İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU DAYANIŞMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Yaşam Boyu Dayanışma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Yaşam Boyu Dayanışma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Çalışma grupları: Merkezin çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Emekli: İstanbul Üniversitesinden emekli olmuş öğretim elemanlarını,

ç) Merkez: İstanbul Üniversitesi Yaşam Boyu Dayanışma Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör:  İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato:  İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

g) Sürekli Eğitim Merkezi: İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Eğitim-Öğretim Kurs Programları

ve Merkez Etkinlikleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul Üniversitesinden emekli olan öğretim elemanlarını sosyal ve sağlık açısından desteklemek, Üniversiteyle aktif bağlarının korunmasına zemin hazırlayacak çalışmaların gerçekleştirilmesi ve uygulamaların koordineli olarak yürütülmesini sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Emeklilerin sağlık hizmetlerine kolay ve güvenilir bir şekilde ulaşımını sağlayacak çalışmalar yapmak,

b) Emeklilerin sosyal güvencelerinin ve ihtiyaçlarının sağlanması için düzenlemeler yapmak,

c) Emeklilerin yaşam kalitelerini yükseltici, üretkenliklerinin devamlılığını sağlayıcı ve sosyal hayatlarını kolaylaştırıcı ve teşvik edici her türlü faaliyetleri düzenlemek ve bu amaca uygun tesisleri kurmak ve/veya hizmet satın almak,

ç) Emeklilerle doğrudan görüşme yaparak ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek ve bu doğrultuda her türlü imkanı sağlamak,

d) Üniversitenin çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu Merkezde gönüllülük esası çerçevesinde aktif görev almalarını sağlamak,

e) Emeklilerle ilgili sosyal sorumluluk alanında ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma projeleri yapmak, çeşitli toplantılar düzenlemek ve bu konuda diğer özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla nitelikli çalışmalar yapmak ve çalışma ve toplantılara katılmak,

f) Sürekli Eğitim Merkezi ile koordineli olarak, Merkezin amaçları doğrultusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek,

g) Emeklilere sosyal destek imkânı sağlayacak misafirhane ve benzeri tesisler kurmak, Üniversite dışı tesislerden yararlanmalarını sağlamak,

ğ) Bakım desteği gerektiren emekliler için yatılı veya ayakta hizmet veren bir bakım kurumu kurmak ve/veya özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait bakım kurumlarından ücret karşılığı yararlanmalarını sağlamak,

h) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere internet web sayfası ve öğretim üyelerine ilişkin veri tabanı oluşturmak,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Eğitim-öğretim kurs programları ve merkez etkinlikleri

MADDE 7 – (1)  Merkez etkinlikleri ve çalışmaları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Merkezin teklifi üzerine Rektörlük tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1)  Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. 

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu;  Müdür, Müdür Yardımcısı ve Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. Rektör gerektiği takdirde ve istekleri halinde en fazla iki Yönetim Kurulu üyesini Üniversite dışındaki kamu kuruluşlarında görevli kişiler arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirebilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programların hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan rapor hakkında görüş bildirmek,

ç) Programlar ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

d) Müdür ve Danışma Kurulunun önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

e) Merkezin kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, emeklilere yönelik faaliyetlerin planlanmasında ve emeklilerle iletişimin sağlanmasında etkinlik kararları almak,

f) Merkeze gelen proje tekliflerini değerlendirip karara bağlamak,

g) İlgili diğer mevzuatta öngörülen diğer işleri yerine getirmek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından en az on en çok otuz kişiyi Rektöre Kurul üyesi olarak önerir. Rektör gerekli gördüğü sayıda üyeyi seçer ve görevlendirir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi aynı usulle seçilir. Gerektiğinde konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak ve istişari nitelikte görüş bildirmek, Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.