İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ile sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

                b) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

                c) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,

                ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

                d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

                e) Dekan: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanını,

                f) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığını,

                g) Fakülte: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesini,

                ğ) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulunu,

                h) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulunu,

                ı) Bölüm Kurulu: Fakültedeki Bölümlerin Kurullarını,

                i) Bölüm Başkanlığı: Fakültedeki Bölümlerin Başkanlıklarını,

                j) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı sekiz yarıyıllık bir eğitim-öğretimi kapsayan yükseköğretimi,

                k) Yabancı Diller Bölümü: Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfını,

                m) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

                n) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,

                o) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

                ö) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

                p) TOEFL (Test-of English as a Foreign Language): İngilizce Dil Sınavını,

                r) ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

                Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

                Öğrenci işleri

                MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri Fakülte tarafından yapılır.

                (2) Her öğrenci için, kayıtlı olduğu bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı görevlendirilir. Danışman, öğrenim süresi boyunca danışmanlığını üstlendiği öğrenciyi izler. Öğrenci, kayıt yenileme sırasında ders alımlarının onayını danışmanından almak zorundadır.

                Kayıtla ilgili genel esaslar

                MADDE 6 – (1) Fakülteye kayıt olabilmek için, lisans öğrenimi ile ilgili ÖSYM tarafından yapılmış sınavı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

                Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

                MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadırlar.

                (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve kayıt yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                (3) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payları iade edilir.

                Lisans eğitim-öğretimine kayıt

                MADDE 8 – (1) Fakülteye kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır.

                (2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge, posta, vekaletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

                (3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçeyle ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

                (4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

                a) ÖSYM sınav sonuç belgesi, yabancı uyruklular için Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) sonuç belgesi,

                b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

                c) Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

                ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair, askerlik görevini yapmış olanlardan ise bu durumlarını belirten resmi belge (yabancı uyruklulardan bu belge istenmez),

                d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgah belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgah tezkeresi sureti,

                e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde, kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

                f) Öğrenci adayının sağlık kurulu raporu,

                g) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

                Kesin kayıt ve kimlik kartı

                MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

                Yatay – dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

                MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Fakülte içinde yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

                (2) Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına giriş ve devam şartları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

                (3) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM sınavına girerek, Fakültenin bir bölümüne kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

                a) Fakültenin ilgili bölümünün birinci sınıfına kaydolan öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam etmesi mümkündür.

                b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; Fakülte Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarıyla bitirilmelidir.

                (4) Yukarıda belirtilen durumlarda, bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

                (5) Yatay geçiş, dikey geçiş veya herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, fakülteye kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet ve intibakları fakülteye kaydının yapılmasından itibaren bir ay içinde bir defa yapılır. Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

                Eğitim-öğretim yılı

                MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir.

                (2) Fakültede eğitim-öğretim, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür. Fakültede güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitiş tarihleri ile yarıyıl sonu sınavlarının başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.

                Yarıyıl süresi

                MADDE 12 – (1) Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

                (2) Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ile Formasyon dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

                Eğitim-öğretim dili

                MADDE 13 – (1) Fakültede; Türkçe dilinde eğitim, İngilizce dilinde isteğe bağlı kısmi eğitim ve İngilizce dilinde zorunlu kısmi eğitim uygulanır. Bunlardan;

                a) Türkçe dilinde eğitim uygulayan bölümlere kayıt olan öğrencilere, Yabancı Diller Bölümünce belirlenen tarihte Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler bölümlerinin ders planında yer alan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf sayılırlar ve öğrenim belgesinde (transkript) (G) başarı notu yer alır. Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olmayan veya bu sınava katılmayan öğrenciler ders planında yer alan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerine devam etmek ve başarılı olmak zorundadır.

