İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRENİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde kayıt-kabul işlemleri ile öğrenim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Tıp Fakültesine öğrenci kayıt ve kabulü, öğrenim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

             b) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

             c) Bağıl değerlendirme: Öğrencilerin ara, yarıyıl veya staj sonu notlarının ağırlıklarına göre belirlenen başarı not ortalamasının, o dersleri alan sınıf bazındaki tüm öğrencilerin başarı düzeyine göre belirlenmesini,

             ç) Dekan: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanını,

             d) Eşdeğer ders programı: Tıp fakültelerinde izlenen kuramsal ve uygulamalı ders programlarının; uygulanan sistem, derslerin ismi ve içerikleri ile ders saati sayıları bakımından birbirleriyle eşdeğer düzeyde olmasını,

             e) Fakülte ve Dekanlık: İstanbul Tıp Fakültesini ve Dekanlığını,

             f) Fakülte Kurulu: İstanbul Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

             g) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan dersleri,

             ğ) Öğrenci: İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenim yapmaya hak kazanan kayıtlı bulunan öğrenciyi, 

             h) Önkoşullu ders: Bir dersin alınabilmesi için, önceden alınıp başarılması  gereken dersleri/sağlanmış olması gereken koşulları,

             ı) Önlisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

             i) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             j) Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

             k) Seçmeli ders: Programda yer alan, öğrenciler tarafından seçilen ve ilgi alanı dikkate alınarak belirlenen dersi,

             l) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

             m) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,

             n) Üniversite ve Rektörlük: İstanbul Üniversitesini ve Rektörlüğünü,

             o) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             ö) Yönetim Kurulu: İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

             p) Zorunlu ders: Programda yer alan öğrencilerin almak zorunda olduğu dersleri

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Kayıt Yenileme, Yatay ve Dikey Geçişler,

Uyum ve Muafiyetler,  Bildirim İşlemleri

             Öğrenci işleri

             MADDE 5 – (1) Kayıt-kabul, kayıt yenileme, ilişik kesme, uyum, derse yazılma, diploma, yatay ve dikey geçişler ve öğrenci ile ilgili diğer tüm işlemler Dekanlık tarafından yürütülür.

             Kayıtla ilgili genel esaslar

             MADDE 6 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki koşullardan birini sağlamış olmak gerekir:

             a) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda Fakülteyi kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak,

             b) Yatay geçiş işlemi sonucunda Fakülteye yerleştirilmesine karar verilmiş olmak,

             c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yeniden Fakülteye başvurusu kabul edilmiş olmak.

             Kayıt işlemleri

             MADDE 7 – (1) Fakülteye kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci, istenen belgelerle birlikte kayıt için bizzat başvurmak zorundadır. Ancak; olağanüstü koşullarda veya hayati tehlikesi bulunan ya da ulaşımını engelleyen bir sağlık sorununu belgelemesi halinde kanuni temsilcileri kanalıyla kayıt yaptırabilir. Bu belgelerin geçerliliğinin Dekanlık tarafından kabul edilmesi gerekir.

             Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

             MADDE 8 – (1) Öğrenci, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadır.

             (2) Katkı payı/öğrenim ücreti, ders sayısından bağımsız olup yıllık olarak alınır.

             (3) Öğrenci her yıl katkı payını/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. Bu konuda yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (4) Katkı payının/öğrenim ücretinin taksitini yatırdıktan sonra Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencinin o yarıyılla ilgili katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Ancak, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilerden alınan bu ücretler iade edilir.

             Kayıt ve kabul için gerekli belgeler

             MADDE 9 – (1) Kayıt-kabul için Rektörlük veya Dekanlık tarafından istenen belgelerin eksiksiz olarak verilmesi zorunludur.

             Geçersiz kayıtlar

             MADDE 10 – (1) Kayıt için sahte veya yanlış belge kullanan, ÖSYM sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen veya bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri bir ay içinde teslim etmeyen öğrencinin kayıt işlemi iptal edilir.

             Kimlik kartı

             MADDE 11 – (1) Fakülteye kaydını yaptıran her öğrenciye Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir.

             Akademik danışman

             MADDE 12 – (1) Öğrenimi süresinde akademik ve psikolojik sorunlarını paylaşmak, sosyal yaşamına katkı sağlamak, problemlerin çözümünde yol göstermek üzere her öğrenci için bir danışman öğretim üyesi belirlenir.

