UFUK ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 – Ufuk Üniversitesinin tüm eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere hazırlanan bu Yönetmelik “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine Göre, Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in değişik 2.maddesine göre hazırlanmıştır.

 

Faaliyet Alanları

Madde 2 – Ufuk Üniversitesi Döner Sermayesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Faaliyet alanı ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen, eğitim, fizibilite, etüt, proje geliştirme, araştırma, uygulama ve değerlendirme, bilimsel görüş verme, hizmet içi eğitim, seminer ve kurslar düzenlemek.

b) Üniversite hastanelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında her türlü hasta muayene ve tedavilerini yapmak, bunlarla ilgili tahlil, tedavi ve araştırmaları yürütmek.

c) Faaliyet alanları ile sınırlı olmak kaydıyla her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak ve gerektiğinde bunları satmak.

d) Üniversite hizmetleri için gerekli tesis ve donanımları yapmak.

 

Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu

Madde 3 – Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Yürütme Kuruludur.

Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu; Mütevelli Heyet üyelerinin kendi aralarından seçtikleri iki üye ile Rektör veya görevlendireceği bir öğretim üyesi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın üniversiteden görevlendireceği iki üyeden oluşur.

Kurul kendi arasından bir Başkan seçer. Kurulun görev süresi üç yıldır. Süre sonunda aynı üyeler yeniden görevlendirilebilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyet üyelerince seçilen ve Başkanca önerilen bir üye Başkana vekalet eder.

İta Amiri Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanıdır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör veya İşletme Müdürüne devredebilir.

 

İşletme Müdürü

Madde 4 – Döner sermaye işletmesinin Müdürü Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanı tarafından en çok 3 yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

 

İşletme Müdürünün Görevleri Şunlardır;

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun,  yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde yürütmek.

b) Döner sermayede görevlendirilecek personelin atanmasını, terfilerini, işten çıkarılmalarını ve bunlara ait kadroların ihdas veya kaldırılmasını Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanına teklif etmek.

c) Ambar ve ayniyat işlerini yapmak, demirbaşlar ile diğer malzemelerin saklanmasını ve korunmasını sağlamak.

 

Sayman

Madde 5 - Döner sermayenin mali işleri ile muhasebe işleri Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanınca en çok üç yıl süre ile atanan sayman tarafından yürütülür. Süresi biten sayman tekrar atanabilir.

 

Saymanın Görevleri Şunlardır;

a) İşletmenin muhasebe, defter ve kayıtlarını tutmak. Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak. Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak. İşletmenin alacaklarını zamanında tahsil etmek ve borçlarının zamanında ödenmesini sağlamak.

b) Mali yılın bitimini izleyen 3 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenleyerek Mütevelli Heyet Yürütme Kurulunun onayına  sunmak.

c) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

 

Sermaye

Madde 6 – Ufuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 5.000.000.000.- TL. (Beşmilyar TL.) olup; Mütevelli Heyet Kararı ile limit arttırılabilir.

 

Gelirler

Madde 7 – Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri şunlardır.

a) İşletmenin yapacağı hasta muayene ve tedavi ücret gelirleri iş ve hizmetler ile üretilen malların satışı karşılığı sağlanan gelirler ve Ufuk Üniversitesi Fakülteleri ile diğer birimlerinin eğitim ve uğraşı alanları içinde kalan tüm iş, uğraşı ve hizmetlerden sağlanan gelirler.

b) Bağış ve yardımlar

c) Diğer gelirler

 

Giderler

Madde 8 – Yedinci maddenin (a) bendi çerçevesinde sağlanan gelirlerin en az yüzde otuzu gelir sağlayan fakülte veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanır.

İhtiyaçlara ayrılanlar dışında kalan gelirler Mütevelli Heyet Yürütme Kurulunun belirleyeceği ilkeler ve oranlar çerçevesinde üniversitenin ilgili öğretim üyelerine ve işletme geliri sağlayan birimdeki personeli ile Üniversitenin diğer ihtiyaçlarına harcanır.

Öğretim üyelerine döner sermayeden bir yılda aktarılacak payın toplamı, bunların bir yılda alacakları aylığın bir katını, diğer personel için ise alacakları aylığın % 50’sini aşamaz.

Öğretim üyelerinin mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları katkılardan dolayı alacakları payda bir kat sınırı aranmaz.

 

Fiyatların Tespiti

Madde 9 – Üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Kamu personelinin tedavi hizmetlerinde Maliye Bakanlığınca her yıl çıkarılan Tedavi Hizmetleri Yönetmeliğinin fiyatları geçerlidir. Sunulan ek hizmet ve malzeme ücreti ayrıca talep edilir.

 

Bütçe İşlemleri

Madde 10 – Döner sermaye işletmelerinin bütçe dönemi mali yıldır. Bütçe tasarısı işletme müdürü ve sayman tarafından birlikte hazırlanarak en geç Kasım ayı başına kadar Mütevelli Heyet Yürütme Kuruluna sunulur. Bütçe Mütevelli Heyet Yürütme Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Yürürlük

Madde 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12 – Bu yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Yürütme Kurulu Başkanı yürütür.