını belirlemek,

f) Yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Müdüre sunmak,

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek olan çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek,

ğ) Danışma Kurulunun gerektiğinde görüş ve önerilerine başvurmak,

h) Merkez tarafından verilecek eğitim programlarının hazırlıkları için geçici komisyon önermek ve Müdürün onayına sunmak ve bu eğitim programının işleyişinden sorumlu olmak,

ı) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları konusunda tecrübeli, Üniversite içinden veya gerektiğinde Üniversite dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az beş en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezdeki laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin kuruluş çalışmaları kapsamında ve/veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerden, üniversitede yürütülen diğer projelerden, gerektiğinde özel bütçeden alınan ve/veya bağış yoluyla gelen her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Rektörlüğün onayı ile Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür, Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.