             Yatay geçişler, uyum ve muafiyetler

             MADDE 13 – (1) Yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, Fakülte ile ayni sistem, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer ders programı uygulayan tıp fakültelerinden yapılabilir. Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, bir önceki yüksek öğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

             (2) Bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı iken yatay geçişi kabul edilen veya girdiği ÖSYM sınavında Fakülteye girme hakkı kazanarak kayıt yaptıran öğrencinin devam ve ders uyumlarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Öğrenci herhangi bir muafiyet talebinde bulunmadığı takdirde, 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içinde öğrenimine devam eder.

             b) Tıp fakültesinden geçiş yapan öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dallarından alınan görüşleri de değerlendirerek öğrencinin uyum/muafiyet durumunu karara bağlar. Tüm derslerden muafiyeti kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, bir önceki yüksek öğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir ve dokuz yıllık azami süreye tabidir.

             c) Daha önce tıp fakültesi dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ders muafiyet talebi,  Yönetim Kurulu tarafından ilgili anabilim dallarının görüşleri de değerlendirilerek karara bağlanır.

             (3) Öğrenci ders muafiyet/uyum talebini kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde yapmak zorundadır.

             Kayıt yenileme

             MADDE 14 – (1) Öğrenciler, katkı payını/öğrenim ücretini yatırarak, her yarıyıl başında Üniversite veya Fakülte tarafından belirlenen ve ilan edilen tarihler arasında kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez. Bu öğrencilerin kimlik ve toplu taşıma kartları ile ilgili belgeler onaylanmaz, herhangi bir öğrenci belgesi verilmez.

             (2) Kayıt yenileme işlemleriyle ilgili bilgiler, Üniversite veya Fakültenin internet sitesinde ve Fakültenin öğrenci işlerindeki panolarında ilan edilir. Bireysel bildirim yapılmaz.

             Adres bildirme zorunluluğu ve bildirim

             MADDE 15 – (1) Öğrenci, kendisi ile iletişimin sağlanması için; ikamet, telefon, e-posta gibi haberleşme adreslerini bildirmekle yükümlüdür.

             (2) Her türlü tebligat; öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese veya elektronik adresine gönderilmek ve Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

             (3) Öğrenci adres, e-posta ve telefon değişikliklerini, değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen onbeş gün içinde Fakülteye bildirmekle yükümlüdür. Adres değişikliklerini bildirmeyen, yanlış yada eksik bildiren öğrencilerin mevcut adreslerine tebliğ yapılmış sayılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğrenim İle İlgili Esaslar

             Tıp eğitim-öğreniminin amacı

             MADDE 16 – (1) Fakültede öğrenimin amacı; öğrencilerin doğa ve toplum bilimlerinin birikimlerini edinerek bireyin ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek ve sağlık sorunlarını çözümlemekte geçerli girişimler yapabilecek bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda ve birlikte çalıştığı sağlık ekibiyle uyum içinde, etkili iletişim, yönetim ve liderlik özellikleriyle toplum sağlığına katkı yapan hekimler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

             Öğrenim dili

             MADDE 17 – (1) İstanbul Tıp Fakültesinde öğrenim dili Türkçe’dir.

             Öğrenim yılı ve yarıyıl süresi

             MADDE 18 – (1) Fakültenin güz ve bahar yarıyılları ve dönüşümlü öğrenimlerin başlama ve bitiş tarihleri ile sınav dönemleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Fakültede bir öğrenim yılı, en az yüzotuz işgününü kapsar. Sınav günleri bu sürenin dışındadır. Güz yarıyıl sınavları sonunda öğretime iki hafta ara verilir.

             (2) Fakültede; birinci ve ikinci sınıflar Ekim, üçüncü, dördüncü ve beşinci  sınıflar Eylül ayının ilk haftasında, altıncı sınıflar (intörnler) Temmuz ayının ikinci haftasında öğrenime başlar.

             Öğrenim süresi ve dönemler

             MADDE 19 – (1) Öğrenim altı yılda ve aşağıda belirtilen üç dönemde gerçekleştirilir:

             a) Temel tıp bilimleri dönemi: Birinci ve ikinci sınıflar  (birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllar),

             b) Klinik bilimler dönemi: Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar, 

             c) İntörnlük dönemi: Altıncı sınıf.