                b) İngilizce dilinde isteğe bağlı kısmi eğitim uygulayan bölümlere kayıt olan öğrencilere, Yabancı Diller Bölümünce belirlenen tarihte İngilizce Dil Yeterlik Sınavı yapılır. İngilizce Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmayan ve İngilizce dilinde isteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak istemeyen öğrenciler, öğretim planında yer alan İngilizce I ve İngilizce II derslerine devam etmek ve başarılı olmak zorundadır. Bu öğrenciler Türkçe dilinde eğitim programında eğitimlerine devam eder. İngilizce Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmayan, ancak İngilizce dilinde isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmek isteyerek kayıt yaptıran öğrencilere; Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yabancı Diller Bölümünce kabul edilen kontenjan dahilinde, iki yarıyıl süreli, Yabancı Diller Bölümünün hazırlık sınıfında İngilizce dil eğitimi verilir. Hazırlık sınıfı olmayan orta eğitim kurumlarından gelen öğrencilere kontenjan sıralamasında öncelik verilir. Anadolu liseleri, kolejler gibi hazırlık sınıfı olan orta eğitim kurumlarından gelen öğrenciler, kontenjandan en son yararlandırılır. Yabancı Diller Bölümündeki hazırlık sınıfları oluşturulurken, ÖSYM başarı puanları esas alınır. Hazırlık sınıfındaki İngilizce dili eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler, kayıt oldukları bölümün öğretim planında yer alan İngilizce dilinde verilen derslere devam etmek ve başarılı olmak zorundadır. Öğretim planlarında İngilizce dilinde verilen derslerin toplam kredisi en az 12 kredi olmalıdır. Öğrenim belgesinde; öğrencinin hazırlık sınıfında İngilizce dil eğitimine tabi tutulduğu ve İngilizce dilinde aldığı dersler yer alır. Yabancı Diller Bölümünün hazırlık sınıfındaki İngilizce dil eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olmayan öğrenciler, Türkçe dilinde eğitim programında eğitimlerine devam eder. İngilizce Dil Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler, bölümlerinin öğretim planlarında yer alan İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf sayılır ve öğrenim belgesinde (G) başarı notu yer alır. İngilizce Dil Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler isterlerse, İngilizce dilinde isteğe bağlı eğitim programına kayıt yaptırır. Kayıt yaptıran öğrenciler, bölümlerinin öğretim planında yer alan İngilizce dilinde verilen derslere devam etmek ve başarılı olmak zorundadır. Öğrenim belgesine; öğrencinin İngilizce Dili Yeterlik Sınavından başarılı olduğu yazılır ve İngilizce aldığı dersler yer alır. İngilizce dilinde isteğe bağlı eğitim programına kayıt yaptırmayan öğrenciler, Türkçe dilinde eğitim programında eğitimlerine devam eder. İngilizce dilinde isteğe bağlı kısmi eğitim veren bölümlere kayıt olan öğrencilerden, İngilizce dışında Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmek isteyen öğrencilerin sınavını Yabancı Diller Bölümü yapar. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf sayılır ve öğrenim belgelerine (G) başarı notu yazılır. Başarısız öğrenciler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerine devam etmek ve başarılı olmak zorundadır. Bu öğrenciler Türkçe dilinde eğitim programında eğitimlerine devam eder. Dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt olan öğrencilerden İngilizce yeterlik belgesi istenmez, ancak bu öğrenciler Türkçe dilinde eğitim programından yararlanabilir. (Ek cümle:RG-25/07/2007-26593) İngilizce dilinde isteğe bağlı kısmi eğitim uygulayan bölümlerde 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin  11 inci maddesinde belirtilen koşullardan birini sağlayan bölümde en az bir kadrolu öğretim üyesi bulunması gerekir.

                c) İngilizce dilinde zorunlu kısmi eğitim uygulayan bölümlere kayıt olan öğrencilere, Yabancı Diller Bölümünce belirlenen tarihte İngilizce Dil Yeterlik Sınavı yapılır. İngilizce Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmayan öğrencilere, Yabancı Diller Bölümünün hazırlık sınıfında iki yarıyıl süreli İngilizce dil eğitimi verilir. Hazırlık sınıfındaki İngilizce dil eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler, bölümlerinin öğretim planında yer alan İngilizce dilindeki derslere devam etmek ve başarılı olmak zorundadır. Öğretim planında yer alan İngilizce dilindeki derslerin kredisi, mezuniyet için gerekli toplam kredinin en az % 30’u kadar olmak zorundadır. Öğrencinin İngilizce dilinde aldığı dersler öğrenim belgesinde yer alır. Hazırlık sınıfındaki İngilizce dil eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olmayan öğrenciye iki yarıyıl daha İngilizce dil yeterlik sınav hakkı verilir. Bu sınavlardan da başarılı olamayan öğrencinin, bölümden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir ve durumu ÖSYM’ye bildirilir. Bu öğrenci ÖSYM tarafından aynı ismi taşıyan ve Türkçe dilinde eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumuna nakledilir. İngilizce dilinde zorunlu kısmi eğitim uygulayan bölümlerin öğretim planında, İngilizce dilinde yer alan derslerin Türkçe dilindeki karşılıkları yer almaz. Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerden İngilizce yeterlik belgesi istenir. Bu belgeye sahip olmayan öğrencilere, Yabancı Diller Bölümünce belirlenen tarihte İngilizce Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Başarılı olan öğrenciler intibak programına alınır. Başarısız olan öğrencilere ise, Yabancı Diller Bölümünün hazırlık sınıfında iki yarıyıl süreli İngilizce dil eğitimi verilir. Bu süre sonunda yapılacak sınavlardan başarılı olamayan öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinir. Başarılı olan öğrenciler intibak programına alınır. Yatay geçiş için müracaat edecek öğrencilerden İngilizce yeterlik belgesi istenir. Bu belgeye sahip olmayan öğrencilere, Yabancı Diller Bölümünce belirlenen tarihte İngilizce Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınavı başaran veya İngilizce Yeterlik belgesi olan öğrencilere, tercih sıralamasında yer verilir. (Ek cümle:RG-25/07/2007-26593) İngilizce dilinde zorunlu kısmi eğitim uygulayan bölümlerde 1/4/1996 tarihli ve 22598 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen koşullardan birini sağlayan bölümde en az dört kadrolu öğretim üyesi bulunması gerekir.

