İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İSTANBUL KAGEM): İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Üniversitesi öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile Üniversitenin ve Türkiye’nin koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlayarak Üniversitenin ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve bu surette Üniversitenin ve Türkiye’nin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,

b) Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek,

c) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak,

ç) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzer etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek,

d) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği tesis ederek kariyer geliştirme, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek,

e) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak,

f) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

g) Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek,

ğ) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzeri ile ilgili kariyer geliştirme bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve işletmek,

h) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak,

ı) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik personele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek,

i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,

j) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak,

k) Kariyer geliştirme kapsamı içinde sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

l) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,

m) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezun-çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak; Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) İSTANBUL KAGEM’i temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek,

b) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek,

ç) Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Merkezin Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az onbeş, en fazla otuz üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri,

b) Merkezin Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinden üçü,

c) Öğrenci Konseyi başkanı,

ç) Rektör tarafından seçilecek İstanbul Üniversitesi mezun dernek ve vakıf temsilcileri,

d) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri,

e) Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler,

f) İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi temsilcisi,

g) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri,

ğ) Meslek örgütleri temsilcileri,

h) Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri,

ı) Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri,

i) Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.