             (2) Öğrenci, ortak zorunlu dersler de dahil olmak üzere, bir dönemin tüm derslerini başarmadıkça bir sonraki döneme geçemez. Ancak, dönem içinde olmak koşuluyla, derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve AGNO’su en az iki (2.00) olan tek dersten başarısız öğrencilere, bir üst yıla kayıt ve devam hakkı verilir. Bu durumda olan öğrenci, devam şartı aranmadan takip eden eğitim yılında veya ilk dönüşüm süresinde başarısız olduğu dersin ara (vize) ve bitirme sınavlarına girer. Tekrar başarısız olduğu takdirde bu dersin sınavından başarılı olana kadar derse devamı zorunludur. Öğrenci, ön koşullu dersin sınavından geçer not almadıkça bir üst sınıftaki ilgili dersin sınavına giremez. 

             (3) İkinci ve üçüncü sınıfa ancak güz döneminde başlanabilir.

             (4) Dönüşümlü olarak dördüncü ve beşinci yıllarda okutulan derslerin bitirme sınavları o derse ayrılan sürenin sonunda yapılır. Öğrenci devamsız olduğu dersi bir sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar ve sınavına girer. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm derslerinden başarılı olduğu takdirde yeni ders yılının başlamasını beklemeden öğrenim programının elverdiği bir zamanda beşinci veya altıncı yıl öğrenimine katılabilir. 

             Ders ve uygulamaların yürütülmesi

             MADDE 20 – (1) Ders ve uygulamaların programla uyumlu olarak yürütülmesi ve değerlendirilmesinden anabilim dalları sorumludur. Her anabilim dalı, sorumlu olduğu dersler ve uygulamalar için başka kuruluşların veya farklı anabilim dallarının öğretim üyelerinin katkısını isteyebilir ve aşağıda belirtilen kurul veya komisyonları oluşturabilir:

             a) Öğrenim koordinasyon kurulu (ÖKK), aşağıda belirtildiği şekilde oluşur ve çalışır.

             1) Üç yılda bir her anabilim dalının akademik kurulları tarafından belirlenen birer öğretim üyesinden oluşur. ÖKK üyeleri aynı zamanda tıp eğitimi anabilim dalının üyesi olarak kabul edilir.

             2) Üyeler, öğrenimden sorumlu dekan yardımcısının başkanlığında ilk toplantısını yaparak kendi aralarından bir koordinatör üye ve her sınıf için bir sınıf program sorumlusu (SPS) belirler. Yönetim Kurulu, her yıl için bir üst sınıftan en başarılı ilk on öğrenci arasından bir öğrenciyi sınıf program sorumluları ile birlikte çalışmak üzere görevlendirebilir.

             3) ÖKK üyeleri, sınıf program sorumlularının hazırladığı taslaklar ve her yıl için genel amaca uygun öğrenme hedefleri doğrultusunda, anabilim dallarıyla işbirliği içinde programların dikey ve yatay bütünlüğünü ve işlerlik koşullarını dikkate alarak ders programlarını hazırlar. Bu program akademik takvim üzerine yerleştirilmiş halde tıp öğrenimi ana komisyonuna sunulur.

             b) Tıp öğrenimi ana komisyonu (TÖAK); Öğrenimden sorumlu dekan yardımcısının başkanlığında, bölüm başkanları, tıp eğitimi anabilim dalı başkanı, ÖKK koordinatörü ve sınıf program sorumlularından oluşur. Öğrenci işleri bürosu sorumlusu ve fakülte sekreteri de iletişim amacıyla komisyonda yer alır. Bu komisyonun işlevi; öğrenim programlarını planlamak, işleyiş ve değerlendirme etkinliklerini yönlendirmek ve denetlemektir. TÖAK öğrenim döneminde ayda en az bir kez toplanır.

             (2) ÖKK tarafından hazırlanan; dersleri, içerikleri, haftalık ders saatleri, kredi değerleri, sınav şekli ve tarihleri ile tüm öğrenim etkinlikleri belirtilen yıllık öğrenim program taslağı her yıl mart ayında TÖAK’a sunulur. TÖAK,  ÖKK tarafından geliştirilen öğrenim programını inceledikten sonra onaylar ya da gerekçeli olarak değişiklik önerir. Öğrenim ve sınav programına son şeklini vererek Fakülte Kurulunun onayı için Dekanlığa sunar. Fakülte Kurulu tarafından onaylanan yıllık programlara göre de dersler ve sınavlar yürütülür.

