İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EPİLEPSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (EPİMER): İstanbul Üniversitesi Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Eğitim-Öğretim Kurs Programları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; epilepsi hastalığı konusunda gerek klinik gerekse temel bilimler alanında yapılan araştırmaların ve uygulamaların koordineli olarak yürütüldüğü, çok disiplinli bir merkez oluşturmak ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Epilepsi konusunda sağlık hizmetini yüksek kalite düzeyine ulaştırmak için gerekli çalışmaları yapmak ve bu kalite düzeyinin devamlılığını sağlamak; rehabilitasyon, psiko-sosyal ve sosyal destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek,

b) Toplum eğitimi için hasta, ailesi, arkadaşları, öğretmenler ve aynı çevrede yaşayan diğer kişiler için seminerler ve/veya kurslar düzenlemek, hastalarla ilgili aktiviteleri gerçekleştirmek, broşür ve kitapçıklar yayınlamak,

c) Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerine organize bir çerçevede devam etmek ve bu konuda projeler üretmek, yürütmek, SCI (science citation index) kapsamında yer alan dergilerde bilimsel yayınlara dönüştürmek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, epilepsi konusunda klinik ve temel bilimler alanında diğer özel ve kamu kurumlarıyla Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda nitelikli çalışmalar yapmak, çalışmalara katılmak,

ç) Çok disiplinli bir merkez oluşturabilmek için, Avrupa Epilepsi Akademisi (European Epilepsy Academy - EUREPA) ve Uluslararası Epilepsi Topluluğu (International League Against Epilepsy - ILAE) ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, teknolojik araç ve gerecin Merkeze kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Merkez bünyesinde epilepsi alanında hizmet veren birimlere ve sağlık görevlilerine devamlı eğitim sağlamak, kurslar, paneller, seminerler düzenlemek ve katılım belgeleri vermek, eğitime yönelik el kitapları hazırlamak,

e) Hasta hizmeti ve epilepsi çalışmalarının geliştirilebilmesi için Merkez üyeleri aracılığıyla anabilim dalları arasında düzenli toplantılar ve internet yoluyla iş birliği ağı oluşturmak,

f) Epilepsi alanında her türlü bilimsel işbirliği, yayın ve faaliyeti yürütebilecek bir alan oluşturmak.

Eğitim-öğretim kurs programları

MADDE 7 – (1) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Merkezin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin epilepsi hastalığı ile uğraşan, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve bu alandaki aktiviteleri ile tanınmış olan, nöroloji anabilim dalının kadrolu, tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını yardımcıları ile birlikte uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak, gündemi hazırlamak, toplantıları yönetmek.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunda; nöroloji, nöroşirurji, çocuk nörolojisi, psikiyatri ve temel bilimler alanında epilepsi konusunda çalışmaları olan en az bir öğretim üyesi yer alır. İki Yönetim Kurulu üyesi istekte bulunursa başkan Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili çalışmaları düzenlemek, kararlar almak ve alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Kurs, seminer, eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak, bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Kuruluş amaçlarına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görülenleri karara bağlamak, araştırmalarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma teklif ve projelerini, işbirliği önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek,

f) İlgili diğer mevzuatla Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Üniversite içinden ve dışından, Rektör tarafından görevlendirilen aşağıdaki kişilerden oluşur:

a) Nöroloji, çocuk nörolojisi, nöroşirurji, nöroradyoloji, psikiyatri, çocuk psikiyatrisi, patoloji, fizyoloji, iç hastalıkları, kardiyoloji, acil hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, farmakoloji, halk sağlığı, mikrobiyoloji, biyokimya, nükleer tıp, tıbbi genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, çocuk hastalıkları, göz, dermatoloji, kadın - doğum hastalıkları, radyasyon onkolojisi, anestezi ve reanimasyon, ortopedi, göğüs hastalıkları, üroloji anabilim dalları; DETAE sinirbilim, genetik ve deney hayvan biyolojisi ve biyomedikal uygulama teknikleri laboratuarından görevlendirilecek birer öğretim üyesi,

b) Adı geçen dallardaki çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek emekli öğretim üyeleri,

c) İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından belirlenecek temsilciler,

ç) Nöroloji, nöroşirurji anabilim dalı başhemşireleri arasından seçilecek birer temsilci. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Kasım ayı içinde bir kez toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

(4) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Danışma Kurulu; epilepsi alanındaki faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 

Alt birimler

MADDE 16 – (1) Merkezdeki alt birimler; epilepsi cerrahisi ve epilepsi genetiği birimleridir. Bu birimlerin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.