İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DAVRANIŞSAL İKTİSAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak,

b) Merkezin düzenleyeceği seminerlere, konferanslara katılacak olan öğrenci ve öğretim üyeleri ve konuk araştırmacılar arasında bilgi paylaşımı gerçekleştirmek,

c) Yüksek lisans programlarında spesifik olarak davranışsal iktisat alanında uzmanlaşmak isteyen, tez yazmak isteyen öğrencilere veritabanı, kaynak ve danışmanlık hizmeti vermek,

ç) Merkez tarafından düzenlenecek araştırma projeleri, konferanslar, yaz okulları, çalıştaylar aracılığı ile İstanbul Üniversitesinde öğretim elemanları ile öğrencilerinin ve Üniversite dışından merkezin çalışmalarını takip edenlerin kurulacak uluslararası bilgi ağına ulaşımını sağlamak,

d) Üniversitenin tanıtımına katkıda bulunmak,

 e) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinin, başta Eğitim Fakültesi olmak üzere ilgili tüm fakültelere pratik yapma ve araştırma verisi elde etme olanağını sağlamak,

f) Lisans ve lisansüstü öğrencilere davranışsal iktisat bilimi alanında uluslararası yaz okulları düzenlemek,

g) Davranışsal iktisat alanında lisans ve lisansüstü örencilerine bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirecek deneyler, araştırmalar ve yayınlar yapmak,

ğ) Lisans ve lisansüstü öğrencilerine laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek,

h) Kamu ve özel sektörle ortak projeler üretmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir; süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdür yardımcısı, müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu Kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Faaliyet raporu ve çalışma planını hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle kalan süresini tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az yılda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümleri gereğince Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.  Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcıları,

b) Üniversite içinden, diğer üniversiteler,  kamu kuruluşları, özel sektörde Merkezin amaç ve çalışmaları ile ilgili olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek kişilerden Yönetim Kurulunca belirlenen üyeler.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

(2) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez, Müdürün belirleyeceği bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.