             Öğrenim süreci

             MADDE 21 – (1) Öğrenim birimlerinde ders yılı hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kuramsal ders ve uygulamalar, Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) uyum içinde düzenlenir.

             (2) Öğrenim hedeflerine ulaşmak amacıyla, her ders için ayrı program yapılabileceği gibi, dilimler halinde ortak bir program da uygulanabilir. Anabilim dallarının ders ve uygulama zamanları bu dilimlerle uyumlu olarak programlanır. 

             (3) Öğrenim; kuramsal ve uygulamalı dersler, ödevler, projeler, seminerler, probleme ve yeterliğe dayalı eğitim, hasta başı uygulamaları, poliklinik, yataklı servis, acil servis, laboratuar ve başka hastane/kuruluşlarda yapılan uygulamalarla sağlanır.

             (4) Klinik bilimler dönemi başlangıcına kadar öğrenciler en az iki hafta süre ile yurtiçinde bir sağlık kuruluşunda yaz uygulaması yaparlar. Bu uygulama klinik bilimler dönemine başlamak için önkoşuldur.

             (5) Öğrenim programında zorunlu ders, uygulama ve dönüşümlerin yanı sıra, seçmeli ders, uygulama ve dönüşümler de yer alır.

             (6) Öğrenciler seçmeli ders ve uygulamalarını Dekanlığın uygun göreceği başka bir kuruluşta da yapabilir.  

             (7) Dekanlık, öğretim elemanları ve öğrencilerden öğrenim sürecini değerlendirmelerini isteyebilir. Bu değerlendirme sistemi tıp eğitimi anabilim dalı tarafından yapılandırılır ve sonuçlar TÖAK’a sunulur.

             Öğrenim programlarında yıllara göre amaçlar 

             MADDE 22 – (1) Birinci sınıfta amaç; öğrencilerin tıp öğrenimi için gerekli doğa bilimleri, toplum bilimlerinin insan yaşamındaki yeri, toplumsal sorumluluk ve sağlık hizmeti, Türkçeyi doğru kullanma, yabancı dili geliştirme, bilgiye ulaşma konularında bilgi ve beceri kazanmalarıdır.

             (2) İkinci sınıfta; öğrencilerin sağlıklı insanın yapı ve fonksiyonlarını organ ve sistemler düzeyinde kavraması ve yaşam boyu sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik temel bilgi ve becerileri edinmesi amaçlanır.

             (3) Psikomotor becerilerin yanı sıra iletişim, bilgiyi kullanma, etik, hukuk, toplumda sağlığı geliştirme gibi entelektüel beceriler süreklilik gerektiren işlevler olarak yıllık programlarda yer alır.

             (4) Üçüncü sınıfta; öğrencinin organ ve sistem patolojilerini tanıması, temel muayene ve tanı yöntemlerini uygulayabilmesi ve temel tedavi yaklaşımlarını kavraması amaçlanır.

             (5) Dördüncü ve beşinci sınıflarda öğrenim farklı kliniklerde dönüşümlü olarak yapılır. Bu dönemlerin sonunda öğrencilerin hastaya temel yaklaşım, tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmeleri, sağlığı korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan beceri ve tutum kazanmaları amaçlanır. 

             (6) Altıncı sınıfta öğrenim, hastanede ayakta ve yataklı servislerde sunulan hizmetlerde sorumluluk almak ve hastane dışında topluma hizmet sunmak amacıyla programlanır.

             Dersler, ders dağılımı ve krediler

             MADDE 23 – (1) Zorunlu, önkoşullu, ortak zorunlu ve seçmeli dersler, dağılımları ve kredileri Fakülte Kurulu tarafından onaylanan yıllık öğrenim programlarında belirtilir. Yıllık öğrenim programları en geç öğrenim yılı başında ilan edilir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 24 – (1) Öğrencilerin derslere, uygulamalara, laboratuar çalışmalarına, seminerlere ve öğrenim birimleri tarafından uygun görülen çalışmalara devamı zorunludur.