                Öğretim planları ve dersler

                MADDE 14 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, teorik dersler, seminerler, uygulamalar, bitirme projesi, laboratuarlar, atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, arazi üzerinde uygulamalar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Seminerler teorik ders olarak kabul edilir.

                (2) Eğitim-öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır.

                (3) Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

                (4) Her dersin kredisi, ECTS kredileri dahil öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde ve seminerlerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders ve seminer saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışması için haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir.

                (5) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

                (6) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

                (7) Ön koşul, önce okutulması gereken dersin sınavına girme hakkının elde edilmiş olmasıdır.

                (8) Bölümler, öğretim planlarını ve mezuniyet için öğrencilerin başarmak zorunda oldukları zorunlu ve seçimlik dersler ile mezuniyet için gerekli kredi miktarını, bölüm akademik kurullarından geçirerek, Bölüm Kurulu kararı ile Dekanlığa sunarlar. Bölümlerin önereceği öğretim planı içinde anlam ve içerik bütünlüğü bakımından birbiriyle ilgili dersler yer alabilir. Bu derslerden, sonra okutulacak ders için önkoşul şartı konabilir. Öğrencinin bilim ve mühendislik alanında istenen mesleki düzeye ulaştığını ve elde ettiği bilgileri tasarımlara dönüştürebildiğini gösteren bitirme projesini gerçekleştirmesi zorunludur. Bitirme projesinin tamamlanması Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersleri kapsamında olur. Bitirme Projesi I dersi ön koşullu ders olup bu derse kaydolmak için altıncı yarıyılın sonuna kadar ders programında yer alan tüm derslerin sınavına girme hakkının elde edilmiş olması gerekir. Ön koşulu sağlayan ancak altıncı yarıyılın sonunda son iki yarıyıldaki AGNO’su 1,80’in altında olan öğrenciler Bitirme Projesi I dersine kaydolamaz. Bitirme Projesi II dersinin ön koşulu olan Bitirme Projesi I dersinden, en az CC alınmış olması gerekir.

                (9) Bölümlerin önerdiği öğretim planları ve mezuniyet koşulları, Fakülte Kurulunda görüşülüp kararlaştırıldıktan ve Senatoda onaylandıktan sonra kesinlik ve süreklilik kazanır.

                (10) Fakültenin ilgili bölümlerinin onay almış ders programları, her eğitim-öğretim yarıyılı başında Bölüm Başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur.

                (11) (Ek:RG-25/07/2007-26593) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde; Enerji ve İletişim, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde; Gemi Yönetimi Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği opsiyonlarında eğitim verilir.

                Zorunlu ve seçimlik dersler

                MADDE 15 – (1) Dersler zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğrenci, seçtiği seçimlik dersten başarılı olmak zorundadır. Ancak ders programından çıkarılan bir seçimlik dersten daha önce başarısız olan öğrencinin başka bir seçimlik derse intibakı, bölüm başkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır.

                (2) (Değişik:RG-25/07/2007-26593) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir. Her bölümün seçimlik ders havuzunda bulunması gereken seçimlik derslerin kredi toplamı, mezuniyet için gerekli seçimlik derslerin kredi toplamının en fazla üç katı olabilir. Seçimlik derslerin kredileri aynıdır.

                (3) Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planından tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir.

                (4) Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

                (5) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra, danışmanı ve bölüm başkanının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir fakültenin öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır, ancak AGNO hesabına katılmaz.

