İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ KULÜBÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübünün işleyiş, görev ve amaçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübünün amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Başkanını,

b) Genel Kurul: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Genel Kurulunu,

c) Kulüp: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübünü,

ç) Müdür: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Müdürünü,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kulübün Amacı, Yönetim Organları ve Organların Görevleri

Kulübün amacı

MADDE 5 – (1) Kulübün amacı şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı tüm fakülte ve yüksek okullardaki öğrenciler, öğretim elemanları ile memur ve çalışanların, fiziki ve ruhi yeteneklerinin gelişimini temin etmek ve beden terbiyesi, oyun, müsabakalar, jimnastik gösterileri ve diğer tüm spor hareketleri ve organizasyonları yaptırmak,

b) Tek başına veya diğer üniversitelerle ortak spor etkinlikleri yapmak, yapılan etkinliklerde Üniversiteyi temsil etmek ve yarışmak,

c) Federasyonları bulunan spor dallarında Üniversiteyi temsil etmek,

ç) Doğal afetlere karşı bilinçlenme ve olası afet sonrası kurtarma işlerinde çalışabilecek kurtarma timleri kurmak, eğitmek, ulusal ve uluslararası afet alanlarında arama ve kurtarma faaliyetlerine Üniversite adına katılmak,

d) Üniversite içinde ve dışında sporla ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak; ulusal veya uluslararası bilimsel, yönetsel veya işlevsel eğitim programları, sempozyumlar, konferanslar ve benzeri toplantılar düzenlemek.

Kulübün organları

MADDE 6 – (1) Kulübün yönetim organları şunlardır:

a) Başkan,

b) Genel Kurul,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Müdür.

Başkan

MADDE 7 – (1) Başkan, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Başkan Rektöre karşı sorumludur. Başkanın görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör yardımcısı başkanlık görevini yapar.

Başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

a) Kulübü temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Kulübü yönetmek,

ç) Kulübün yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

e) Rektöre Yönetim Kurulu üyelerini teklif etmek.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Başkan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ile Basın Halkla İlişkiler Müdürü dışında, görevlendirilen toplam onbir kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri öğretim elemanları arasından Başkanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ile Basın Halkla İlişkiler Müdürü görev süreleri ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu üyeliği yapar.

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır. Yapılan görev taksimi sonunda görev alan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir ve karar defterine işlenir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kulübün amaçlarını gerçekleştirmek ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,

b) Çalıştırıcı, sporcu ve Kulüp görevlilerinin ödentilerinin miktarlarını belirlemek ve bu miktarın uygun bütçelerden sağlanmasını Rektörlüğe teklif etmek,

c) Spor müsabaka ve organizasyonlarında Kulüp yararına olacak sporcuların transferlerinin yapılması veya Kulüp sporcularının başka kulüplere kiralanması ya da satılmasına karar vermek,

ç) Spor müsabaka ve organizasyonlarına katılan görevli veya izinli sayılması gereken yönetici, çalıştırıcı, sporcu ve görevlilerin isimlerini belirlemek ve Rektörlüğe bildirmek,

d) Fakülteler ve yüksekokullar arası müsabakalar düzenlemek,

e) Kulübün sevk ve idaresini yapmak,

f) Çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasını organize etmek, karar vermek ve takip etmek,

g) Kulübün defterlerinin ve kayıtlarının tutulması ve saklanmasını sağlamak,

ğ) Gelir ve gider hesaplarının tutulmasını, bütçe hazırlanmasını sağlamak,

h) Yetkili kişilere avans tahsis edilmesini sağlamak,

ı) Demirbaş eşya ve Kulüp mallarının envanterinin yapılması, ödüllerin ve kupaların kayda alınması, Kulüp mallarının ve eşyalarının düzgün ve en iyi şekilde muhafaza edilmesini temin etmek,

i) Herhangi bir sebeple Kulüple ilişkisi kesilen sporcuların durumunun ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri kuruluşlara bildirilmesini sağlamak,

j) Kulübe gelir sağlamak amacı ile girişimlerde bulunmak, sözleşmeler yapmak,

k) Dönem başında çalışma programını belirlemek,

l) Çalışma dönemi sonunda faaliyet raporu ile bilançoyu ve gelecek dönem bütçesini hazırlamak,

m) Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yer ve gündemini belirleyerek Genel Kurulda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

n) İlgili düzenleyici işlemlerin hazırlanması ya da değişiklik önerilerinin düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp Genel Kurulun onayına sunmak,

o) Kulübün personel ihtiyacının karşılanması için Rektörlüğe talepte bulunmak,

ö) Kulübün gelir ve giderlerinden sorumlu olmak.

Genel kurul

MADDE 11 – (1) Genel Kurul, her yıl Nisan veya Mayıs ayında Rektörün veya görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında toplanır.

(2) Genel Kurul üyeleri; her bir fakülte ve yüksekokulu temsilen ilgili birim yönetim kurulları tarafından seçilen ikişer öğretim üyesi düzeyindeki temsilci ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü veya temsilcilerinden oluşur.

Genel kurulun görevleri

MADDE 12 – (1) Genel Kurul; Kulübün karar organı olup görevleri şunlardır:

a) Düzenleyici işlemleri hazırlayıp Rektörlüğe sunmak,

b) Yönetim Kurulunun dönem sonu çalışma ve mali raporlarını görüşmek ve tavsiyelerde bulunmak,

c) Kulübün amaç ve çalışma konuları ile ilgili hususlarda yönlendirici kararlar almak.

Müdür ve görevleri

MADDE 13 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları veya Rektörlüğe bağlı birimlerdeki personel arasından Başkanın önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir. Müdüre işlerinde yardımcı olmak üzere en az bir müdür yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Müdür olmadığı zaman, müdür yardımcısı tüm iş ve işlemlerden sorumludur.

(2) Müdür; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış plan ve programların gereği gibi takibinden ve icrasından sorumludur ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ile ilişkileri düzenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyeler

MADDE 14 – (1) Üniversitede lisans ve lisansüstü öğrenim gören tüm öğrenciler ile öğretim üye ve elemanları, memurlar, işçiler ile Üniversitenin herhangi biriminden mezun olan ve emekli olan kişiler Kulübün imkanlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 15 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite ile ilişikleri kesilen, öğrencilerin mezun olmadan Üniversiteden ayrılması, çalışanların ve öğretim elemanlarının emeklilik öncesi görevlerinden istifa ederek ayrılmaları üyelikten çıkarılma sebebidir.

Fakülte ve yüksekokul spor birimi

MADDE 16 – (1) Her fakülte ve yüksekokulun Üniversiteye bağlı spor birimi kurulur. Spor biriminin başkanı fakültelerde dekan, Yüksekokullarda Yüksekokul Müdürüdür. Dekan veya Yüksekokul Müdürü gerekli gördüğünde spor biriminin yönetimini yardımcılarından birine devredebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 4/10/1999 tarihli ve 23836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Rektör yeni Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.