             (2) Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az % 80’ine katılmak zorundadır. Aksi halde devamsız olarak kabul edilir ve devamsız olduğu dersin sınavına alınmaz. Öğrencinin devamını izlemekten anabilim dalı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarının Ölçülmesi ve Ek Sınav Hakkı

             Sınavlar

             MADDE 25 – (1) Sınav türleri aşağıda belirtildiği şekildedir:

             a) Ara sınav (vize): İlgili öğrenim programında yer alan derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

             b) Mazeret ara sınavı: Yönetim Kurulunda kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayanlar için açılan sınavdır. Sağlıkla ilgili mazeretlerin kabul edilebilmesi için; Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko-Sosyal Başhekimliğinden alınacak raporlarla belgelenmesi gerekir.

             c) Bitirme sınavı: Dersin okutulduğu yıl, yarıyıl veya dönüşüm süresi sonunda yapılan sınavdır.

             ç) Özel sınav: Öğrencinin yurtdışında değişim programında olması nedeniyle zamanında giremediği bitirme sınavları için yapılan sınavdır.

             d) Telafi/bütünleme sınavı: Bitirme veya özel sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara girememiş olan öğrenciler için yapılan sınavdır.

             e) Tek ders sınavı: Öğrenim programında yer alan derslerde devam ve sınav yükümlülüğünü yerine getirmiş, tek dersten başarısız olan öğrencilere öğrenim yılı başında Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılan sınavdır.

             f) Ek sınav: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre yapılan sınavdır.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 26 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ham not olarak ilanından itibaren üç gün içinde, ilgili anabilim dalı başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınavının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. İtiraz iki gün içinde sonuçlandırılır ve ilan edilir.

             Sınavların düzenlenmesi

             MADDE 27 – (1) Sınavlar her ders için anabilim dalları tarafından ayrı düzenlenebileceği gibi, dilimlere özgü, ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınav yapılması halinde ilgili anabilim dalının geçer not üzerindeki payı, o anabilim dalının ders diliminde amaç ve hedefler içindeki payı oranındadır.         

             (2) Sınavların derslerin amaç ve hedeflerine uyumlu olarak bilgi-beceri ve tutum ölçmeye yönelik çeşitlilikte hazırlanması ve değerlendirilmesi ilgili anabilim dalının sorumluluğundadır. Bu konuda birimler TÖAK tarafından yönlendirilir.

             (3) Sınavlar mesai saatleri içinde yapılır. Milli ve dini bayramlar dışında gerektiğinde Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

             Sınavlarda uyulması gereken kurallar

             MADDE 28 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim üyeleri ve gerektiğinde bölüm başkanlıklarınca görevlendirilmiş öğretim elemanları gözetiminde yapılır.

             (2) Sınav süresi ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir.

             (3) Öğrenci, sınavın olduğu gün ve saatte ilgili sınava girmek ve öğrenci kimlik kartını beraberinde getirmek zorundadır.

             (4) Sınavlar Üniversite binalarında yapılır. Yönetim Kurulu kararıyla, Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

             (5) Sınav başladıktan sonra ilk onbeş dakika içinde gelen öğrenci, ek süre verilmeden sınava alınır. Bu süre içinde sınav salonundan öğrenci çıkarılmaz.

             (6) Sınavda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopya çektiği sonradan anlaşılan öğrenci o sınavdan sıfır (0) not almış sayılır. Bu öğrenci hakkında ayrıca, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince  disiplin işlemi yapılır. Kopya veren ve kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da aynı hükümler uygulanır.

             (7) Sözlü sınavlar ve uygulamalar en az iki öğretim üyesi tarafından ve değerlendirme kriterleri ile yapılandırılmış şekilde uygulanır. Uygulama ve gözlemler için de yapılandırılmış değerlendirme kriterleri kullanılır.

             (8) Anabilim dalı, sınav tarihini izleyen üç gün içinde, 100 üzerinden sınav notlarını, itiraz süresi sonunda da başarı notlarını ilan eder ve en geç bir hafta içinde Dekanlığa sunar. 

             (9) Her tür sınav belgesi iki yıl süre ile saklanır.

             Sınavların değerlendirilmesi

             MADDE 29 – (1) Sınav sorularının uygunluğunun, ayırt edicilik ve zorluk düzeyinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla anabilim dalı başkanı, sınav ve sonuçları hakkında ilgili öğretim üyelerine geri bildirim yapar ve akademik kurul tarafından takibini sağlar.

             (2) Fakültede uygulanan not değerleri tabloda gösterilmiştir.