                Ortak zorunlu dersler

                MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

                a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili ders olarak haftalık ders yükü iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda okutulur.

                b) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birisi, ilk iki yarıyılda, haftalık ders yükü birer ders saati okutulur.

                (2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerindeki değerlendirme; öğrencilerin devam durumları ve derslerdeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde yapılır. Öğretim elemanı her öğrencinin başarı durumunu;

                a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

                b) Derse devamına,

                c) Derse ilgisine,

                ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine,

bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer (G) veya başarısız şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Dekanlığa teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. (G) harf notu alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler.

                (3) Fakültemiz bölümlerinin öğretim planlarında yer alan; Matematik I, Matematik II, Genel Kimya, Genel Kimya Laboratuarı I, Genel Kimya I, Genel Kimya II, Fizik I, Fizik II, Diferansiyel Denklemler, Ekonomi, İş Hukuku, Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş, Teknik Resim dersleri ortak ders kapsamında değerlendirilir.

                Derse devam zorunluluğu

                MADDE 17 – (1) Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu’nun belirlediği ilk kez yazıldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 60’ına, teorik ders dışındaki her türlü uygulama ve laboratuar çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

                Kayıt yenileme ve derslerin alınması

                MADDE 18 – (1) Fakültede, her yarıyılın başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklikler Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci katkı payı/öğretim ücretini kayıt dönemi içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenileme ile ilgili özel durumlarda Fakülte Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

                (2) Üniversitenin belirlediği takvime göre, yoksa her yarıyılın başladığı tarihten önceki iki hafta içerisinde başlamak ve her yarıyılın ilk haftası sonuna kadar üç hafta içinde, her öğrenci devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuar, proje, seminer, atölye, bitirme projesi ve benzeri çalışmaların alınmasını aşağıda belirtilen koşullar içinde tamamlar. Gerekli görülen durumlarda ders alma tarihleri Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. Öğrenci kaydını yaptırmadığı derslere devam edemez, yıl içi çalışmalarına katılamaz ve yıl sonu sınavlarına giremez.

                (3) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı 30 krediden fazla olamaz.

                (4) Devam şartı gerektiren derslerin ders programında çakışması durumunda derslerden sadece biri alınır. Bir öğrenci Bitirme Projesi dersleri hariç, bir dersi bir eğitim-öğretim yılında sadece bir defa alabilir. Önceki yarıyıllardan ders ve/veya ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak, tekrarlanacak dersler farklı yarıyıllardan ise en alt yarıyıldaki derslerden başlamak şartı ile bulundukları yarıyıla ait dersleri alabilirler. Alınan derslerin kısmen dahi olsa çakışmaması gereklidir. Zorunluluk dolayısıyla bulunduğu yarıyıla ait derslerin bir kısmını alamama durumu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44 üncü maddesinde tanımlanan öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar, Mazeretler, Kayıt Dondurma,

Mezuniyet ve Diplomalar

                Başarı notu

                MADDE 19 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

                (2) Fakültede; ara sınav, kısa sınavlar, arazi çalışmaları, uygulama, laboratuar, ödev, proje, atölye, seminer gibi yarıyıl içi çalışmaları ile bu çalışmaların yarıyıl içi notuna katkı oranları ilgili Bölüm Kurulu kararı ile belirlenir. Yarıyıl içi notunun başarı notuna katkısı % 50 olarak uygulanır.

                (3) Bir dersi tekrar almak zorunda  kalan öğrenci, dersin ara sınavına tekrar girebilir, ancak en son alınan ara sınav notu değerlendirmeye katılır. Ara sınav dışındaki yarıyıl içi çalışmalarının yeniden değerlendirilmesi için derse devam zorunluluğu aranır.

                (4) Yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkısı % 50 olarak uygulanır.

                Başarı durumunun belirlenmesi

                MADDE 20 – (1) Dersi veren öğretim elemanı, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen koşulları dikkate alarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

                (2) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bağıl değerlendirmede, o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Öğrencinin başarı notu 100 üzerinden 15 veya daha yüksek ise bağıl değerlendirmeye tabi tutulur. Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu sınavlarında 100 üzerinden en az 50 notunu alması, ayrıca başarı notunun 100 üzerinden en az 40 olması gerekir. Bu koşulları yerine getiren öğrencinin bağıl değerlendirme sistemi içinde notları belirlenir.

