UŞAK ÜNİVERSİTESİ HASAN HÜSÂMEDDİN UŞŞÂKÎ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin ve onun yetiştirdiği kişilerin ortaya koyduğu yolu ve tasavvufun bütününü İslamî ilimler, sosyoloji, tarih, felsefe, dil, edebiyat, psikoloji, ekonomi, askerlik, siyaset bilimi gibi farklı disiplinlerin bakış açıları ve metotlarıyla incelemek, araştırmalar yapmak. Bu kapsamda eğitim ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek.

b) Anadolu’da yetişen mutasavvıfların İslâm düşüncesine getirdikleri bütünleştirici yaklaşımı tespit etmek, tanıtmak ve bölgemizden ve ülkemizden başlayarak dünya Müslümanlarının birliğine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin Türk tasavvuf kültürü tarihi içindeki yerini ilmî objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.

b) Başta Uşşakîlik ve Halvetîlik olmak üzere tasavvuf alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, bilimsel toplantı ve sergi düzenlemek; düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler ve eserler göndermek.

c) Amaçları ve faaliyetleri itibariyle Merkez ile benzerlik arz eden kurum ve kuruluşlarla fikrî ve kültürel ilişkiler kurmak.

ç) Başta Uşşakîlik ve Halvetîlik olmak üzere tasavvufla ilgili bütün yazma ve basma ana kaynakları toplayıp bir arşiv kurmak, kütüphane oluşturmak.

d) Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî ve onun ekolünde yetişmiş kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak; eserleri günümüz Türkçesine aktararak daha geniş kitlelerin istifadesine sunmak; bu eserlere metin şerhi, tahlili, incelemesi gibi farklı çözümleme metotlarıyla yaklaşarak yapılacak bilimsel çalışmaların önünü açmak.

e) Konuyla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla yüksek lisans ve doktora bursları ve kaynaklarının temini hususunda yardımcı olmak.

f) Merkezle ilgili internet sitesi oluşturmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda dijital veya basılı dergi, kitap çıkarmak.

ğ) Bölgede tasavvuf kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişiler ve ekolleri ortaya çıkararak bunların bölge kültür tarihi içindeki yerlerini tayin etmek.

h) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak.

ı) Merkezin çalışma alanına giren konularda bireysel ve kurumsal başarıları, katkıları takdir ve teşvik etmek amacıyla ödüller vermek ve yarışmalar düzenlemek.

i) Gerekli görüldüğünde merkezin çalışmaları ve yapılan/yapılacak olan faaliyetler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, alana ilişkin farkındalık ortaya çıkarmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak seçer. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme ve benzeri kurullarına başkanlık etmek ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlamak, her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek, merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe bildirmek.

e) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel düzen ve denetim görevini sürdürmek.

f) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

g) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

ğ) Merkez Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek.

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

ı) 2547 sayılı Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Müdür, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen Üniversitede merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve toplantılar, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en aç üç, en fazla on beş kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

(2) Danışma Kurulu; merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Bir önceki yıla ait işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.