İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ZENGİNLİKLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’nin flora ve faunasını saptamak, mevcut türlerin yayılış alanlarını belirlemek, jeolojik devirlerde oluşmuş fosil yataklarını saptamak ve bu yataklardaki bitki ve hayvan türlerini belirleyici araştırma ve çalışmaları yapmak.

b) Doğa tarihi müzesinin kurulabilmesi için gerekli olacak biyolojik ve jeolojik materyalin temini amacı ile bu materyale sahip olan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Endemik bitki ve hayvan türlerini doğal ortamına uygun saha ve seralarda yaşatmak ve üretmek.

ç) Türkiye’nin bugünkü ve jeolojik devirlerdeki flora, fauna ve ekoloji konularında araştırma ve yayınlar yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki biyolojik zenginlik konusunda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Ülkemizde flora, fauna ve ekoloji konularında araştırmacıların yetiştirilmesine yardımcı olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar ve kongreler ve benzeri bilimsel çalışmalar düzenlemek.

f) Türkiye'deki hayvan ve bitki varlığının dağılımını tespit etmek ve varlıklarını devam ettirmeleri amacıyla çalışmalar yapmak.

g) Tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin tohum ve soğanlarını koruma altına alarak bir tohum bankası oluşturmak.

ğ) Flora, fauna ve ekoloji konularında yeni gelişmeleri izleyerek araştırma, inceleme, geliştirme projeleri ve bilfiil tatbiki uygulamalar yapmak ve yaptırmak.

h) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili olarak kamu ve özel sektöre bilimsel görüş bildirmek ve rapor hazırlamak; proje ve benzeri teknik araştırmalar yapmak.

ı) Üniversitenin yetkili organ ve kurullarınca doğal zenginliklerin araştırılması konusunda Merkeze verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha uzun süre ile görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Süresi dolan müdür yardımcıları yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Müdür, görev başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra yıllık bütçe önerisini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek amaca uygun proje ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Bütçe tasarısı hakkında görüş bildirmek.

ç) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

d) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek üzere Rektöre bildirmek.

e) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar vermek, çalışma grupları oluşturmak.

f) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunan istişari bir organdır. Danışma Kurulu üyeleri konuyla ilgili çalışmaları olan kişiler arasından üç yıl için Yönetim Kurulunun önerdiği kişiler arasından Rektör tarafından belirlenir. Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 − (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 − (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.