             Sözel                                                        Harfle                     Ağırlık Katsayısı

             Pekiyi                                                      AA                         4.00

             İyi-Pekiyi                                                BA                          3.50

             İyi                                                            BB                           3.00

             Orta-İyi                                                   CB                           2.50

             Orta                                                         CC                           2.00

             Zayıf-Orta                                               DC                          1.50

             Başarısızlık sınırında                             DD                          1.00

             Başarısız                                                 F                              0.00

             Geçer (Derecelendirme dışı)                 G                             -

             Muaf (Derecelendirme dışı)                 M                            -

             Başarının ölçülmesi

             MADDE 30 – (1) Öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde; o derse ait ara sınavlar, uygulamada yeterlik ve tutum değerlendirmesi, ödev ve benzeri tüm çalışmalarında sağladığı başarı ile kuramsal ve uygulamalı bitirme sınavlarında sağladığı başarı birlikte değerlendirilir.

             (2) Erasmus ve benzeri değişim programına bağlı olarak yurt dışında alınan derslerin Fakültedeki not karşılığı, dersin alındığı yüksek öğretim kurumunda belirlenen nottur.

             Başarı notunun hesaplanması

             MADDE 31 – (1) Her ders için yapılan ara sınav, ödev gibi değerlendirmelerin %40’ı ile bitirme sınav notunun %60’ının toplamı ham not olarak belirlenir. Ham notu 100 üzerinden 55’in altında kalan öğrenci F notu ile başarısız sayılır.

             (2) Her ders için geçer not CC ve üstüdür. Alınan DC ve DD notları, bu dersten başarının AGNO koşuluna bağlı (koşullu başarılı) olduğunu gösterir. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen  durum dışında F notu alan öğrenci bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır.

             (3) Ortak zorunlu derslerde başarı durumu (G) geçer, (M) muaf olarak ifade edilir.

             Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

             MADDE 32 – (1) Ağırlıklı not ortalaması/ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıda belirtildiği gibi hesaplanır:

             a) Ağırlıklı not ortalaması (ANO); öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayılarının bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplamının kredi saatleri toplamına bölümü ile elde edilir.

             b) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayılarının bu derslere ait kredi ile çarpılarak elde edilen çarpımlar toplamının, kredi saatleri toplamına bölümü ile elde edilir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

             c) Başarı notları geçer (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

             ç) Öğrenci, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durum dışında F notu aldığı dersleri tekrar almakla yükümlüdür. Öğrenci; yarıyıl/yıl/dönüşümlü derslerin bitirme sınavlarında DD ve DC notu olarak aldığı derslerin telafi sınavına bir kereye mahsus tekrar girebilir. Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir. Ancak, bitirme sınavı dışındaki bütün sınavlarda başarı notu bitirme sınavının not dağılımı esas alınarak hesaplanır.

             Başarısızlık durumu

             MADDE 33 – (1) Başarı baraj notu en az 2.00’dir. Herhangi bir sınıf sonunda, (AGNO) başarı baraj notu olan 2.00’ın altında kalan veya birden fazla dersten F alan öğrenci, başarısız öğrenci sayılır. Bu durumdaki öğrenci, içinde bulunduğu yıl F, DD ve DC notu aldığı dersleri tekrarlar.

             (2) Dönüşümlü olarak dördüncü ve beşinci yıllarda okutulan derslerden başarısız olanlar bu dersi bir sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar ve sınavına girer. Sınıf tekrarı yapan öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde yeni ders yılının başlamasını beklemeden öğretim programının elverdiği bir zamanda beşinci veya altıncı yıl öğrenimine katılabilir. Tekrarladığı ders veya derslerden başarısız olan öğrenciye başvurusu halinde ilk dönüşüm sonunda kullanılması koşulu ile erken bütünleme sınavı hakkı verilir.

             (3) Başarısız öğrenciler; Üniversitedeki öğrenci dernekleri, kulüpler ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

             Azami öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

             MADDE 34 – (1) Öğrenciler öğrenimlerini en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi dikkate alınarak, azami öğrenim süresini doldurması nedeniyle kayıt silinme durumuna gelen öğrenciler için aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Altıncı sınıfa başlamış olanlara kalan süre kadar devam hakkı verilir.

             b) Bitirme sınavlarında başarısız olan beşinci sınıf öğrencilerinden;

             1) Başarısız olduğu ders sayısı beşten fazla olan öğrencilere biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.