                (3) Dersin sorumlu öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim üyesi itiraz süresi olan üç gün sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bölüm başkanlığı, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra; başarı notları listesinin bir örneğini kendi arşivinde saklar, bir örneğini bölüm öğrenci ilan panosunda öğrencilere duyurur ve asıl listeyi Dekanlığa sunar. Fakülte Yönetim Kurulu; gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden incelenmesine karar verebilir.

                (4) Harfle ilan edilen notların anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır;

                a) Sözel                                                       Harfle               Ağırlık Katsayısı

                    Pekiyi                                                        AA                               4.00

                    İyi-Pekiyi                                                  BA                                3.50

                    İyi                                                              BB                                3.00

                    Orta-İyi                                                      CB                                2.50

                    Orta                                                            CC                                2.00

                    Zayıf-Orta                                                  DC                                1.50

                    Başarısızlık sınırında                                 DD                               1.00

                    Başarısız                                                     F                                   0.00

                    Geçer (Derecelendirme Dışı)                     G                                     -

                    Muaf (Derecelendirme Dışı)                      M                                    -

                b) Bunlardan;

                1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

                2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar.

                Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

                MADDE 21 – (1) ANO ve AGNO’ nun hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekilde yapılır;

                a) ANO hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

                b) AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

                c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ve muaf (M) olunan dersler AGNO hesabına katılmaz.

                ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) harf notu aldığı dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

                Başarısızlık durumu

                MADDE 22 – (1) Başarı baraj notu en az 1,80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’ su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılırlar. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemezler.

                (2) AGNO’su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenciler daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri tekrarlar ve daha önce ders aldıkları yarıyıllardaki almamış oldukları yeni dersleri de derslerin çakışmaması şartı ile alabilirler, ancak bir üst yarıyıldan yeni ders alamazlar.

                (3) Danışmanlar, öğrencilerin ders alımı sırasında yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler.

                (4) Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

                Sınavlar

                MADDE 23 – (1) Öğretim yılı süresinde yapılacak olan sınavlar aşağıda belirtilmiştir:

                a) Ara sınav: Bölümün öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

                b) Mazeret ara sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavdır.

                c) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

                1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

                2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

                (2) Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadırlar. Sınavda uyulacak diğer esaslar ilgili bölüm kurullarınca belirlenir. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. Üniversite binaları dışında sınav yapılamaz. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

                (3) Sınavlarda kopya çeken yada çekme girişiminde bulunan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır ve bu öğrencilerin sınav notu sıfır (0) sayılır.

                (4) Yazılı sınav kâğıtları, staj defterleri ve bitirme projeleri iki yıl süre ile saklanır.

                Ara sınavlar

                MADDE 24 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın hangi tarihte ve nerede yapılacağı, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

                (2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

                (3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi öğretim günü içinde bildirmeleri ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını Fakülte Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Ayrıca, sağlıkla ilgili mazeretlerin Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

                (4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) olarak değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilirler.

                Yarıyıl sonu sınavları

                MADDE 25 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, o dersin okutulduğu yarıyılın sonunda Rektörlüğün belirlediği akademik takvime uyularak yapılır. Sınavlar; ortak derslerde Fakülte Yönetim Kurulunun, ortak olmayan derslerde ise bölüm başkanlıklarının belirlediği ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayladığı programa göre yapılır.

                (2) Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

                a) Teorik ile teorik ve uygulamadan oluşan derslerin % 60’ına katılmak,

                b) Teorik ve laboratuardan oluşan derslerin teorik kısmının % 60’ına katılmak ve laboratuar kısmının % 80’ine katılıp başarılı olmak,

                c) Teorik, uygulama ve laboratuardan oluşan derslerin teorik ve uygulama kısmının % 60’ına katılmak ve laboratuar kısmının % 80’ine katılıp başarılı olmak,

                ç) Sadece laboratuardan oluşan derslerin % 80’ ine katılmak

                zorunludur.

                (3) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi düzenler ve yönetir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için bölümdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

                (4) Güz ve Bahar Yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilirler. Bu öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalarına ait notları geçerli kabul edilir.

                (5) Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinin sınavları; bitirme sınavlarının ve telafi sınavlarının tamamlanmasını izleyen hafta içinde sözlü olarak yapılır. Bitirme Projesi II sınavını; Bölüm Kurulunun belirlediği, biri proje konusunu veren öğretim elemanı olmak koşuluyla üç kişiden oluşan sınav jürisi yapar.

