İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                a) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

                b) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

                c) Merkez (SERPAM): İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

                ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

                d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

                e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

                Merkezin amaçları

                MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

                a) Üniversitenin İşletme Fakültesi ile  diğer fakülte ve enstitülerinde finans-sermaye piyasaları eğitimi alan öğrencilerden, bu alanda uzmanlaşmak isteyenlerin sermaye piyasaları hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını ve bilgi edinmesini sağlamak,

                b) Sermaye piyasaları ile ilgili bilimsel araştırma yapmak, bilgi vermek ve öğretilmesini sağlamak,

                c) Sermaye piyasaları ile ilgisi bulunan ya da bu konuları işleyen  fakülteler ile diğer eğitim kurumlarının eğitim süreçlerinde izlenen programların güncel ve gelişmiş bilgiyi içerecek şekilde gerçekleştirilmesine, bu alanda faaliyette bulunan uzman kadroların yetiştirilmesine ve eğitimine katkıda bulunmak,

                ç) Sermaye piyasaları konusunda faaliyette bulunan başka akademik ve diğer kurumlar ile gönüllü ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve bu tür geliştirilmiş projelere ve çalışmalara katkı ve katılımda bulunmak,

                d) Sermaye piyasaları, kurumları ve araçları hakkında kamuoyunu aydınlatmak,

                e) Sermaye piyasalarında çalışanların uzmanlık sertifikası almalarına yönelik kurs ve benzeri eğitim programları düzenlemek, bu konuda başka kurumlarla işbirliği yapmak,

                f) Sermaye piyasalarında oluşan bilgileri, endeks ve benzeri göstergeler düzenleyerek veri seti oluşturmak ve kamuoyunun kullanıma sunmak.

                Merkezin faaliyet alanları

                MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

                a) Öğrenciler ile finans-sermaye piyasaları alanına ilgi duyanların uzman olarak yetişmelerini sağlayacak  programları geliştirmek, uygulamak ve mevcut uygulamalara katkıda bulunmak,

                b) Sermaye piyasalarına  yönelik olarak ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte her türlü, eğitim ve bilgi, deneyim alışverişini sağlayacak etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak. Bu doğrultuda kurs, seminer, konferans, kongre ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek, bunlarla ilgili olarak Türkiye ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak,

                c) Sermaye piyasaları ile ilgili olarak dergi, broşür ve kitaplar yayınlamak, elektronik ortamda yayın etkinliklerinde bulunmak,

                ç) Sermaye piyasaları  ilgili olarak tek başına ve/veya yurt içindeki veya yurt dışındaki kuruluşlarla, birlikte, eğitim ve bilgi üretmeye yönelik olarak çeşitli çalışmalar yapmak, bu tür çalışmaları kapsayan projeler geliştirmek ve/veya mevcut projelere katılmak,

                d) Sermaye piyasalarındaki yeni gelişmeleri takip etmek, bunlara yönelik eğitim programları geliştirmek,

                e) Sermaye piyasalarında faaliyette bulunacak kadroların yetiştirilmesi için uzmanlık programları düzenlemek, bu konuda başka kurumlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

                Merkezin yönetim organları

                MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

                a) Müdür,

                b) Yönetim Kurulu,

                c) Danışma Kurulu.

                Müdür

                MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından bir  müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün olmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder. Müdürün görev süresinin bitmesiyle yardımcısının da görev süresi kendiliğinden sona erer.

                Müdürün görevleri

                MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

                a) Merkezi temsil etmek,

                b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu kurullara başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak,

                c) Merkezin çalışmalarını yürütmek, denetlemek,

                ç) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma  programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

                d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

                Yönetim kurulu

                MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile İşletme Fakültesinin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanır.

                Yönetim kurulunun görevleri

                MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak ve yürütülmesini sağlamak,

                b) Danışma Kurulu üyelerini önermek,

                c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.

                Danışma kurulu

                MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş ve önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görev yaparlar. Süresi biten Danışma Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu; her yıl Kasım ayında Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte ve onun başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz. Danışma Kurulu ihtiyaç halinde tarihi önceden duyurulmak üzere Müdür tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

                (2) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

                a) İşletme Fakültesinin finans anabilim dalı öğretim üyeleri,

                b) İşletme Fakültesi bünyesinde bulunan anabilim dallarınca görevlendirilmiş, sermaye piyasası konusuyla ilgili çalışmalarda bulunan en fazla ikişer öğretim üyesi,

                c) Üniversitenin Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilmiş, bu konuda çalışmalar yapan iki öğretim üyesi,

                ç) Üniversitenin İktisat Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilmiş, bu konuda çalışmalar yapan iki öğretim üyesi,

                d) Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulunca seçilmiş, bu konuda çalışmalar yapan iki öğretim üyesi,

                e) Üniversitenin Fen Fakültesi Matematik Bölümünden Fakülte Kurulunca seçilmiş, bu konuda çalışmalar yapan iki öğretim üyesi,

                f) İstenmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığınca seçilmiş bir üye.

                Danışma kurulunun görevleri

                MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak önlemler hakkında tavsiyelerde bulunmak,

                b) Yönetim Kurulunun öğretim yılı başındaki çalışmalarını yönlendirmek ve faaliyet raporu ile çalışma programını değerlendirmek,

                c) Merkezin çalışmaları için gerekli kararları almak ve çalışmalara ilişkin önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Personel ihtiyacı

                MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

                Yürürlük

                MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik  hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.