             2) Dört ve beş dersten başarısız öğrencilere, iki yıl içinde kullanabileceği üç ek sınav hakkı verilir.

             3) Üç ve daha az dersten başarısız öğrencilere sınırsız ek sınav hakkı verilir.

             4) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğrenim yılı boyunca hiç girmeyen öğrenciler sınırsız ek sınav hakkından vazgeçmiş sayılır, bu haktan yararlanamaz.

             c) Bitirme sınavlarında başarısız olan diğer sınıf öğrencilerinden;

             1) Birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

             2) Sınav hakkı verilen öğrenciler, yarıyıl veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmadan başvuruları halinde, öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar.

             (2) Yapılan sınavlarda sorumlu oldukları tüm derslerden başarılı olanların kayıtları yenilenir. Bu öğrenciler kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder.

             (3) Ek sınav hakkı verilen öğrenciler, sınav hakkı dışında, diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak; sınırsız sınav hakkı verilenler ile devam hakkı verilen altıncı sınıf öğrencileri katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

             (4) Bu maddede belirtilen ek sınav hakkı öğrenim süresi boyunca bir defa kullanılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, İzinler ve Özel Öğrencilik

             Kayıt dondurma işlemleri, süre ve koşulları

             MADDE 35 – (1) Öğrencinin başvurusu halinde aşağıda belirtilen durumlarda ve sürelerde; mazeretle ilgili belgenin sunulması ve Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenciler, mazeretleri nedeniyle ayrıldıkları yıl/yarıyıl/ders kümesinin başından itibaren öğrenimlerine devam ederler.

             (2) Kayıt dondurulmasına ilişkin koşullar, geçerli belgeler ve sürelere ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

             a) Doğal afetlerde, yörenin en büyük mülki amirince verilecek belge ile kanıtlanması koşuluyla en fazla bir yıl,

             b) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunlardan birinin ağır hastalığını belgelemesi halinde en fazla bir yıl,

             c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması halinde askerlik süresi kadar,

             ç) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre öğrencinin yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması halinde en fazla bir yıl,

             d) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi  uyarınca Yükseköğretim Kurulu kararıyla öğrenime ara verilmesi halinde öğrencinin başvurusu olmadan ara verilen süre kadar,

             e) Birinci ve altıncı sınıf öğrencileri hariç olmak üzere, öğrencinin dil öğrenmek amacıyla yurt dışında bir dil merkezine kabul edildiğini belgelemesi halinde, katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış, kaydını yenilemiş olması koşulu ile en fazla bir yıl,

             f) Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile belgelenen sağlık sorunu olması halinde en fazla bir yıl,

             g) Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelenen basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle her defasında bir yılı geçmemek koşulu ile en fazla iki yıl.

             (3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen öğrencilerin iki yılın sonunda öğrenimine devam edebileceğine ilişkin yeni bir sağlık raporu getirmesi gerekir.  Aksi halde Fakülte ile ilişiği kesilir.

             (4) Belirtilen kayıt dondurma süreleri; kanuni öğrenim süresi içinde kullanılabilecek azami sürelerdir. Sağlık sorunları dışında kalan mazeretlerle ikinci defa kayıt dondurma hakkı kullanılmaz. Kayıt dondurma başvurusunun, mazeretin oluştuğu ve belgelendiği tarihten itibaren yedi  iş günü içinde yapılması gerekir. Bu süre içinde başvurmayanlar, bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.

             Temsil izni

             MADDE 36 – (1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere veya yarışmalara katılan öğrenciler, başvuru halinde Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılırlar.

             Hastalık izni

             MADDE 37 – (1) Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda belirtilen istirahat süresi kadar öğrenci izinli sayılır.

             İzin ve raporlarla ilgili işlemler

             MADDE 38 – (1) Öğrencilerin, izin veya rapor süreleri içinde giremedikleri ara sınavlar için Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde mazeret sınavı açılabilir.

             (2) Doğal afet ya da anne, baba kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya bunların ağır hastalığı halinde bakacak kimsenin bulunmaması halinde bu durumu sağlık raporuyla belgeleyen bitirme sınavlarına girememiş öğrencilere telafi sınavı açılabilir ve programlanmış telafi sınavına girebilir.

             (3) Öğrenci mazeretini dayandırdığı belgeleri, belgenin düzenlenme tarihinden itibaren en geç üç gün içinde Fakülteye vermek zorundadır.

