İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALKBİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İstanbul Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama  ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Halk kültürü ile ilgili alanların birikimlerini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak, başta İstanbul ve çevresi olmak üzere Türkiye’deki insanların hayatının bütün kültürel görünümlerini araştırmak ve incelemek,

b) Türk halkbilimi disiplininin, ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılabilmesinin düşünce ve fiziki altyapısını oluşturmak ve halk kültürü ürünlerinin Üniversite bünyesinde derlenmesinden uygulanmasına kadar uzanan bütün süreçleri, metodik olarak yaratmak ve yaratılan süreçlere katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Türk halkbiliminin dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde belirleyen araştırmalar yaparak Türk halk kültürünün yaşadığı diğer ülke ve coğrafyalarda kaybolan, yaşayan veya yeni oluşan halk kültürü ürünlerinin derlenmesi, incelenmesi, arşivlenmesi ve müzelenmesi çalışmalarını yürütmek,

b) Dünyadaki halkbilimi ile ilgili gelişmeleri izlemek; Türk halkbiliminin geliştirilmesi ve halkbilimcilerin eğitimi için ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilim ve kültüre katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, kongreler, konferanslar ve benzeri toplantıları düzenlemek,

c) Bünyesinde yapılan her türlü araştırma sonuçlarını yayınlamak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunarak yaratıcı ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlamak,

ç) Çalışma alanlarında halk kültüründen yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazırlamak veya danışmanlık hizmeti vererek İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTANBUL-SEM) ile işbirliği içinde her türlü eğitim ve öğretim programı, kurs, seminer, sertifika programı düzenlemek ve yürütmek,

d) Halkbilimi ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir dokümantasyon birimi ve ihtisas kitaplığı kurmak,

e) Türk halkbiliminin içerisinde yer alan sanatsal nitelikli gösteri, sergi, şenlik, kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek, Türk halkbilimi alanında çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına Üniversitenin Türk halkbilimi ödülleri verilmesini, Senatonun onayına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan halkbilimi disiplininde doktorluk, doçentlik veya profesörlük unvanına sahip Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekalet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

c) Merkez Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

ç) Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak, bu Kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,

d) Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünce önerilen, Merkezin çalışma alanındaki veya ilgili disiplinlerdeki öğretim elemanları arasından üç yıl için Rektörce görevlendirilen dört üye ile Merkez Müdüründen oluşur. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı ile en az iki ayda bir kez toplanır. Merkez Yönetim Kurulu, gerekli görüldüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Merkez Müdürüne yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

b) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

c) Merkezin yıllık çalışma planını; araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak,

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

d) Eğitim programlarının sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

e) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

f) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla onbeş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi ve Merkez Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Merkez Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Merkez Müdürü, Merkez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Merkez Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.