İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ ENEZ BÖLGESİ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Enez Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Enez Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Enez Bölgesi: Edirne ili Enez ilçesindeki Üniversite kampının bulunduğu bölgeyi,

             b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Enez Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             e) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

             f) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

             g) Üniversite: İstanbul Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Eğitim-Öğretim Kurs Programları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; arkeoloji alanında kazı ve araştırma yapmak, ortaya çıkan kültürel kalıntıların restorasyon ve konservasyonunu yapmak ve Üniversitedeki arkeoloji, taşınabilir kültür varlıkları koruma ve onarım, sanat tarihi ve edebiyatla ilgili bölüm öğrencilerine yaz aylarında staj yapma imkanı sağlamaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; Enez bölgesinde arkeolojik kazı ve araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları yayınlamak, eğitim programları düzenlemek, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Üniversite imkanlarının tanıtımı da dahil olmak üzere her türlü faaliyette bulunmaktır.

             Eğitim-öğretim kurs programları

             MADDE 7 – (1) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Merkezin teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 8 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekalet eder.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

             c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

             ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak, 

             e) Merkez Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, bir müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

             b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

             c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

             ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek, istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının yetkili organlarınca belirlenecek temsilcileri ile Üniversiteye bağlı tüm fakülte dekanlarının ve yüksekokul müdürlerinin, meslek yüksekokulu, konservatuar ve enstitü müdürlerinin önerecekleri ve Rektörün onaylayacağı birer öğretim üyesinde oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

             (2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

             (3) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; sürekli eğitim faaliyetleri konularında Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 15 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.