             Öğrenciye eğitim programı çerçevesinde verilen izinler ve özel öğrenci statüsü

             MADDE 39 – (1) Üniversiteler arasında yapılan anlaşmalara göre katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış ve kaydını yenilemiş olması koşuluyla öğrenciye;

             a) Öğrenimine yurt dışında katkıda bulunacak eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkanların doğması ve bunu belgelemesi,

             b) Öğrenci değişim programı çerçevesinde Üniversite veya Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilen ikili anlaşmalar kapsamında, yurt dışındaki bir tıp fakültesine kabul edildiğini belgelemesi           

             durumlarında Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir.

             (2) Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan öğrenciler gittikleri tıp fakültesinden almış oldukları ders ve uygulamalardan başarılı oldukları takdirde, Fakülte programlarında bulunan aynı içerikli derslerden de Yönetim Kurulu kararıyla başarılı sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan aldıkları not ve krediler esas alınır. Bu öğrencilere; Fakülte programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmadan, bitirme sınavına girme hakkı verilir. Bitirme sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir. Öğrenci değişim programı çerçevesinde izinli sayılan öğrenci için; program gereği bitirme ve bütünleme sınavlarının yurtdışında bulunduğu süre ile çakışması durumunda, başvurusu üzerine Yönetim Kurulu kararı ile özel sınav açılır.

             (3) Öğrenciler, bu programlardan en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler ve bu süre kanuni öğrenim süresi içindedir.

             Özel öğrenci belgesi

             MADDE 40 – (1) Yurt dışındaki tıp fakültelerinden, öğrenci değişim programı çerçevesinde Fakülteye gelen öğrencilere seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösteren bir özel öğrenci belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet Belgesi, Diploma, Diploma Eki, Diploma Sureti ve İlişik Kesme İşlemleri

             Mezuniyet belgesi ve diploma

             MADDE 41 – (1) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet belgesi verilir.

             (2) Tıp Fakültesindeki öğrenimini başarıyla tamamlayanlara  tıp doktoru diploması verilir.

             (3) Fakülteyi bitirenlere ayrıca, alınan öğrenimin içeriğini özetleyen bir diploma eki verilir. Diploma ekinde mezuniyet derecesi, AGNO, alınan dersler, ECTS’ye çevrilmiş kredi değerleri ve başarı notları gösterilir.

             (4) Tıp doktoru diploması bir defa verilir. Diplomanın kaybedilmesi halinde, usulüne uygun yapılan başvuru ve istenen belgeleri ibraz etmesi üzerine diploma yerine geçen diploma sureti verilir.

             (5) Tıp öğrenimini tamamlamamış öğrencilere talepleri halinde en az dört yarıyıllık temel tıp bilimleri dönemini başarmaları koşulu ile, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik  hükümleri gereğince  ön lisans diploması  verilir.

             (6) Yukarıda belirtilen belgelerin düzenlenebilmesi için, Fakülte tarafından istenen belge, fotoğraf, harç, ilan ve benzeri hususların öğrenci veya mezun tarafından istenilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur.

             İlişik kesme

             MADDE 42 – (1) 2547 sayılı Kanunun  44 üncü maddesi, 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki hak ve istisnalar saklı kalmak koşulu ile; aşağıda belirtilen durumlarda Yönetim Kurulu kararı uyarınca öğrencinin ilişiği kesilir:

             a) 2547 sayılı Kanunla belirlenen kanuni öğrenim süresi içinde, öğrenimini tamamlamaması veya tamamlayamayacağının belirlenmesi,

             b) Kanuni öğrenim süresi sonunda başarısız olduğu derslerden devam koşulunu yerine getirmemiş olması,

             c) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

             ç) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,

             d) Üst üste iki yıl veya dört yarıyıl kayıt yenileme işlemini yaptırmamış olması,

             e) Bedensel ve ruhsal sağlık sorunları nedeniyle Fakülteye devam edemeyeceğinin İstanbul Tıp Fakültesi veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelendirilmesi.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Giyim ve genel görünüş

             MADDE 43 – (1) Öğrencinin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Disiplin işlemleri

             MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato,  Fakülte Kurulu veya Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 46 – (1) 6/9/1999 tarihli ve 23808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve  Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında intibakla ilgili iş ve işlemlerde  Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.