İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin usul ve  esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (l) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (l) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (l) Merkezin amacı, ekonomi politikaları alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ekonomi politikaları konusunda teorik ve pratik inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak,

b) Ekonomi politikaları eğitim, öğretimi ve uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olmak, öğretim elemanı ile iş dünyasından ve kamu alanından girişimci, yönetici ve personel yetiştirmeye yardımcı olmak,

c) Türkiye’de ekonomi politikaları ile ilgili konularda, araştırma,  proje ve istişare taleplerini karşılamak,

ç) Ekonomi politikaları alanında bilimsel seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek ve bu gibi faaliyetlere iştirak etmek, yayınlarda bulunmak, çalışma alanlarına giren işlerde diğer yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde paralı kurslar düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (l) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçerek Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda kendine vekalet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Faaliyet raporu ve çalışma planını hazırlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,

c) İlgili mevzuat hükümleri gereğince Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilen aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) Üniversitenin İktisat Fakültesi öğretim üyelerinin tamamı ile öğretim yardımcıları arasından seçilecek üyeler,

b) Üniversitenin İşletme Fakültesinden seçilecek bir üye ile istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarından seçilecek altı üye,

c) Üniversitenin içinden, diğer üniversiteler, istekleri halinde kamu kuruluşları, özel sektör ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek şahıslardan Yönetim Kurulunca seçilecek üyeler.

(2) Danışma Kurulunun görev süresi üç yıl olup, Kurul her yıl en az bir kez, Merkez Müdürünün belirleyeceği bir tarihte, Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

c) Yıllık faaliyet raporlarını, çalışma programlarını değerlendirmek ve incelemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.