BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN VE ÇEVRESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BSAM): Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Batman Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tarihi ve kültürel miras kapsamında değerlendirilebilecek her tür kalıtı, erişilen imkanlar ölçüsünde araştırmak ve belgelemek, elde edilecek bilimsel inceleme sonuçları ile Üniversitenin ilgili bölüm ve enstitülerinde tarihi ve kültürel miras konulu eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine altyapı niteliğinde veri tabanı oluşturmak, Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi, yazılı ve dijital dokümantasyon arşivi kurmak ve bu arşiv ve kütüphaneye özel ve kamu kuruluşu ile şahıslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin, bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle akışının sağlanması, Merkez tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempozyumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmak,

b) Orta Doğu ülkeleri ile ortak tarih, kültür ve sosyal birikimimizin incelenmesi, mevcut birlikteliğin geliştirilmesi ve ortak paydalarımız üzerine bilgi üretimi ile beraber bu konuda uzman kadro yetiştirilmesine katkı sağlamak,

c) Ulusal ve uluslararası konularda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ortak projeler yürüterek bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Batman ili ve çevresinin tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi özelliklerinin ve potansiyelinin araştırılması ve bu yolla ülkemizin bölge ile ilgili yürüteceği farklı ilişkilerin ihtiyaç gösterebileceği bilgiyi üretmek,

b) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve dışındaki faaliyet alanına giren konularda çalışmaları güncel olarak izlemek ve paylaşmak,

c) Bölge halkları ve akademik kadroları arasındaki kültürel ve sosyal paylaşım ve etkileşimin arttırılmasına katkı sağlamak,

ç) Akademik bilgi üretiminde var olan batı-merkezli ve kimi zaman oryantalist söylem ve siyasal-kültürel pratikleri dengeleyecek ve ortadan kaldıracak daha objektif ve çok-kültürlü bir bilimsel bilgi üretimi ve paylaşımının ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,

d) Tarihi ve kültürel miras araştırmaları alanında çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel mirası belgeleme konusunda uygulamalar yürütmek, yeni disiplinlerarası araştırma yöntemleri geliştirmek, lisans ve lisansüstü programlarında tarihi ve kültürel miras konulu öğretim veren bölüm ve enstitülerle işbirliği yapmak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, bireysel/grup araştırmaları ile kuruluşlarca bu konularda yapılan bilimsel projelere olanaklar ölçüsünde akademik destek sağlamak,

e) Faaliyet alanına giren disiplinlerarası araştırma projelerinin geliştirilmesinde ve uygulamaya konulmasında koordinasyonu sağlamak,

f) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda araştırmacılara, bilimsel ve güncel standartlar içerisinde destek sağlamak, tarihi ve kültürel miras kapsamında değerlendirilebilecek her tür kalıtın temel bilgilerine ulaşabilmeleri için yazılı ve dijital arşivler oluşturmak,

g) Öğrencileri tarihi ve kültürel mirası belgeleme araştırmalarına yöneltmek, araştırma ve belgeleme yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, tez, staj, seminer ödevi gibi bilimsel etkinliklerine imkanlar ölçüsünde destek sağlamak, Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek,

ğ) Batman ili ve çevresinin sosyal konularda gelişimine yönelik her düzeyde eğitim programları, ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, sempozyum, kolokyum, konferans, panel, seminer, gezi, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve yayın faaliyetlerini tek başına, ikili ve çoklu olarak gerçekleştirerek veya gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak,

h) Batman ili ve çevresi hakkında yapılan ulusal ve uluslararası yayınları değerlendirerek, referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak, yapılan çalışmaları Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak, elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak ve alan araştırmaları yapmak,

ı) Araştırmalar için gerekli imkanları sağlamak amacıyla; Merkezin altyapısını hazırlamak, dijital dokümantasyon için elektronik donanım ve yazılımları hazırlamak, araştırma ve uygulama ofisi kurmak,

i) Bilimsel ve sosyal çalışmaları teşvik edici etkinlikler düzenlemek,

j) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurarak, müşterek çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,

k) Merkez çalışma alanının kapsadığı konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilimsel görüş vermek ve rapor yazmak, istekte bulunan resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzman ve deneyimli Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından seçilir. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile olur. Danışma Kurulu en fazla on beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.