İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İSTAR): İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (Değişik: RG-14/7/2014-29060)

(1) Merkezin amaçları: Üniversitede yürütülen uygulamalı araştırmaların planlanmasında ve istatistiksel değerlendirilmesinde danışmanlık yapmak, araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmek, istatistik, biyoistatistik ve ilgili konularda yayın, eğitim, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, Üniversiteyi ilgilendiren anketlerin hazırlanması, uygulanması, verilerin toplanması ve analizlerini gerçekleştirmek ve Dünya Üniversiteleri Sıralamaları ile ilişkili süreçleri gerçekleştirmektir.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,          

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Merkez Müdürü; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan, biri sosyal bilimler alanında istatistik, diğeri biyoistatistik bilim uzmanı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, denetimini sağlamak,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak,

f) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak,

g) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 8 –(Değişik: RG-14/7/2014-29060)

 (1) Yönetim Kurulu: Müdür tarafından önerilen ve merkezin amaçları ile ilgili alanlarda bilim uzmanı olan yedi aday arasından Rektör tarafından seçilerek görevlendirilen dört üye ile Merkez Müdürü ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az iki defa, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında karar almak,

b) Merkez Müdürü tarafından sunulan faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak,

c) Merkez Müdürü tarafından sunulan bir sonraki döneme ait çalışma programını değerlendirmek, karara bağlamak,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek,

d) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak,

e) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, Merkez Müdürünün önerilerini inceleyerek bu gruplarda görevlendirilecek kişileri belirlemek ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

f) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak görevlendirmeler ve dışarıdan alınması düşünülen hizmetlerle ilgili önerileri karara bağlayıp Rektörün onayına sunmak,

g) Danışma Kurulu toplantılarında belirlenen görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek,

ğ) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirlemek.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına seçilen ve görevlendirilen  en az beş, en çok on üyeden oluşur. Bu Kurula Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir.

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirilme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Rektörün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu;  Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar, Yönetim Kuruluna istişari nitelikte görüş bildirir. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren konularda kişisel görüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Merkez Müdürüne bildirebilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Yönetim Kurulu, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2009

27376

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

14/7/2014

29060