                Sınav notlarına itiraz

                MADDE 26 – (1) Öğrenciler, 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen ara sınav notunun ve yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilirler. Dekan sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kâğıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim üyesi varsa, bu komisyon, sınavı yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ve sınava girilen dersin yakın olduğu diğer derslerin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından seçilen iki öğretim üyesi veya görevlisi olmak üzere, üç kişiden oluşur. İncelemenin sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

                Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

                MADDE 27 – (1) Fakültede dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınacak süre azami yedi yıldır. Azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine, Fakülteden mezun olabilmeleri için, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin sınavlarının açılacağı bitirme ve telafi sınav dönemlerinde kullandırılır. Daha önce hiç alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilmemiş dersler için ek sınav hakkı kullandırılmaz. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Fakülteden ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

                (2) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerin derslerdeki başarı durumu eski yarıyıl içi notlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu notu ile belirlenir.

                (3) Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilerin tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır. Tek dersten sınava giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi çalışma notu dikkate alınmadan, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir.

                (4) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanununun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Fakülteden kayıtları silinir.

                Kayıt dondurma

                MADDE 28 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

                a) Öğrencinin, Devlet Üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

                b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

                c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

                ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

                d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre süreli uzaklaştırma ve yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

                e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

                g) Öğrencinin tutukluluk hali,

                h) Fakülte Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

                (2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Fakülteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılırlar, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Fakülteden kayıtları silinir.

                (3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, giremediği sınav hakları sadece saklı tutulabilir. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

                Fakülteden ayrılma

                MADDE 29 – (1) Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse, kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Fakülteye girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Lise diplomasının bir fotokopisi dosyasında saklanır.

                (2) Bu şekilde Fakülteden ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla Fakülteye geri dönebilir.

                Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

                MADDE 30 – (1) Fakültenin ilgili bölümünün öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’sunu en az 1,80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı (DD) ve (DC) dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine lisans diploması verilir.

                (2) Fakülteyi bitirenlere ayrıca öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, AGNO’sunu, devam ettikleri bölüm, varsa program ve benzeri ile aldıkları ders, proje, staj, laboratuar ve bitirme projesini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi (transkript) verilir.

                (3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus mezuniyet belgesi verilir.

                Ön lisans diploması   

                MADDE 31 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; ilk dört yarıyılın derslerini başarı ile tamamlamak ve AGNO’sunu en az 1,80’e ulaştırmak kaydıyla, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca Ön Lisans Diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Özel öğrenci statüsü

                MADDE 32 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Fakülte programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Öğrenciler, değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; Fakülte programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerinde devam ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

                (2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Fakülteye gelen öğrencilere ise, Fakülte tarafından, seçtikleri dersleri ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi (special student transcript) verilir.

                (3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

                Çift anadal ve yandal programları

                MADDE 33 – (1) Fakültedeki çift anadal ve yandal programlarına kayıt olma şartları ve bu programlarda öğrenim görme koşulları Senato tarafından belirlenir.

                Giyim ve genel görünüş

                MADDE 34 – (1) Fakültede öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadırlar.

                Disiplin

                MADDE 35 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

                Spor ve kültürel etkinlikler

                MADDE 36 – (1) Milli takım ve üniversitelerarası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite veya Fakülte yönetimleri tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde girerler.

                Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                MADDE 37 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

                Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

                MADDE 38 – (1) 5/9/1999 tarihli ve 23807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

                Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kayıtlı öğrenciler

                GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fakülteye bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolan öğrencilerin başarısız oldukları dersler ile yeni aldıkları dersler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak, Fakülteye bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolan öğrencilerin;

                a) Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelikteki bütünleme hakları saklı olup, bütünleme sınavları güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılır. Bu öğrencilerin bu derslere ait başarı notu, sadece yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavıyla belirlenir,

                b) Bu öğrencilerin üst yarıyıllardan ders alabilmeleri ve öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli olan 1,80 AGNO şartı aranmaz. Bu öğrenciler başarısız oldukları ve yeni aldıkları derslerden (DD) veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde başarılı sayılırlar,

                c) Öğrencinin başarılı olduğu tüm derslerin 100 üzerinden verilen notları bir dönüşüm cetvelinden yararlanılarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yeni sistemdeki harfli karşılıklarına çevrilir.

                (2) Fakülteye 1999 yılından önce kayıtlı olan öğrencilerde, ön lisans diploması almak için AGNO şartı aranmaz.

                Yürürlük

                MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                   Tarihi                                                             Sayısı

27/12/2006

26389

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                   Tarihi                                                             Sayısı

1-

25/07/2007

26593

2-